Nykarleby älv är inte enbart ett vackert och intagande vattenstråk — älven har under tidernas gång också fört med sig tragedier som denna drunkningsolycka, skildrad i ÖP för åttio år sen, sommaren 1929.


Drunkningsolycka i Ragnörn fors.
Två små pojkar omkomna.


Senaste söndag inträffade härstädes en sorglig drunkningsolycka, som väckte allmän förstämning i staden.
     Vidpass 2 tiden på dagen hörde bondsönerna Einar Mårtens och Frans Willman, som befunno sig på västra älvstranden nedanför Ragnörn, gälla nödrop från forsen. De sköto strax ut en båt och rodde mot forsen och sågo därvid två små pojkar komma ned för strömvirvlarna samt efter dem en tom ekstock. Båda gossarna lyckades man få ombord i båten. De voro redan medvetslösa, men efter omedelbar behandling i båten lyckades man snart få dem till medvetande och förde dem iland. På tillfrågan om de varit flera i sällskapet, svarade pojkarna att de varit två till, men några sammanhängande uppgifter däröver fick man inte av de uppskrämda gossarna.
     Dessa uppmanades då att genast springa och se efter, hurvida de övriga kommit hem, ett ärende som de små pojkarna, ännu virriga av det utståndna, likväl inte kom sig för att uträtta. Efter ca en timmes tid ha väntat på bud, begovo sig räddarna bort i tron, att alla gossarna voro välbehållna i sina hem.
     Emellertid hade gossarnas nödrop hörts även av en tredje person, som bragte till staden bud att en olycka inträffat, varpå poliserna skyndsamt begåvo sig till platsen. Vid Kuddnäs träffade de ännu de två räddade, av vilka de småningom fingo reda på, var olyckan inträffat. Denna hade gått till sålunda, att de fyra gossarna, som voro i en ålder av 6—8 år, placerat sig i den nämnda ekstocken och skjutit ut den från stranden nedanom Kuddnäs, men då de märkte att båten drogs in i strömmen, hade de i förskräckelsen hoppat överbord för att rädda sig iland. Vattnet på stället var grunt, men strömmen stark och bottnen stenig och hal, varför gossarna rycktes med av strömmen.
     Emellertid hade 1½ timme hunnit förgå, till dess man fick klart för sig, att även de bägge andra gossarna hamnat i forsen, och letningarna efter dem kunde begynna. Man märkte inom kort, att ekan låg fastklämd mellan ett par stenar i forsen. Då man stötte till den, fann man under dess botten den ena av smeden Markkulas 6-åriga son Niilo. De upplivningsförsök, som under en timmes tid företogs med honom, visade sig resultatlösa.
     Draggningarna efter den fjärde fortsattes, och först kl. 9.30 på kvällen fann man hans lik omkring 300—400 meter från den plats, där gossarna hoppat i. Det var polisen Markkulas enda son Frans, 7 år gammal.
     De räddade voro en andra son till smeden Markkula samt en son till arbetaren Salu Hauta-aho.Österbottniska Posten, 14 juni 1929, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Älven ger och älven tar av Bror Johansson.
Drunkningsolyckor.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-03-31, rev. 2022-01-22 .)