Fältposten.


Närmare anvisningar för dess användande.

För anlitandet av fältposten har vederbörande givit följande bestämmelser:

1) Varje person, som hör till försvarsmakten samt alla övriga, vilka korrespondera med någon av försvarsmakten, har rätt att i skicka privata fältpostförsändelser.

2) Fältposten frambefordrar vanliga brev, postkort, handlingar, paket och tidningar samt tidning motsvarande tidskrifter, vilka försändelser till truppavdelningarna äro tillåtna, samt förmedlar postanvisningar och postgiroförsändelser.

3) Fältposten frambefordrar icke försändelser, vilkas transport är förbjuden i den allmänna posten, såsom sprängämnen, rusdrycker och lätt förstörbara varor; icke försändelser, som i fråga om vikt, storlek o. a. ej uppfylla de bestämmelser, som givits i fältpostens förordning; icke kortbrev, tryckalster, varuprov, försändelser försedda med ankomstbevis, poste-reatante-försändelser, ej heller sådana där code eller därmed jämförbart skrivsätt använts. Privata fältpostförsändelser kunna ej rekommenderas eller försäkras och kunna ej heller sändas i postförskott.

4) Privat fältpostförsändelse (som brev får väga högst 250 gram och som paket högst 5 kg.) Postanvisning som skickas från trupper samt till trupperna få utskrivas till ett belopp av högst 5,000 mk.

5) Utan avgift befordras följande fältpostförsändelser: brev som väga högst 50 gram, postkort och postanvisningar från trupperna.

6) För brev som väga mer än 50 gr debiteras för övervikt en avgift enligt den allmänna posttaxan. För paket uppbäres avgift enligt särskilt bestämd taxa. Annars uppmanas att om möjligt sändandet av paket begränsas. Våra pojkar ha allt de behöva. Onödiga paket öka belastningen på transportväsendet och transportmedlen. Ylletröjor o. a. under förra kriget välkomna och nödvändiga utrustningspersedlar äro nu lyckligtvis onödiga. Det är ej heller skäl att sända matvaror.

7) Speciellt framhålles, att benämningen soldat skall användas för manskap till alla vapenslag. På breven, som skickas till trupperna, bör man således ej skriva kanoniär, matros, pionjär o. s. v. utan endast soldat, förutom namn och adress.

8) Vad adresserna beträffa är att märka: mitt på brevet skrivet mottagarens grad, alla förnamn och släktnamn. I nedre högra hörnet skrives mottagarens fältpostadress, t. ex. tredje fältpostkontoret förkortas 3 FPK, samt den siffra, som mottagaren har att meddela dessförinnan, t. ex. 11853. På kuvertets baksida skrives avsändarens namn o. adress.

Statsrådet har förordnat, att för privata fältpostpaket, som sändas till truppförbanden, uppbäras följande avgifter: Paket som väger högst 1 kg 1 mk, över 1 kg men ej 3 kg 3 mk, över 3 kg men ej 5 kg 5 mk.


Österbottniska Posten, 4 juli 1941, nr 27, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Inf. 2021-10-02.)

*     *      *

UNDER ARBETE

Nya bestämmelser för fältpost.

Särskilda fältpostmärken à 3:50 och 2 mk. Blott begränsat antal gratisförsändelser till truppförband.

Från den 16 okt. träda de nya bestämmelserna om fältposten i kraft. För att brevkort och kort härefter skola kunna sändas avgiftsfritt från hemorten till truppförband måste de vara försedda med blåröda märkesn vilka utdelas i truppförbanden, 8 st per person och månad. För paketförsändelser utdelas som hittills 4 st gröna märken, vi


Österbottniska Posten, 15 oktober 1943, nr 41, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fältpost i kapitlet Stämplar.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-10-02, rev. 2021-12-08 .)