Fallna för fosterlandet

Tillkännagivanden i
Österbottniska Posten
om stupade under
Vinterkriget
1939–40
   Fallen för fosterlandet.

     Smärtsamt når oss budskapet, att reservkornetten Per Gyllenberg från Forsby den 28 jan. stupat på Näset. Per Gyllenberg var en käck och rask yngling, endast 22 år gammal. Han är den första från Nykarleby landskommun, som givit sitt liv i den pågående hårda kampen för fosterlandets och hembygdens frihet. Närmast sörjes den stupade av föräldrar och syskon.
     [Nr 5/1940.]

Fallna i striden för fosterlandet.

     Den 7 februari föll i striden för hem, fosterland och religion bondesonen Runar Eng från Kyrkoby, Smedsbacka i en ålder av 23 år. Runar Eng var en stillsam och präktig yngling, som närmast sörjes av mor och syskon.

     Den 1 februari stupade i striden för fosterlandet reservisten Lennart Matias Kvist, 34 år gammal, son till småbrukaren Matts Kvist i Forsby. Den fallne har varit bosatt i Vasa och efterlämnar hustru och ett barn. Här sörjes han av föräldrar och syskon, varav fyra bröder i krigstjänst.
      [Nr 7/1940.]

För fosterlandet.

     Den 14 februari stupade i striden för fosterlandets frihet servitören Rudolf Viljam Prüss i en ålder av 37 år. Prüss har sedan en tid varit anställd som servitör på Wiks hotell härstädes. Han var född i Riga 1903. Här sörjes den fallne närmast av ung hustru, född Louko.
      [Nr 8/1940.]

För fosterlandet.

     Bondesonen, undersergeanten Karl Fridolf Stenvall från Soklot har stupat i striden för hem och fosterland i en ålder av 26 år.
     Den fallne fosterlandsförsvararen sörjes närmast av föräldrar och syskon.
     [Nr 9/1940.]

 

Fallen för fosterlandet.

      Undersergeanten, folkskolläraren Gustav Herman Rajander från Nykarleby stad avled den 1 mars på ett militärsjukhus till följd av sina i striderna vid Näset erhållna sår den 19 sistlidne februari. Rajander sårades svårt av granatskärvor i axeln, vilka sår ändade den unge, förhoppningsfulle läraren.
      Efter att våren 1937 ha dimitterats från härvarande seminarium, förunnades det honom att endast en kort tid utöva läraryrket. Han skötte ett vikariat under hösten 1939 vid Lappfors skola i Esse, tills han kallades ut till fosterlandets försvar. Han var en framåtsträvande sympatisk yngling med goda läraranlag. Den avlidne frihetskämpen var vid sitt frånfälle 26 år gammal och sörjes närmast av mor och syskon.
     [Nr 10/1940.]

 

Fallen för fosterlandet.

    Ett nytt sorgebudskap från fronten har nu bekräftats. Undersergeanten, bonden Valter Jakob Hellman från Jutas stupade på Näset den 13 februari.
    Valter Hellman var en driftig och idéellt betonad yngling. Under en följd av år har han varit ordförande i Juthas ungdomsförening och där utfört ett gott arbete. När kommunens brandväsende organiserades, utsågs han till brandchef. Han var även kommunal och kyrklig utnämningsman samt chef för Nykarleby landskommuns skyddskårs Forsby-Kyrkoby avdelning.
    Den fallne var vid sitt frånfälle 27 år gammal och sörjes närmast av mor och syskon.
     [Nr 11/1940.]

 

För fosterlandet.

     Den 19 febr. stupade på Karelska näset under det man avslutade frihetskriget, bondsonen Karl Gunnar Berglund  från Kovjoki. Den fallne fosterlandskämpen var 22 år gammal och sörjes närmast av ålderstigna föräldrar och syskon.


     [Nr 13/1940.]

 

För fosterlandet.

    Den 7 mars stupade i striden för tro och fosterland bondsonen Anders Valfrid Stenfors från Kovjoki, 39 år gammal. Han sörjes närmast av hustru och tre minderåriga barn.


     [Nr 14/1940.]

 

För fosterlandet.

    Bondesonen Lennart Nylund från Socklot stupade den 23 febr. vid försvaret av en holme i Viborgska viken. Han var en mycket begåvad och lovande yngling, som hade utbildat sig till jordbruksförvaltare. Nylund var 21 år gammal och sörjes närmast av föräldrar och syskon.

    Soldaten Birger Vilh. Kronlund från Åminne sårades under en strid i början av mars och avled till följd av sina sår den 13 i samma månad å ett krigssjukhus. Han var 22 år gammal och sörjes närmast av föräldrar och syskon.

     [Nr 17/1940.]

 

För fosterlandet.

     Den 7 mars stupade i striden vid Nissalahti, Säkkijärvi, konditorn Antimus Johannes Hellstrand från Nykarleby stad i en ålder av 34 år. Den fallne hjälten sörjes närmast av hustru och tvenne minderåriga barn samt mor och syskon.

     [Nr 20/1940.]

 

För fosterlandet.

    Fänriken Erik Bruno Johannes Lang stupade på Karelska näset vid Summa den 13 februari i en ålder av 23 år.
    Han blev student från klassiska finska lyceet i Helsingfors 1935. Efter att ha avtjänat värnplikten ingick han vid kadettskolan och blev fänrik den 6 sistlidne december. Under striderna vid Summa tjänstgjorde han som eldledare vid tunga artilleriet.
    Den för fosterlandet fallne hjälten sörjes närmast av föräldrar och syster.


     [Nr 22/1940.]


Österbottniska Posten, vintern och våren 1940.
(Inf. 2004-04-25.)


*     *     *


Hjältebegravningar på 40-talet


Lottor i hedersvakt framför bårhuset. Förstoring.Ytterligare en begravning eller en minnestillställning. Hjältemonumentet i bakgrunden. Förstoring.


Foto: Holger Haglund.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2020-01-06.)


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Vinter- och fortsättningskriget.
Fler artiklar ur tidningen.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-04-25, rev. 2024-01-30 .)