Ur Nykarleby församlings
äldsta historia.


Medan jag under det gångna året varit sysselsatt med kyrkoreparationen och andra arbeten, har jag händelsevis kommit över några uppgifter och data från församlingens äldsta historia. Dessa, vilka i det följande meddelas, göra ingalunda anspråk på att ge en fullständig bild av församlingens liv under en tidrymd, från vilken noggrannare traditioner i övrigt saknas.

På 1500 talet — reformationstidevarvet — var Nykarleby församling en osjälvständig del av Pedersöre väldiga moderkyrkoförsamling, vilken då sträckte sig långt inåt landet, ända mot Lehtimäki församlings sista landamären. Munsala torde då redan haft något slags gudstjänstrum från katolsk tid, att döma av de katolska helgonbilder, som ännu finnas förvarade i dess nuvarande kyrka.

Först omkring år 1600 synas planerna på egen kyrka för byarna i det nuvarande Nykarleby börjat antaga fast form. Å ett gammalt slitet dokument i kyrkoarkivet står på latin: »Templuin fundatum est anno 1600«. Att döma härav skulle kyrkans grund blivit lagd flere år, förrän den sedan nämnes som färdigt byggd, eller redan år 1600. På samma papper finnes antecknat:


»När man skrev ett tusen sexhundrade sju,
med flijt, märk detta, läsare, du! —
Uti konung Carl den niondes tid
utgick mandat och befallning blid,
att nya kyrkor skulle upprättas.
Tå blev denna kyrkian ny
först uppbyggd i Nie Carleby.
Av samme christlige konungh starck
fick hon ock namn och socknemark.
Av Carl den nionde (är) NieCarleby —
(Med) en förgylld crona med C uti
Jacobus Sigfridi Borgoensis med nijt
drev uppå thetta arbete med flijt.«


Här utpekas alltså år 1607 såsom det år, då den nya kyrkan »blev till« — blev färdig. Enligt professor K. G. Leinberg skall Nykarleby blivit eget pastorat 1607, ehuru den första kyrkoherden, ovannämnde Jacobus Sigfridi, förekommer här först 1609. Troligen var församlingen, som då omfattade Nykarleby landskommun (utom Kovjoki och Karby,) Jeppo och hela Munsala (utom Monäs och Hirvlax) till att börja med blott kapellförsamling med egen kapellan.

Uti Kovjoki bykista finnes ett tingsprotokoll från den 3 februari 1612. Här kallas församlingen ömsom Nykarleby »sockn« ömsom »cappelgälden.« Av samma papper framgår, att konung Carl den IX:de givit ett brev om Pedersöre och Nykarleby församlingars skiljande, enligt vilket den förre församlingen skulle få behålla endast 200 rökar och Nykarleby erhålla de övriga. Konung Carl avled år 1611. Emedan delningen emellertid inte skedde enligt denna befallning, uppstod tvist om vissa rökar. Änkedrottning Kristina har då i brev samma år ålagt ståthållaren på Ulo Cajaneborg, »Ehrligh och manhäfftigh Erich Hare till Malma« att härom rannsaka. Förenämnde ting behandlar alltså denna tvist och bringar den till förlikning mellan de båda socknarnas bönder: »Dherföre bleff  begge sochne Bönderne soledes före en sittiande Rätt för liktte ath Koffuijocki 7 Rökar och Söderkarbij byar ock 7 Rökar skulle liggie till Nijkarlebij sockn medh kyrkitiensten skiutsfärder och Länsmanshielppen«. Sålunda kom Nykarleby socken att omfatta cirka 150 rökar. Därtill «samtyckthe the på båda sijdor dette wijthit ath den som öffverträder denna förlikning eller framdeles här om vidare bekijmbrar höge öffuerheten skall (bötha konungen och the andre) Etthundrade dalder, kyrkian 100 dalder (?) och Hospitalet 100 dalder (?)«. Detta, förut okända, dokument ger oss alltså ännu därtill den uppgiften, att i församlingen då fanns ett sjukhospital.

Nykarleby »sockens« gamla sigill upptager årtalet 1611. Att församlingen detta år blev eget pastorat synes bekräftas av det redan nämnda. Detta faktum kullhäves ej heller av det förhållandet, att den första kyrkoherden Jacobus Sigfridi, erhöll stadfästelse i sitt ämbete först 7 oktober 1617, emedan dylika stadfästelsebrev eller »collationsbrev« ofta gåvos långt efteråt, sedan personen i fråga redan länge innehaft sitt ämbete. År 1617 grundades också Nykarleby stad, vilken sedan 7 september 1620 erhöll sina stadsprivilegier.

När Nykarleby kapell erhöll sin första präst, förutnämnda Jacob, fanns här, enligt uppgift i ett brev av senare datum till Drottning Kristina, intet som hör till ett ordnat församlingsarbete. I brevet skrives: »Her Jacob Sigfridij hadhe bort nutit Successionen till Pedhersöre församblingh — — — lickwäll öffurtalder och beuekter [övertalad och bevekad]  af sina förmän och andre att begifva sigh hijtt här huarcken kyrckia, kyrckieskrudh eller Prästebordh war, medh det förordh at hans barn och barnbarn (!) skulle niuta Successionen till församblingen effter honom — — — Hvilcken Sahl. Her Jacob sedhan medh största mödho, arbete flijtt i sin tijdh hafver alt detta som åfvan fördt ähr medh Socknens tillhielp procurerat så at kyrckian medh Vthan och in byggningh iempte kyrckioskrudh ähr wäll worden försedd så och Prästebordet (d. v. s. prästgården) det af Höga Öfverheeten der till ähr förundt, ähr intett allenast Wordet bygt Vthan och i äghår igenom dess idkesamheett och flijtt mykit förbättratt — —


Av detta brev framgår således, att denne energiske prästman redan mycket tidigt — sannolikt långt före 1607, begynte sitt vägrödjarearbete i Nykarleby. Han nämnes redan 1585 som kapellan i Pedersöre. Kapellanerna brukade dåförtiden bo i socknarnas utkanter. Kring deras verksamhetsplats uppstodo sedan först kapell och därefter församlingar, så möjligen även i Nykarleby.

Vidare framgår att kyrkoherdebostället blivit vid denna tid förlänat av kronan åt församlingen samt att prästgården blev byggd. Den kyrka, som då byggdes var sannolikt liten och av trä. Den stod på den nuvarande Heikellska gårdens plats.

I Tammerfors Domkapitels arkiv förvaras en gammal handskriven »Graduale« — ett slags sångbok — som blivit funnen i Birkala kyrkoarkiv. Den uppges vara skriven i början av 1600 talet, troligen av någon präst. I frampärmen finnes en anteckning; »Thenne Bock haffuer Jag Jacob Sigfriedhson skriffuidt för min Lijckstool, när gudh kallar migh av denne sårgha daall«. Då någon annan präst från denna tid ej är känd med detta namn, kunna vi väl antaga att det är samma person, och detta desto mer, emedan han utpekas som en lärd och begåvad man. Denna bok innehåller flere mässor i skilda tonarter för de olika kyrkliga festtiderna, både på svenska, finska och latin. Det synes hava varit en period av andligt uppsving, som den nya församlingen och den lilla staden då genomgingo.

På det gamla pappret i kyrkoarkivet, som redan citerats, fortsätter krönikören, kyrkoherde Alanus:


Han första Pastor Loci mondhe här wara
omkostnadh Stoor måndhe han eij spara.
Kyrkian, prästgårdhen och Storklockan skiön
upprättadh, han först, Gudhi gifve honom löhn,
mycket kåstadhe han af sitt thet han åtte (?)
Att hans effterkommande gått niutha måtte
För sin Lährdom och skickeliga höga förståndh
Upphögdes till Lands Pråbst öfr Österbottne Landh.
Men nu ähr han af dödhen omkull stödtt
Siählen frögdar sigh i Arahams Skiöth.

Then andre Pastor sedhan cuccederade
Kyrkian förlängde och mycket förmeeradhe
war Johannnes Jacobi Nicarlus försann.
Skickeligh, sahlig och så wällärd man
Fadrens upprättadhe wärck wed macht
Förbättradhe och uphölt, ty gifz honom tack
Sen lilla Södher tornet upbyggia Leeth.
Wedh egen bekåstnadh som huar man weth

1638. Then tridie Pastor i thenna stadh
Fölgdhe Brödren Jacobus närmast Gradh
Fadhrens och Brodhrens arbete fijna.
Lath uthståffera och medh målningh skijna
Stadhens och Socknens hiälp eij sparas,
Ty måndhe fordt medh wärket faras.

1637. Den andra Stoora klåckan giötz thå.
Efferkommandhom till åminnelse och så,
Qudz huus prydha och Stofsera
Gudi och sig siälfwom till ähra
Den tridie Klåckan om Gud wil
Skall och innan kortt komma här till.

[1637 kommer före 1638?]


Jacobus Sigfridi avled år 1625 och kyrkoherde blev sonen Johannes Jacobi Nycarlus. Denne hade varit kapellan härstädes i 16 år, innan han blev kyrkoherde. Vid dennes död 1636 blev åter en yngre broder Jacob Jacobi Carlman församlingens ledare. Denne, som ock varit kapellan i flere år, kvarstod intill sin död 1653. Enligt tidens sed hade den första kyrkoherden fått löfte om, att barn och barnbarn skulle få ärva kyrkoherdeämbetet. I nära 50 år styrdes församlingen av denna familj, dock blev ingen sonson kyrkoherde i Nykarleby, trots församlingens enträgna anhållan därom hos höga vederbörande. En förteckning över församlingens första präster finnes målad å väggen på sakristivinden.

Den första kyrkan i Nykarleby synes varit synnerligen liten och anspråkslös. Troligen hade den en rektangelformig grundplan. Efter 1625 blev den förlängd och försedd med ytterligare ett torn till det redan förut existerande. Kyrkan hade då en klocka på vilken ännu läses: »Desos Gloria altissimo Suorum refugio. (Gud den högste vare ära, de sinas tillflykt). Pastor et Praep. Jakobi Sigfridi et eius filius Joan Jac Nicarlus, cura et dispositione Cons. D:n Joh. Nic. Gabriel Roos Senat Nie Carleb. Jacobus Carlman 1623.« En andra klocka synes även funnits år 1632, emedan församlingen senare klagar att denna remnat, när man därmed ringde vid Gustaf  II Adolfs död: »Och wij då. Såsom andre H. Maij:tz Undersåtare ringdom medh wåra klåckor, så hände oss den stora olyckan at vår klocka hon rempnade sunder«. Därför petitionerar församlingen hos drottning Kristina om en ny klocka: »Hennes Maijts till odödeligit nampn, oss fattige och wår Gudz huss till prydningh«. Man ber sin förlänings herre, Jacob de la Gardie, att hos Kungl. Maijt:s, förorda församlingens anhållan. Det är vanskligt att säga, om församlingens anhållan, blev beviljad, likaså vilken av klockorna som fick skada. Storklockan, anges vara omgjuten 1680. Men även den, mellersta berättar: »i Gustaf Adolfs tid, så had jag ljud och styrka« samt att den senare fått »ny klang och skapnad.«

I början av 1600 talet hade gudstjänsten ännu kvar många katolska drag och latinska sånger förekommo rikligt, vilket framgår av bl. a. Jacobus Sigfriedssons ovannämnda »Graduale«. Under söndagens lopp förekommo flera gudstjänster, vilka dessutom höllos såsom tidiga morgongudstjänster eller sena aftonböner. Längre in på 1600 talet synes en större renlärighet hava bortskaffat de sista katolska resterna. Då blevo även gudstjänstbesöken talrikare; med stränga straffbestämmelser tvungos församlingsborna att söka upp sin kyrka. Då därtill kommer befolkningens starka tillväxt, förstås att den lilla kyrkan måste utvidgas för att till sist rivas och ge rum åt den nuvarande stora rymliga kyrkan. År 1693 rapporteras å kyrkostämma »att den gamla kyrkan nu är nedertagen«.

Under reparationsarbetets förlopp åren 1928 och 1929 hava många rester från den gamla kyrkan, kommit till synes. I golvet till vapenhuset funno arbetarna i stället för plankor, bjälkar från den gamla kyrkan. Dessa hade ännu kvar fragment av bilder från denna gamla helgedom. Uppe på kyrkvinden under vattentaket finnas en mängd plankor med rikliga målningar.

Enligt tidigare citerade rimkrönika hava dessa utförts mellan år 1636 och 1653, under Jacobus Jacobi Carlmans tid. En ännu grannare bildskrud än den nuvarande prydde den dåvarande kyrkans tak. Tvenne bildgrupper ha tydligen varit målade på var sin sida å takets nedre del fram emot altaret. Den ena föreställde de vise männen och den andra Adam och Eva i paradiset jämte keruben med det blankthuggande svärdet, Stallet i Betlehem (?) synes ha varit avbildat med synnerligen mörka tegelväggar. Dekorationer med vita blommor på svart botten ha också förekommit någonstädes. Iögonfallande är, att taket varit indelat i fält medelst mörkröda girlander å vilka målats vita slingor. Ställvis ha dessa bildat ringar med gröna kransar uti och stora stiliserade kransar voro beströdda med alle handa i kraftiga färger på ett synnerligen dekorativt sätt. I bredd med dessa fragment förefalla den nuvarande kyrkans dekorationer stela. Målningarna voro utförda med limfärg. De giva ett påtagligt uttryck för den kraftiga och dock kärva anda, som behärskade 1600 talets kyrkliga liv. Där fanns intet av nutidens ofta vekliga känslo kristendom — men kanske beröra vi också härmed dåtidens svagaste sida. Den personliga fromheten blev oberörd av den officiella stelheten. Till det yttre var kyrkan rödmålad och icke brädfodrad.

I kyrkan finnas få inventarier från 1600 talet. De bestå utav en gammal ljusarm i södra korset, tvenne praktfulla lampetter av förgyllt trä i sakristian, möjligen någon av de mindre ljuskronorna samt tvenne stora gravstenar. Av dessa sistnämnda har en blivit sammanfogad av bitar och restaurerad.

Under restaureringsarbetets förlopp har bl.a. konstaterats följande rörande den nuvarande kyrkan: sakristians tak har varit välvt, liksom inne i kyrkan. Måhända har det varit försett med dekorationer. Fönstren i kyrkan ha tidigare varit mindre och välvda upptill. Gamla ha berättat, att man i början av 1800 talet försökt rappa kyrkan utvändigt, men blev denna rappning avlägsnad på 1850 talet.

Mycken kärlek har Nykarleby kyrka kommit till del, särskilt i gången tid. Man kan utan överdrift kalla den med slagordet «fädrens kyrka«. Det är inte blott kyrkohuset, som fått en sådan kärlek på sin lott, utan även särskilt den förkunnelse som där ljudit. Församling, glöm ej din kyrka! Där har evangelisk tro och kristlig rättfärdighet väglett vårt folk i gångna tider. Det lönar sig att hålla Herrens hus i ära!

Det har för arbetskommittén varit en, icke ringa glädje, att få medverka vid restaureringen, om ock därmed äro förknippade ledsamma minnen. Måtte Gud, den högste, hålla sin hand bevarande över detta hus och välsignande över denna församling. »Här är himmelens port och här bor förvisso Gud«.

Jag tager med dessa ord avsked av Nykarleby församling och min födelsebygds kyrka samt slutar detta föredrag med att citera ytterligare det gamla pappret i sakristian:

»VOTUM:

Gudh unne Läraren sina nådhe
Sijna åhörare så Lära, Ledsaga och råda
Att the medh huar andra tillijka
Måtte finnas till sammans J Gudz Rijke.«

Olav D. Schalin.


*            *            *

På kopian fanns även:


Österbotten.

NYKARLEBY.

Kapellanstjänsten

Provpredikan för kapellanstjänsten i Nykarleby stadsförsamling förrättas den 18 maj av i första förslagsrummet uppställde kyrkoherden i Kaskö Oskar Österman och den 25 maj av i andra förslagsrummet uppställde t. f. kyrkoh. i Maxmo Runar Still.

Valet förrättas den 1 juni av kyrkoherden i Larsmo V. Jansson. [Still valdes.]

 

Avskedsfester och samkväm ha under veckan hållits för pastor Olav D. Schalin, som i morgon avreser från orten för att tillträda sin nya befattning som kapellan i Pargas. Sålunda höll Nykarleby nykterhetsförening avskedsfest i söndags å Kyrkoby folkskola, bönehussyföreningen i måndags, kyrkliga ungdomskretsen på tisdagen och samskolans direktion och lärare på onsdagen. I dag hålles å rådhuset avskedssamkväm av vänner och bekanta å orten. Till pastor Schalin har överräckts från församlingsmedlemmar en guldklocka med ked, och varma ord av tacksamhet och erkännande ha till honom riktats för hans verksamhet härstädes.


Åter ett spritbeslag
Förra torsdags på eftermiddagen gjorde medlemmar av nykterhetsnämnden i Soklot jämte polisen ett nytt stort spritbeslag. Platsen var denna gång Granskärssund, där 50 st. kanistrar; alltså 5000 [Resten saknas.]

 

Österbottniska Posten nr 18 den 5 maj 1930.
Lars Pensar tillhandahöll. Råkade se en källhänvisning till artikeln och några dagar senare hade Lars ordnat bilder av den.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Mer om När man skrev.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-09-01, rev. 2013-09-01 .)