Sommarvarm 1 maj, sång, glädje,
politik, senare regn och råkallt

Årets första maj gick till hävderna som den högsommarvarma. Redan nu är lövträden s.g.s. fullövade och gräsmattan är jämngrön. Vårarbetena på åkrarna pågår för fullt. Allt artar sig väl. I mitten av veckan fick vi ett välgörande vårregn. Svalare väder har också inträtt.

Seminaristerna i Nykarleby kunde också i år locka ut icke bara Nykarlebyborna utan även långväga l-majfirare. Tidigt på morgonen sjöng seminaristerna vid Brostugan — vars skylt av en spjuver ändrats till Bröstugan — och senare vid Rummelbacken, sjukhuset och Juthbacka, där det var rekordlivligt mest hela dagen, omtalar frk Gröndahl. Seminaristen Carey Lillkung ledde sångarna, lektor Ahlbeck hade en musikensemble i elden och själv trakterade han outtröttligt piano. Nykarleby kyrktupp hade dagen till ära fått en seminaristmössa på sitt stolta huvud.
     Även på det religiösa området var man aktiv, bl.a. höll frälsningsarmén i Nykarleby en fest på torget kl 13 på l maj. Den kyrkliga ungdomskretsen gästade Jakobstad.
     De politiska grupperna var naturligtvis aktivt i elden. På dagen deltog arbetare från Nykarlebynejden i demonstrationerna i Jakobstad, där f.ö. riksdagens talman K. A. Fagerholm talade vid socialdemokraternas och bonden Eric Fors vid folkdemokraternas fest. På kvällen firade folkdemokraterna i Munsala fest med tal av riksdagsman Georg Backlund.
     Journalisterna i Jakobstad och Gamlakarleby samlade mycket folk till sitt omtyckta spex i Jakobstad.
     Vårbruket kom gång rekordtidigt. Genast efter l maj var vårarbetena  igång överallt i vår bygd. Konstgödseln har till stor del utspritts, man gödslar för fullt för korn och potatis och på att par ställen kom havren och vetet i jorden. Från mitten av veckan har vi haft ett ihållande vårregn. Då det dessutom vart kallt och riktigt gråväder avstanna de et tidiga vårbruket gen.
     Thomasslagg är vårens melodi […]

R. R. Eklunds födelsegård rivs i alla fall

Kan någonting göras för att rädda skalden R. R. Eklunds födelsegård från att rivas och spolieras, det var frågan som diskuterades på söndagen på Brostugan.
     Hrr Kavander och Sundkvist, som nu äger tomten och gården, menade att gården nog bör flyttas då utrymmet behövs för andra ändamål. Stadsfullmäktiges ordf. rådman Axel Pensar trodde att staden knappast kommer att göra så mycket för denna sak, i varje fall har ingenting hittills diskuterats.
     En fastighet kräver underhåll och det blir kostsamt i längden. Man borde ha en förening bakom, men intresset tycks saknas då endast fyra personer utom sammankallaren hade hörsammat kallelsen till rådplägningen. Ingen av skaldens närmaste anhöriga var närvarande, endast, ett par avlägsna släktingar. Hela frågan förföll.Österbottniska Posten nr 19/1959.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Jag minns att det i Jakobstads Tidning fanns en dålig bild av seminaristmössan på tuppens huvud. Gärningsmännen bakom mösspåläggningen var, vad jag minns, bl.a. vybekanta C. G. Krokfors, Östen Engström och någon till. Nu vågar jag inte garantera namnen, men är ganska säker. Borde fråga någon som var närmare” gärningsmännen.
     När mössan, som var gjord av papp och papper i format nr 75, en vecka senare blåste ned, tog jag vara på den och förvarade den något år på Bankgatan 4, men småningom förkom det simpelt och provisoriskt tillverkade ”burklocket” — detta ett 50 årsminne.Läs mer:
Första maj — vad betyder den första vårdagen för er i Österbottniska Posten 1959.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-05-06, rev. 2015-02-02 .)