Vem kunde ha trott att historien med krig i Europa skulle upprepa sig i februari 2022, men ”en ryss är en ryss, även om man steker honom i smör”.

Nu har de första ukrainska flyktingarna kommit till våra trakter och fått en fristad från galningen Putins raseri.


*       *       *

 

Hedersbevisning

FÖR DE STUPADES MINNE OCH DERAS ANHÖRIGA.

Frihetskorsen ha utdelats.

 

Överbefälhavaren för krigsmakten, fältmarskalk Mannerheim, bestämde redan i början av kriget, att närmaste anhörig till i kriget stupad eller försvunnen eller till på grund av sår avliden skulle tilldelas frihetskorset i sorgband som ett minne för den stupade och tillika ett hederstecken. Moder eller hustru ha rätt att bära dessa vid vissa högtidliga tillfällen och har som tecken därpå också mottagit diplom.[Frihetskorset i sorgband.
Från wikipedia.]


Fader, som till delats tecknet, förvarar det som ett minne utan rätt att bära det. Dessa heders- och minnestecken ha nu utdelats i Nykarlebynejden. 14 tecken ha tidigare enskilt utdelats i Jeppo. I Nykarleby, 12 tecken, och Munsala, 21 tecken, skedde utdelningen under högtidliga former vid för ändamålet anordnade stämningsmättade minnesfester på lördagen och söndagen. I Munsala hade anhöriga till en del stupade icke infunnit sig för att mottaga tecknet, men kunna de under en tid framåt avhämtas hos chefen för skyddskårskretsen.

Minnesfesten i Skyddskårsgården i Nykarleby på lördagskvällen, till vilken de stupades anhöriga från landskommunen och staden samt vapenbröderna inbjudits, blev en gripande och allvarsmättad högtidlighet. De stupades minne och deras anhöriga blevo föremål för en varm hedersbevisning och sympati.

Sedan lektor Ahlbeck i spetsen för en trio spelat Jägarmarschen, höll lärare J. Åbonde i egenskap av vapenbroder ett av djupt allvar präglat tal. Efter att ha berört huru Finlands folk av år 1940 under de tunga prövningarnas dagar höjde sig till Runebergsgestalternas plan, gav han stämningsbilder från de platser, där de stupade fingo mottaga ordern om det sista uppbrottet. Man fick en verklighetstrogen bild av vad de fallna och deras överlevande kamrater kände och tänkte, och huru de med värdigt lugn fullgjorde sina plikter. De voro pliktmedvetna krigare. Om de också inte önskade kallas hjältar, så är storheten i deras offer därigenom inte mindre.

Efter talet sjöngs Vasa marsch, varefter kretschefen, kapten Miller, som representant för försvarsmakten utdelade hederstecknen, biträdd av tvenne lottor. Efter den minnesrika akten sjöng man trenne strofer av psalm 361. Under en paus bjödo lottorna hedersgästerna och vapenbröderna på kaffe.

Programmet fortsatte med violinsolo av lektor Ahlbeck. Lokalchef Oskar Holmqvist reciterade Hemmers dikt, De fallna.

Festtalet hölls av lärare Allan Sandström från Gamlakarleby. Efter att högstämt och vältaligt ha för de närvarandes tankar till Fänrik Ståls män och vilken betydelse dessa idealgestalter ha haft som manande föredömen, hyllade han gripande och högstämt »Dödens division», våra 23,000 stupade, vars minne aldrig kommer att plånas ut. Som manande föredömen skola dessa i sin tur lyfta och bära oss och våra gärningar som Runebergs hjältar gjort det. Festen slöts med Vårt land.

Här nedan följer en förteckning över dem, som tilldelats frihetskorset samt heders- och minnestecknet. Efter namnet nämnes för vilken anhörig det skett.


Nykarleby stad och lkm:

Tyra Lang, son
Hilma Rajander, son
Ilma Prüss, man
Edna Gyllenberg, son
Hanna Eng, son
Maria Stenvall, son
Maria Hellman, son
Johanna Granvik, son
Ellen Nylund, son
Signe Stenfors, man
Maria Kronlund, son
Johanna Berglund, son
Olivia Kulla, man.
 

I Jeppo kommun:

Hilda Ekström, son
Anna-Lovisa Elenius, son
Selma Hautale, son
Selma Häggström, son
Kajsa Lovisa Jakobsson, son
Helmi Kronman, man
Hanna Kuoppala, son
Anna Linder, son
Anders Måtar, son
Maria Nybyggar, son
Amanda Nysten, son
Dagny Romar, man
Venny Sandbacka, man
Verna Stenholm, man
Elsa Örndahl, man.

Munsala:

Ester Anderssén, man
Lovisa Björklund, son
Johanna Dahlin, son
Isak Dahlberg, son
Maja Sofia Hagman, son
Anna Hedman, son
Anna Lovisa Holm, son
Erika Holm lund, son
Maria Häggblom, son
Vendla Jansson, son
Katarina Julin, son
Amanda Kempe, son
Gustav Kunnari, son
Sofia Loggar, son
Svea och Göta Nilsson, bror,
Jenny Nyby, son
Hanna Sik, son
Niklas Stenbacka, son
Senni Stenbäck, man
Ida Åman, son


Österbottniska Posten, 21 februari 1941, nr 8, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Fortsättningskriget.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-03-16, rev. 2022-03-16 .)