Gästgifveri och Skjutshållningen.

Vid Juthas gästgifveri i Nykarleby socken har på entreprenad öfvertagits af bonden Sigfrid Juthas, vid den 8 dennes förrättad entreprenadauktion; gästgifveriförhållningen för en ersättning af 300 mk och skjutshållningen för en ersättning af 900 mk utöfver skjutslegan, med skyldighet att hålla fem hållhästar och att med dessa utföra 8 skjutsar i dygnet.
     Vid påföljande dag hållen entreprenadauktion i Munsala åtog sig bonden Johan Isaksson Gästgifvars gästgifverihållningen mot en årlig ersättning af 90 mk och skjutshållningen åtog sig densamme för Munsala mot en ersättning af 770 mk och för Jeppo kapells skjutsningsskyldighet vid Munsala gästgifveri för 230 mk eller tillsammans 1000 mk med skyldighet att hålla 6 hästar och frambefodra 9 skjutsar för dygnet.
     Gästgifveri- och skjutshållningen vid de inom Munsala socken belägna reservstationer för vintertrafik öfver isarne utbjöds vid samma tillfälle och åtog sig bonden Jakob Hansson Ryss i Mono för en skjutslega af 25 p:i versten. Enahanda skyldighet öfvertogs för reservstationen å Skrifvars i Vexala af bonden Nils Johansson Skrifvars för en skjutslega af 30 p:i för hvarje verst.Österbottniska Posten oktober 1884.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

1 verst = 1066,8 meter.


Läs mer:
Annons om att entreprenaderna utbjuds.
Några andra notiser i samma nummer.
Skjutsväsen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-09-27, rev. 2013-10-21 .)