Ny stadsplan och nya gatunamn.
Af drätselkammaren väcktes år 1906 förslag om stadsplanens utvidgning, emedan lämpliga tomter för stadens vidare bebyggande saknades och efterfrågan isynnerhet å de mindre ofta förekomma. Stadsfullmäktige ansågo förslaget böra beaktas och uppdrog åt drätselkammaren att inkomma med förslag till utvidgningen samt med sakkunnigs bistånd upprätta karta. Vid samma tillfälle utsågo fullmäktige en kommitté för uppgörande af förslag till nya gatunamn.

Den nya kartan jämte de nya gatunamnen föreligga nu färdiga att insändas till senaten för fastställelse.

Tvärgatorna, räknadt från norr, kommer att få följande namn:

 • En ny gata är afsedd mellan forman Vinqvists och tulluppsyningsm. Jakobssons gårdar, och denna bär namnet Norrtullgatan [Jöns Drakes väg],
 • följande mellan tulluppsyningsm. Jakobssons och borgmäst. Calamnius gård Fiskaregatan,
 • mellan borgmäst. Calamnius och lektor Koskimies gårdar Gref Tottgatan,
 • gatan mellan Barnbördshuset och fru Grundfeldts gårdar Källbackgatan,
 • gatan förbi tullvaktm. Sunds gård Topeliusgatan, [tidigare esplanad, nu grönområde]
 • vid Nykterhetskaféet Lybecksgatan,
 • gatan mellan handl. Mattssons och skom. Skogs gårdar Borgaregatan,
 • vid handl. Siegfrids gård Bankgatan,
 • gatan söder om torget Köpmansgatan [Sollefteågatan], söder om tryckeriet Bangatan och sist Jeansborgsgatan [delen väster om Gustav Adolfsgatan anlagd först på 1910(?)-talet].


Dessa tvärgators fortsättning i Nystaden äro:

 • mellan seminariet och Smedsbacka De la Gardiegatan [Erik Bergmans gata],
 • mellan seminariet och assessor Lindbohms gård Norra och Södra residensgatan  [tidigare esplanad],
 • Borgaregatans fortsättning heter i Nystaden Arbetaregatan [ej anlagd],
 • gatan vid den allmänna brunnen Bergsstigen [Bergstigen]
 • samt sist vid badhuset Badhusstigen [anlagd i början på 1970-talet].

Långgatorna från öster till väster i en planerad ny stadsdel öster om staden på hvardera sidan om Kovjokivägen få följande namn:

 • Östanlid,
 • Bockmöllersgatan,
 • Karlmansgatan och
 • Mathesiusgatan.
 • Följande gata, som löper förbi forman Häggbloms Karleborgsgatan,
 •  mellan Bönehuset och fru Öhmans gård Gustaf Adolfsgatan,
 • gatorna på ömse sidor om esplanaden Östra och Västra esplanadgatan, mellan Nykarleby bank och postkontoret på Kyrkogatan.

I Nystaden ha vi Seminariigatan; strax väster om seminariiplan finnas på kartan upptagen en blifvande gata med namnet Vasagatan [ej anlagd] och längre västerut vid skogsparken Västanlid.


Österbottniska Posten, 17 mars 1911, nr 11, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Kurre om gatunamnen. 1911
Stadsplanen av år 1912 av Erik Birck.
Gatunamn.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-10-24, rev. 2022-04-27 .)