Sistlidne lördag kl. 7 på aftonen afled härstädes efter endast några dagars sjukdom en af stadens mest framstående affärsmän Konsul Carl Grundfeldt, född i Wasa den 14 februari 1820. I sina tidigaste år ingick han vid handel och kom i medlet af 1830 talet på ett handelskontor i Borgå, flyttade derifrån i början af 1840 talet till Helsingfors, der han till först antog kontoristtjenst på ett större affärskontor samt några år derefter etablerade en vinhandel under firma „Grundfeldt et Oppman“ och bosatte sig efter denna firmas upplösning år 1851 för alltid i Nykarleby, der han fortfarande med vinhandel en gros, baserad på sin afsättning till uppstäderne i landet; men med hvilken handel han dock för några år sedan upphörde, då dessa städer erhöllo stapelstadsrätt. Tillika ställde han sig vid sin hitkomst i spetsen för ett skeppsrederiaktiebolag, hvars chef han ända tills nu varit. För sina ovanliga kunskaper, sin ordentlighet och redbarhet tillvann han sig allmän aktning och förtroende icke allenast af egna kommunalmedlemmar utan äfven af andra, hvarföre åt honom under tidernas lopp öfverlemnades åtskilliga förtroendeuppdrag, såsom, bland många andra, representantskapet för Nykarleby stad vid de tvenne första landtdagarne. Han innehade dessutom rådmanstjenst härstädes i 15 års tid och var vid sin död Svensk, Norsk och Nordtysk vice konsul samt agent för åtskilliga bolag och föreningar. I forna tider en treflig och glad sällskapsman höll han sig på sednare år mera tillbakadragen och inom hemmet, hvilket icke hindrade honom att ännu understundom, såsom just samma afton han insjuknade, offentligt uppträda mot någon i hans tycke orättvis sak, synnerligast då det gällde den lägre folkklassens väl eller ve; ty ett framstående drag hos honom var hans godhjertenhet att i tysthet hjelpa den nödställde och att offentligt kämpa för den svages rätt, hvarföre han äfven kommer att saknas af dem, men dock mest af hela Nykarleby samhälle, der han såsom en framstående medlem verkat i så lång tid.

Han ingick äktenskap 1848 med fröken Pauline Lybeck och sörjes vid sin död närmast af henne och 6 barn. Frid öfver hans stoft!

  

Dödsfall.
H. D. N. Pr. W. T.Tillkännagifves
att
min ömt älskade make

CONSULN
CARL ADOLF FREDRIK
GRUNDFELDT

efter ett kort lidande, stilla och
fridfullt afsomnade i Nykarleby stad,
den 17 Februari 1883 i en ålder af
63 år och 3 dagar, till djup sorg
och saknad för mig, 6 barn, en
svärdotter, slägtingar och många
vänner.

PAULINE GRUNDFELDT

Sv. Ps. 475.


H. D. N. Pr. och W. T. tolkar jag som Helsingfors Dagblad, Nya Pressen och Wasa Tidning. Lars Pensars förslag, att förkortningarna anger i vilka andra tidningar annonsen ingår, s.k. annonsförmedling verkar sannolik.

 

Denna tid hölls det reda på vem som reste och vart var L.P:s kommentar till nedanstående som också fanns på kopian (som var något beskuren vilket ledde till att en del av namnen föll bort):

Ur dagboken.
N y k a r l e b y

Febr. 13. Jernfeldt till Torneå, Berander till Wasa, Posten d:o — 14. Högdahl Sundberg, Rangelius norrut, Stoltzenberg, söderut, Heymanson och Klork [?] norrut, Segerstråle d:o, Collin d:o, Granholm söderut, Wrede till Wasa. — 15. Granfeldt, d:o, Andersen d:o Myntti till Sundby, Olander d:o, Clandelin, till H:fors, Castrén söderut, Brattström, norrut. — 16. Lagerstedt, söderut, Tamelander till U:borg, Alfthan d:o, Björkqwist och Sandelin till Wasa, Posten till J:stad. Duwaldt söderut. — 17. Krark norrut, Forsman till B:stad, Löfberg och Thoden till Wasa. — 18. Covalsky till J:stad, Lundqwist d:o, Ristner söderut, Segerstråle d:o, Posten, Sohlberg till U:borg, Nyberg söderut, Ravander till Åbo, Posten T:fors, Swahn, Löfberg och Thoden till J:stad. — 19. Westerlund och Hasselblatt till Wasa. — 20. Berger Wasa, Munsterhjelm till U:borg, Rose, d:o, Posten d:o, Schramm norrut, Hjelt och Renius till Ilmola. — 21. Thuring till Åbo, Nordqvist söderut.Norra Posten, torsdagen den 22 februari 1883.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Carl Grundfeldt av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-02-20.)