I september, för ett halvt sekel sedan i Nykarleby.

 

BRÖDER GYLLENBERG I KONKURS.


Firman Bröder Gyllenberg i Forsby försattes i går i konkurs, sedan firman en vecka tidigare inlämnat konkursansökan till domsagans arkiv i Jakobstad. Redan någon dag tidigare inställdes verksamheten och betalningarna.
     Firman hade för ett par år sedan ekonomiska svårigheter, som dock klarades upp för tillfället genom ett moratorieavtal med fordringsägarna. Detta avtals villkor hade följts, så att de dåvarande skulderna genom tvenne avbetalningar nedgått till hälften.
     Orsaken till konkursen nu står i huvudsak att söka i det rådande åtstramade ekonomiska läget i landet och de med detta sammanhängande avsättningssvårigheterna för firmans produkter, särskilt för vissa kostsamma betongvarumaskiner. Firman har i det sista gjort stora ansträngningar för att hålla verksamheten igång, men måste slutligen falla till föga inför omsättningsskatten, det spöke, som svårt ansätter så många mindre företag..

Skulderna är visserligen stora, ca. 60.400.000 mk, men motsvaras även av betydande tillgångar. Dessas bokförda värden, som t.o.m. bör väl anses motsvara de värden de har för firman, överstiger skulderna med 4 milj. och skulle således visa solvens i firman. Denna solvens motsvaras dock ej av nödiga betalningsmedel. I konkursstaten har även tillgångarna upptagits till betydligt lägre värden, än vad som uppskattas kunna inflyta vid en blivande konkursauktion. Boets tillgångar slutar där på 45.300.000 mk och består av fastigheter, en rätt omfattande maskinpark, stora mängder verktyg av nödiga slag, hel- och halvfabrikat, motorresevdelar och fordon. Den största enskilda fordringsägaren är staten, som i form av obetald omsättningsskatt kräver ut 21,5 milj. Mark
     Fastigheterna och maskinparken är intecknade i banker och försäkringsbolag. Konkursstaten som är detaljerad och av allt att döma, synnerligen samvetsgrant uppgjord, har utarbetats under överinseende av vhg Oksanen från omsättningsskattebyrån i Vasa, därtill förordnad av domhavande i domsagan. Uppropet skedde i går vid tinget i rådhuset.

 


[Detalj ur kuvert.]


Genom konkursen blir arbetslösheten påtaglig, såväl i landskommunen som till en del även i staden, Munsala och Jeppo. Firman sysselsatte vid fullt arbete ett hundratal arbetare och har årligen utbetalats ett trettiotal miljoner i löner. Störst blir påkänningen för Nykarleby lkm, som med säkerhet får räkna med ett tvång att höja skattöret till följd av de bortfallande beskattningsbara löneinkomsterna.

Firman har främst tillverkat utombordsmotorer, som under hela senaste året blivit kända i hela landet. Vidare har tillverkats betongvarumaskiner, särskilt för framställning av Tell-block och Tellett-taktegel, samt betongblandare av olika slag. Även släpvagns- och kärraxlar tillverkades. Firman hade god utrustning och en rätt kunnig arbetarstam.
     I detta skede vet man ingenting om någon annan industri i de omfattande fabriksbyggnaderna, men mången hyser dock något hopp om att byggnaderna och utrustningen i Forsby skall komma att utnyttjas i framtiden.


Österbottniska Posten den 27 sept. 1957.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll text och bild.


Läs mer:
Två år tidigare såg det betydligt ljusare ut.
Gyllenbergs fabriker av Erik Bick.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-09-20, rev. 2011-01-09.)