Den elektriska belysningen klickade måndag morgon till följd av en hastig sänkning av vattenståndet. Huru stark sänkningen var framgår bl. a. därav, att isen å älven mellan storbron och kraftverket brakade ned över 1 1/2 meter under sin förra nivå. Vid efterforskning av orsaken befanns, att dammluckorna vid Haraldsfors hållits stängda över söndagsdygnet. Sedan luckorna måndag middagstiden öppnats, erhölls åter på e. m. full belysning till alla konsumtionsorter, ehuru med inskränkning av gatubelysningen i staden för den händelse, att vattenreservoaren ej snabbt nog skulle hinna fyllas.


Österbottniska Posten den 17 februari 1928, nr. 7, s. 2 .
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Ganska precis 90 år senare ”klickade” det igen vid kraftverket.
Kraftverket i kaptlet Fakta.
Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-02-14, rev. 2018-02-15 .)