Möte för en bana  Vasa – Nykarleby

På initiativ av Nykarleby-Munsala järnvägskommitté, vilken som bekant även arbetar för en bibana från Nykarleby till Vexala i Munsala, hölls den 4 jan. ett rådplägningsmöte på hotellet i Oravais för att dryfta ett nytt projekt, som går ut på en bana från Nykarleby till Vasa. I detta projekt ingår inte Vexala.

Mötet, vid vilket represententer ända från Vörå närvar, leddes av lantbruk. Evert Huldén, medan protokollet fördes av stadsdir. Mouritzen från Nykarleby.

Överläggningen ledde inte till något positivt resultat, men initiativtagarna har full frihet att driva saken vidare i den mån de anser det nödvändigt och möjligt. Represententer för Vörå ställde sig ganska reserverade till projektet, såtillvida man inte kunde tänka sig att det skulle omfattas av Vasa järnvägskommitté. Denna har som bekant hittills arbetat för projektet Vasa – Härmä eller Vasa – Jeppo.

 

Österbottniska Posten nr 2/1950.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Normalspåriga järnvägen från Kovjoki till Nykarleby 1949 fick en överoptimistisk tro på järnvägar runt om i nejden att blomma upp. För 60 år sedan ville man t.o.m. kunna åka tåg till Vexala.  Det var troligen en djuphamn i Vexala, som man tänkte sig som ändpunkt och orsak för den järnvägsdragningen. Framtidsoptimismen var det inget fel på.*     *     *
   


 = Stambanan med bibanor till Nykarleby och Jakobstad.
   = Förslag på ny bana med bibana till Vexala.


När man ser på förslaget så här verkar det rimligt att dra en järnväg den kortaste vägen, men sen ställer man sig frågan vilka transporter som skulle ske längs en bana som förbinder två bibanor?!


Läs mer:
Den smalspåriga järnvägen och Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-04-15, rev. 2012-04-15 .)