Ett 50 års minne.

Kanäs är det Karlnäs.

I pressen skrivs det nu om det aktuella, Kanäs i Kantlax Munsala, där den statliga oljedepån kommer att byggas. Kanäs är uttalet av platsens egentliga namn Karlnäs. Professor Lars Huldén ägnar platsen en halv sida i ”Ortsnamnen i Munsala.” Enligt Huldén har också Karsten ägnat detta namn intresse. Karsten synes använda formerna Karnäs och Karlnäs. Huldén ger belägg för namnets stavning: Kannäs skrev man år 1755, Kannäs viken och Kannäs Skatan skrev man vid samma tid, men inpå 1800-talet ( 1810) skrev man Karnäsviken.
     Benämningen hänför sig antagligen till ”karl”. I nämnda bok talar Huldén också om andra platser som fått liknande namn, speciellt gäller detta berg och klippor: Bonden, Karlö, Karlholmen etc. Ordet Karl kan här betyda likhet med en människa men också så att det varit eller är ett sjömärke, ty ”karl” kan också vara benämning på sjömärken, exempelvis en stång med en tunna, som Huldén nämner
     Sign. har sig inte bekant vad platsens godtagna namn idag är, det är möjligt att Karlnäs eller Kanäs efter hand blivit även officiellt, Kanäs som såsom namnet väl alltid uttalats.

Man tycker annars att det vore lämpligast att i sammanhangen om oljedepån tala om Kantlax, alltså om ” oljedepån i Kantlax” osv. utan att lokalisera det hela närmare.
     Kantlax den lilla obemärkta kustbyn på sidan om de stora stråkvägarna rycks plötsligt in i sammanhangen och förvandlas till oljehamn. Måhända blir byn engång inte nationellt känd i de stora oljehamnarna. Destination Kantlax Finland kommer det då att heta, då tankfartyg får destinationen angiven.
     Eller för att nu tala helt allvarligt och sakligt: det är i detta nu helt omöjligt att säga vad framtiden bär i sitt sköte för Kantlax. Att det i första hand blir ett allmänt uppsving torde stå klart för envar.

     Ref.Österbottniska Posten den 30 oktober 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Kanästexten är såsig, men må nu gå. Kanäs har igen högaktualiserats av Allan Bloms nyutkomna bok Blommens bästa bitar, så på det sättet passar texten in i dagsläget.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Oljedepå byggs i Kantlax.
(Inf. 2009-10-21, rev. 2009-10-21.)