Nykarlebyärende avgjort av Kunglig Maj:t vid svensk regeringskonselj.


Kungliga Finansdepartementet har nyligen i skrivelse undertecknad av Per Edvin Sköld meddelat följande:

     I en till Kungl. Maj:t ställd skrift har lektorn Alfred Huldén i egenskap av medlem av stadsstyrelsen i Nykarleby, Finland, gjort framställning om befrielse från skyldigheten att utgiva försäljningsskatt för två silverljusstakar, vilka skänkts som minnesgåva och tacksamhetsbevis av Nykarleby stad till dess svenska fadderort Sollefteå.
     Sedan generaltullstyrelsen i infordrat utlåtande upplyst, att försäljningsskatt för förenämnda ljusstakar debiterats och inbetalts med 115 kronor 15 öre, har Kungl. Maj:t vid regeringskonselj på Drottningholm med hänsyn till förekomna särskilda omständigheter funnit gott med stöd av 9 § i förordningen om försäljningsskatt för ifrågavarande silverljusstakar; och skall generaltullstyrelsen hava att till sökanden återbära erlagd försälningsskatt 115 kronor 15 öre.

Nykarleby känner tacksamhet mot Sveriges vördade Konung och önskar Kungl. Maj:t de angenämaste dagar under vårsemestern vid Medelhavet.Österbottniska Posten februari 1950.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:


Det var inte enbart silverljusstakar som skänktes som tacksamhetsgåva till Sollefteå, Nykarlebys vänort. Även ett antal akvareller med Nykarleby-motiv, målade av seminarielektorn  Torsten Korsström, gavs som tackgåva till Sollefteå.

Fotografier av dessa gåvor skulle ha en given plats på ”Nykarlebyvyer”.

Att Nykarleby nämnts vid svensk regeringskonselj och vilken hölls på Drottningholm, måste höra till gruppen ”extrem historisk kuriositet”.*     *     *


Sexochetthalvt år senare råkade jag stöta på en bild av ljusstakarna:


”I Sollefteå kommunhus finns två silverkandelabrar, en vacker gåva från vänorten i Nykarleby. Kandelabrarna putsas upp och används vid högtidliga tillfällen, som borgerliga vigslar och större/finare möten.” Förstoring.

Sollefteå–Nykarleby 5 sep–7 sep 2014.
Anteckningar av Christina Hellström. Ett konstprojekt av Nina Svensson tillsammans med Christina Hellström för Nykarleby Recall – Coming Back Bothnia Biennale 2014.
(Inf. 2018-01-26.)Läs mer:
Topelius på Drottningholm.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-06-02, rev. 2018-01-26 .)