KVASIMARKNADEN härstädes den 28 och 29 sistlidna febr. aflopp, hwad ordningen beträffar, mot wanligheten ganska lugnt, dock hördes det ljud och skrik af druckna och stojande personer nästan öfweralt efter gator och å gårdar, utan att tala om hojtandet och skrytandet å hästplatsen, där en och hwar försökte skryta och prisa sin hästs företräde och goda egenskaper framför en annans, i hwilken färdighet, isynnerhet zigenarna woro mästare. Till ofwanantydt ändamål skulle wäl också en zigenare med pisken uppmjuka sin häst, men han uppgjorde räkningen utan wärden, ty polisen blandade sig i uppmjukningsarbetet och instämde honom för djurplågeri m.m. hwarför han dömdes att böta för djurplågeri 20 mk och för fylleri 10 mk. Wärre war det med en annan häststackare som af sin ägare, en stor och stark karl, misshandlades å den s.k.”Rummelbacken” med ett järngrimskaft, så att hästen troddes hoppa in genom det låga fönstret i en stuga, och hwem wet huru länge därmed fortfarits om ej polisen tillstädsekommit och föranstaltat så att ägaren både till hästen och järngrimskaftet först fick en behöflig hwila efter den stora kroppsansträngningen med grimskaftet uti stadens hotell, nej förlåt uti — stadens arrest, samt sedan instämt honom till wederbörlig domstol, där han ytterligare belönades för den omtalade ansträngningen med grimskaftet med 70 mks böter, dessutom för öfwerdådigt körande 20 mk och fylleri 10 mk, samt i wittnesarfwode 15 mk. Utom de ofwan omtalade, inkwarterade sig omkring 15 personer i ofwannämnda hotell för resande, af hwilka en person 3 nätter i rad utan att likwäl ha blifwit tilltalad, mannen tycktes taga saken mycket lugnt, hwarje morgon wid ”morgonuppropet.” Af de öfriga i ”Swartboken” inskrifna resande bötfälldes i måndags wid härwarande rådstuwurätt 6 personer, nämligen 1 person för fylleri 10 mk, för swordom 30 mk, 1 person för fylleri 15 mk, owarsamt körande 10 mk, 1 person för fylleri 10 mk, knifresande 40 mk, 1 person för fylleri 10 mk, förolämpning af polis 20 mk, 1 person för fylleri 15 mk, för öfwerfall af polis 50 mk, samt 1 person för fylleri 10 mk, oförsiktigt körande 10 mk.
     Endast twänne hästar köptes af djurskyddsföreningens represententer för resp 10 á 8 mk, hwilka föreningen omedelbart lät aflifwa af orsak att de befunnos wara utgamla och ytterst magra samt eljest wanskötta.Österbottniska Posten 1896.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Ett 99 årsminne, fruktansvärt tragiskt hur dessa hästhandlare och bönder misshandlade sina hästar, både i vardagskörslor och på marknader. Och denna marknad hörde till de stillsammaste! Inget straff för dessa hästmisshandlare skulle ha varit för hårt.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2005-03-13.)