Österbotten.
NYKARLEBY.


Kyrkofullmäktige sammanträdde i söndags, varvid behandlades en del frågor, stående i samband med den inträffade kyrkbranden.

Den av kyrkorådet valda värderingskommittén hade till sammanträdet inkommit med förslag angående de förberedande arbeten, som i kyrkan borde vidtagas. I anledning härav beslöts bl. a.:

- att så snart ske kan bortskaffa den vattendränkta takfyllningen, så att den ej må genomblöta mellantaket;
- att avlägsna isen från kyrkan och med det snaraste iståndsätta vattentaket samt upptaga nya och ändamålsenligare brandluckor;
- att förstora öppningen till vinden och låta reparera mellantaket;
- att kommittén upphyr lokal för den skadade orgelns och övriga räddade föremåls uppbevarande samt låter rengöra orgelpiporna från snö; prästerskapet upphyr lokal för gudstjänsterna. Jordfästningarna försiggå i kyrkans klockstapel.

Fullmäktige beslöto att tillsätta en byggnadskommitté, bestående av 3 personer, vid behov förstärkta med 4 medlemmar, och bör kommittén med anlitande av sakkunniga låta iståndsätta kyrkan i dess förra skick. I kommittén invaldes pastor O. Sachalin, lär. J. Sundqvist och trädgårdsm. V. Bergman, förstärkta med byggm. A. Eklund, murare E. Hagman, vaktm. H. Österlund och b:n Elis Renvall. Kommittén beviljades rätt att disponera över nödiga medel för arbetets utförande.

Borgmästare Carl Stenfors befullmäktigades att vidtaga alla nödiga åtgärder för utfående av brandskadeersättningen samt att godkänna, mottaga och utkvittera densamma.Österbottniska Posten nr 5/1929.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby kyrka härjad av eld i Österbottniska Posten.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Införd 2004-04-27.)