Österbotten.

NYKARLEBY.

Renovering av Nykarleby kyrka 1928

 

Nykarleby kyrkas inre.

Genomgående ommålning, påbättring av takbilderna,
elektrisk belysning m. m.

 

Från allmänheten.

Enligt vad ryktet vet förmäla, skulle förslag framställts om, att i samband med reparationerna av stadens kyrka borttaga den gamla orgeln för att antingen förvara densamma på något annat ställe, försälja event. bortskänka densamma eller införliva den med något museum. I anledning härav önska undertecknade inlägga en bestämd protest mot, att orgeln skulle avhändas församlingen, vilken den tillhör, och antaga vi, att de personer äro få, vilka vilja se detta antika och verkligt vackra instrument försvunnet från »fädrens kyrka.

Församlingsbor.


Österbottniska Posten 8 juni 1928, nr. 23, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-02-26.)

 

*       *       *

 

Renoveringsarbetena pågå för fullt i kyrkan. De gamla målningarna i taket rengöras och påmålas där skadade ställen finnas. Detta arbete utföres av dekorationsmålaren Bade under ledning av hr Göran Hongell. Arbetet är synnerligen krävande. De gamla målningarna å läktarframsidan, vilka övermålades på 1880-talet, komma nu åtminstone delvis att framtagas. Två skivor ha redan rengjorts från den överstrukna hårda oljefärgen och visat sig värda att framtagas. Den ena är från altaret och föreställer nattvarden. Den andra har ett symboliskt motiv, som talar om trons seger över döden. Genom vackra donationer av Nordiska föreningsbanken, affärsmannen John Nylund och Centrallaget, har detta kostsamma arbete kunnat påbörjas. Skulle någon av denna tidnings läsare, nära eller fjärran, vara hågad att hjälpa med ekonomiskt understöd, emottagas gåvor med största tacksamhet. Detta arbete är nämligen sådant, som ej kan åläggas församlingen, som redan gått i utläggning för det övriga. Med de medel, som nu disponeras, kan arbetet endast delvis utföras.

Predikstolen och altaret kommer att målas i deras gamla färger, ej i den nuvarande vita tonen. Av tagna färgprov att döma torde kyrkan ha varit vackert målad i enhetlig stil. Den vita tonen har varit på sitt sätt vacker, men harmonierar ej med taket. Tyvärr har texten å predikstolen under bilderna ej kunnat i sin helhet framtagas, varför vi här avtrycka den tydliga delen, i hopp att någon av våra gamla skall kunna ifylla det saknade.

”Tåligt lida,
Hoppået bida,
Tro förvisst,
På Jesus Christ,
L - - ? - - sta
K - -? - - m fatta
Bed andäktigt
Lev försiktigt!”

Skulle någon minnas de saknade orden, bedes godhetsfullt meddela därom till undertecknad. Influtna medel redovisas senare. Frågan om den gamla orgeln synes ha väckt delade meningar, men är ännu i ett förberedande skede.


Olav D. Schalin i Österbottniska Posten den 22 juni 1928.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Gossen från Kroken (Juthbacka kroken), affärsmannen John Nylund, den flitigaste donatorn genom tiderna i Nykarleby, är naturligtvis även med och stöder barndomskyrkans renovering.


Kyrkan i islossningstid våren 1928. På förstoringen syns en planka eller bräda lutad mot kyrktornets högra sida. Foto: Axel Pensar.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2018-04-24.)

 


*       *       *

 


Renoveringen av Nykarleby kyrka har nu framskridit så långt att taket är färdigt. Dess iståndsättande har varit en svår och krävande uppgift. Alla skadade ställen äro iståndsatta och de blacknade figurerna och texterna hava påmålats. Arbetet ha utförts med sakkunskap och omsorg av herr Bade. Om någon väntar sig finna taket med dess bilder ljust och strålande, skall han dock bliva besviken. Det har varit omöjligt att helt borsta bort det gamla lagrade sotet, vilket formligen insugit sig i den lösa limfärgen.
     Arbetena synas omfattas med stort intresse av allmänheten på orten, vilken ständigt viker in i kyrkan för att se och kritisera. Den öppna frågan om den felade texten å predikstolen blev ett problem, som intresserade vida kretsar runt landet. T. o. m. en uppenbarelse om vad texten bort innehålla har tillsänts kommittén, dock felaktig.
     Så här lyder texten enligt pålitlig uppgift av en äldre värdinna i Lill-Socklot:

Tåligt lida
Hoppas bida
Tro förvisst
På Jesum Christ
Lagen skatta
Kärt omfatta
Bed andäktigt
Lev försiktigt.


O. S—n, Olav Schalin, Österbottniska Posten nr 28/1928.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-06-23.)





*       *       *

 

Kyrkohögtidligheterna på
Mikaelisöndagen den 30 september 1928.

Då församlingens kyrka åter togs i bruk efter den genomgripande renoveringen, bevistade en talrik menighet tilldragelsen. Flertalet av de närvarande såg nu för första gången kyrkan i dess nya skick, och även de, som varit i tillfälle att under sommaren följa med arbetets framskridande, erforo ett djupt intryck av denna stämning, som nu råder i templets inre. För arbetena i kyrkan ha vi tidigare vid flere tillfällen redogjort. Särskilt fäster man sig vid den rikt bildsmyckade predikstolen med dess timglas; altarets färger meddela sin varma stämning åt kyrkans hela inre, och läktarframsidans ånyo, i dagen bragta bilder se församlingens äldre medlemmar uppståndna minnen från sin barndomstid. De ståtliga gamla ljuskronorna och kyrkans berömda sjuarmade ljusstakar göra sig i denna miljö bättre än förut. Slutligen bidrager den av marthorna skänkta djupröda gångmattan till det varma intryck kyrkans inre nu giver.

Församlingen kan vara väl tillfreds med sitt beslut att låta vidtaga de nu slutförda restaureringsarbetena, om vilkas genomförande f.ö. pastor Schalin, såsom kommittéordförande inlagt mycket stor förtjänst. Nykarleby kyrka, vars målningar alltid med intresse uppmärksammats av kännare, intager i sitt nuvarande skick en särställning bland kyrkorna i mellersta och norra delen av landet.

Högmässogudstjänsten Mikaelisöndagen erhöll en högtidligare prägel dels genom den rikare liturgin, dels genom att församlingens förre mångåriga kyrkoherde, prosten K. V. Petrell på inbjudan närvar och predikade vid gudstjänsten. Stämningen och andakten höjdes dessutom genom de av Soklot kören väl utförda sångerna.

Kl. 12 - 2 egde kaffeserveringen rum i rådhuset, och vid sistnämnda klockslag, fortsatte högtidligheterna åter med församlingsfest i kyrkan. Festpredikan hölls även nu av prosten Petrell, som utgick från bibelorden: Behåll det du haver, och ingen må taga din krona. Pastor Olav Schalin redogjorde i ett längre, intressant andragande för kyrkans bildskrud. Vi skola i ett senare nummer återkomma till pastor S:s föredrag. Soklot kören lät även nu höra flere sånger, och solosåg utfördes av kantor A. Söderman. Högtidligheten avslöts av prosten Ernst Appelberg, som till sist framförde församlingens tack till renoveringskommittén och främst till dess ordförande pastor Schalin, till donatorerna, till damkommittén, till marthorna och alla dem, som bidragit till kyrkans försättande i dess nuvarande skick, samt till prosten Petrell, sångare och servererskor m.fl. som medverkat vid dagens högtidligheter.


Österbottniska Posten nr 40/1928.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2014-05-03.)




*       *       *

 

Den sista av målningarna i Nykarleby kyrka har renoverats av Axel Haartman och Karl Nygren i Åbo, och har i dagarna återkommit.
     Det är pannån ”Nattvarden”, som haft och skall ha sin plats under altartavlan. Pannån var liksom bilderna på läktaren övermålad med vit oljefärg.

Upphovsmannen till tavlan är, liksom till de övriga målningarna, den svenska målaren Daniel Hjulström, som på 1740–50-talet arbetade i Österbotten. Samma nattvardstavla återfinns även i Gamlakarleby stadskyrka.
     Vid restaureringen har framgått, att under den i dagen bragta målningen döljer sig även en annan äldre målning. Av vad man kunnat skönja, har det varit en allegorisk målning med en gyllene kalk, omgiven av strålar och keruber samt symmetriska molnbildningar.
     Hr Haartman uttalar förmodandet, att denna övermålade bild härstammar från Nykarleby gamla träkyrka från 1600-talet. Man har nämligen funnit bildrester, som kunde tyda därpå. I den nuvarande kyrkan finns dessutom bräder från den gamla kyrkan med bildfragment.

I förbigående må om den nu restaurerade tavlan nämnas, att en av apostlarna saknar huvud!
     Om detta fatala faktum beror på förbiseende vid restaureringsarbetet eller av annan orsak skall väl vid förfrågan utrönas.

O. S—n. är Olav Schalin, Österbottniska Posten den 21 okt. 1928.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Denna text kunde ju ha avtecknats i kyrkohistoriken men är bara ett annat exempel på att äldre målningar döljer sig under de vi ser idag. Så är fallet med altartavlan i övrigt.

Det heter faktiskt Gamlakarleby stadskyrka i dag som är, trots att staden heter Karleby! Andra exempel finns också på samma företeelse i Karleby! Det kan bli problem vid kommunsammanslagningar med även namnen.



Läs mer:
Knappt tre månader efter att sista notisen publicerades eldhärjades kyrkan.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-06-23, rev. 2018-04-24 )