Liljedahls nybygge blir störst i N:by

Grävningsarbetena inleddes på onsdagen
Byggnaden under tak redan i december.


På onsdagsmorgonen tog Andelslaget Åkermannens grävmaskin det första ”skoptaget” till grunden för det av köpman Arthur Liljedahl planerade storbygget på rådhustomten i vår stad. En intresserad allmänhet stod hela dagen i duggregnet och kommenterade positivt köpman Liljedahls vällovliga initiativ.

Bygget uppförs som sagt för Köpman Liljedahls räkning. De av magistraten godkända ritningarna har uppgjorts av byggm. Mauritz Nylund, som också är ansvarig byggmästare.
     Då ÖP på onsdagsförmiddagen besökte platsen och där hade kontakt med hrr Liljedahl och Nylund, fick vi bl.a. veta att nybygget får en längd av något över 36 meter, bredden blir 12,3 meter. Byggnaden kommer att uppta tre våningar, dessutom källarvåning. Huset, som faktiskt blir det största i Nykarleby stad, får en total kubik av 5.400 m³.

Hotell, post, telefon.
I källarvåningen skall inredas varmgarage för hotellgästernas bilar. Här skall också automattelefoncentralen inrymmas.
     I bottenvåningen inryms det nya postkontoret (det preliminära kontraktet med postverket undertecknas i en snar framtid), kontorslokaler och butiker. Andra våningen upptar hotellrummen, restaurangen och en bostadslokal. I tredje våningen hotellrum samt ett par bostadslokaler. Sammanlagt blir det 14 hotellrum, som inreds med bl.a. bad och andra moderna finesser.

Tvåårig byggnadsplan.
Köpman Liljedahl sade att visserligen skall byggnaden stå under tak redan i år, men den egentliga byggnadsplanen är nog två år. Många inflyttningar blir det naturligtvis nästa år, men vi hinner inte med allt. Dessutom finns en viktig omständighet: finansieringen. De totala byggnadskostnaderna är ca 49 milj. Mk och det kunde ju tänkas bli något kortare uppehåll om finansieringsplanen ej skulle gå i lås, sade köpman Liljedahl.
Den blivande byggnadens fasad mot Bankgatan.
Den blivande byggnadens fasad mot Bankgatan.
[Den färdiga byggnaden blev i stort sett lika perspektivet, så när som på att Postens entré placerades strax till höger om hotellentrén, det blev ingen klocka mot esplanaden och skyltarna blev något annorlunda.i. Förstoring.]

Fredagen den 8 augusti 1958 (nr 32).byggnaden


DRÄNERINGEN PÅGÅR FÖR
LILJEDAHLS BLIVANDE BYGGE.

Skelettdalar funna vid grävningen.

Grundgrävningsarbetena för Liljedahs nybygge gick snabbt undan, ty på några dagar hade de två grävmaskinerna den stora gropen färdig. Nu lägger man som bäst ner dräneringsrören, jämnar och schaktar bottnen och cementgjutningen påbörjades igår. Byggmästar Nylund är nöjd med arbetets framsteg, och det har han all orsak att vara — liksom köpman Liljedahl.
     
Redan långt innan tomtarrendet beviljades, diskuterades det faktum, att rådhustomten tidigare varit begravningsplats. Många ansåg det olämpligt att gräva och bygga på den ifrågavarande platsen. Vid grävningen fann man också mycket riktigt skelettdelar, vilka jordades på begravningsplatsen. Även rester av kistor, klädespersedlar etc. har man funnit. — Det berättas att hela nuvarande torget med tomterna för normalskolan, busstationen, polisstationen etc. var just den berörda gravgården, där dock ingen jordats sedan 1827.
     
Något byggförbud har ju inte införts, utan vederbörande myndigheter har ju tidigare godkänt och fastställt den nämnda platsen som tomtområde. Mera har man då tvistat om vem som egentligen äger området, då kyrkoförsamlingen gör gällande att platsen ägs av församlingen medan staden hävdat området.


Fredagen den 22 augusti 1958 (nr 34). En identisk artikel, så när som på rubriken, publicerades i Jakobstads Tidning samma dag.]


Österbottniska Posten .
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Här skulle det finnas ett och annat att kommentera, som att bl.a. Per Person Klockars, Topelius bröder och andra som begravdes från 1797 till 1833 troligen begravts här. Sen kunde ju gravplatsen definieras till Gallhagen, som platsen som välsignades till begravningsplats hette, så talet om torget, normalskolan och busstationen, är något överdrivet. Däremot låg polisstationen tydligen på en del av begravningsplatsen. Den var ju dock omgärdad, vilket inte hindrat att något lik av vissa orsaker nedgrävts strax utanför den.
     Församlingens rätt till anspråk upphörde väl, som övriga gårdsägares rätt till tomten, i samband med att ny stadsplan tillkom och lydde under stadens domvärjo.


Läs mer:
Fler ritningar och perspektiv.
Kistrester sommaren 2008.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-04-27, rev. 2023-10-15 .)