— Fattigvårdsinspektören G. A. Helsingius har i dagarna tillsammans med instruktören Malmberg besökt orten och därvid besökt skolan för lytta å Jutbacka, som tills vidare har mycket få elever, och fattiggården [landsförsamlingens] å Kuddnäs. På samma gång har jämväl plats blifvit utsedd för Nykarleby stads blivande fattiggård å Karl Grönfors, hvartill rådman Lybecks arfvingar donerat medel. Enligt hvad för oss uppgifvits skall inspektör Helsingius godkänt en å området befintlig högre plats såsom byggnadstomt.

     — En lux-lampa uppställdes i tisdags på stadens torg och spred på kvällen ett bländande ljus omkring sig (700 normalljus). Våra elektriska lampor med sina 64 normalljus styrka sågo nästan skamsna ut. Den nya lux-lampan är uppställd blott som prof och kommer att borttagas, sedan den gjort tjänst som annons.
      Lampan förbränner petroleum, som förvaras i en behållare vid lyktstolpens fot och tryckes upp genom ett rör medelst kolsyra, hvilken jämväl finnes i ofvannämnda behållare. Lampan tändes på samma sätt som ett primuskök (med sprit) och brinner sedan med låga, som bringar en kring lågan anbragt metallstrumpa att glöda. Det är denna glödande „strumpa“ som utsänder det starka skenet. Petroleumåtgången är synnerligen ringa, hvarför bränslet kostar blott 1,3 pi per timme för 100 normalljus.
      Den på torget uppställda lampan kostar med tillbehör 280 mk. Mindre lampor för inre belysning finnas också, men kunna dessa användas blott i större lokaler, såsom verkstäder o. a. dyl. Lux-lampan brinner nämligen med ett svagt, men hörbart surrande ljud, som gör den oanvändbar i vanliga boningsrum.
      Skötseln af lampan är enkel, men visade den dock någon benägenhet att „krångla“ i onsdags på kvällen. Strumpan ansågs hafva något fel. I går kväll brann lampan icke alls.
      Det Finska Lux-aktiebolagets agent i Nykarleby är apotekare O. Roos.

     — Doktor P. Nordmann besökte orten i slutet af senaste vecka under sin resa i de svenska bygderna, där han bl. a. gör sig underrättad om det bildningsarbete, som med understöd af Svenska folkskolans vänner utföres.Österbottniska Posten 1907.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Staden får sitt första elverk. Gatubelysningen av Erik Birck.
Luxlampa i Nordisk familjebok.
Notis om lampan följande år.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-16/HK-F.)