RÅDMAN JOHAN ADOLF LYBECK
    Vid 12-tiden natten emot sistlidne måndag, den 11 Februari, afsomnade härstädes en af detta stadssamhälles äldste och märkligaste medlemmar, Rådmannen Johan Adolf Lybeck i sitt 88:nde lefnadsår.
    Lybeck var född i gamla Wasa den 19 maj 1807 af gammalt svenskt släkt. Hans fader var sjökaptenen Pehr Johan Lybeck från Uddewallatrakten i Sverige och hans moder Beata Christina Soller från Sollerön i Siljan, Dalarna.
    Sin första skolbildning erhöll L. i Wasa Trivialskola, där han var samtidig med J. L . Runeberg. Bland skolminnen plägade den afl. berätta hurusom Runeberg och han woro de starkaste wid snöbollskastning och andra idrotter. Wid 14 års ålder började L. sin bana såsom sjöman, men lämnade efter några år sjön för att egna sig åt handel. I Wasa konditionerade han hos Iwan Sergejeff och fru Tingelund. Flyttade år 1825 till Nykarleby till sin broder, handelsmannen Petter Lybeck, och slutligen till en af ortens förnämste handlande på den tiden, Adolf Hammarin, hos vilken han förblef i 10 år. Öppnade därefter egen butik, men upphörde med detaljhandeln redan efter ett decennium, något år före stadens brand. Däremot dref han länge jämte stadens öfrige affärsmän en rätt omfattande skeppsrederirörelse och deltog i tjäruexporten, som på den tiden, före Saima kanals öppnande, war ganska betydande på denna ort. Då war Nykarlebys kommersiella blomstringsperiod !
     Genom sin praktiska duglighet, sitt ordningssinne och sin lyckliga affärsmannablick häfdade L. sin ställning som en af de främste i detta samhälle. Han saknade inte häller idéellare intressen. Icke få är de offentliga wärf den aflidne under sin långa lefnad hann utföra till det allmännas bästa. Redan tidigt wald till en af stadens ”äldste” fungerade han därefter i ej mindre än 44 års tid, från 1836, såsom ledamot af stadens Rådstufwurätt och Magistrat, hwarunder han twänne gånger war förordnad till t.f. borgmästare. Det war han som här förrättade det första landtdagsmannawalet år 1863, och han skulle, om han ej afsagt sig, erhållit uppdraget att wara ortens representent. Dessutom hade L. wid skilda tider tjänstgjort som stadskassör, t.f. postförwaltare, dansk konsul , m.m., samt slutligen som kontrollant i Wasa Aktiebanks filial i Nykarleby ända från dess inrättande intill senaste höst. Alla dessa olika wärf och förtroendesysslor sköttes med samma punktlighet och samwetsgrannhet.
    Ytterligare har rådman Lybeck hugfäst sitt minne på orten genom flera donationer, såsom till Folkskollärarseminariet härstädes, till stadens Friwilliga Brandkår m.fl. Genom den förstnämnda donationen af år 1881, hwarmed L. wille ära minnet af sin aflidna maka, bildades ”Augusta Lybecks stipendiefond”, af hwars räntor årligen utdelas stipendier till flitige medellöse seminarieelever, företrädelsewis från Nykarleby.

    Sedan 1846 gift med dotter till Rådmannen Isak Lindqwist härstädes, Isabella Augusta (syster till Z. Topelii maka) död 1873, efterlefwes L. af 4 barn, en dotter och trenne söner. Den yngste af dem är skriftställaren Carl Mikael Lybeck.
    Swåger med Zachris Topelius, hade Rådman Lybeck under åratal glädjen att få emottaga skalden såsom sommargäst i sitt hem i staden och på sin trefliga willa ute på Alön.

    Ända till sin sena ålderdom bibehöll han, trots krämporna, sitt skämtsamma lynne, sin klara tanke, sitt wakna intresse för tidens wiktigaste frågor och ingick nu fridfullt i den sista hwilan, saknad, utom af anförwandter och wänner, af hundradetal arbetare och tjänare.
Frid öfwer hans stoft !

Z. S.
Österbottniska Posten nr 7/1895.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren att författare till minnesorden måste vara Zachris Schalin.


Läs mer:
Johan Adolf Lybeck och andra Lybeckar av Erik Birck.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2005-03-09.)