Minneslistor i Österbottniska posten

Har gjort listorna så att de ”går i takt”. Det mesta förutom stadsfullmäktiges sammanträdestider förändrat.

 

juni 1902


Tidtabell.

oktober 1915


Tidtabell.

mars 1917


Tidtabell.

december 1925


Minneslista.

december 1935


Minneslista.

för Nykarleby—Kovjoki järnväg under seglations tiden 1902.  
Järnvägen. Kovjoki:

Järnvägen. Kovjoki:
 


          N o r r u t:
Posttåg, ank. 10,11 avgår 10,12 f. m.
     “        “    12,44     “    12,45 natt
Godståg   “  

         S ö d e r u t:
Posttåg, ank. ...
Godståg   “. ...

N o r r u t:      
Posttåg, ankommer 9.42 avgår 9.43
     “             “  0.15 0.16
Godståg        “ 18,45 18.47
Motorvagnen “ 12.53 12.53
Extra passagerartåg 19.03 19.08
       
S ö d e r u t:      
Posttåg, ankommer 19.34 avgår 19.35
     “             “  5.16  5.17
Godståg       “ 10.39 10.40
Motorvagnen “ 16.37 16.37
Extra passagerartåg 7.53 7.54

Expeditionen öppenhålles vardagar kl. 8—11 och 11,30—15, helgdagar kl. 8—9.
 


 

  ———————————————— ————————————————
vid postkontoret i Nykarleby, från den 1
Maj 1902 tillsvidare :
Postkontoret hållets öppet för
allmänheten.

     Alla söckendagar från kl. 9—12½ samt från kl. 1 till 3½ e. m.
vid postkontoret i Nykarleby från den 11 dec. 1914 tillsvidare.
Postkontoret hålles öppet :
Alla söckendagar från kl. 8,30 till 11 f. m, och från kl. 12 till 2 samt från kl. 3,30 till 5 e. m.
       Postkontoret hålles öppet alla söckendagar från kl. 8 till 11,30 f. m. och från kl. 12,30 till 1,30 samt från kl. 3,15—4,45 e. m.
POSTKONTORET hålles öppet: alla söckendagar från kl. 8.30—10.30 och från kl. 12—13.30 samt 16—17.30.

       Andra dag påsk, andra dag pingst och andra dag jul samt de söndagar, vilka omedelbart föregås eller efterföljas av helgdag kl. 8,30— 9,30 f. m. och 12—1.      Andra dag påsk, andra dag pingst och annandag jul, samt i händelse tvänne helgdagar infalla omedelbart eller varandra, den senare helgdagen, ävensom de söndagar, vilka omedelbart föregås eller efterföljas av annan än ovannämnd helgdag, kl. 9—10 och 12—13.
Sön- och hälgdagar från kl. 9 till 10 f.
   m. och från kl. 1 till 2 e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 8,30 till 9,30 f. m, och från kl. 12 till l e. m.        Övriga sön- och helgdagar hålles postanstalten stängd.      Övriga sön- och helgdagar hålles postanstalten stängd.
Posterna avsändas söderut och norrut alla dagar och ankomma söderifrån och norrifrån alla dagar per järnväg. Alla dagar, förutom söndagar, kl. 13 p. d. avsändes posten till Munsala därifrån den anländer hit samma dagar kl. 5 e. m.        Posterna avsändas norrut kl. 8,30 f. m., och söderut kl. 5,15 e. m. och ankomma söderifrån 11 f. m. och norrifrån kl. 7,45 e. m.
     Posterna avsändas norrut kl. 8.45 och söderut kl. 18 och ankomma söderifrån kl. 10.15 och norrifrån kl. 20.
       Sön- och helgdagar avgår posten till Kovjoki järnvägsstation blott en gång, kl. 8,30 f. m.      Sön- och helgdagar avgår posten till Kovjoki järnvägsstation blott en gång kl. 8.45.
       Alla vardagar kl. 11 f. m. ankommer post hit från Munsala och återvänder härifrån kl. 12 p. d.      Alla vardagar kl. 8.15 ankommer post hit från Munsala och återvänder härifrån kl. 11.30.
Med lantbrevbärare avsändes posten till Lillsoklot och Storsoklot varje måndag, onsdag ock fredag kl. 1,30 e. m.        Med lantbrevbärare avsändes posten till Storsoklot varje tisdag och fredag kl. 1 e. m.      Med lantbrevbärare avsändes posten till Storsoklot varje måndag, onsdag, fredag och lördag kl. 12.30 samt till Forsby, Ytterjeppo och Jutas varje måndag, onsdag och fredag kl. 12.30.
Brevlådorna tömmas: De vid postkontoret vid postens avgång och den vid direktor Hedströms gård kl. 8,30 f. m. och kl. 5 e. m.        Brevlådorna tömmas, de vid postkontoret vid postens avgång och den vid direktor Hedströms gård kl. 8 f. m. o. 4,30 e. m.      Brevlådorna tömmas, de vid postkontoret vid postens avgång och den vid fröken Hedströms gård och vid Nykarleby Handelslags gård vardagar kl. 8.15 och 17,15 och den i Nystaden vardagar kl. 8.15 och 17 samt sön- och helgdagar kl. 8.15.
        TELEGRAFKONTORET, (i postkontoret) öppet söckendagar samma tider som postkontoret. Sön- och helgdagar kl. 9—10 och 17—18.
      ———————————————— ————————————————
           Stadsfullmäktig sammanträder i regeln kl. 6 e. m. första hälgfria måndag i varje månad samt därutöver vid behov.

     Stadsfullmäktige sammanträda i regeln kl. 6 e. m. första helgfria måndagen i varje månad samt därutöver vid behov.

           Drätselkammaren sammanträder första och tredje hälgfria fredag i varje månad kl. 6 e. m.      Magistraten och rådstuvurätten sammanträda varje måndag kl. 10 f.  m.
        Stadskansliet öppet varje helgfri dag kl. 12—1 på dagen.
       

     Stadsbiblioteket Öppet varje helgfri mån­dag, tisdag, fredag och lördag klockan 4—5 e. m.

       

     Topeliusmuseet, alla dagar kl.11 f.m.—6 e. m.

       

LÄKARE: Stadsläkare Elisabet Backman, mottagning alla vardagar 10.30—2.

             Provincialläkare: Woldemar Backman, mottagning alla vardagar 10—2.
       

     Tandläkare. Freja Strömbäck, mottagning alla vardagar kl. 10—12 och 5—6 e.m. Lördag eftermiddag ingen mottagning.

       

     Massös: Rosa Dyhr-Lundvall.

       

     Folkhälsans byrå. Avgiftsfria läkaremottagning för spädbarn varje onsdag kl. 2—3.      Hälsosystern träffas varje lördag kl. 9—10.

       

     Kommunalbarnmorskan fru Gerda Eklund Östra Esplanadgatan.

       

     Veterinär: Kommunaldjurläkare Ossi Andersson, mottagning kl. 9—11 f. m.

       

BANKER. Nordiska Föreningsbanken och Helsingfors Aktiebank, öppna alla helgfria dagar klockan 10—2 e. m. — Nykarleby Sparbank: alla helgfria dagar kl. 12—2. — Postsparbanken öppen samma tider som postkontoret.

(Inf. 2014-01-26. Utdrag från.) (Inf. 2014-01-26.) (Inf. 2017-03-19.) (Inf. 2007-06-24.) (Inf. 2008-12-10.)Österbottniska Posten,
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Minneslista 1929.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2007-06-24, rev. 2020-03-15.)