Vid ett par tillfällen har jag stött på uppgiften att missionären Hanna Hedström avlidit i Kina. Det lät som ett spännande livsöde och det var en lyckträff att nekrologen råkade finnas på en kopia tagen av andra orsaker.Österbotten
——
Nykarleby


     Död i främmande land. I dagarna har ett telegram meddelat underrättelsen att förra folkskollärarinnan Hanna Hedström aflidit den 26 sistlidne november i Tongsin i Kina.
    Den aflidna var född i Nykarleby den 14 december 1863 och dotter till handl. G. M. Hedström. Efter att ha genomgått fruntimmersskolan härstädes, inträdde Anna Hedström år 1882 som elev i Ekenäs seminarium, därifrån hon dimitterades år 1886, hvarefter hon år 1887 under vårterminen fick anställning som lärarinna i Vasa, där hon verkade dels i Brändö, dels i staden, tills hon år 1903 tog afsked för sjuklighet. Lyckligt begåfvad som lärarinna, tillvann hon sig i sällsynt hög grad sina elevers förtroende och kärlek och utöfvade på dem ett stort inflytande, tack vare sitt lugna och allvarliga men kärleksfulla sätt, hvarför äfven många af hennes elever såsom vuxna bevarat henne i godt minne.
    Fröken Hanna Hedström hade ett varmt religiöst sinnelag, så att hon efter någon tids hvila, under hvilken hon återvunnit sina krafter, begynte på allvar förbereda sig för missionärens kall, som länge hägrat för henne. Till det fjärran Kina stod hennes håg, och på hösten år 1908 anträdde hon resan i sällskap med en i finska missionens tjänst stående missionär. Färden gick per järnväg genom Sibirien öfver Vladivostok till Kina, där hon sedermera uppehållit sig å Fria missionens station i Tongsin arbetande som volontär eller frivillig med de där verkande finska missionärerna fröken U. Ehrström och fröken E. Cajander. Hennes verksamhet blef emellertid icke lång. Hon anlände julaftonen år 1908 till sitt arbetsfält, där hon nu, innan tre år hunnit förgå, bäddats i jordens sköte. Hon nådde emellertid det mål, hon sträfvat till, och detta gaf mening och innehåll åt hennes lif.

[Släktutredning av Woldemar Backman.
Missionsverksamhet i Uppslagsverket Finland.]

*


Landsorten.

      I Amerika afliden landsman. Den 10 nov. blef Jakob Emil Jacksson öfverkörd af ett lokomotiv i Hibbing, Minn., och dog ögonblickligen. Han var hemma från Ytterjeppo i Nykarleby och 31 år gammal. Han efterlämnar hustru och fyra barn i Amerika.

[Att bli överkörd av lokomotiv är inte en så ovanlig dödsorsak som man kunde tro.]


Österbottniska Posten nr 50 den 15 december 1911.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kopian var tagen för På julutställningarna.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-01-03, rev. 2017-02-13 .)