Motorbåtsklubb bildad.

Vid ett sammanträde i lördags i sockenstugan beslöts bilda en motorbåtsklubb i Nykarleby med ett verksamhetsområde, som även innesluter omnejden. Redan i december i fjol togo några motorbåtsägare initiativ till saken och skapade ett interimistiskt arbetsutskott. Detta hade förberett frågan och gjort upp förslag till stadgar, närmaste uppgiften för klubbens verksamhet o. dyl.
      En omständighet som varit en av de mest bidragande orsakerna till att motorbåtsägarna önskat sammansluta sig för att få ett stadigare underlag för sina berättigade önskemål, har säkert varit den på senare tid allt mera besvärliga samfärdseln längs älven. Under flera somrar har farleden i veckotal varit fylld av lömska stockar och gruvprops, som stått med ena ändan i vattenbrynet o. särskilt vid sämre sikt hotat att förstöra både båt och propeller, för att inte tala om än värre katastrofer. Upprepade privata tillsägelser till flottningsbolagens representanter har visat sig leda till minst sagt minimala resultat. Den nya klubben har för avsikt att se till att gällande lag följes och farleden hålls öppen.
     En annan fråga, som ingalunda kan lösas i en handvändning men som dock tål en mera energisk bearbetning, tas även upp i klubbens program. Det är frågan om upprensningen av Ragnörns fors. Redan för tiotals år sedan uttalade mången fiskare och motorbåtsägare sin önskan, att kunna föra sin båt upp ovanom forsen till staden. Mången förklarade sig också villig att stöda rensningsarbetet ekonomiskt. Att det vore sen stor fördel både för villabor och fiskare att kunna komma med båt upp till staden, är så uppenbart, att därom knappast behöver ordas. Klubben kommer att redan i sommar undersöka möjligheterna i forsen och eventuellt med frivilligt arbete göra en början i rensningen. Andra frågor, som beröra motorbåtsägarnas intressen, t. ex. hamn- och förtöjningsmöjligheter, utprickning m. m., skola behandlas av klubben.
     Vid sammanträdet, där förhandlingarna leddes av maskinist R. Olson, lämnade det i december tillsatta arbetsutskottet en redogörelse över sitt förberedande arbete. Förslaget till stadgar godkändes och en styrelse tillsattes. Till kommodor valdes kamrer Karl Finnström och till vicekommodor maskinist R. Olson, styrelseledamöter äro faktor Hannes Nylund, samtidigt kassör, fiskare Olof Mårtens, stud. Börje Casén, affärsmannen Gunnar Villman och maskinist Helge Solvin. Årsavgiften bestämdes till 100 mk, för damer och juniormedlemmar 50 mk. 
     En propaganda- och festkommitté, som tillsattes, fick i uppdrag att värva medlemmar i klubben och göra den känd. Åt styrelsen uppdrogs att låta inregistrera klubben.
     Den nybildade klubben kommer säkert att fylla ett behov i nejden.


Österbottniska Posten nr 14/1948.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Motorbåt omkring 1910.
Fler föreningar.
De var skogs- och flottningsarbetare av Fjalar Zittra.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-03-14, rev. 2021-12-30 .)