[Ett hundraårsminne
]NORMALSKOLANS NYA HUS.


Normalskolans nya hus nalkas småningom men säkert sin fulländning. I dagarna har den nya värmeledningen blivit så färdig, att den kunnat avprovas, och har den därvid visat sig funktionera till belåtenhet. En vattenledning från brunnen invid klockstapeln har inrättats, och erhålles därifrån vatten till ångpannan. Byggnadens tegeltak har i dagarna blivit färdigt, och det skulle vara mycket vackert, därest icke teglen vore av så olika färgnyanser, att det hela ser något lappat ut.
     En vandring i byggnadens inre erbjuder nu rätt mycket av intresse. Fönsterna och de flesta dörrarna äro insatta. Golvläggningen pågår, och ett par rum är färdiga. Trapporna är numera uppsatta och målning pågår samtidigt med timmermansarbetet. Det hela gör ett gott intryck. Allt arbete från den vackra stenfoten och de präktiga cementtrapporna ända upp till tegeltaket är synnerligen välgjort, och man kan förstå, att det tagit tid. Huvudorsaken till att byggnaden så sent blir färdig, är entreprenörens försumlighet att i tid försäkra sig om att anskaffa dugligt byggnadsmaterial, hvarjämte arbetsstyrkan var otillräcklig under den bästa arbetstiden i somras.
     Sedan normalskolan emellertid fått flytta in i sin nya lokal, skola ledsamheterna under väntetiden snart glömmas, ty en bättre lokal torde icke många skolor äga.Normen i november 2007.
Förstoring.
Foto: Lars Pensar.


*         *         *


MOTORBÅTARNAS STAD är Åbo, skrifver en Åbo tidning, ty icke mindre än 280 motorbåtar finnas i kulturwaggan wid Aura. I förhållande till folkmängden torde icke något motstycke kunna uppwisas ens ute i stora wärlden, yttrar samma blad. Då Åbo har omkring 50 tusen inwånare, blir det 6 motorbåtar per tusen invånare. Nykarleby har 1000 inwånare och räknar 8 motorbåtar. Wår goda stad skulle sålunda slå det rekord Åbo satt och wara som motorbåtstad utan motstycke i wärlden!


Ja, allt skulle man skryta med ren för hundra år sen! Men i alla fall vet man nu att det för hundra år sen fanns 8 motorbåtar här. En av dem var Hagfors, en annan var Lönneströms.


Österbottniska Posten nr 42/1907 den 8 november.
Lars Pensar digitaliserade, tillhandahöll och kommenterade. Få se om man hinner fira skolans hundraårsjubileum innan delar av stadens förvaltning tagit över den ärevördiga byggnaden. [Det gjorde man.]
(Inf. 2007-11-21.)

 


*        *        *


Knappt sex år senare publicerades denna mer negativa notis, ursprungligen publicerad en vecka efter den första.

 

Normalskolans nya hus.

Ända sedan i vintras har arbetet på normalskolans nya hus pågått, på senaste tiden dock med större manskap. För närvarande håller man på med att rappa rummen invändigt och uppsätta värmeledning.

I ett av nedre våningens rum har betydande sprängningsarbete blivit utfört så att rummet nära nog liknar en brunn. Där torde ångpannan komma att få plats. För närvarande håller man också på med att göra och slipa de cementblock som skola användas till trappor.

Arbetet med det yttre taket pågår. Det röda tegeltaket lovar att bliva mycket vackert.

Sedan man nu under en längre tid betraktat nybyggnaden, torde man allmänneligen funnit det som ett betydande misstag, att södra ändans gavlar mot öster och väster stympats eller avsnubbats.

Det hade väl blivit något mycket framträdande, men nu verkar den södra ändan som en misslyckad tillbyggnad vars stil icke alls stämmer med den norra. Byggnaden ser på avstånd osymmetrisk ut och silhuetten är från torgets nordöstra hörn och från seminariet allt annat än vacker.Normens norrfasad den 12 juli 2012 kl 1.46. Proportionerna kan ha förvanskats när jag rätade upp bilden.
Förstoring.
Foto: F.L. (Inf. 2013-10-15.)Österbottniska Posten nr 42/1907 den 15 november.
(Inf. 2013-10-14.)


Läs mer:
Normalskolan i kapitlet Fakta.
Motorbåt omkring 1910.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2007-11-21, rev. 2024-02-25 .)