Nykarleby den 23 augusti
[1883]

— Nykarleby folkskollärare seminarium: Den 20 augusti vidtog seminariets elfte arbetsår. Samma dag anstäldes förhör med de 16 ynglingar, hvilka sökt inträde vid anstalten. Alla 16 godkändes och antogos till elever på den proftermin, hvarom lagen talar och hvilken är tillkommen, för att enhvars lämplighet för anstaltens verksamhet nogare må utrönas. Dessa 16 äro: Josef Blomqvist från Pensala by i Munsala; Otto Vilhelm Degerholm från Hangö; Erik Emil Eriksson från Godby i Finström (på Åland); Otto Vilhelm Forstén från Nykarleby; Hans Leander Norrby från Kronoby; Adrian Krook från Kalaks by i Nerpes; August Teodor Matsson från Ytterby i Jomala på Åland; Gustaf Emil Nordman från Mariehamn på Åland; Karl Petter Petterson från Nagu; Karl Edvard Pilman från Pernå; Mats Henrik Pärus från Kimo i Oravais socken; Anders Gustaf Sigfrids från Kimo i Oravais; August Julius Sundblom från Jomala; Gustaf Adolf Sundholm från Borgå socken; Erik Henrik Vester från Nerpes (Finby by) och Johannes Vik från Qveflaks (Vassor by). För öfrigt räknar seminariet inalles 58 elever, hvaraf på 4:de klassen 18, på 3:dje, 11 på 2:dra 13 och på 1:sta 16.


Gåva till seminariet. Kapten Frans Pettersson i Jakobstad har till seminariets samlingar förärat åtskilliga märkvärdigheter från djur och växtriket i norra Atlanten och i Australien.


Ett tidsenligt badhus med ångskåp, dusch, kalla och varma bad och hvad de allt må heta, är ett önskningsmål, till hvars snara förverkligande vår korta och snart försvinnande sommar manar. Emedan behofvet af helsa och renlighet gör sig gällande hos alla menniskor, torde man med säkerhet kunna antaga icke blott att intresserade personer finnas, utan att företaget komme att tillskynda aktieegarene vinst, blott någon af herrar affärsmän, till hvilkas område företaget på sätt och vis hör, sätter det igång.
     Lämpliga platser vid elfstranden finnas ju ”in legio” eller fritt öfversatt vid Nybron, nedanför rådman Lybecks gård. [70 år senare byggdes ”Bad- och tvättstugufulingen” just på den platsen. Bastur av Erik Birck]


Stadsrådet Z. Topelius med familj har under sommaren besökt sin hemort, Nykarleby.


— Några af de skräpiga staketten
kring esplanaderna ha försvunnit och torde vår vackra stad i prydlighet och god smak vinna icke så litet på att de öfriga följa exemplet med görligaste första.


— Till herr
Anders Svedberg, som under sommar månaderna haft hufvudbestyret med denna tidning, får Norra Posten offentligen aflägga sin förbindliga tacksägelse.


— Bref till Norra Posten
, hvilka med tacksamhet mottagas, sändas härefter lämpligast under adress: Redaktionen för Norra Posten, Nykarleby.
     Muntliga meddelanden mottagas i doktor Synnerbergs gård af lektor Max Strömberg, som åter öfvertagit hufvudledningen af tidningen.


— Ett härligt augusti månsken
upplyser våra redan mörka kvällar.


Norra Posten, Österbottniska Postens föregångare, 23 augusti 1883, nr 34, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:


Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2010-10-07, rev. 2018-11-21 .)