Väguträtningen
Munsala — Nykarleby
skall igångsättas.

Kommunikationsministeriet har till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förfogande ställt ett belopp på 500,000 mark för att arbetena på uträtning och reparation av landsvägen mellan Vasa och Jakobstad skola kunna inledas på sträckan mellan Munsala och Nykarleby.Österbottniska Posten, 19 november 1937, nr 46, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-11-24.)


*     *     *


     DEN NYA VÄGEN MELLAN
Bonäs och Nykarleby stad håller på att fullbordas. Visserligen är den ju inte ännu i trafikabelt skick, men i söndags befor jag den jämte en kamrat [sannolikt som de första trafikanterna] med cykel. Det gällde dock att bära cykeln snart ½ km. Det gick långsamt fram, som det heter i visan. Ett stort arbete har förvisso utförts här under senaste månaderna. Att det behövts tiotaltusen sprängskott, kan man lätt förstå, när man ser över vilka moras vägen ställvis löper. Den nybyggda vägsträckan lär vara 3 700 meter, och rät och fin blir den, endast ett par smärre krökar på hela sträckan. Få se om inte vägen kan öppnas för trafik redan denna höst. Mycket arbete återstår givetvis ännu. Där vägen passerar Stennästräsket är nästan ingenting ännu gjort; arbetet skrider dock framåt.
     Det är nog en välsignad sak att slippa de många dödsfällorna, men infarten till staden lider tyvärr, från skönhetssynpunkt sett. Men kanske kunde eventuella planteringar vid Remalsåkern något upphjälpa saken. Remalsåkern lär f.ö. vara påtänkt som blivande sportplan. Annars har ju ”Tivoli” också brukat acceptera platsen. — Ganska lämplig plats för vrålet.


Tege (Ture Granqqvist) i ”Bitar och stumpar” i Österbottniska Posten nr 32 den 12 augusti 1938.
Lars Pensar tillhandahöll och berättade att kamraten var hans far Axel Pensar.
(Inf. 2006-06-28.)

 


*     *     *


Landsvägen Nykarleby—Munsala.

     Arbetet på den nya landsvägen mellan Munsala och Nykarleby, som pågått under hela sommaren, blir inom närmaste framtid slutfört, så att trafiken redan den 15 september kan insättas på hela sträckan. I fjol blev ju som bekant sträckan      Nykarleby—Bonäs färdig. Arbetet har sålunda under sommarens lopp huvudsakligen pågått inom Munsala kommun.
     Den gamla vägen med sina livsfarliga kurvor har helt och hållet övergivits. Bred och fin har vägen dragits i rät linje mellan Nykarleby och Munsala. Den nya riksvägen är första klass landsväg, och körbanans bredd är 7 meter.
     Vid landsvägsbygget har i sommar 70—100 man varit sysselsatta. Av dessa ha de flesta varit hemmahörande i Munsala, Nykarleby och Jeppo. 12 lastbilar ha oupphörligt forslat fyllnadsjord och krossten, och åtgången därav har varit enorm. Icke mindre än 2,500 kbm krossten har förbrukats till vägbeläggning. Stenkrossen har dagligen arbetat i två skiften. I sprängämnen har omkring 4,000 kg åtgått. Landsvägsbygget har dragit en kostnad av 1,600,000 mk. I dagspenning ha vägarbetarna erhållit 40—50 mk.
     Den nya vägsträckan är 8 km lång och förkortar avståndet mellan Munsala och Nykarleby med c:a 4 km. Vad detta betyder ur trafiksynpunkt är uppenbart.
     Arbetsledare har varit byggmästare Berglund från Vörå.


Österbottniska Posten nr 36 den 8 september 1939.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2006-06-25.)

*      *      *Bonäsvägens början. Notera rian och ladorna! Förstoring.Marie-Louise Juthbacka tillhandahöll.
(Inf. 2013-11-30.)

*      *      *Blått = gamla kustvägen (från 1500-talet?) som gick via Munsala kyrka, Lojlax, Lugnet, Bonäs och Juthas, Forsbacka och Juthbacka..
Rött = nya vägen byggd 1938–39.
Grönt = anslutningen till nya infarten över Juthbackabron från 1986.


(Inf. 2013-11-30.)


Läs mer:
Landsvägsbygget i Munsala kostar 1,600,000 mark i Hufvudstadsbladet.
Som ett minne av vägbygget uppsattes Stenhuvudgubben följande år.
Platsen där vägen kom att ansluta till Juthasvägen.
Den hemlighetsfulla Bonskogen.
Vägväsen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-06-25, rev. 2021-11-26 .)

  I Engelska kanalen
(Köpenhamnssresan)

I Engelska kanalen där seglade en brigg,
och ruttna var dess master och trasig var dess rigg.
För kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.

Kajutan ombord, det var ett uselt skjul
och ratten den var gjord utav ett spinnerockahjul.
Men kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.

Kaptenen ombord, det var en sådan knöl
som jämt stod bakom seglet och pimpla i sig öl.
Men kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.

Vi hade inga segel, vi hissade en särk
och aldrig hade folket sett ett sådant underverk!
Men kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi komtill Köpenhamn.

Vi hade ingen matsäck, vi åto bara ägg,
som värptes av en höna, som var målad på en vägg.
Men kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.