Några annonser i ÖP den 8 oktober 1920av 2:dra halva beloppet av 1919
års kommunala utskylder till den-
na stad verkställes å rådhuset lör-
dagen den 16 innevarande oktober
kl. ½ 12—½ 4 e. m., varom veder-
börande härmed underrättas.
     Nykarleby den 6 oktober 1920.
               Drätselkammaren.Allmänheten uppmärksamgöres
härpå, att all åverkan på våra te-
lefonledningar kommer att lagligen
beivras, och utbetala vi en belö-
ning av 50 mark åt den, som
framlägger bevis, varigenom event.
åverkare lagligen kunna fällas.
Jakobstad den 29 sept. 1920.
     Jakobstads Telefon-
     aktiebolag


med allmänna brandkåren
i denna stad i sin helhet förrättas
tisdagen den 12 instundande ok-
tober från kl. ½ 4 e. m. varom
vederbörande härmed underrättas
med uppmaning att då mangrant
tillstädeskomma; stadens hästägare
med fyllda vattentunnor.
     Nykarleby den 30 sept. 1920.
               Brandmästaren.


av elever till
hantverksskolan
mottages i skolans lokal måndagen
den 11 oktober kl. 6 e. m.
          Direktionen.


     Sista söndagen härstädes. OBS.!
Alla som önska mera efterbeställ-
ningar böra insända till tisdag,
därefter är adressen Vasa.
          Joel Blomqvist.


     Samling mangrant å Ungdoms-
föreningens lokal söndagen den
10 oktober precis kl. 3 e. m.
     OBS.! Skyddskårister som ön-
ska kvarstå i kåren torde ovillkor-
ligen infinna sig.
               Lokalchefen.sammanträder i kväll kl. 7 å Gran-
bergs kafé. Alla medlemmars när-
varo önskvärd. Nya medlemmar
kunna anmäla sig.
          Styrelsen.


Läs mer:
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.