Nykarleby stads
personhistoria.


Under en lång följd av år har den flitige släktforskaren, professor W. Backman publicerat ett stort antal genealogiska undersökningar över släkter i Nykarleby. Uti sin dagliga praktik har den uppburne läkaren kommit i beröring med en myckenhet människor och därvid förvärvat en nästan otroligt stor och ingående personkännedom. När prof. Backman sedan riktat sitt intresse på släktforskningen, har det sålunda skett under utomordentligt goda förutsättningar. Under arbetets gång har intresset vuxit allt större och större. Mången timme har han tillbragt i Nykarleby kyrkoarkiv för att genomsnoka de gamla folianternas gulnade blad.

Resultatet har ej heller låtit vänta på sig. I Österbottniska Posten, Vasabladet, Genealogiska samfundets årsskrifter, Genos m. fl. har den ena utredningen efter den andra tagit form. För närvarande är prof. Backman en av de mest produktiva genealogiska författarna i vårt land. Hans arbeten ha väckt berättigad uppmärksamhet, särskilt emedan de behandla släkterna från flere skilda synpunkter. Enastående i vår genealogiska litteratur är hans »Försök till en släktanalys», där han underkastat släkten Lassila från Kovjoki i Nykarleby lf. [landsförsamling] en medicinsk granskning.

Nyss har av trycket utkommit »Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857». (Vasabladet; pris 30:—.) I detta arbete har prof. Backman inom en ram samlat uppgifter, som förut varit kringspridda i flere och ofta svårtillgängliga arbeten, men huvuddelen utgöres dock av förut icke publicerade fakta. Framställningsformen, en kombination av släktgenealogi och biografi, utmärker sig genom fyllighet och lättlästhet. Alla de märkligaste borgarsläkterna i det gamla Nykarleby passera revy och här och där äro instuckna gamla, rara porträtt. Det är ett synnerligen stort nöje, att under prof. Backmans ledning stifta bekantskap med stadens honoratiores under gångna tider.

Nykarleby-borna ha alltid varit måna om att vårda sina minnen, och tack vare prof. Backmans arbeten har genealogin tillvunnit sig ett allt större intresse. Genom det nyss utkomna arbetet får även den mest lystna en rikt givande källa att ösa ur. Måtte arbetet få den stora spridning, som det så väl är förtjänt av.


Österbottniska Posten nr 13/1938.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-01-23.)