Polisinrättningens lokal.

Kronolänsman E. Söderström har i egenskap av chef för stadens polisinrättning vänt sig till stadsmyndigheterna med en skrivelse, däri han påpekar, att polisinrättningens nuvarande lokal, vilken som bekant omfattar, förutom förrum, två mindre rum, är alltför liten. I de båda rummen, av vilka det ena begagnas som väntrum och det andra som kanslirum, ha två à tre personer arbete, varjämte lokalen oavbrutet besökes av allmänhet, tidtals ända till trängsel.  Herr S. framhåller vidare, att då efter fastställande av den nya staten för polisinrättningen, antalet personer som komma att hava sin sysselsättning i lokalen, ökats till 6 à 7, blir trängseln därstädes ännu större och kännbarare. I anledning härav föreslås att stadsfullmäktige skulle till behandling upptaga frågan anskaffande av ökat utrymme för polisens behov.

Skrivelsen åtföljes av en planteckning för åskådliggörande av den erforderliga utvidgningen av lokalen.

Enligt denna teckning skulle mot poliskammarbyggnadens västra gavelända uppföras två rum och en tambur med tillsammans 35 m² golvyta. Härav skulle det ena rummet vara expeditionslokal och det andra kommissariens arbetsrum. Polisens nuvarande två rum anses kunna lämpligaste sammanslås till ett, vilket skulle användas såsom väntrum.

Kostnaderna för den föreslagna tillbyggnaden ha uppskattats till omkring 4 000 mk.


Österbottniska Posten februari 1916.
Lars Pensar tillhandahöll.Läs mer:
Polisen fick vänta till till årsskiftet 1980–81 på utökade lokaler.
Mer om poliskammaren.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-10-19, rev. 2016-10-19 .)