Nykarleby lk. vann process.


Häradsrätten i Helsinge kommun avkunnade den 23 jan. utslag i ett processmål rörande en intecknad skuldförbindelse om 1 milj. mk mellan Nykarleby lk. som kärande och fru Agneta Forsell m. fl. som svarande och ålade därvid svarandena att solidariskt till kommunen utbetala l milj. mk jämte 10 proc. ränta räknat från den l sept. 1948 eller ca 850.000 mk samt att i rättegångskostnader betala 123.000 mk.

Förhistorien till processen är följande. Den 11 juli 1950 antog byggnadskommittén för uppförande av en kommunal- ochhälsogård i Nykarleby l.k. till byggnadsentreprenör dir. T. A. Lybeck från Helsingfors. Entreprenören skulle ställa borgen för entreprenörskontraktets fullföljande. Emellertid lyckades entreprenören ej erhålla godtagbar borgen, men i stället erbjöd han som säkerhet en i en lägenhet i Helsinge kommun intecknad skuldsedel på 1 milj. mk. Entreprenören avled dock i juni 1951 utan att ha kunnat fullfölja byggnadskontraktet, vilket då hävdes av kommunen.

Fullmäktige uppdrog åt dåvarande ordförande Ture Granqvist att med hjälp av juridiskt biträde föra kommunens talan vid utsökningen av skuldsedeln då vederbörande inte godvilligt ville utlösa den.

Ärendet har varit före i länsstyr. i Nylands län vilken förevisade detsamma till rättslig utredning i häradsrätten i Helsingfors. Senaste juli månad hölls vittnesförhör i saken inför rådhusrätten i Nykarleby stad. Kommunens juridiska biträde har varit advokatbyrån [Grönlandsfararen] Chr. Boucht i Vasa och advokat firman Crohns & Grönfors i Helsingfors.

På samma uppslag:

STADEN FÅR HÄLSOSYSTER

Den nyvalda hälsosystern tillträder sin tjänst i dag, varigenom staden får en egen hälsosyster. Utom förebyggande hälsovårdsarbete kommer hon även att biträda vid av läkare ordinerad sjukvård. Fru [Birgit] Renvall är känd på orten som f.d. sköterska på Nykarleby sjukhus, varför hon hälsas välkommen i sin nya befattning.


Österbottniska Posten 1957.
Lars Pensar tillhandahöll.Läs mer:
Finlands första Tell-hus bygges nu i Nykarleby.
Birgits far William Knuts.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-03-06, rev. 2021-03-06 .)