Inför sångfesten

Nykarleby stads ungdomsförening har till ordförande för ett år framåt valt borgmästarinnan Märta Stenfors, sedan föreningens mångårige ordf. hr Josef Heder, avsagt sig återval. I styrelsen återvaldes hrr Josef Herler [42 år], Einar Hedström [48 år], Carl Stenfors [29 år] och Rick. Kisor [36 år], fru Christine Holmström [50 år] och fröknar Stella Ahlskog och Maj-Lis Granberg [28 år] samt nyvaldes sem. N. Boström [19 år] och hr. A. Eriksson. Suppleanter frk. Sylvia Casén. A. Lindholm [Endast 17 år om det är Axel, så troligen är det ngn annan]. Styrelsen har inom sig till viceordf. utsett hr Herler, till sekr. hr Boström och till ekonom frk. Eriksson.

Till revisorer återvaldes frk. Ingrid Viklund och hr Joel E. Nordling [50 år]; suppl. frk. Elsa Thors och hr Victor Holmström [51 år].

Föreningen har på därom gjord anhållan beslutit åtaga sig arrangemangen vid den lokala sångfesten härstädes i vår.Österbottniska Posten 23 mars 1928, nr. 12, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*     *     *

Den lokala sångfesten

i Nykarleby 2:dra dag pingst.


Såsom aktiva deltagare i sångfesten den 28 maj i Nykarleby har anmälts följande 9 körer;

Oravais sångkör, led. R. Hertsberg

Munsala Kyrkoby sångkör, led. kantor Rehn

Vexala sångkör, led. Y. Blomkvist;

Pensala sångkör, led. Lisi Granlund, Artur Frilund

Soklot sångkör, led. J. Sundkvist

Kovjoki sångkör, led. J. Kjellberg

Nykarleby-Kyrkoby sångkör, led. T. Grankvist, fru M. Grankvist

Ytterjeppo sångkör, led. T. Holstius

Nykarleby sångkör, led. M. Castrén

Såsom aktiva deltagare medverkar dessutom seminariets manskör och stråkorkester under lektor G. Wikströms ledning. Den musikaliska delen av festkonserten lovar sålunda att bli omväxlande och värdefull. Om programmet för övrigt kan meddelas, att skalden Joel Rundt lovat bidraga med en festdikt.

Vid den efter festkonserten planerade folkfesten har Nykarleby stads ungdomsförenings danslag genom sin ledare G. Lindgren lovat bidraga med några folkdanser samt seminaristernas gymnastikklubb med en uppvisning under J. Örndals ledning. Programkommittén, bestående av herrar G. Wikström, J. Sundkvist och frk. M. Castrén har dessutom tänkt sig säruppträdande av de i festen deltagande sångkörerna.

Såsom förut meddelats, har Nykarleby stads ungdomsförening åtagit sig de praktiska anordningarna för sångfesten. För en möjlig ekonomisk förlust ansvarar programkommittén, som dock hoppas, att inkomster och utgifter skola gå ihop, såvida vädret blir vackert och större fester i omnejden ej föranstaltas samma dag. Den möjliga ekonomiska vinsten av sångfesten har kommittén beslutit dela i tre lika stora delar, av vilka en fonderas för framtida behov, en tillfaller den förening, som handhar arrangerandet av festen samt slutligen en del åt alla i sångfesten aktivt deltagande körer, som sålunda kunna använda medlen dels till inköp av noter och dels till en liten uppmuntran åt sina ledare för deras visserligen nöjsamma, men dock ansträngande arbete.

För att undvika tröttande övningar vid denna sångfest som enligt programkommitténs beslut, inskränker sig till endast en dag, vidtaga dessa redan instundande söndag, då samtliga i festen deltagande körer samlas i Nykarleby kl. 2,30 e. m.Österbottniska Posten 27 april 1928, nr. 17, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*     *     *

Österbotten.

NYKARLEBY

Sångfesten.

    Nykarleby nejdens sångfest försiggår härstädes 2 dra dag pingst.
     Körerna samlas kl. 1,30 i Topeliipark, varifrån avtåget sker till festplatsen vid Rummelbacken.

Festkonserten

vidtager kl. 2 e. m. enligt följande

P r o g r a m

 

Sommarpsalm — — —

Hälsningstal.
Vem är du fria Z. Topelius.
Älvens vågor L. Madetoja.
Prolog
(av Joel Rundt.)
Skärsommar B. Carlson.
Lärkan F. Mendelssohn
(Blandad kör.)
O, Gud som styrer G. Wennerberg.
När solens klara strålar Aug. Söderman.
Och hade jag en tia Otto Olsson.
Äktenskapsfrågan A. v. Kothen.
(Manskör.)
Paus.
Du gamla, du fria Folkmel. arr, Svendsen.
Allegro moderato Händel.
Säterjäntans söndag Bull-Svendsen.
(Stråkorkester.)
Vandringssång F. Köiling.
Två systrar Folkv. arr. O. Andersson.
Jag ser uppå dina ögon Folkv. arr. K. Ekman
Sköna jungfrun »      »      »
Nu måste jag resa »      »      »
(Blandad kör.)
Avslutningstal.
Vårt land.  
   
   

Folkfest

anordnas på samma plats kl. 7 e. m. Programmet upptager hornmusik, sång av Nykarleby, Soklot och Oravais sångkörer, gymnastikupp-visning, folkdanser m. m. Till sist dans.

B i l j e t t p r i s e n  äro: till festkonserten 10 mk och till folkfesten 6 mark; för båda gemensamt 15 mk. Tillskottsavgift för sittplats (begränsat antal) 2 mk.

Biljetter säljas vid ingången till festplatsen från kl. 1,15. Servering av kaffe, läskedrycker, smörgåsar m. m. på festplatsen.

S e r v e r i n g  av kaffe, läske-drycker, smörgåsar m. m. på festplatsen.


Österbottniska Posten 25 maj 1928, nr. 21, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Nykarleby-nejdens sångfest. En lyckad fest i idealiskt försommarväder.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-02-18, rev. 2018-02-18 .)