Ljus i park ock vid bron,
tandläkare, 10:- skattöre

Vid stadsfullmäktiges i Nykarleby fredagssammanträde valdes till ordförande i taxeringsnämnden Sigfrid Bertlin och i beredningsutskottet invaldes Rafael Riissanen och Evert Holländer. Ledamöter i taxeringsnämnden är för grupp I, löntagarna, Carl Wenelius, Sigfrid Bertlin, John Fors och Evert Holländer, för grupp II, näringsidkarna, Uno Rinne, Gustav Bergfeldt och Erik Westerlund, för grupp III, gårdsägarna, Rafael Riissanen och Elmer Holm.

I prövningsnämnden sitter för löntagarna Helge Solvin och Erik Åhman, för näringsidkarna Mikael Nylander och Hugo Casén, samt för gårdsägarna Vilhelm Marklund och Erik Gustafsson.

Till ny ledamot i stadsfullm. i stället för Lennart Harjulin som bortflyttat från orten kallades suppl. Elmer Holm, i stadsst. Bjarne Lundqvist.

Till ordinarie ledamot i förmyndarnämnden återvaldes för perioden 1959–61 som ordinarie Verner Viklund och som suppleant Helge Solvin för samma period. Till suppleant för ordinarie ledamoten Armas Pihlainen utsågs Verner Sundell.

Runar Romar hade på grund av bortflyttning från orten anhållit om befrielse från kommunala uppdrag. Hans plats i idrottsnämnden intogs av Elmer Holm, i turistnämnden av Kurt Lobbas. I stället för Ragnar Storå, som bortflyttat, invaldes i turistnämnden Elmer Holm.

Den av stadsst. uppgjorda tilläggsbudgeten lydande på 2.457.400:- godkändes av fullm.

Skattörets valör för slutbeskattningen av 1957 års inkomster fastställdes till 10 mk och sedan beslöt fullmäktige att förskottsskattöret för 1959 också skall stanna vid 10 mk.

Till represententer vid mellankommunal ombudsstämma för diskussion av interkommunalisering av Nykarleby sjukhus utsågs stadfullms. ordförande Axel Pensar, stadsdir, Ernest Eklund och dr Sven Almqvist.

I fråga om Brostugans uthyrning beslöts att intresserade skall inlämna slutna anbud. Fem hade inlämnat anbud inom den utsatta tiden.

Herrar Sven Nyman och Manne Bergman hade ansökt om arrende för bostadstomter vid Rummelbacken. Ansökningarna godkändes och en stadsplan skall uppgöras för området i fråga.

Ing. Nordström hade uppgjort förslag till gatu- och parkbelysning gällande stora bron och Topelii parken. Parkbelysningen skall kosta 195.000 mk och fullm. Beslöt att ur dispositionsmedlen anvisa 85.000 mk för belysningen vid bron.

Fullm. godkände de redan slutförda underhandlingarna om inköp av ett lertag av bonden Alfred Fors i Munsala.

Sedan hotellbygget påbörjades anvisades frk. Sund en sämre plats för sin kiosk. Hon hade anfört klagomål häröver och hade anhållit om att få uppföra en ny kiosk i hörnet av Esplanaden och Bankgatan. Fullm. gav tillstånd härtill och kiosken skall uppföras enligt av magistraten godkända ritningar på villkor att ett allmänt WC ansluts till bygget.

Fullm. biföll också förslaget i tandläkarfrågan. Från hösten 1958 till hösten 1959 skall tandläkare Eva af Forselles utöva tandläkarverksamhet i Nkby. På våren 1960 flyttar tandläkare Wahlberg till staden. De närmare villkoren som godkändes, ingick i föredragningslistan, vilken publicerades i förra Öp

Den s.k. läkargården skall utbjudas till salu sedan läkaren och veterinären flyttat ur densamma.

Sist förelåg ett halvt dussin delgivningsärenden.Österbottniska Posten den 26 september 1958.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Det finns så många kopplingar i detta fullmäktigeprotokoll från, ävenså 26 september 1958, att jag sänder det som komplettering till Alfons.. Och alla namn som stiger fram ur det förgångna! Kvar i de levandes skara är ett fåtal idag 50 år senare.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-10-01.)