JORDFYND  
     I slutet av september hittades vid trädplantering å Grundfeldtska gården och ca 30 cm under jordytan en större sked av ålderdomlig typ; skaftet slutade med en prydnad, föreställande en människofigur. Skeden sändes för undersökning till Helsingfors, där man förklarat den vara en s.k. apostelsked från 1600 talet; figuren är aposteln Filippus. Arkeologiska kommissionen ämnar göra bruk av sin rättighet att inlösa fyndet för dess införlivande med nationalmuséets samlingar. En bronsavgjutning av föremålet kommer att tillställas gårdens ägare mag. Hellström.


Österbottniska Posten, 8 november 1945, nr 45/1940.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.

     Sked, ett med skaft försedt redskap, af lera, trä, ben, horn eller metall, som hufvudsakligen används vid förtärande af flytande eller eljest mera lösa födoämnen.

— — —

     Renässansen smidde gärna skeden till ett lyxföremål; silfver- och guldskedar med gravering, drifvet arbete och rikt ornerade skaft blefvo vanliga (fig. 6—11). S. k. apostlaskedar (fig. 11) utgjorde bestick af 13 skedar, hvilkas skaft uppburo bilder af de tolf apostlarna och Jungfru Maria; de voro eg. afsedda för kyrkligt bruk, till att blanda några droppar vatten i vinet, men plägade i England äfven ges som faddergåfvor. — — —


Nordisk familjebok (1917).Eftersom figuren föreställde Filippus, hade den något av attributen gissel, korsstav eller bok. Vem vidstående apostel föreställer kan jag inte bestämt säga, men jag tycker att det ser ut som ett svärd och då är det Paulus. Jakob d.ä:s attribut är en pilgrimsstav och Jakob d.y:s en knölpåk.

Enligt Lexikon för hantverk (1989) var skedtypen mycket populär i England 1490–1675.


Läs mer:
Grundfeldtska gården i kapitlet Fakta.
Benskeden av Irmelin Sandman Lilius.
Fynd från krigstider i Österbottniska Posten.
Eko 1881.
Fler fynd.
Fler artiklar ur tidningen.
Six apostle spoons from Finland, varav en är denna, av Visa Immonen. Hör av dig om du önskar få en pdf på artikeln.
(Inf. 2005-02-20, rev. 2021-12-28 .)


Fig. 11. S. k. apostlasked.