Invigningen av skydds-
kårsfanan.

Talrik anslutning från skyddskårens och allmänhetens sida.


Annandag pingst, den 16 maj försiggick i Nykarleby kyrka invigning av Nykarleby marinskyddskårs fana, förärad av ortens Lotta Svärd-förening.

Kl. 12 p. d. samlades skyddskåristerna inom X skyddskårskretsen å salutorget, där de hälsades av chefen för skyddskårerna i Vasa distrikt överste Karlberg. Därefter avtågade kårerna för att kl. 2 jämte lottorna samlas i kyrkan.

Efter det psalmen 620 [Konungars Konung, din ära och härlighet] avsjungits, höll distriktets fältpräst dr P. Danielsson invigningstal från predikstolen. Utgående från några ord om fosterlandet av Gustav II Adolf betonade talaren bl. a. särskilt en kristens plikt att deltaga i krig och försvar av fosterlandet samt att om så fordras offra sitt liv därför. Den som inte vill göra detta, är utan försvar från kristlig synpunkt. Talaren uppmanade vidare skyddskåristerna att hålla sin fana i ära och att obefläckad förvalta densamma.

Psalmen «Bevara Gud vårt fosterland» sjöngs av menigheten, och dr Danielsson beträdde altaret och förrättade själva invigningen. Sedan överlämnades fanan till skyddskårerna av ordföranden för Nykarleby Lotta Svärd, direktorskan Ester Fougstedt. Därvid yttrades:

»Nykarleby Lotta-Svärd ber att genom oss till Nykarleby marinskyddskår få överlämna denna fana, på vilken lottorna arbetat. En fana är ett samlingstecken för en trupp. Vi ha velat skänka er denna till ett sammanhållande, men på samma gång manande tecken. Fanan har alltid ansetts vara en trupps dyrbaraste egendom, för vilken soldaten t. o. m. offrat sitt liv hellre än att den skulle falla i fiendens händer. Ty fanan är ej blott ett samlingstecken. Den är också en symbol. Vad symboliserar då denna? De tecken som nu sytts på den ange det. Det är vårt landskaps och vår stads vapen. Den är således en symbol för hembygden och hemstaden. De bära för oss alla vara dyrbara, de äro ju den del av vårt fosterland, där vi önska och hoppas att i fred och ro få utföra vårt dagliga arbete såsom fria invånare i ett fritt land. Och då nu skyddskåristerna äro villiga att värna denna frihet, vilja vi lottor stå vid er sida med all vår medkänsla, vårt arbete och vårt stöd. Det är just för den skull vi även åstadkommit denna fana och nu med varmt hjärta överräcka den. Må den därför för eder bliva det tecken, kring vilket ni fylkas och den symbol, som påminner om plikten att skydda och värna hembygd och hemstad».

Efter det överste Karlberg såsom representant för skyddskårernas överbefälhavare mottagit fanan framförde han i ett kort tal skyddskårens tack för hedersbevisningen och överlämnade den sedan till lokalchefen för marinskyddskåren i Nykarleby dr O. Andersson, vilken jämväl i ett tal tackade lottorna för den vackra gåvan. Sist sjöngs en vers av psalmen 619, »Här växa vi upp som unga träd».

Sedan högtidligheten var slut skedde parad och mottogs densamma av distriktschefen överste E. Karlberg. Musik utfördes av Jeppo skyddskårs hornorkester. Efter paraden bjöds skyddskåristerna på kaffe av lottorna. Fanan, som är sydd på blått siden, upptager Österbottens vapen, symboliserande hembygden och Nykarleby stads vapen, en brinnande tjärtunna, symboliserande hemstaden.

Invigningen och paraden övervars av en stor allmänhet. Omkring 120 skyddskårister deltogo i densamma. På kvällen hölls ett samkväm å ungdomsföreningens lokal, varvid pris utdelades från skyttetävlingarna.


Österbottniska Posten, 20 maj 1932, nr 20, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *


Tyvärr har jag ingen bild av fanan, men den påminde kanske om denna också blåa fana från Närpes historia.


Läs mer:
Vanliga skyddskåren hade fått en fana redan 1919.
Skyddskår i Uppslagsverket Finland.
Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
Flagga i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2021-10-17, rev. 2022-12-31 .)