Hej, beslöt knacka ned ännu en gåvoförsändelse. Det var en som sade häromdan att vi inte vet hur mycket Sollefteå hjälpte oss. Och skulle Finland ha ställt upp och tagit emot 70.000 svenska barn och sänt livsmedel till Sollefteå. Det frågtes blott!

Jag fick aldrig några skor, däremot syrran ett par ”monon” med sula av ett pressat pappmaterial som snabbt sprack och sen löstes upp i smulor. Ovanlädret var däremot äkta. Detta sulmaterial hade ett speciellt namn som jag inte kommer ihåg.

  Mera livsmedel från Sollefteå.

     På lördag anlände till Nykarleby från vår fadderort Sollefteå en livsmedelsförsändelse på närmare 2000 kg. Det var således en dubbelförsändelse och rör sig om de utlovade försändelserna 4 och 5. Den innehöll i det närmaste dubbelmängd av de tidigare erhållna varuslagen. Endast kaffesatsen var den enkla, och vetemjölet hade ersatts med s.k. samsikt, d.v.s. en sorts grahammjöl. Ett mindre antal tvålbitar, något karameller och litet ärter hade försvunnit på vägen, men i allmänhet hade de eftersökta varorna nu bättre fått vara i fred. Försändningen innehöll följande varor och mängder: 1150 kg samsikt, 300 kg margarin, 300 kg ärter, 100 kg makaroner, 50 kg tvål, 28 kg kaffe och 50 kg karameller.


*  *  *


Stadens folkskolbarn välklädda — på fötterna

Senaste lördag blev en verklig glädjedag för stadens folkskolbarn. Då erhöllo de nämligen var sitt par av de med så stora förväntningar emotsedda skorna från Sollefteå. Det var också en stor dag för hemmen och glädjen kommer nog att vara länge — hoppas vi. I en av stadens skoaffärer uppskattade man skornas värde till i medeltal 500 mk per par, och då tänker man på skorna som licensvaror. Det är således en gåva till folkskolbarnen på över 50 000 mk.
     Alla barn i den egentliga folkskolan fingo varsitt par, nämligen barn som äro skrivna i staden. 10 av barnen tillhöra finska folkskolan, 2 Kyrkoby skola och 92 övningsskolan. 104 par utdelades sålunda. Då försändelsen räknade 105 par så återstår ännu ett par som kommittén reserverat ifall något folkskolebarn ännu skulle dyka upp. Tyvärr föreslog inte försändelsen för stadens barn i fortsättningsskolan och samskolan. Utdelningen verkställdes i enlighet med av kommittén i Sollefteå uttalade önskemål.
     Då försändelsen också innehöll både för små och för stora skor, kunde det inte undvikas att barn erhöllo skor som inte utan vidare passade. Då utdelarna tog hänsyn till många olika omständigheter, så blev utdelningen i högsta möjliga grad rättvis. De finska barnen, bland vilka skobehovet visade sig vara mycket stort, och barn från stora och sämre situerade familjer ställdes i främsta rummet, och dessa familjer torde därför inte ha skäl att vara missnöjda. Detta är nog den utdelning som betyder mest om också andra utdelningar varmt uppskattas. När allt går omkring, så torde ingen adoptivort i hela landet vara så lyckligt lottad som Nykarleby. Heder åt vår storslagna fadderort Sollefteå.


*  *  *

Ny utdelning åt stadens barn

     Vid sitt sammanträde på tisdagen beslöt stadens fadderortskommitté att i slutet av denna månad verkställa en ny utdelning av vissa livsmedel åt barn upp till 15 års ålder. Detta sker på vanlig plats lördagen den 29 september kl 14. Vid detta tillfälle erhåller vart barn 0,5 kg margarin, lika mycket ärter och ett kg s.k. samsikt av den senaste försändelsen.


Österbottniska Posten juni 1945.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


Läs mer:
Ransonering i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-06-07.)