K.F. Spolander:
Mångsysslande lärare,
bankman och kommunalman,


men mest är han uppmärksammad på nykarlebyvyerna genom sina FOTOGRAFIER från Nykarleby med omnejd. Ortstidningen uppmärksammade honom i sitt nummer 40/1928 med följande text:


Stoftet av bankdirektören K. F. SPOLANDER fördes senaste fredag till huvudstaden för att där undgå eldbegängelse. Innan färden från sorgehuset [Bankgatan 6] anträddes, samlades vid den avlidnas bår vänner samt represententer för olika institutioner.

På stadens vägnar nedlades en krans av fullmäktiges ordförande och viceordförande, lektor N.A. Fougstedt och A. Kisor. Den förre yttrade bl.a: Mera än någon annan har bankdirektör Spolander egnat ett levande intresse och en outtröttlig verksamhet åt vår stad och dess allmänna angelägenheter. Han har stått i spetsen för alla större företag, som avsett ortens förkovran, i synnerhet sådana, som ställt de största krav på sin man. Och överallt har han genom sin insiktsfullhet, arbetsförmåga och kunskap och utan att tänka på egen bekvämlighet offrat tid och krafter för stadens väl. Ty dess bästa har han alltid haft för ögonen.

I detta har han vunnit förtroende och intagit en ledande ställning. Allmänt erkännes även, att det varit han, som under flere decennier utövat ett avgörande inflytande på stadens utveckling. Aldrig nöjde han sig med att lita på andras omdöme, utan bemödade sig alltid om att grundligt sätta sig in i varje fråga, den må sedan ha varit av större eller mindre vikt.

Vi ha beundrat hans energiska målmedvetenhet och osjälviska sinne, då vi sett huru han utan att tänka på egen bekvämlighet offrade tid och krafter för stadens väl. Ty dess bästa har han alltid haft för ögonen. I arbete för det, som han ansåg skulle bli till utomordentlig fördel för staden framtid, brötos också hans krafter. Hela vårt samhälle har skäl att med aktning, erkänsla och tacksamhet ihågkomma Karl Fredrik Spolander för hans oegennyttiga omtanke och självuppoffrande verksamhet för dess väl.

På kransens band lästes: För mångårigt, självuppoffrande och målmedvetet arbete i tacksamt minne bevarad av Nykarleby stad.


Österbottniska Posten nr 40/1928.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Fredrik Spolander av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2014-05-05, rev. 2014-05-05 .)