Österbottniska Posten nr 18 1945

 

Platsen för den nya sportplanen bestämd.

     Vid stadsfullmäktiges sammanträde i onsdags avgjordes frågan om platsen för den nya sportplanen. För denna kommer staden att upplåta ett jordområde mellan Andrasjövägen och landsvägen till Munsala. Platsens läge är det bästa möjliga, och området samt markens beskaffenhet har granskats av idrottsexpert, som ur alla avseenden förordat området.
      Platsen sammanfaller till stor del med det område, som under de senaste åren upplåtits åt personer från staden för potatisodling. I anseende till försörjningsläget kommer dessa dock fortfarande under denna odlingssäsong att få bebruka sina områden. Åt odlarna skall sedan anvisas annan mark.

[Läs mer: Arbetena inleddes 1946 och sportplanen invigdes 1950 med en stor gymnastikfest.
     Sportplanen av Erik Stenwall.]

———


     Högspänningsledning till Forsby och Ytterjeppo
. Stadsfullmäktige har beslutat gå i författning om byggande av en högspänningsledning till Forsby och Ytterjeppo.


———


     Stadens kvarn
. Stadsfullmäktige har bifallit mjölnaren A. Nymans anhållan om, att arrenderätten till stadens kvarn samt det nyligen Nyman beviljade arrendet till plats på Kampen för en kvarn- och såginrättning överföres på Victor Heselius och E. Fors.

[Läs mer:
Stadskvarnens senare öden av Erik Birck.
Heselius kvarn.]


———


     Fadderortskommitténs auktion på godsaker
ur gåvopaket från fadderorten Sollefteå hade lockat en myckenhet folk till Karleborg i fredags. Därvid såldes karameller för 8.250 mk, vetemjöl för 10.177.50 och kaffe för 23.730 mk eller inalles 42 157:50. Kaffeserveringen inbragte netto 4,581 mk. Summa 46.738.50.
      Försäljningen verkställdes, som av senaste nummer framgick, för att erhålla kontanter för hälsovårdsarbetet bland stadens barn.

———


     Gåvoutdelningen åt stadens barn
av sändningen från fadderorten Skellefteå, som verkställdes i lördags, kom 237 barn till godo. Denna gång utdelades åt varje barn 1 kg vetemjöl, ½ kg margarin och 1 tvål.

———


     1 maj hedrade sig i år
. Den brukar vanligen vara kall eller blåsig, men bjöd nu på en för årstiden ovanlig värme med strålande sol. Någon dag tidigare hade termometern visat 19 grader i skuggan. Häggarna hade redan bladknoppar, t. o. m. enstaka unga björkar visade en skiftning i grönt, och gullviva, crocus och scilla blommade här och var i trädgårdarna.
      Kl. 8 sjöng seminaristernas kvartett på sedvanligt sätt in våren vid Brostugan och sedan vid Rummelbacken, där sem. K. Eklund läste en vårdikt. En större publik än vanligt närvar.


———


Biografi över Gånge Rolf.

     Till den nämnd som fördelar statsanslaget för den svenska litteraturens befrämjande — detta år 94.000 mk — har inlämnats tolv ansökningar. Bland originalarbeten är en biografi över Gånge Rolf, som känt diktarsignaturen för seminarielektor [och -direktor] V. K. E. Wichmann, född 1856, död 1938.
Österbottniska Posten nr 18/1945.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-09-01/HK.)


Läs mer:
Kopian var egentligen tagen för En stadens bilderbok av Einar Hedström.
Fler artiklar ur tidningen.