Österbotten.

Nykarleby.


Stadsfullmäktige sammanträdde senaste måndag den 6 dennes, och behandlades därvid bl. a. följande ärenden:

Kommunala sjukhuset. Föredrogs en från medicinalstyrelsen anländ skrivelse med delgivande, att staden beviljas för inredning och underhåll av kommunala sjukhuset ett årligt statsbidrag av 1,50 mk, räknat från den 1 januari 1913, på villkor bl. a. att sjukhuset innehåller minst 10 sjukplatser, av vilka vid behov två böra utan ersättning upplåtas åt elever vid härvarande seminarium ävensom att detsamma bör vara av medicinalstyrelsen besiktigat och godkänt. I sammanhang härmed meddelades, att provinsialläkaren N. Durchman erhållit förordnande att verkställa ovannämnda besiktning, vilken därför torde komma att ske endera dagen.


Hantverksskolan.
Direktionen för stadens hantverksskola hade på uppdrag av stadsfullmäktige utarbetat tvenne förslag till läroplan för skolan, upptagande det ena 6 och det andra 10 veckotimmar, varjämte direktionen hemställde om att det förra förslaget finge tillämpas vid undervisningen redan under detta läsår.
     Med godkännande av detta förslag beslöto stadsfullmäktige tillika att bordlägga till nästa sammanträde frågan om utvidgande från och med nästa läsår av skolans kurs till 10 veckotimmar och anvisande av medel härför.


Arrenderätt.
Arrendatorn I. Frilund erhöll tillåtelse att till tredje person överlåta sin äganderätt till i Lippjärvi belägna ägor med på dem uppförda åbyggnader.


Nya gatlyktor.
Drätselkammaren lämnades i uppdrag att låta uppsätta två nya gatlyktor, den ena i hörnet av Borgare- och Mathesiusgatorna samt den andra i hörnet av sistnämnda gata och Bankgatan.


Tomtärenden.
Fröken Alice Enlund beviljades rätt att, så framt hinder från magistratens sida icke möter, inlösa en fjärdedel av tomter N:o 53 [Borgaregatan 21]. Frök. Charlotte Rosenblad hade anhållit att få inköpa f. d. Löfbergska villan vid Andra sjön i avsikt därstädes uppföra en sommarvilla, och beslöto stadsfullmäktige på förslag av drätselkammaren att bortauktionera för 50 år framåt arrenderätten till sagda villatomt. Skogen på tomtplatsen skulle innehavaren av jorden få inlösa efter värdering av drätselkammaren.


Lantdagsvalet. Frågan om godkännandet av en räkning över verkställt lantdagsval härstädes lämnades oavgjord, till dess från städernas kommunala upplysningsbyrå erhållits en uppgift, stående i samband härmed.


Skogskommittén erhöll i uppdrag att under nästa vinter låta avverka å staden tillhöriga holmar i den yttre skärgården 100—300 famnar pappersved, beroende på anvisning av forstmästare, som skulle undersöka skogen. Ifall kommittén önskade avverka pappersved i större mängd än 300 metriska kubikfamnar, skulle förslaget härom underställas stadsfullmäktiges avgörande.


För sångfesten nästa sommar
beviljades 2,500 mark eller i fall av behov högst 3,000 mark.


Juthbacka fors. Sedan kronolänsmannen E. Söderström enligt uppgift komme att vid hösttinget härstädes framställa anspråk på äganderätten till hela Juthbacka fors, som i tiden donerats till staden, uppdrogs åt ordföranden, som vid behov ägde anlita juridiskt biträde, att bevaka stadens intressen i detta avseende.


Kloakbrunnen under Kyrkogatan invid doktor G. Ahlströms gård skulle på stadens bekostnad tömmas vid behov.


Anslag för undervisning i normalskolan
. Seminariets direktor hade i en skrivelse framhållit, hurusom det anslag, som stadsfullmäktige tidigare beviljat för avlönande av lärarinnan i gymnastik och handarbete för flickor vid seminariets övningsskola, under fjolåret utgått enbart för handarbete. Då emellertid enligt skolöverstyrelsens bestämmande undervisningen i gymnastik framgent såsom under senaste läsår komme att handhavas av lärarkandidaterna utan någon ersättning från stadens sida, hemställdes, huruvida icke hela det beviljade anslaget oberoende härav kunde utbetalas till lärarinnan, som för närvarande undervisade i handarbete 18 timmar i veckan.
     För införskaffande av närmare utredning bordlades frågan till nästa sammanträde.


Stadens brunnar.
Provinsialläkaren dr N. Durchman hade inkommit med en skrivelse, däri omförmäldes, hurusom staden för närvarande icke hade någon brunn med dugligt dricksvatten, i anledning varav doktor Durchman föreslagit, att två nya brunnar måtte grävas på platser, som härför anvisats.
     Stadsfullmäktige, som insågo vikten av att brunnar med gott dricksvatten funnes, skulle göra allt vad på staden ankommer i detta avseende, så snart sakkunnig person anvisat lämplig plats för brunnsgrävning.*     *     *


Sång- och musikfest i Nykarleby.
Personer, intresserade för anordnande av en sångfest härstädes nästa sommar, voro i tisdags sammankallade till möte å rådhuset. Den tidigare i frågan tillsatta interimskommittén hade fullgjort sitt uppdrag, och delgavs mötet de kalkylationer, som kommittén utfört. Härav framgick bl. a., att, sedan de anslag, som utlovats av staden och från annat håll, frånräknats, skulle för festens säkerställande i ekonomiskt avseende erfordras av privata personer en garanti av 700 mark.
     Sedan den uppgjorda beräkningen genomgåtts och diskuterats, varvid blott smärre ändringsförslag framställdes, beslöt mötet enhälligt att nästa sommar föranstalta en sång- och musikfest härstädes för körer och kapell från det svenska Österbotten. Genom garantiteckning, som skedde omedelbart härefter, utlovades det erforderliga beloppet.


Österbottniska Posten, 10 oktober 1913, nr 41, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-10-05, rev. 2023-05-09 .)