Blodig drabbning vid Torsö.

1 död och fyra sårade.

20.000 liter beslagtagna.

[Karta över Torsö.]


Samtidigt som vårt senaste nr distribuerades, spreds i staden rykten om en dramatisk spritdrabbning, som på natten ägt rum vid Torsö. En spritbåt med 20,000 liter sprit hade där överrumplats av sjöbevakningen efter en häftig skottväxling, under vilken 1 person ljutit döden och 3 sårats. Händelsen väckte ett oerhört uppseende i trakten, synnerligast som ett större antal personer härifrån misstänkas varit inblandade i affären. Detaljerna äro väl i detta nu nog så kända, men relatera vi här det viktigaste av händelseförloppet sådant det framgått vid intervjuer och undersökningar, varvid uppgifterna dock i en del stycken varit motsägande.

Under det sjöbevakningsfartyget Aura på grund av maskinskada låg för ankar vid Alholmen i Jakobstad, begav sig befälhavaren, kapten G. M. Eriksson med fartygets snabbgående motorbåt och 4 mans besättning torsdag kväll ut på en expedition mot Nykarleby skärgård. Då man 1/2 11 tiden kommit innanför Hällgrunds båk, observerades ett fartyg som av allt att döma var en spritbåt, synnerligast som ett antal båtar från den närbelägna kusten stävade ut mot fartyget. Man stannade därför tillsvidare för att invänta vad som skulle ske. När båtarna hunnit spritfartyget, satte man åter maskinen igång och styrde försiktigt in mellan båtarna samt lade till vid fartyget. Kapten Eriksson och tre man äntrade upp på detsamma, och en man lämnades att bevaka motorbåten. Stark sjögång rådde och kolmörker. När man på spritbåten märkte, att man hade att göra med sjöbevakningen, uppstod allmän villervalla bland de till ett 20-tal uppgående ombord varande. En del av de vid fartyget angjorda båtarna kastade hastigt loss och försvunno i nattens mörker. Spritbåtens manskap och övriga ombordvarande försökte med all makt hindra sjöbevakningen att få fast fot ombord. Kapten Eriksson säger, att han själv två gånger var nära att bliva kastad över bord. Plötsligt uppstod en häftig skottväxling. Vem som började skjuta, är ännu ej utrett. I mörkret och virrvarret kunde man ej alltid skilja på vän och fiende, och kapten Eriksson höll själv på att bli skjuten av en av sina besättningsmän. Även från smugglarbåtarna avlossades en mängd skott enligt kapten Erikssons uppgift.

När bataljen begynte, hade spritfartygets befälhavare jämte några smugglare befunnit sig i fartygets salong, men skyndat sig upp därifrån. Befälhavaren kom till sist, fördröjd genom sitt konstgjorda ben. Till sin förvåning igenkände kapten Eriksson i honom en vitt bekant storsmugglare, kapten Malmberg. Han förklarade för denna, att motstånd numera var lönlöst. Malmberg, som var fullständigt överrumplad av händelserna, kunde knappt säga ett ord, och smugglarna ansåg det klokast att uppgiva vidare motstånd samt underkasta sig.

Kapten Eriksson har förklarat, att om Malmberg i tid hunnit upp på däck, så hade saken kanske fått en annan vändning. Malmberg, som är känd såsom den oförvägnaste smugglare, som besökt våra vatten, hade då helt säkert försökt återtaga ledningen ombord, och smugglarnas övermakt var så pass stor, att hade de satt sig till starkare motvärn, så hade väl knappast en enda av sjöbevakningsmännen sluppit undan med livet. Spritfartyget låg också ännu med maskinen i gång och hade omedelbart kunnat styra ut till havs.

Striden hade emellertid krävt sina offer. Ynglingen Lennart Ahlström  från Soklot träffades inne i spritfartygets styrhytt av en kula, som genomborrade hans huvud. Om kulan kom från vän eller fiende, vet ingen. Ahlström avled ett par timmar efteråt, under det spritfartyget fördes till Jakobstad. Han var 26 år gammal samt ogift.

Dessutom sårades tre av smugglarna och en av sjöbevakningsmanskapet.

Samma natt striden ägde rum, fördes till Malmska sjukhuset i Jakobstad bondesonen Otto Nylund från Soklot. Han hade träffats av ett skott i ryggraden. Vid det korta förhör, som kunde hållas med honom, uppgav han, att han blivit påskjuten i Soklot. Man tar för givet, att han varit med om den nattliga striden, men sårad undkommit i någon av Soklot-bornas båtar och sedan förts landvägen till Jakobstad.


S p r i t f a r t y g e t   S t a n d a r d.

Spritfartyget hade anlänt till platsen blott en stund förrän sjöbevakningen infann sig. Sedan bataljen var slut, fördes fartyget av sjöbevakningsmanskapet i hög sjögång till Jakobstad, dit man anlände 4 tiden på morgonen, och där det förtöjdes vid järnvägsbron vid sidan av sjöbevakningsbåten Aura.

Fartyget bär namnet Standard och seglar under persisk (!) flagg. Det är en f. d. destroyer ur tyska marinen och omändrat för sprittransport. Fartyget är c:a 80 fot långt med två 8-cylindriga motorer om vardera 300 hästkrafter. Dess fart torde vara 18—20 knop. Det är en alldeles ny båt i sprittrafiken, och denna resa torde varit dess första. Man uppskattar dess värde till 1 miljon mark.

Då lasten upplossades i Jakobstad befanns den utgöra 19,500 liter ren sprit samt 20 lådor visky och konjak. Varorna avsändes redan på lördagen till socialministeriets lager i Helsingfors. Då lastrummets luckor inte ens hunnit öppnas vid Torsö, kan man antaga, att Standard icke på denna plats hunnit avyttra något av sin stora last.

Ombord på spritkryssaren hittades fem japanska gevär med patroner samt en massa patroner till parabellumpistoler. Några pistoler påträffades ej hos besättningen, kanske hade de kastat dem i sjön efter kalabalikens slut. Standars styrhytt var omgiven av en hemmagjord pansarbetäckning, bestående av flera varv stålplåt med mellanlägg av kork.

Som på alla spritfartyg representerades besättningen av en brokig samling. Kaptenen och en av besättningsmännen äro svenskar, båtens maskinmästare tysk, var förutom en estländare och två finländare, följde med båten. — Fartyget har numera förts till Vasa.D e  a n h å l l n a. 

Av de ombordvarande kvarhöllos hos polisen i Jakobstad i och för förhör sju personer, nämligen svenska undersåtarna Carl Georg Malmberg och Johan Ludvig Kjäll (bosatt i Björneborg), estländska medborgaren Oskar Mühlenstein från Reval (förste maskinist), tyske medborgaren Wilhelm Witte, från Wilhelmshafen, samt finländska medborgarna sjökapten August Isaksson från Åbo, Gunnar Segervall från Soklot och Yrjö Tauno Halme från Åbo.

Av besättningen lyckades tre man, två tyskar och en estländare, taga till flykten under den vid sjöbevakningsmanskapets ankomst uppståndna paniken.

Tidigt fredag morgon gjorde polisen i Nykarleby en expedition i Soklot-trakten för att söka de undkomna männen. De anträffade därvid på Grisselön folk i flera skäristugor. I en stuga voro kläder upphängda till torkning. Männen uppgåvo, att de varit ute för att överse sina fiskbragder.

Kapten Malmberg är som nämnts känd som en oförvägen smugglare och skicklig sjöman. Han har under många år uppträtt i våra farvatten och var bl. a. för något år sedan med på en stor spritkryssare »Spader Äss» som beslagtogs utanför Raumo, men vilken tullmyndigheterna sedermera fingo återlämna till kapten Malmberg. I början av september förde han befälet på en spritkryssare med namnet Poseidon, en systerbåt till Standard, och råkade så illa ut för de svenska tullmyndigheterna, att han måste köra fartyget på grund och försvinna med sina kumpaner. Sedan dess har han varit efterlyst av de svenska myndigheterna. Han torde för det mesta uppehållit sig i Reval, därifrån han dirigerat sprittrafiken till de finländska och svenska vattnen.

Tidigare har Malmberg tjänstgjort i svenska tullverket. Han har deltagit i vårt lands frihetskrig och stod även på de vitas sida i Estland. I Estlands armé innehar han överstelöjtnants rang.S j ö b e v a k n i n g e n  v i s s t e  a v  S t a n d a r d.

Enligt uppgift skulle en angivelse mot kapten Malmberg gjorts av en konkurrent och denna anmälan lett till det stora beslaget.

Ovanstående uppgift önskar sjöbevakningens kansli i Vasa dementera. Auras befälhavare meddelar att någon anmälan visserligen icke gjorts av konkurrenter till den uppgivne lastägaren Mattsson i Åbo, men att sjöbevakningen dock fått emottaga en anmälan av vissa personer i södra Finland. Dessa personer hade på något sätt erhållit meddelande om, att Standard skulle anlända till dessa farvatten, och därom meddelat sjöbevakningsväsendet. Noggrannare visste dessa anmälare icke om Standards ankomst, men sjöbevakningsväsendet höll noga reda på rörelsen i Kvarken under en längre tid. Det var blott en tillfällighet, att Auras motorbåt vid Hällgrund anträffade Standard, som man då trodde skulle befinna sig på annan plats.Förhören.

Förhör med de anhållna verkställdes på lördagen i Jakobstad av därtill förordnade poliskammarsekreteraren i Vasa V. Nyman.

Kapten Malmberg uppger, att Standard äges av en känd tysk spritgrossör vid namn Wilhelm Söhle. I slutet av oktober hade kapten Malmberg i Kiel tagit befälet över Standard och styrt till Ålands hav, där han intog en last på 19,500 liter sprit och ett 20-tal lådor konjak och visky från spritfartyget Neptun, som även ägdes av ovannämnde Söhle. Enligt order fortsatte Standard nu till Strömmingsbådans fyrplats [på Norra Kallan i Södra Kvarken] där en lastmottagare skulle möta. Då ingen emellertid uppenbarade sig, fortsatte Standard till Hällgrund, dit man anlände onsdagen den 12 dns. Här hade man på torsdagsaftonen sett ljussignaler, vilka man trodde härledde sig från smugglarna, som väntade på spritkryssaren. Mycket riktigt anlände även en hel svärm smugglarbåtar, men samtidigt uppenbarade sig även sjöbevakningsväsendets patrullfartyg, och med detsamma var striden i full gång.

Vem som ihjälskjutit Lennart Ahlström kunde kapten Malmberg icke uppgiva. Smugglarna bestrida, att de skulle använt skjutvapen. Vid undersökningarna ombord har man ombord på Standard anträffat patronhylsor, vilka icke passa till de vapen, som sjöbevakningsväsendets manskap använde.

Polisen sätter emellertid ingen tilltro till kapten Malmbergs uppgifter beträffande ägaren av lasten. Man anser, att den ägdes av en känd spritgrossör Mattsson i Åbo, i vars tjänst även de anhållna Isaksson och Halme äro. Dessa hava vid förhören uppgivit, att de först i Soklot skärgård kommit ombord på Standard. Polisen tror dock icke på männens uppgifter.

Poliskammarsekreteraren V. Nyman besökte i onsdags Nykarleby för anställande av förhör. Om resultaten vill hr Nyman själv icke lämna några som helst upplysningar. Enligt uppgift förhördes härstädes fyra personer, som den omtalade natten hade funnit sig ute vid smugglingsplatsen. På frågan, vad de där hade att göra, uppgåvo de olika motiv, — en hade ämnat föra fisk till Jakobstad, en annan skulle hämta ved o. s. v. Förhöret torde knappast givit något positivt resultat.

Två av de anhållna, nämligen Gunnar Segervall från Soklot och svenska undersåten J. L. Kjäll, blevo i onsdags ställda på fri fot. De komma dock att stå till svars inför rådhusrätten i Jakobstad, då målet på måndagen upptages.


Österbottniska Posten, 21.11.1930, nr 47, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Överrumplingen av spritbåten enastående bragd. Aftonbladet 15/11 1930
Ruskiga dåd av spritsmugglare i Finland. Sölvesborgstidningen 22/11 1930
Standard affären. ÖP 10/7 1931
Ahlströms död å Standard. ÖP 23/10 1931
Standardaffärens slutakt. 1932

Förbudslagen i Uppslagsverket Finland.

       
År Dat. Nr Rubrik
1919   49 Spritbeslag i Soklot.
1922 10/12   Hemskt rånmord i finska skärgården. Tre personer ohyggligt marterade.
1924   42 Sprit- och kaffesmugglingen.
1925 10/1 2 Fyra spritångare i Kvarken.
  27/2 9 Sprittrafiken.
1926 26/9 221 Spritbeslag.
  24/12 24 Spritägarna efterlysas.
  24/12 24 Stort spritbeslag å Stubben.
1927 8/1 1 Insändare av ”Lill-Klas”.
  4/2 5 Sprittrafiken.
  2/9 35 Spritbeslag.
  16/9 37 Spritforslingen.
1928 /12 50 Över 6,000 liter smuggelsprit beslagtagna.
1929 1/2 5 Till kronan förbrutna spritpartier.
  22/2 8 Rätt till husundersökningar.
  22/2 8 Från allmänheten och Storm i ett vattenglas.
  13/9 37 Spritfartyg i tullens händer.
  12/12 50 Spritbeslag.
  20/12 51 De okända ägarna kallas.
1930 5/5 18 Åter ett spritbeslag.
1931   31 Nykarleby-bor på ödesdiger smugglarfärd. En dödligt sårad av ett varningsskott.
1932     10 smugglingsnotiser.
  13/12   Sprit och slagsmål i Monå.
  23/12   En spritkryssare med 4 050 liter kapad av sjöbevakningen.
1933   20 Stora spritbeslag utanför Nykarleby.


Ett fyrtioårsminne av Holger Haglund.
Tullare på Grundön.
Även under Krimkriget förekom smuggling: Blockadbrytning och smuggling av Erik Birck
Innehållsförteckning till kapitlet Tragedier.
På kopian fanns även Europas nästlängsta man förevisas å gästgiveriet.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-10, rev. 2023-04-04 .)