Lokala notiser.
Nykarleby.

Den 16 Nov. på aftonen voro Nykarleby stads röstberättigade medlemmar sammankallade till rådhusstämma å stadens rådhus i och för handläggande af följande ärenden:
     1:o. Hade Tullförvaltarn O. Lindbom till stadens drätselkammare inkommit med anhållan om inrättande af en mindre eldstad uti packhusets stämpelrum. Ärendet uppskjöts till rådhusstämman den 7 Dec. då nästa års budgetsförslag företages till granskning.
      2:o. Äfven frågan om förhöjning af afgifterna för begagnande af stadens ångbåtsbrygga hänskjöts till nyss omnämnda rådhusstämma.
     3:o. Den 19 Nov. 1879 hade vid rådhusstämma beslut fattats om indragande af rådmännens andel i sterbhusinventariiprocenterna för bouppteckningar, hvilka medel, i stället skulle öfverföras till stadskassan. Med denna anordning hafva, och det icke utan skäl, de nya rådmännen. Hrr Nylund och Waselius, hvilka till sina befattningar utnämndes den 30 April 1880, känt sig missnöjda, hvadan de äfven till denna stämma hade inkommit med skriftlig anhållan att antingen återfå bouppteckningsprocenterna eller ock utbekomma något ärligt vederlag i deras ställe. Stämman bestämde sig för det förra alternativet samt beslöt derjemte att rådmannen ifrån stadskassan ega återbära de procenter, hvilka denna inkasserat sedan de nuv. rådmännen tillträdde sina befattningar.
     4:o. Till värderingsman i och för värdering af eldskada af brandförsäkrad egendom i staden valde de närvarande delägarene i Städernas allmänna brandstodsbolag Herrar Ekroos och Nylund samt till suppleanter Hrr Thulin och Halein.

Mellersta Österbotten, 15 december 1881, nr 0, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Lokala notiser.
Nykarleby.

Den 16 Nov. på aftonen voro Nykarleby stads röstberättigade medlemmar sammankallade till rådhusstämma å stadens rådhus i och för handläggande af följande ärenden:
     1:o. Hade Tullförvaltarn O. Lindbom till stadens drätselkammare inkommit med anhållan om inrättande af en mindre eldstad uti packhusets stämpelrum. Ärendet uppskjöts till rådhusstämman den 7 Dec. då nästa års budgetsförslag företages till granskning.
      2:o. Äfven frågan om förhöjning af afgifterna för begagnande af stadens ångbåtsbrygga hänskjöts till nyss omnämnda rådhusstämma.
     3:o. Den 19 Nov. 1879 hade vid rådhusstämma beslut fattats om indragande af rådmännens andel i sterbhusinventariiprocenterna för bouppteckningar, hvilka medel, i stället skulle öfverföras till stadskassan. Med denna anordning hafva, och det icke utan skäl, de nya rådmännen. Hrr Nylund och Waselius, hvilka till sina befattningar utnämndes den 30 April 1880, känt sig missnöjda, hvadan de äfven till denna stämma hade inkommit med skriftlig anhållan att antingen återfå bouppteckningsprocenterna eller ock utbekomma något ärligt vederlag i deras ställe. Stämman bestämde sig för det förra alternativet samt beslöt derjemte att rådmannen ifrån stadskassan ega återbära de procenter, hvilka denna inkasserat sedan de nuv. rådmännen tillträdde sina befattningar.
     4:o. Till värderingsman i och för värdering af eldskada af brandförsäkrad egendom i staden valde de närvarande delägarene i Städernas allmänna brandstodsbolag Herrar Ekroos och Nylund samt till suppleanter Hrr Thulin och Halein.

____


Den af korrespondenten ”ax” i Dagbladet omnämnda stormen, som rasade natten mot den 16 Nov., var verkligen för Nykarleby olycksbringande. Ej nog dermed att det ena of stadens tvenne packhus rubbades ifrån sina grundvalar samt flyttades af de påträngande ismassorna öfver en famn in på vägen, som leder till ångbåtsbryggan, utan dertill kommer äfven att locket å bemälde brygga lösrycktes ifrån sitt underlag samt vräktes åt ena sidan. Huru stora kostnader reparationen af dessa skador kommer att kräfva är ej ännu beräknadt, dock torde de blifva drygga nog för en ort, som ändå icke är desto större. [Medel för reparation.]
     Äfven i ett annat afseende lära de af stormen framkallade skadorna hafva gifvit våra stadsbor myror i hufvudet. Hos en och annan har neml. tanken uppdykat att det nu vore bäst att flytta hamnen till lämpligare ställe. I sådant afseende hafva några tänkt på den sk. ”Båda udden,” andra åter på sydvestra stranden af Långörn uti det s.k. Kråkskärs sundet, der vattnet enl. trovärdig uppgift skall mäta 21 à 28 fot.

[Stormen 2013.]

Tulluppbörden i staden under året, till och med November månad, ställer sig, som följer:

Inkommande:
60,951:15
Utgående:
3,540:30
64,491:55.
Sjöfartsafgiften:  
1,828:57.
Sågningsafgiften:  
5,789:86.
Båtafgiften:   2,248:60
Summa
74,358:58.

Under seglationstiden hafva inklarerats 75 samt utklarerats 82 fartyg.


Mellersta Österbotten, 15 december 1881, nr 0, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 Mellersta Österbotten (Österbottniska Postens föregångare) Nr 0 (provnummer) torsdagen den 15 december 1881. Från Historiska Tidningsbiblioteket.


*                        *                        *
Andrasjön på 1920-talet. Förmodligen var det packhuset vid landfästets vänstra sida som flyttades. Förstoring.
Åke Björklund tillhandahöll.Ungefär samma vy i januari 2008.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Nykarleby i konsten.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-01-13, rev. 2022-01-10 .)