Svenska dagen

1917

SVENSKA DAGEN  högtidlighölls i tisdags, förutom med lov i seminariet och normalskolan med en medborgerlig högtidlighet i seminariets festsal, som dagen till ära blivit smyckad med hjältekonungens porträtt.
     Sedan programmet inletts med sång och ett musikstycke höll dr. K. J. Hagfors festföredraget vari Gustaf Adolfs minnets betydelse för svenskheten i vårt land belystes. Det andra huvudnumret var en av bokhandlare Josef Herler och lektor Otto Nylund arrangerad särdeles anslående tablå med motiv ur ”Regina von Emmertz” [av Topelius]. Till programmet hörde ytterligare solosång och pianomusik.
     Den stämningsfulla festen som var talrikt besökt, avslöts med Modersmålets sång.
     Insamlingen av frivilliga bidrag till förmån för Svenska kulturfonden gav inemot  100 mk.Österbottniska Posten den 9 november 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Hundra år senare ihågkoms Svenska dagen med ”Finska hästen” när staden bjuder närvårdare, skolgångsbiträden och assistenter dagen innan på Scala. Kontrasten är slående!

(Inf. 2017-11-05.)*     *     *

Svenska dagen

1918

Svenska dagen högtidlighölls med en enkel festlighet i seminariets festsal, som var till trängseln fylld med en uppmärksam publik. Programmet upptog sång och musik, tal och berättelse och en tablå. Seminariets direktor, dr K. J. Hagfors, som höll festtalet, frammanade bilder från det flydda året samt påvisade de svensktalandes i landets kamp för frihet och rätt. Den anslående festen avslöts med Modersmålets sång vari publiken instämde.
     En frivillig kollekt upptogs till förmån för svenska kulturfonden.


Österbottniska Posten nr 45 1918.

 *     *     *1958

Svenska dagen på seminariet.

Svenska dagens fest hölls i Nykarleby seminariums festsal, som var fullsatt. Seminaristernas stråkorkester under lektor R. Ahlbecks ledning inledde festen.
     Lärarkand. Lundkvist hälsade alla välkomna, varefter seminariets orkester och kör med solister framförde ett musikstycke av Edvard Grieg.
     Östen Engström läste prof. Pippings festtal, och efter ett violinsolo av Lars Hjerpe läste Torbjörn Söder Bo Carpelans festdikt.
     Seminariets manskör sjöng under Cary Lillkungs ledning, och festen avslutades med Modersmålets sång.Österbottniska Posten nr 45 1958.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Svenska dagen i Uppslagsverket Finland.
Vid Svenska dagen festen 50 år senare var Lars Hjerpe och Carey Lillkung med ”i egna höga personer” och f.d. seminariets festsal hette Ahlbeckssalen.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-11-01, rev. 2017-11-05 .)