Från allmänheten.

Redovisning för insamlingen
till Topeliusbysten i
Nykarleby.

     Den 16/4 1935 beviljade Inrikes-ministeriet Kommittén för uppresandet av en Topeliusbyst i Nykarleby tillstånd att å 200 numrerade listor i hela landet föranstalta en insamling. Denna är nu slutförd.

R e d o v i s n i n g.

          Debet:  

Å listorna tecknade
      bidrag
38,703:30
  —————

S:m Fmk

38,703:30

           Kredit:
 

Tryckningskostn. och
     postporton
895:—
Bysten jämte sockeln 29,254:—
Transportkostn., arbe-
     ten, m. m.
2,967:90
Avsatt till en av Ny-
     karleby stad förval-
     tad fond för bystens
     underhåll
5,586:40
  —————
     S:m Fmk
38,703:30

Åke Åström
kassör.

     Förestående räkenskaper reviderade och befunnits riktiga.
     Nykarleby den 28/2 1936,

Vald. Westberg.      Axel Pensar.

     Till sist får Kommittén till alla givare och ombud samt till körer, skolor och enskilda, vilka medverkade vid avtäckningshögtidligheten i Topeliusparken, uttala sitt hjärtliga tack.
     Nykarleby den 19 mars 1936.

Å Kommitténs vägnar:

T. Hellström.
ordf.
G. Forsander.
sekr.


Österbottniska Posten, mars 1936.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Topeliusbysten.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-09-26.)