Österbotten.
——

NYKARLEBY.

Topeliusbysten avtäckes
den 29 september.


     Kommittén för uppresandet av en Topeliusbyst i Nykarleby sammanträdde på måndagen för att i samråd med Stadsstyrelsen besluta om, var bysten skulle uppställas, avtäckningsdagen o. s. v. Som plats för bysten bestämdes ett område beläget i södra delen av Topeliusparken. Valet skedde med 6 röster mot 2. Mag. Hellström reserverade sig mot beslutet anseende att bysten borde placeras mera i centrum av parken med ansiktet vänt mot älven i väster. Arbetet med grundningen har redan vidtagit och tager omkring en vecka i anspråk. Bysten, jämte sockeln, som huggits i rödgrå Albergagranit i Jungbergs stenhuggeri, är redan på väg och hitförväntas i slutet av denna vecka.
     Som avtäckningsdag bestämdes sista söndagen i denna månad, den 29 september.


*   *   *


     Stadsfullmäktige
sammanträdde torsdagen den 5 september och behandlade följande ärenden:

Kommittén för uppresandet av en Topeliusbyst i Nykarleby hade ansökt om ett bidrag å fmk 5,000:— och vidare anhållit om, att staden måtte låta verkställa nödiga grundningsarbeten för bysten i fråga. Fullmäktige beslöto enhälligt, att bifalla till denna anhållan. Grundningsarbetet beräknas draga en kostnad av c:a 2,500 mark. Bestämmandet av platsen för bysten i Topeliusparken överläts till kommittén och stadsstyrelsen med rättighet att anlita experter, om det ansågs nödigt.

Frälsningsarmén i staden hade anhållit om ved och beslöts att i likhet med föregående år bevilja fem famnar.

Soklotmossen beslöto fullmäktige på stadsstyrelses förslag att på en tid av 20 år utarrendera åt arbetaren Nestor Frilund från Lippjärvi. Arrendet fastställdes till fmk 600:— per år.

Herr Joel Nilssons anhållan om ersättning för det lån han i tiden beviljat i frihemmet intagna Greta Spåra behandlades och beslöts, att han finge lyfta det belopp fmk 3,200:—, som erhölls vid försäljningen av Spåras stuga.

Herr Verner Svanbäcks anhållan om att staden måtte ersätta den skada som tillfogade vid den bilolycka, som inträffade, när kraftverkpersonalen hade lånat bilen för resa till Munsala i och för linjeeftersyn förkastades, men tillerkändes honom 1.000:— i skadehjälp.

Seminarierna. Undervisningsministeriet har fastställt reglemente för arbetsmästare och trädgårdsmästare vid högre folkskolseminarier.

 


Österbottniska Posten nr 37/1935.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Topeliusbysten.
Fortsättning i Ö P nr 39: Inför minnet av Zachris Topelius och puff för Bystavtäckningen samt Bitar och stumpar.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-02-22.)