[Sångfesten i juni 1919 och invigningen av Topeliusstenen]


      — — — Må sången stiga hög och fri tjusande och värmande oss så som endast den svenska sången kan. Må den sjunga in i vår släkt ett starkt medvetande om det fädernearv, som förpliktar oss till trohet mot stammens ideal. Må den ännu giva oss, vad mera är, kärlek, hängiven och varm, ty utan denna vore vårt liv ett trälliv under förpliktelsernas tyngd, och vår själ bleve mörk och ond. Men vi, luftens och slättens folk, böra äga en håg så ljus och god som vår slätt är vid och vår himmel hög.
      Jag hälsar er, sångare! Må tonerna ge uttryck åt det bästa vi äga och känna och bliva dem enande symbol av vårt svenska sinne som skall räcka oss, tjusa oss och samla oss från kust och skär och slätt.

Senare på kvällen gav Hembygdens Vänners sångkör konsert i normalskolans festsal sjungande, under herr C. Ekroths ledning, Alex. Slottes bröllpssvit. Herr Ekroth och fröken Dagmar Gyllenberg sjöngo några solonummer. De livliga applåderna visade, att de sjungande till fullo ägde publikens gunst. Efter konserten samlades ungdomarna till diskussion av ämnet: Ungdomsföreningarna och svenskhetsrörelsen. På grund av att tiden blivit för knappt tillmett och diskussionenen illa förberedd, ansåg sig mötet ej kunna på basen de gjorda uttalandena definitivt preciserat till ståndpungt men förenade sig i huvudsak med referenten, rektor Einar Spjut, vars referat i sammandrag ingår i bladet.
      Dagens festligheter avslutades med uppresande av majstång och dans kring stången enligt svenskt bruk.

[Invigningen av Topeliusstenen]

      Den 9, den egentliga festdagen, gavs först på morgonen kyrkkonsert i stadens kyrka. Efter konserten tågade festbesökarna till Kuddnäs, där det högtidliga avtäckandet av Topeliusstenen ägde rum. Musiken spelade, och körerna sjöngo. Magister Einar Hedström talade varmt och vackert till skaldens minne. Så drogs skynket bort, och publiken såg en massiv granitsten med Topelii bild i relief och inskriptionen: Här på Kuddnäs föddes den 14 januari 1818 Zacharias Topelius. Gundel Björkvall läste skaldens dikt Den eviga sommaren. Sist upplästes hälsningstelegrammer, och så var den högtidliga akten slut.

[Mer än så refererades inte från invigningen, men det fanns dock några ord om kommittén.]

      Själva festkonserten utgjorde programmets nästa nummer och försiggick på festplanen vid Rummelbacken. Sång och musik, tal deklamation fyllde åhörarnas sinnen med feststämning. En strålande sol bredde guld däröver, och varma sunnanvindar spelade sommarens ljusa visor. Allmänheten hade infunnit sig mycket talrikt. I de väl försedda salustånden tänkte man på hunger och törst.
      Kl. 8 samlades man i Skogsparken där Selma Lagerlöfs pjes, Tösen från Stormyrtorpet, spelades som friluftsteater.
      Olyckliga omständigheter gjorde emellertid att publiken föga såg eller hörde, vad som försiggick på scenen.
      Efter teatern vidtog ungdomarnas dans på banan å Rummelbacken och tråddes långt in i den ljuva sommarnatten.
      Festen hade varit lyckad. En hög stämning hade hela tiden rått, och en alltigenom svensk, folklig prägel givit sin färg däråt.

————


      Här nedan återge vi dr. Ernst V. Knapes för tillfället skrivna festdikt.

 


   Stig sång!

En liten prolog vid en liten
            sångfest.


Stig, sång, emot vårens skyar,
stig, sång, emot himlens blå!
I frihet, som allt förnyar,
nu tonernas böljor slå.
Kanonernas basar tiga
och gevärens gälla tenor,
den sången skall ständigt stiga,
som växte i nöden stor.


Det spädaste löv, som spirar,
den starkaste furas märg,
och björken, som backarna sirar,
får ur hembygden must och färg.
Och vart du i världen viker
Vid den längtans sol, som dig tär,
så vet, att din själ ej sviker,
din själ är där hembygden är.


Sjung ut, vad du måste, åt världen
och lyss till dess sånger också,
och dock; omkring hemgårdshärden
de starkaste sångerna gå,
Om som viskning i midsommarväkten,
om som mäktiga forsars dån,
den sången, den talar om släkten,
som tala till bygdens son.


Stig, sång, emot vårens skyar,
stig, sång, emot himlens blå!
och bort över stad, över byar
nu hembygdssångerna nå.
Du sång, som jublar och brusar,
du har livets och vårens makt,
ty blodets sus i dig susar,
och takten är hjärtats takt.

Ernst V. Knape.

[Festen hölls under den tid när språkstriderna rasade.]     Topeliusstenen. Till kommittén för uppresande av Topeliusstenen ha hört följande personer: direktor Gustav Hedström, direktörskan Selma Spolander, fröknar Mimmi Lybeck och Lotte Dyhr samt överlär. Hjalmar Björkvall.
     Ritningen har utförts av artisten Teodor Schalin. Medaljongen är även skulpterad av denne och anses, vad porträttlikheten beträffar, vara den bästa av skalden. Stenen, som är av röd granit, har huggits av O. Aaltos stenhuggeri i Jakobstad.


     Telegrammen
, som anlände till Topeliusstenens avtäckande, voro följande:

      Kärt, oförgätlig hemgård hälsas varmt. Leve vårt Österbotten!
                  Eva Topelius Acke. [Skaldens dotter.]

Med vördsamt tack för vänlig inbjudan deltaga, ehuru frånvarande, i dagens fest å kära Kuddnäs.
Berndt Nyberg med barn och barnabarn.

Kära Kuddnäsminnen leva med skaldens.
                  Schaltner.

     Till festen häruppe anlände från Helsingfors följande telegram:

     Helsingfors svenska sångarförbund, samlat till festkonsert, sänder jämte högtidsstämda åhörarskaror, varmaste sångarhälsing till Eder konsert. Högt klinge på älskat modersmål sången, som knyter oss östsvenskar samman, och som evigt skall leva! Våra väna bygder!
                  Wichmann, Andersson.


På kopian fanns även:

 

Skyddskåren. Till reyonchef för skyddskåren, efter jägarfältväbel ?. Kull som erhållit avsked, har utnämnts industriskoleleven Valter Gyllenberg och till utbildningschef efter jägarfältväbel E. Nordberg fältväbel Rudolf Holmström.


     Segelsällskapet Ägir sammankom till årsmöte den 6 dennes.
     Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet. I den nya styrelsen invaldes: kommodor hr Einar Hedström, vicekommodor hr Oskar Wilkman, ekonom hr Ture Nyholm, suppleant hr Otto Nylund. Som sekreterare fungerar hr Einar Hedström. Revisorer blevo: hrr Alex. Björklund och Aug. Jakobsson, suppl. hr Georg Högbom. Till intendent valdes hr R. Laurell. Till mätningsnämnden höra hrr Einar Hedström, Walter Gyllenberg och Rudolf Holmström.
      Styrelsen bestämmer särskilt varje gång om tävlingar. Som önskningsmål uttalades att sällskapet skulle anordna samseglingar och utfärder, varvid icke båtägande medlemmar, i den grad möjligt är, skulle få betjäna sig av båtägares farkoster.
      Sällskapets flotta skulle ökas med en 15 m²:s toppseglare, som av hr Einar Hedström beställts i och för den österbottniska segelveckan 17—20 juli i Jakobstad.


Österbottniska Posten fredagen den 13 juni, nr 24 1919.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-11.)