Till militärkommendant i Nykarleby efter löjtnant Wikberg, som transporterats till Jakobstad har utnämnts kapten Rob. von Kraemer.

-----------

Vakttjänstgöringen vid koncentrationslägret.

Staben för skyddskåren har påpekat, att sedan en permanent vakt anställts vid fånglägret och blott ett mindre antal personer därutöver erfordras för vakttjänstgöring, har i synnerhet ett antal stadsbor visat benägenhet att vilja utebli.
     I anledning härav har skyddskåren uppmanat oss erinra vederbörande om att anmäla sig till vakttjänstgöring. Staben anser, att personer vilka av en eller annan anledning, icke äro i tillfälle att själva tjänstgöra, kunde bekosta annan person för sig.


Österbottniska Posten den 15 februari 1918.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Ordet koncentrationsläger används sporadiskt om fånglägret vid seminariet. Benämningen hade tagits i bruk om de fångläger britterna upprättade för krigsfångar under boerkriget i Sydafrika, knappt tjugo år tidigare.
     Bl.a. på St Helena hade ett sådant koncentrationsläger inrättats och i det satt en del österbottningar, som stridit på boernas sida. Benämningen fick en helt annan laddning som tysk företeelse under WW II.


Läs mer:
Fånglägret av Erik Birck.
Några krigsfångar i Boerkriget.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-02-05, rev. 2010-04-11.)