Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år


Nykarleby manskör

Kvartettsång, sångaraktiviteter

Om musikliv fordomdags i Nykarleby må här kort refereras en arkivurkund, ett föredrag, som hölls vid körens julsamkväm år 1947. -»Den kanske första gången Nykarlebyborna — om också indirekt —fingo erfarenhet av den organiserade studentkvartettsången, var kort efter stadens brand natten mot tjugondagen 1858. Endast två månader senare den 17 mars gav nämligen den då 20-åriga Akademiska sångföreningen i Helsingfors en välbesökt konsert till förmån för staden, som på några timmar lagts i aska, den inbragte netto något över 500 rubel. Men redan samma sommar fingo stadsborna stifta direkt bekantskap med studentkvartettsången, det var med den första s.k. sångartolvan. Sångartolvorna, sammansatta av Akademens bästa sångare, bildades för att genom konsertturnéer i landet hopsamla medel till ett blivande studenthus i Helsingfors, nuvarande Gamla studenthuset. — Den första sångartolvan, — som namnet anger en 3-dubbel kvartett, — anlände till staden den 17 juli. Då konsertlokal ej kunde fås i den eldhärjade staden hölls konserten den 18 juli på Juthbacka gård. Den andra sångartolvan företog sin turné 1861 och gav den 22 juni konsert i Nykarleby i handlanden Petter August Lybecks gård vid torget n.v. H A B [Nordea]. — Den tredje sångartolvan av 1869 gästade staden i början av juli och höll sin konsert i konsul Carl Grundfeldts gård Västra Esplanadgatan 14, n.v. Bostads Ab Lybecksg. 5.

Vidare berättar urkunden, att i Nykarleby vid sekelskiftet verkade två manskvartetter, blandad kör, hornkapell och stråkorkester. Om blandade kören sägs det, att den upphörde 1902 och att, — »denna kör efterträddes av musiklärarinnan vid seminariet Maria Castréns blandade kör — fotad på något annan bas än den tidigare». Men därmed äro vi inne i nyare tid.

Intresse för kvartettsång i Nykarlebynejden har funnits och att den inspirerats av den kvartettsång som förekom i seminariet är säkert, ty därifrån utgick ofta de krafter som hade kunskap att leda och entusiasmera.

I lokalbladet Österbottniska Posten av den 27 okt. 1933 ingick en notis av följande lydelse: »M a n s k ö r!  På måndagsaftonen beslöto ett antal för kvartettsång intresserade, att starta en manskör på orten. Den nya kören har sin första övning måndag kväll i Samskolan kl. 7, och kunna nya medlemmar då ännu anmäla sig». Ett tjugotal sångare deltog i denna första körövning. Seminariets sånglärare Mikael Stark blev körens första dirigent och körövningarna förlades till måndagskvällarna.


Lördagen den 20 april 1934 anordnade samskolan programfest i ungdomsgården, manskören medverkade vid festen med ett kort sångprogram. Festen fick i lokalbladet en god kritik, ur vilken här citeras » — kvällens största sensation, den odöpta manskörens uruppträdande. Av applådåskorna och stampningarna att döma, blev det i sanning verklig succé. Kören har blivit en faktor att räkna med i stadens kulturliv, och motses med stort intresse en egen konsert av densamma.»

Körens officiella födelsedag kan anses vara den 22 maj samma år, då föreningens stadgar antogs och den första styrelsen valdes. Samma möte döpte också kören och namnet blev »Nykarleby Manskör». Med andra ord, födelse och namnsdag på samma dag. Redan tio dagar senare, den 1 juni, gav kören sin första konsert. Publiken var även denna gång mycket positiv till det den fick höra. Kören hade genomgått sitt eldprov och körarbetet kunde fortsätta med intresse och flit.

Men redan 1938 tynade all verksamhet så gott som helt. Förhållandet var väl detsamma för alla föreningar i landet. Det blev oro i tiden, militära inkallelser, krig och örlog.

Hösten 1945 återupptogs körverksamheten i full skala. Kören har under årens gång i medeltal haft 32 medlemmar. Från år 1972 har efterhand nya sångare intagits, varför kören nu i nådens år 1980 har 49 registrerade medlemmar. Alla kommundelar jämte Oravais är rejält representerade i kören.
I visiten i vänorten 15/6 1948, Nykarleby Manskör uppställd för friluftskonsert i Sollefteå, Sverige.Sollefteå Manskör på svarsvisit hos Nby Manskör 21—28/6 1949, deltog då sönd. 26 juni i festprogrammet vid Nykarleby nejdens sång- och musikförbunds sångfest.Nykarleby Manskörs 40 års jub. konsert 25/4 1975. Körens första dirigent lärare M. Stark t. höger och körens första ordf. veterinär O. Andersson t. vänster uppvaktar.Söndagen 22/5 1975. Nykarleby och Vilhelmina manskörer på kyrktrappan i Vilhelmina efter medverkan i högmässan.


Publikens spontanitet och tacksamhet har städse mött kören. Detta har sporrat kören att prestera sin bästa sång. Därtill har den haft förmågan att ledas av kunniga dirigenter, vilka haft förmåga att inspirera sina sångare.

Här ovan nämndes ordet »körverksamhet». I den verksamheten ryms en myckenhet skeenden: konserterna, sångfesterna, egna förbundets kyrkokonserter, kontakten med grannmanskörerna och i Sverige med Sollefteå och Vilhelmina manskörer och körens sång vid en sångarbroders sista jordafärd.

Kan det finnas blott en höjdpunkt i allt detta? Knappast, det finns oändligt många höjdpunkter i ett finstämt sammanhang — sång — musik — kamratskap.

Hugo NybäckKarin Ahlstrand m.fl. (1981) Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år.


Läs mer:
Nykarleby manskör r.f. 1934—1984 av Lars Edman.
(Inf. 2006-01-25.)