Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957
av Hans von Schantz


Elevmatrikel


Inledning
Förkortningar
Första årgången lärarkandidater
dimitterade år 1877
[Några noteringar]
[Några förklaringar]
[Några skolor i Nykarleby som omnämns]
Matrikel


 


Inledning


Några ord om redigeringen av elevmatrikeln kan vara på sin plats.

Materialet grundar sig i de flesta fall på uppgifter, som erhållits av f.d. elever. En hel del intresserade sände i tid in frågeformulären behörigen ifyllda, medan andra helt underlåtit att göra detta eller lämnat in dem mycket sent. En del f.d. elever har vi icke kunnat få uppgifter om, då deras eller deras anhörigas adress varit för oss okänd. Brages urklippsverk och pastorsämbetena har i dessa fall stått oss bi med uppgifter liksom äldre lärare. Över hospitanter, som inte på eget initiativ insänt uppgifter, har vi också haft svårt att få upplysningar, då hospitant inte varit inskrivna i elevmatrikeln och deras ansökningshandlingar inte heller förvaras i seminariets arkiv.

I den mån det varit möjligt har personuppgifterna kompletterats ända till december 1957.

Ordningsföljden på uppgifterna om de biograferade personerna kunde kanske varit en annan, men då det var enklast att följa de utsända formulärens ordning, har denna lagts till grund för personnotisernas disposition.

På grund av utrymmesbrist har det varit nödvändigt att göra vissa uteslutningar i detaljrika personuppgifter.

Fru Adéle Lindholm († 1950) «har utskrivit manuskriptet för ”bokstäverna” A—Hu, överlärare Otto G. Holmberg († 1956) har utfört samma arbete beträffande Hv—Ö och direktor H. v. Schantz har gjort alla kompletteringar efter år 1949. Genom att flere personer utskrivit manuskriptet för elevmatrikeln har ojämnheter i stil och nyttjandet av förkortningar inte kunnat undvikas.

Lärare Rurik Romberg har uppgjort namnlistorna över de dimitterade. Fil.mag. Paul Jansson uppsatte det första kartoteket, enligt vilket frågeformulären utsändes.

Årtal under fotografi anger, när det är taget. Asterisk (*) efter årtal betecknar, att detta inte är exakt.

Slutligen är det skäl att påpeka, att om en person ändrat tillnamn, så upptas det namn inom parentes, som är inskrivet i matrikeln.

Förkortningar

De flesta förkortningar torde utan vidare förstås. Här nedan uppräknas några, som kanske tarva förklaring. En del förkortningar, som nyttjats av dem, vilka inlämnat uppgifter, har redaktör inte kunnat tolka.

Genom att flere personer utskrivit manuskriptet för personuppgifterna, har samma förkortningar inte konsekvent blivit nyttjade, vilket är att beklaga.

[En del av förkortningarna nedan är utskrivna och de är satta inom parentes.] 

   

Akt.med.

Aktivistmedaljen

(AV

Arbetets Vänner)

Bsk. fmed.

förtjänstmedalj för deltagit i befolkningsskyddsarbetet

CH fm

Centralhandelskammarens förtjänstmärke

CHF

SOK

DSHÅ

Diplom från Handelshögskolan i Åbo

FHS fm.

Finska Hushållningssällskapets förtjänstmärke

FKSL

Förbundet kristna seminarister och lärare, Sverige

FLO

Finlands Lejons Orden

fm.

förtjänstmärke

Fr.K

Frihetskorset

FRK

Finlands Röda Kors

Fr.med.

Frihetsmedalj

FSF

Finlands svenska folkskollärarförening, från 1953 -förbund

FSLK

Finlands svenska landskommuner

FSN

Finlands svenska nykterhetsförbund

FVK

Finlands Vita Ros' Orden

gk.

guldkors

(gk

gymnastik)

Jm.

Jägarmärket (27 jägarbataljonen.)

K

kommendör av

(kk

kyrko-)

(L-S

Lotta-Svärd )

m.

med

m. el.

med eklöv

m. r.

med ros

m.s.

med spänne

m. sv

med svärd

m. sv. o. r.

med svärd och ros

m.

medalj

MM

Sångföreningen Muntra Musikanter, Helsingfors

mmed.

minnesmedalj

Mmed.

frihetskrigets minnesmedalj

Mmed. 02—04

minnesmedalj från värnpliktsstrejken 1902—04

Mmed. 39—40

minnesmedalj från vinterkriget 1939—40

NSOO

Norska St Olavs Orden

PBH

För humanitär verksamhet 1941—44

R

Riddare av r. k. rött kors

RK

Röda Korset

RUK

Reservofficersskolan

(SFP

Svenska folkpartiet )

SFS

Samfundet Finland—Sovjetunionen

Sk. fk.

Skyddskårernas förtjänstkors

Sk. fmed.

Skyddskårernas förtjänstmedalj

(ss såsom)

SvVO

Svenska Vasa Orden

stk.

storkors

Tff

Tidskrift för folkskolan

(23)

Uppgifterna hämtade ur 50-års matrikeln

(53)

Kompletterande uppgifter insända år 1953

(54)

Kompletterande uppgifter insända år 1954

(55)

Kompletterande uppgifter insända år 1955

(T)

Se tillägg till elevmatrikeln [Tilläggen är införda här.]

(?)

Uppgifter har icke alls inlämnats

(B)

Uppgifterna från Brages urklippsverk

(KB)

Uppgifterna från kyrkböckerna


Om ingen parentes finns efter personuppgifterna, grundar sig dessa på materialet från åren 1947—50.

   
  [Kompletterade med några förklaringar
(a) Approbatur
(cl) Cum laude
(l) Laudatur
 

.

Första årgången lärarkandidater
dimitterade år 1877Bakre raden från vänster: Mårten Holmberg, Anders Blomqvist, Johan Hagman, Gustaf Wiklund, Johan Hofman.
     Mellersta raden från vänster:
Anders Nyby, Felix Qvanten, Johan Svedberg, Karl Söderlund, Matts Åkerlund.
     Främre raden från vänster: Gustaf Andersson, Karl Snickars, Johan Holgers, Anders Nyström.

Elevmatrikel

[A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  

M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  Å  ÖNågra noteringar


* NAMN
= Född i Nykarleby eller i Nykarleby landskommun. Finns ej i originalet.

Matrikeln är av förståeliga skäl inte så Nykarlebycentrerad, men det är intressant att se hur alla de som studerat i staden spritts ut över Svenskfinland och hur de varit delaktiga i de samhällen de kommit till. De flesta levde sina liv som lärare och var fritidsverksamma inom lokalpolitiken, musiken, föreningslivet; speciellt inom ungdoms- och nykterhetsföreningar. Nykarlebynejdens sång- och musikförbund var många verksamma i.

Alfred Napoleon Winell ”bongade” i stort sett allt. Han var lärare vid söndags- och aftonkurser, ledare för ungdoms-, nykterhets- och sångföreningar, gymnastikledare, t.f. klockare-organist, utgav Kyrkslätt kungörelser, var intresserad kommunalman och verksam inom skyddskåren.

Victor Ahlskog var en folkbildare av rang. Han grundade 65 studiecirklar inom svenska Finland samt en i San Francisco och utgav tidningar och läroböcker.”Uppsatser i lantfolkskolan” blev till och med godkänd av skolstyrelsen! Utöver det höll han ett tusental föredrag.

De forna seminaristerna engagerade sig också med tiden i rikspolitiken. En av de fem riksdagsmännen var Matts Evert Kulenius. Adolf Albinus Ringvall var uppställd som kandidat vid många riksdagsmannaval. Jean Törnroos var en av många ordföranden i valnämnden för riksdagsmannaval. Margit Gunvor Meinander var maskinskriverska vid riksdagens svenska stenografkansli. Hugo Alexander Högnäs var en av tre presidentvalselektorer.

Intressant att se hur mycket lärarna flyttat runt. Frans Erik Stengård blev vittberest i Svenskfinland efter sina tjänster i Lappfjärd, Helsingfors, Pargas Vörå, Jeppo och Borgå lk. Möjligt att någon var än mer vittberest.

Men så finns det också undantag. Einar Emil Vilhelm Sundström dimitterades 1898 och var lärare i Näs skola i Larsmo från det tills han pensionerades 1943. 45 år!

Alla byar som nämns är en bra påminnare om hur många, åtminstone för mig, okända byar det finns i Svenskfinland och tänk vad många skolor det fanns; Attu, Edvardsberg, Embom, Fiskö, Frebbenby, Gislom, Groop, Gråmarböle, Hommansby, Ingarskila, Isnäs, Jolkka, Kappelby, Mickelspiltom, Norrveckoski, Padva, Pexala, Pickala, Pirlax, Pockar, Salpar, Simonby, Stålsby, Tessjö, Thorsby, Tålamods, Tötar, Västlax, Wreta, Ylike ...

Många gifte sig med kvinnliga lärare, sjuksköterskor, handarbetslärare och skolkökslärare. En hel del Nykarlebyflickor, Dorrit Mannfors var en av dem, gifte sig med seminaristerna. Inte att undra på att det ibland var stridigheter mellan seminaristerna och Nykarlebypojkarna, som ansåg att seminaristerna stal deras flickor.

Tänk så många folkhögskolor det funnits och finns! Fria kristliga folkhögskolan i Veikars som sedermera flyttades till Vasa, Jakobstads folkhögskola, Evangeliska folkhögskolan i Jeppo, Ålands folkhögskola, Lappfjärd folkhögskola, Östra Nylands folkhögskola, Kronoby folkhögskola och Finns folkhögskola. En annan notering är hur många dövstumlärare och -skolor det fanns.

Många fick militär erfarenhet förutom värnplikten. Johan Evert Kull anslöt sig till jägarrörelsen. Oskar Albinus Blomquist genomgick Moskowska militärinstitutet och deltog i rysk-japanska kriget. Men Algot Leonard Lundberg och Johannes Nyström rymde från de olagliga värnpliktsuppbåden.

De allra flesta seminaristerna var finlandssvenskar, men även några svenskar och estländare förekommer; en med det svenskklingande namnet Anders Nyman.

Att föräldrana har inte lidit brist på fantasi gällande förnamn, finns redovisat i Dimitterade elever 1877—1957. Väldigt få finska namn och de som fanns har i många fall försvenskats, till exempel Pehr Tonberg som var född Mäenpää. Heidi Gabriella Wilhelmina Sundblad-Halme torde ha det längsta namnet och Karl Sjöman det kortaste. Namnbyten förekommer frekvent – en mardröm för dem som skulle sammanställa matrikeln. Ett av de mer udda slagen står Isak Rundt för. Han bytte till Eriksson. Både Matts Leander Kvarnnabba från Öja och Herman Kvarnfors från Karleby bytte till Cygnel.

En del bytte bana och vissa blev yrkesverksamma utomlands. Johannes Högdahl från Nykarleby landskommun blev järnvägs- och kanalbyggare. Anders Holmqvist drog till Sydamerika och paddlade nedför Amazonfloden. Birger Eriksson blev seminarierektor i Namibia. Gottfrid Immanuel Söderbacka var missionär i Japan och Elsie Roos grundade Etiopiens första dövskola. Alla gjorde det dock inte frivilligt. Martin Westström tvingades av religiösa skäl överge sin lärarverksamhet och verkade inom Baptistsamfundet.

Anders Pass bytte till prästbanan och blev mycket vittberest med åren: Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Tjeckoslovakien, Schweiz, Österrike, Italien, Grekland, Mindre Asien, Syrien, Palestina och Egypten. I eget land besökte han Savolax, Karelen och Lappland.

Många vidareutbildade sig vid Nääs slöjdseminarium ostnordost om Göteborg. Huvudsakligen i slöjd, men även i handarbete. August Rosendahl excellerade i vidareutbildning: Berliner Zuschneider Akademi, École du Coupe i Paris, Galleri Viviani i Paris och så innehade han en tid en herrekiperingsaffär i Köpenhamn. Idealsamhället Missiones i Argentina lockade Karl Ireneus Krokfors och Karl Westerlund. En del av de som sökte lyckan utomlands försvann i okända öden. Aage Johannes Kurtze tjänstgjorde någon tid på hotell i Viborg, reste därefter till Moskva och vad som hände sen är en gåta – åtminstone i denna matrikel.

Några fortsatte den lärda banan och till exmpel Hugo Alexander Högnäs doktorerade.

Försäkringsbolagsagent var en ganska vanligt förekommande bisyssla. Till de mer udda hör Erik Janssons gårdfarihandel. Johannes Isakas var roteman för Rödskog mantalsskrivningsdistrikt.

Många var tidningsredaktörer, korresponderade till tidningar, skrev läroböcker, romaner och poesi. Att Kristian Vilhelm Åkerblom var en ordets man framkommer tydligt av att hans notis är en av de längsta och bibliografin är det definitivt. Han blev också hedersdoktor vid Åbo Akademi.

Lärarna åkte på en hel del studieresor av olika anledningar. Främst till Sverige men även till kontinenten. Otto Wilhelm Holmén från Kimito studerade vanartade barns uppfostran.

I vanliga fall är det strikta matrikeluppgifter med verksamhet och tidsperiod, men det finns ett par slående undantag, till exempel omdömet om Georg Wilhelm Alexander Bergström: Vantrivdes vid seminariet; var den minsta i klassen och utmärkte sig för sitt ”hovskick”. Om Conrad Wilhelm Nylund skrives: Brokiga öden.

Vissa var mer skrivträngda än andra när det gällde att lämna uppgifter. Karl Viktor Gustafsson från Åland levererade material för drygt en spalt. Hur mycket det blivit för Josef Henrik Klåvus om han inte komprimerat med ”m.m, m.m.”, kan man fråga sig.

De forna seminaristernas gärningar samhället till fromma belönades på olika sätt. Kristian Vilhelm Åkerblom blev hedersdoktor vid Åbo Akademi. Adolf Albinus Ringvall har flest utmärkelser. Karl Edvin Ideman ärades med en porträttbyst i brons. Som bevis på samhällets uppskattning lät Karis köpingsstyrelse måla Herman Backs porträtt i olja och uppställa tavlan i köpingsfullmäktiges sessionssal på 70-årsdagen. Ålands folk reste August Julius Sundblom staty. Johan Emil Sundqvist var ordförande i mängder med föreningar och organisationer, men mottog ej erbjudna utmärkelsetecken.

Sex seminarister dog och jordfästes i staden. Frihets-,Vinter- och Fortsättningskrigen skördade många offer med anknytning till seminariet. Fem, sexton respektive sjutton föll för Fosterlandet. Fem drunknade och ytterligare ett par omkom i olyckor.  Melker Verner Vihlman omkom under upproret 1920 i Astrakan. Petter Albert Sjölund avgick, blev styrman och dog av lungsot på Atlanten i närheten av Sydamerika. Estländaren Anders Nyman bortfördes av ryssarna och dog i fångenskap. Gustaf Stormåns kom undan med blotta förskräckelsen. Han förvisades till Sibirien, men rymde från fångtransporten. Selim Ludvig Eklund blev inte långvarig i sitt lärarvärv. Han dimitterades våren 1881 och dog redan samma höst.

För att minska på bokens omfång är det i normal ”matrikelordning” mängder med delvis inkonsekventa förkortningar. Dessa har jag efter bästa förmåga skrivit in i klartext för att göra sammanställningen mer lättläst. Mellanslag i datum är borttagna.Det blir inte så flytande läsning med alla förkortningarna i originalet.


NYBERG, Herman Karl Helge

* 14.9.1899 i Åbo. Gift 1929 med Aino Ojanen. Dimitterad som hospitant 1922. Studentexamen 1920. Studerat vid Helsingfors universitet 1925—26 (naturalhistoria och geografi). — Lärare i Alamaa, S:t Mickels lk. 1922—48, Hiukko, Kiukais 1948—. (54)

Texten i denna digitala utgåva där man inte behöver snåla med utrymme. Men lk. för landskommun fick vara kvar.Fotona är placerade före personnotiserna. I visssa fall har rastreringen lett till dålig kvalitet, innan jag insåg hur det kan rådas bot på.

Trots att jag ansträngt mig med korrekturläsning, har säkert fel smugit sig in. Det kan ju inte heller garanteras att originalet var felfritt. Om någon tänkt använda uppgifterna för vidare forskning, kan man kan stämma av mot originalet. Länk till det finns under Faksimil uppe i högra hörnet vid det namn som finns överst på aktuell sida. Notiser som fortsatt till följande sida är i sin helhet på sidan där de börjar. Exempel. Är mycket tacksam om den som upptäcker fel hör av sig så att jag kan korrigera.

I de fall däe tilltalsnamnet är känt har jag kirsiverat det.

Trevlig läsning!

Till matrikeln.

Några förklaringar


ur SLS:s Förvaltningshistorisk ordbok, Wikipedia och Uppslagsverket Finland.

Arbetets vänner


Folkskoleinspektör Under perioden 1884–1931 tjänsteman vid Överstyrelsen för skolväsendet, sedermera Skolstyrelsen. Folkskoleinspektören hade i uppdrag att biträda överinspektören för folkskolorna i hans arbete och att vid behov verkställa inspektioner av lärarseminarier och folkskolor i städer och på landsbygden.


Folkförsörjning.


Fysikslöjd
Tillverkning av apparater för fysikaliska och kemiska laborationer samt av enklare maskiner. Fysikslöjdkursen 1931.


Folkskollärarseminarium Undervisningsanstalt för utbildning av folkskollärare och folkskollärarinnor. [Här används lärare för alla oberoende av kön.]


Hospitant En person som hospiterar, det vill säga tar del av en undervisning vid en skola enstaka timmar elelr i perioder utan att vara fast elev. Eftersom det var ett manligt seminarium, var alla kvinnliga elever hospitanter. Ordet kommer från latinets hospitari som betyder ta in som gäst.


Indragningsstat I statsbudget och statsfinanser, ämbete, tjänst eller lön som föreslogs bli indragen.


Hedersdomstol Domstol som utövade bestraffningsrätt över officerare vilka gjort sig skyldiga till handlingar som minskade aktningen för officerskåren. Lagen om krigsmaktens hedersdomstolar stiftades 1919 och innebar att en hedersdomstol skulle inrättas i alla divisioner och brigader samt inom marinen.


Kolonisation Inom det egna landet: att anlägga nybyggen och odla upp jord som tidigare inte varit odlad.

Kolonisationsnämnd Kommunal nämnd som från 1919 grundades för att främja och övervaka kolonisationen av den del av befolkningen som inte ägde jord i kommunen, medan förvaltningen på central nivå sköttes av Kolonisationsstyrelsen. Kolonisationsnämnden förvaltade den kommunala kolonisationskassan. Nämndens medlemmar, varav hälften skulle vara torpare och backstugusittare, tillsattes av kommunfullmäktige för tre kalenderår. Ordföranden valdes av nämndens ledamöter och var samtidigt medlem i kolonisationskommissionen som gjorde upp och verkställde kommunens kolonisationsplan. I nämnden ingick också en kolonisationsdomare. Kolonisationsnämnden hade i vissa fall rätt att tvångsinlösa jord för kolonisationsbruk.


Kyrkoherdeadjunkt Endast i Finland under 1700–1900-talen förekommande beteckning för en kyrkoherdes personliga hjälppräst eller en fastanställd hjälppräst i ett pastorat.


Muntra Musikanter


Pedagogieexamen Obligatorisk examen för lärare som inte hade avlagt universitetsexamen. Pedagogieexamen gav kompetens att undervisa vid lägre elementarskola eller folkskola, under förutsättning att kandidaten hade auskulterat vid normalskola och avlagt ett undervisningsprov samt ett skrivprov (avhandling) på finska eller svenska vid Filosofiska fakulteten.


Politirådman Rådman, vanligen illitterat, som var medlem i magistraten och deltog i behandlingen av förvaltnings- och ordningsärenden. Litterata rådmän var å sin sida ofta justitierådmän. Politirådmän fanns även i städerna i Gamla Finland med undantag för ståthållarskapsperioden 1784–1797. Från självständigheten avsåg benämningen en rådman som medverkade i frågor som gällde stadens administrativa uppgifter.


Venia concionandi Ett särskilt tillstånd för lekman att predika vid gudstjänst i Lutherska kyrkan. En person som innehar venia benämnes veniat. Venia utdelas av kyrkoherde eller biskop. 

Några skolor i Nykarleby
som omnämns

Fruntimmersskolan

Hantverksskolan

Juthbacka skola för lytta
Seminariets övningsskola
Kristliga folkhögskolan

A

Faksimil

AARNIO, Adolf Reinhold
se Rosengren, A. R.


ABBORSTRÖM, Mathias (Matts)
* 1.1.1859 i Kronoby. Dimitterad 1880. Lärare i Finby, Närpes 1880—82. † 7.10.1882. (KB)


ABRAHAMSSON, Birger Abraham
se Åhlén, Birger Abraham!


ABRAHAMSSON, Henrik Valter Isidor
se Östrand, Henrik Valter Isidor!


* ACHRÉN, Helga Maria
* 2.10.1892 i Nykarleby. Dimitterad som hospitant 1914. Student. Dövstumlärarexamen 1916. Vikarierade vid Berttula Andesvaganstalt 1916—17. Lärare vid Kuopio dövstumskola 1920—28. Sekreterare i Finlands KFUK:s Förbund 1928—32, Helsingfors finskspråkiga KFUK 1932—39. [Dotter till provinsialläkaren Achrén.]


ACHRÉN, Leo
* 9.2.1917 i Vörå. Gift 1943 med Sevi Eugenia Berg. Dimitterad 1941. Lärare i Pjelax, Närpes 1945—57. Lärare i slöjd vid fackliga fortsättningsskolan, Närpes 1957—.


ACHRÉN, Johan Robert
* 28.9.1899 i Munsala. Gift med lärare Anna Emilia Klockars. Dimitterad 1923. Deltagit i religionspedagogikkurser och kurser för arbetareskolan. Studerat bokföring och maskinskrivning. Lärare i Komossa, Oravais 1923—48, Monå, Munsala 1948—. Verksam inom ungdomsarbetet. Verkställande direktör i Oravais Brandförsäkringsförening 1936—. Ombudsman i Svenska brandförsäkringsföreningarnas förbund r.f. Kommunala förtroendeuppdrag. † 22.12.1949.


ADAMS, Anders Alfred
se Vidberg, Anders Alfred!


ADAMS, Gustaf Verner
se Vidberg, Gustaf Verner!


ADAMS, Karl Gunnar
se Vidberg, Karl Gunnar!


AHLBERG, Uno Bernhard
* 23.9.1886 i Helsingfors. Avgått 1907. (?)


AHLBECK, Knut Rafael
* 24.12.1909 i Korsholm. Gift 1942 med student Birgit Maria Rajander från Nykarleby. — Dimitterad 1932. Studentexamen 1935. Pedagogieexamen. Sånglärarexamen 1937. Disp. från fil.kand. 1938. Praktiskt lärarprov vid Ekenäs seminarium. 1938. — Reselärare i Vasabygdens sång- och musikförbund 1935—39. Sånglärare i Nykarleby samskola 1938—39. Lektor vid Nykarleby seminarium 1939—.


AHLFORS, Johan Alfred
* 25.l.1870 i Kimito. Dimitterad 1891. Lärare i Pyttis, Pargas och Malax. † 7.1.1907. (23)


* AHLNÄS, Erik August
* 28.2.1877 i Nykarleby lk. Dimitterad 1899. Lärare i Nederlappfors, Esse 1909—38. Donerat glasmålningar till Nykarleby kyrka. † 24.7.1938. (23)


* AHLNÄS, Johan Jakob
* 3.9.1871 i Nykarleby lk. Gift 1894 med Sofi Gustafsson (Bäckstrand). Dimitterad 1893. Lärare i Kovjoki, Nykarleby lk. 1893—96, Forsby, Pedersöre 1896—1917. Pension 1917. Banktjänsteman 1911—38. Vistades i Argentina 1906. Medarbetare i ungdoms- och nykterhetsföreningen. Medlem i stadsfullmäktige och drätselkammaren i Jakobstad. † 13.7.1949.


AHLQVIST, Johan Emanuel
* 24. 8, 1877 i Sund. Dimitterad 1902. Lärare i Mariehamn 1902—19. † 24.2.1919. (KB)


AHLQVIST (f. Kulenius), Saga Matilda
* 22.9.1907 i Terjärv. Gift 1) 1929 med folkskollärare Lars Boström † 1940. 2) 1946 med Ff-ledaren Åke Ahlqvist. Dimitterad som hospitant 1926. Student. Deltagit i flere fortbildningskurser. Handarbetslärare vid Röukas folkskola m.fl. i Vörå 1930—35, lärare vid Svenska småskolan i Borgå 1940—45, och Svenska folkskolan i Borgå 1945—. Ordförande i Keskisnejdens marthaförening 1932—36. Kassör i Keskisnejdens lantbruksklubb.


AHLSKOG, Alf Folke Fjalar
* 19.12.1921 i Kvevlax. Dimitterad 1948. Lärare i Uleåborgs svenska folkskola, Fröjdböle, Kimito, Söderlångvik, Dragsfjärd 1956—. (?)


AHLSKOG (Svarfvar), Johannes
* 5.10.1878 i Kvevlax. Dimitterad 1900. Lärare i Forsby, Nykarleby lk. † 26.3.1902. (23)1918

AHLSKOG, Victor
* 3.10.1889 i Kvevlax. Gift 1914 med lärare Irene Elisabeth Finne. Dimitterad 1913. Studerat biblioteksvetenskap och jordbrukslära i Åbo. Företagit exkursioner i finska Sydösterbotten, Nyland, Åboland, Karelen, Fjärrkarelen, Aunus och Ingermanland för studier av jordbruk. Lärare i Vassor, Kvevlax 1919—49, Köklot, Kvevlax 1949—. Inrättat Kuni folkskola 1915, lärare därstädes 1915—17. Sånglärare i Vasa, Brändö 1913—15. Redaktör för nykterhetstidningen Fram 1913—15. Studieledare i Finlands svenska nykterhetsförbund 1913—18. Grundat 65 studiecirklar inom svenska Finland samt en i San Francisco. Ordförande i Vassor lantmannagille 10 år. Utgivit en sångbok för unga 1913, Hembygdstidning för Kvevlax 1913, Hembygdstidning för Korsholm 1915, Lärobok och handledning för folkskolan ”Uppsatser i lantfolkskolan” 1929. (Godkänd av skolstyrelsen!) Hållit ett 1000-tal föredrag rörande lantbruk, studiecirklar, nykterhet m.m. Redigerat Vasa Posten 1920, skrivit 65 artiklar i samma tidning rörande ”Småbruk och Jordanda” 1925—26. Mmed., Sk. fmed., Mmed. 39—40. † 29.8.1956.1949

AHLSTRÖM, Helge Ragnar Mattias
* 27.7.1927 i Gamlakarleby. Gift 1950 med Gurli Ingegerd Björk. Dimitterad 1950. Lärare i Söderfjärden, Solf 1950—. (54)


AHLSTRÖM, Matts Leander
* 1.9.1859 i Karleby. Gift 1884 med Selma Rudström. Dimitterad 1884. Lärare i Såka, Gamlakarleby, i Hommansby, Pernå (på 1890-talet) och sist i Sandbacka, Kronoby. Avsked och därefter bonde i Såka. † 8.12.1900. (23)

Faksimil

AHLSVED (Forsander), Johan Viktor
* 3.6.1887 i Terjärv. Avgått 1907. Bonde. Emigrerade 1909 till USA. † i Montana 1.2.1915. (KB)


AHLSVED, Matts
* 2.11.1852 i Terjärv. Dimitterad 1878. Landskanslist i Vasa. † 18.4.1902. (23)


AHONEN, Herman
* ? Hospitant? 1893—94. Studentexamen. T.f. lärare i Evijärvi. Utbildat sig vid seminariet i slöjd och musik. (?)1938

AHRENBERG, Gustaf Alfons
* 13.4.1886 i Borgå lk. Gift 1911 med lärare Ellen Sylvia Åström. Dimitterad 1908. Studieresa till Sverige. Lärare och föreståndare vid Norra Paipis folkskola i Sibbo 1908—. Ordförande i Sibbo lärarförening. Sekreterare i Sibbo hembygdsforskningsförening. Viceordförande i förvaltningen för Sibbo handelslag. Ordförande i Norra Sibbo Andelskassa. Ordförande, kassör och sekreterare i Norra Paipis El-andelslag. Kommunalfullmäktige i 25 år. Medlem i styrelsen för kommunala, kulturella och ekonomiska företag. Grundare av lärarföreningen Sibbokretsen. Utgivit Sibbo sockens karta. Verksam inom ungdomsrörelsen. Sångledare. Ledare för De ungas Hjälp. Skrivit kåserier och notiser i bygdetidning m.m. Pension 1953. — R FVR 1956.


AHRENBERG, Per-Gustaf
* 10.12.1917 i Sibbo. Gift 1946 med Aja Kyllikki Siivola. Dimitterad 1939. Genomgått slöjdkurs vid Steneby skolor för yrkesundervisning och Nääs slöjdseminarium i Sverige. Studie- och exkursionsresor till Norge 1936, Sverige 1942—43. Auskulterat i folkskolor i Stockholm och Göteborg. Lärare i Sunnanberg, Pargas 1946, Kyrkoby, Bromarf 1950—55, Centralskolan Pargas 1955—. Körledare. Ordförande i ungdomsföreningen. Invalid från vinterkriget 1939—40.


AHRNER (Andersson), Leslie Valdemar
* 25.4.1905 i San Pedro, U.S.A. Gift med agronom Karin Ebba Emilia Lundgren. Dimitterad 1928. Lärare vid Ö.S.L:s ambulerande lantmanna- och fiskarskola 1936. — Tidigare vikarierande lärare vid olika folkskolor 4 år.


AHTIO, Lempi Elina
* ? Dimitterad som hospitant 1917. Lärare i Sockenbacka finska. folkskola, Helsingfors. (?)


ALBRECHT, Bertha Marianne
se Cleve, Bertha Marianne!


ALLARDT, Helfrid
se Berg, Helfrid!


ALLARDT, Viktor
* 19.3.1862 i Lappträsk. Gift 1900 med lärare Agda Matilda Ström. Dimitterad 1884. Vistats vid Nääs slöjdseminarium i Sverige 1887 och i Norge 1896. Studier i modersmålet i Skandinavien. Lärare vid Antellska skolan i S:t Michel, klasslärare vid Helsingfors svenska folkskola1890—1922 och därjämte föreståndare för Snellmansgatans folkskola1909—1922. Lärare i svenska i Kkonstflitföreningens aftonskola. Verksam inom olika kulturföreningar såsom Arbetets Vänner, Brage, Lappträsk hembygdsförening. Körledare. † 24.11.1922.


ALMGREN (Andersson), Otto
* 9.8.1890 i Borgå. Gift 1921 med Anna Cecilia Johansson. Dimitterad 1913. Deltagit i olika sommarkurser. Lärare i Skomarböle, Mörskom 1913—19, Ylike, Borgå lk. 1919—. Verksam inom ungdomsföreningen, Svenska folkpartiet och skyddskåren. Kommunala uppdrag. Några krigs- och frihetsmedaljer.1946

ALMGREN, Ture Herbert
* 14.8.1923 i Borgå. Gift 1950 med Maj-Britt Anita Karlsson. Dimitterad 1952. Studentexamen. RUK. Postkurs. Pedagogieexamen . T.f. lärare 1949—1951 och ordinarie lärare från 1952 Lindkoski, Lappträsk. — Ordförande i ungdomsföreninegn och i valnämnden för kommunal- och riksdagsval i Lindkoski. (54)


AMAN, Viktor
* 6.4.1912 i Nuckö, Estland. Gift med lärare Helmi Marr. Dimitterad 1935. Folkskollärarexamen i Reval 1937 och i Uppsala 1946. Lärare i Hullo, Estland 1937—38 och 1941—42, Norrby, Estland 1938—41. (Dessutom e.o. i Estland och Sverige.) Anställd hos Kommittén för Estlandssvenskarna, Stockholm 1943—44. (?)


ANDBERG (f. Sylvin), Astrid Viola
* 8.11.1906 i Kaskö. Gift med hovrättsfiskal Alvar Richard Andberg. Dimitterad som hospitant 1927. Studentexamen.


ANDERSSON, Anders Joel
se Löfstrand, A. J.


ANDERSSON, Anders Magnus
* 24.1.1907 i Munsala. Avgick. (?)


ANDERSSON, Anders Viktor
se Strandfält, Anders Viktor!


ANDERSSON, Anton Vilhelm
se Sjödal, Anton Vilhelm!


ANDERSSON, Atle Gunmar
* 20.11.1929 i Saltvik. Gift 1954 med Gunnel Kristina Fagerholm. Dimitterad 1955. Lärare i Torp, Hammarland 1955—. (?)


ANDERSSON, Ernst Alvar
* 16.12.1912 i Mörskom. Avgick. (?)


ANDERSSON, Frans Valdemar
* 3.11.1897 i Borgå lk. Avgått 1919. (?)


ANDERSSON, Gunnar Vilhelm
* 7.10.1891 i Kimito. Avgick. Genomgått Privata Handelsskolan i Åbo. Föreståndare för Pederså Handelslag m.b.t. i Kimito. † 6.11.1918. (?)1900*

ANDERSSON, Gustaf        
* 29.4.1844 i Pedersöre. Gift 1876 med Hanna Storkamp. Dimitterad 1877. Lärare i Karleby 1877—1908. Mångbetrodd kommunalman. † 25.1.1908. (23)

Faksimil

ANDERSSON, Gustaf
se Stormåns, Gustaf!


ANDERSSON, Helmer
* 13.12.1892 i Gamlakarleby. Gift 1917 med Emma Wentjärvi. Dimitterad 1915. Vikarierande lärare i Kovjoki, Nykarleby lk. vt. 1916. Lärare i Såka, Karleby 1918—21. † 20.3.1921.


ANDERSSON, Inga Johanna
se Westerlund, Inga Johanna!1945

ANDERSSON, Karl Alfred
* 1.12.1871 i Vårdö. Gift med handarbets- och hushållslärare Anni Maria Ridderström. Dimitterad 1894. Deltagit i akademiska kurser 1897 vid Uppsala universitet; 1911 vid Helsingfors universitet; 1913 vid Åbo Akademi. Kursledare vid akademiska kurser vid Ålands folkhögskola1930, 33 och 37. Statsstipendium 1912 för studier av folkskolor. Undervisat i England; med landskapsmedel besökt skolor i eget land. Biträdande lärare vid Fiskars bruk 1894—95, lärare vid Ålands folkhögskola 1895—1903. Lärare i Markby, Nykarleby lk. 1903—05, lärare och föreståndare i Vårdö 1905—39. Pension 1939. Ordförande i Vårdö ungdomsförening. Anlitad föredragshållare. Medlem i kommunalfullmäktige och förmyndarnämnden i Vårdö. Kommunalrevisor. Statens ombud i skattenämnden. Kör- och orkesterledare. Ordförande i Vårdö lantmannagille (hedersmedlem). Medlem i åländska lantmannagillenas delegation. Ordförande i Ålands lärarförening1929—39 (hedersmedlem). Medlem i Centralstyrelsen för FSF 1929—39. Ständig medlem i föreningen Svenska folkskolans vänner. Medlem i Svenska Litteratursällskapet i Finland. Livförsäkringsagent i Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva. Erhållit bolagets förtjänstplakett i guld för långvarig tjänst. † 12.8.1954.


ANDERSSON, Karl August
* 16.11.1880 i Vårdö. Avgått 1900. Emigrerat till U.S.A. för omkring 50 år sedan. (?)


ANDERSSON, Karl Elis
* 11.3.1905 i Finström. Gift med lärare Helga Göransson. Dimitterad 1929. Lärare i Svartsmara, Finström sedan 1935. Medlem i kommunalfullmäktige. Ombud i statens skattenämnd för Finström och Geta m.fl. kommunala uppdrag. Lantbrukskubbledare 1950—52. Viceordförande i lantbruksklubben, centralstyrelsen för Åland. Sekreterare i nykterhetsnämnden (1949—), sekreterare i i Folkhälsan (1949—), sekreterare i skolnämnden i Finström (1951—). (54)


ANDERSSON, Karl Emil
se Forsells, Karl Emil!1942

ANDERSSON, Karl Gideon
* 15.12.1895 i Gamlakarleby lk. Gift 1918 med Anna Brita Tast. Dimitterad 1918. Genomgått 6 klassig samskola, Svenska Folkakademin, Skyddskårsofficerskurs och kompletteringskurs för reservofficerare. Deltagit i skid- och idrottskurser för folkskollärare i Storlien, Sverige. Lärare och föreståndare vid Holm folkskola i Larsmo 1918—. Ordförande i statens skattenämnd 1923—44. Bibliotekarie i Larsmo. Ortskorrespondent i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Österbottningen och Jakobstads Tidning. Fast anställd medarbetare i Sport-Pressen. Ledamot av kommunalfullmäktige, en tid ordförande. Medlem i olika kommunala nämnder. Kommunalrevisor. Ordförande i svenska folkpartiets lokalavdelning och medlem i kretsstyrelsen 1919—35. Stiftare av Larsmo idrottsförening, dess ordförande 1918—49. Ledare för Larsmo Sångförening och Manskör 1918—48. Styrelsemedlem i olika idrottsförbund, i Pedersörebygdens sång- och musikförbund. Lokalchef för Larsmo skyddskår 1918—44. Värdighet av skyttekung och mästerskytt inom Svenska Finland skytteförbund. Fr. K. 4, Sk. fk, Sk. fmed, Svenska Finlands Idrottsförbunds förtjänsttecken, Finlands svenska skidförbunds förtjänsttecken i guld, Västerbottens Idrottsförbunds förtjänstmedalj.


ANDERSSON, Leslie Valdemar
se Ahrner, Leslie Valdemar!


ANDERSSON, Otto
se Almgren, Otto!


* ANDERSSON, Otto Bernhard
* 25.10.1916 i Nykarleby. Gift 1944 med Aune Katriina Tolkki. Avgått 1937. Genomgått Vasa Tekniska skolas kommunikationsavdelning 1945. Köpingsbyggmästare i Rovaniemi.


ANDERSSON, Paul Rickard
* 6.2.1912 i Korpo, Jurmo. Dimitterad 1944. Lärare i Houtsala, Korpo 1944, Finby, Nagu 1949—.


ANDERSSON, Ralf Douglas
* 10.11.1931 i Saltvik. Dimitterad 1954. Lärare i Pålsböle, Finström 1954—. (?)


ANDERSSON, Tor Viktor
* 4.12.1920 i Pernå. Avgått 1945. (?)


ANDRÉ, Gunnar Lennart
* 27.9.1906 i Helsingfors. Gift med kanslisten Anna-Lisa Raipale. Dimitterad 1929. Examen i uppfostran av andesvaga vid Berttula uppfostringsanstalt. Pedagogieexamen (cl). Slöjdlärare i Malm, Helsinge 1935—45, i Helsingfors 1946—. Fr. med. 2, Fr. K. 4, Fr K. 3.


ANTELL, Anders
se Liljeblom, A.


ANTELL, Karl Johan
* 2.9.1859 i Vörå. Dimitterad 1881. † 7.8.1882. (23)


ANTELL, Simon
* 16.4.1862 i Vörå. Dimitterad 1885. Vikarierande lärare i Kyrkslätt därefter lärare i Solf till år 1911. Pension på grund av sjukdom. Ordförande i kommunalstämman. Initiativtagare till Lantmannagillet och Solf Sparbank. Verksam inom ungdomsrörelsen. Solf kommun och Vörå folkhögskola erhöllo av honom var sin donation. † 20.3.1932. (23)


ANTILA, Lars-Erik
* 4.7.1931 i Närpes. Dimitterad 1953. Lärare Kyrkoby, Purmo 1953—. (53)


ANTTIL, Anders
se Liljeblom, Anders!


APPEL, August Emil
* 28.2.1873 i Sideby. Gift 1896 med A. Westerback. Dimitterad 1895. Lärare i Härkmeri, Lappfjärd sedan 1895. Posttjänsteman. Kommunal- och kyrkofullmäktige. Ordförande i förmyndarnämnden. † 29.1.1941. (23)1953

APPEL, Hans Erland
* 3.1.1931 i Sideby. Gift 1955 med lärare Elly Nybacka från Oravais. Dimitterad 1952. Lärare i svenska privata folkskolan i Uleåborg 1952—53, Flada, Sideby 1953—56, Smedsby, Pedersöre 1956—. — Ordförande i ungdomsföreningen och i Sideby Röda kors avdelning, sekreterare 1953 i Sideby idrottsnämnd, styrelsemedlem i VIII Ungdomsringen. (55)

Faksimil

APPEL, Lars Gustav
* 1.2.1921 i Ekenäs. Gift med Gunvor Aino Margit Dahlgren. Dimitterad 1947. Lärare i Helgeboda, Kimito 1947—48, Mankans, Esbo 1948—. Deltagit i kriget 1941—44 vid fronttrupperna (I/JR 61). Fr. med. l och 2. [Foto.]


APPELBERG, Dagny Hilja Irene
se Hedström, Dagny.


APPELBERG, Henrik
* ? Dimitterad som hospitant 1890. Student. (?)
1924

APPELÖ, Lennart Konrad
* 7.4.1894 i Sideby. Gift 1929 med småskollärare Edith Michelsén. Dimitterad som hospitant 1928. Teologiestuderande vid Helsingfors universitet 1915—17, avbröt på grund av sjukdom. Studieresor i Sverige och Danmark 1925 och 1928. Lärare i Kasaböle, Sastmola 1920—. Enda svenska medlemmen i kommunalfullmäktige1935—45. Medlem i kyrkofullmäktige, kommunala- och andra nämnder. Under studenttiden t.f. lärare bl.a. i Kristinestad.


*ASPLUND, Karl Rudolf
* 8.7.1907 i Nykarleby. Gift med lärare Anna Magnhild Olson. Dimitterad 1929. Genomgått Nykarleby samskola 1925. RUK 1930. Befälsklassen i statens polisskola 1947. Skattekontrollör i Jakobstad. Kommissarie i Gamlakarleby. Befordrad till kapten 1944. Fr. K. 4 m, sv. o. s. 1941 och 1943. (T: Polismästare i Jakobstad 1957—.).


ASPLUND, Rainer Emil
* 2.5.1931 i Jomala. Dimitterad 1953. Studentexamen. Lärarei Sålis, Hammarland 1953—. (?)


ASPLUND, Runar Fridolf
* 23.1.1911 i Kvevlax. Gift med Tyne Martha Maria Selenius. Avgått 1931. Genomgått Svenska trädgårdsskolan i Åbo 1936. Trädgårdsmästare vid Harviala plantskolor 1937—41, vid Nykarleby seminarium 1941—1953. Egen handelsträdgård 1953—. Arbetat i olika plantskolor i Danmark 1929. Timlärare i trädgårdslära vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Sekreterare i Österbottens norra trädgårdssällskap. Deltagit i kriget 1941—44 på Hangöfronten och Karelska näset. — Se även bland seminariets trädgårdsmästare!


AXELSSON, Johan Ossian

se Edgren, Johan Ossian!

(Inf. 2023-02-09.)

B

BACK, Elsa Josefina
se Ollus, E. J.1947

BACK, Herman
* 16.9.1876 i Oravais. Gift 1906 med Thora Hilma Bock. Dimitterad 1898. Studieresa till Danmark och Sverige 1907. Lärare i Kimo, Oravais 1898—1907, Kihla, Karis 1908—40. Sparbankskamrer 1908—21. Ordförande i kommunalfullmäktige 1922—23. Kommunalsekreterare och -kamrer 1923—30. Ordförande i förmyndarnämnden 1913—24. Barntillsynsman 1924—26. Ordförande i livsmedelsnämnden 1918—21, i fattigvårdsnämnden 1930—32. Revisor för kommunala och kyrkliga räkenskaper. Verksam inom kulturella och partipolitiska sammanslutningar. Aktiv medlem i organisationen, som bildade ”Karis stationssamhälle med sammanträngd befolkning” och i sinom tid (1930) Karis köping. Köpingsfullmäktiges ordförande 1932—. Kolonisationsnämndens ordförande 1936—. Som bevis på samhällets uppskattning lät köpingsstyrelsen måla hans porträtt i olja och uppställa tavlan i köpingsfullmäktiges sessionssal på 70-årsdagen.


BACK, Pehr Hilding
* 26.6.1917 i Helsingfors. Gift med kontoristen Airi Annicki Weissmann. Dimitterad 1941. Student. Lärare i Söderby, Liljendal 1941—42, Harsböle, Lappträsk 1942—43, Mogenpört, Pyttis 1944—16, Karis köping 1946—50, Mosabacka, Helsingfors 1950—. Medlem i svenska folkpartiets lokalstyrelse i Karis. Sekreterare i folkskolenämnden och ett flertal andra kommunala uppdrag. Ordförande i Helsingfors lärarförening 1954—. Ombudsman för Finlands Svenska Folkskoleförbund 1954—. (54)


BACKAS, Johan Albert
* 21.10.1907 i Oravais. Gift 1935 med Elma Bjons. Dimitterad 1929. Pedagogieexamen . Lärare i Kimo, Oravais 1946—. Jordbrukare. Förman i Österbottens Trä A.B. Ordförande i olika föreningar och nämnder. T.f. lärare i Hirvlax, Munsala, Österhankmo, Kvevlax och sånglärare vid Karis-Billnäs samskola. (T: Ordförande i kommunalfullmäktige i Oravais 1957—. )


BACKLUND, Bruno Bernhard Fredrik
* 31.1.1912 i Helsinge. Avgått 1932. — Spårvägsförare i Helsingfors. (KB)


BACKLUND, Henrik
* 13.7.1853 i Jeppo. Dimitterad 1878. Lärare i Jeppo 1878—79, Kovjoki, Vörå till sin död 5.2.1923. (23)

[Dödsfall. I måndags eftermiddag avled efter några dagars sjukdom läraren vid Kovjoki [Numera Kovik] folkskola i Vörå Henrik Backlund i en ålder av 89 år. Den avlidne, en hedersman av gamla stammen, hade tjänstgjort vid nämnda skola icke mindre än 41 år och stod troget på sin post till det sista. En sällsynt lång arbetsdag alltså i folkupplysningens tjänst. Allmänt aktad och vördad både som pedagog och människa, tack vare sin gedigna karaktär, sitt humana, hjärtegoda väsen, efterlämnar han ett kärt minne hos den stora skaran av elever och dem som stodo honom nära i livet. Han sörjes närmast av tre söner och en dotter.
     Begravningen sker härstädes instundande måndag kl. 1 e. m.

Österbottniska Posten, 09.02.1923, nr 6, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.]


* BACKLUND, Nils Gunnar
* 12.8.1917 i Nykarleby. Gift med Alice Ingeborg Kullberg. Dimitterad 1941. Pedagogieexamen och examen i dogmatik och etik. Lärare i Finby, Nagu 1945—48, i Thorsby, Pernå 1948—. Ordförande i hälsovårdsnämnden och tuberkuloskommittén. Sekreterare i skolnämnden. Ordförande i Nagu idrottsförening. Stambibliotekarie 1949—. Kyrkofullmäktige 1952—. Sekreterare i Östra Nylands lärarförening 1953—. (54)


BACKLUND, Uno
* 19.5.1902 i Pedersöre. Gift med kontoristen Ringmor Elin Margareta Blomquist. Dimitterad 1926. Konstnär. † 10.6.1950. [Foto.]


BACKMAN, August
* 20.2.1872 i Liljendal. Gift 1897 med lärare Selma Björklund. Dimitterad 1894. Deltagit i fortbildningskurser. Lärare i Norrskata, Korpo 1894—96, Galtby, Korpo 1896—1900, Gislom, Pernå 1900—33. Pension 1933. Lärare vid Östra Nylands folkhögskola. Medlem i kommunalfullmäktige och kyrkofullmäktige. Ordförande i förmyndarnämnden och valnämnden. Ordförande i ungdomsföreningen. Sångledare. † 19.5.1955.


BACKMAN, August Teodor
* ? Dimitterad som hospitant 1911. Studentexamen.

Faksimil

BACKMAN, Birger
* 23.4.1900 i Liljendal. Gift med Gerda Linnea Melén. Dimitterad 1923. Skyddskårsofficersexamen 1923. Reservofficer 1935. Brandbefälsexamen 1936. Lärare i Träskby, Sibbo 1923—26, Norr-Sarflax, Pernå 1926—48, Haddom, Pernå 1948—49 och Gislom, Pernå 1949—. Kantor-organisttjänst. Kör- och orkesterledare. Sånglärare vid Östra Nylands folkhögskola. Ordförande i Sarflax ungdomsförening. Kårchef för Sarflax F.B.K.


* BACKMAN, Esther
* 12.2.1872 i Nykarleby. Hospitant 1907. Dimitterad från Svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors 1892. Lärare vid Nykarleby fruntimmersskola 1894—1909. Lärare vid Helsingfors folkskola 1909—39. Pension 1939. † 26.8.1957.


* BACKMAN, Frans Ragnar
* 8.4.1910 i Nykarleby. Gift med Gunvor Gåsjärvi. Dimitterad 1931. † 28.5.1939. T.f. lektor i teckning och slöjd vid Nykarleby seminarium h.t. 1918. Slöjdlärare vid Lovisa mellanskola 1941—42. Museiintendent i Lovisa. T.f. kantor-organist. Ordförande och sångledare i Mogenpört ungdomsförening. Ordförande i Folkskolans kamratförbund, Hoppets kär, Östra Nylands nykterhetskrets och Lovisa nykterhetsförening


BACKMAN, Holger Julius
* 2.8.1910 i Liljendal. Gift 1947 med hemslöjdslärare Agneta Norrman. Dimitterad 1935. Kantor-organistexamen 1938. Lärare i Lagstad, Esbo 1935—37, Sävträsk, Liljendal 1937—50, Lovisa 1950—. Kantor-organist i Liljendal 1937—51. Sekreterare i folkskolenämnden. Stadsfullmäktige i Lovisa. Förbundsdirigent i Östra Nylands sång- och musikförbund 1945—47. Fr. med. l och 2. (54)


BACKMAN, Ingeborg Linnea
se Jonasson, Ingeborg Linnea!1923*

BACKMAN, Gustaf Knut
* 14.1.1892 i Liljendal. Dimitterad 1915. Genomgått kurser i jordbruk, gymnastik och sport, teckning, konstmålning m.m. i Akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1927—28. Studieresor till Sverige 1923, 1926, 1931 och 1947, till Danmark och Estland 1931. Lärare i Mogenpört, Pyttis 1915—22, Lovisa 1922—46 (föreståndare från 1942). Pension 1946.1923*

BACKMAN, Johannes Cortex
* 24.7.1875 i Vårdö. Gift 1899 med lärare Hilda Österlund. Dimitterad 1897. Lärare i Virkby, Lojo 1897—/1941?/. Bankföreståndare i Virkby 1923—31. Föreståndare för socialbyrån vid Lojo Kalkverk. Kassör vid kalkverkets verkstadsskola. Kommunalfullmäktige. Ledare av olika affärsföretag och sammanslutningar. † 27.3.1941. (23) [Engagerad i flytten av Majniemi.]1944

BACKMAN, Lars Valdemar
* 8.3.1910 i Helsingfors. Gift 1938 med barnträdgårdslärare Else Adéle Andersson. Dimitterad 1932. Pedagogieexamen 1935. Kurs i träslöjd vid Nääs slöjdseminarium i Sverige 1937. Studieresa i Sverige 1947, studerat bl.a. båtbyggeri vid Verkstadsskolan i Lysekil. Lärare vid Houtskärs kyrkliga folkhögskola från 1939. Tidigare årsvikarie i Helsingfors. T.f. kantor-organist 1944—47. Medlem i kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Befordrad till kapten 1944. FR. K.4.


BACKMAN, Rolf Helge
* 27.8.1912 i Liljendal. Gift med sjuksköterskan Maria Boxström. Dimitterad 1934. Språkintyg i finska 1938. NR:s underofficersskola 1935, reservofficerskurs 1935, intendenturkurs 1935. Lärare i Svartbäck, Sjundeå 1945—. Äldre kontorist vid Helsingfors telefonförening 1936—45. Bibliotekarie i Sjundeå 1945—. Brandchef 1947—. Mmed. 39—40, Fr K. 4 med gult band.


BACKMAN, Sven Helge
* 24.3.1931 i Liljendal. Gift 1955 med Gretel Ingeborg Wiklund från Nykarleby. Dimitterad 1955. Studieresa till Trondheim som P-N stipendiat. [Pohjola-Norden?] Lärare i Jackarby, Borgå lk. 1955—. (55)1947

BACKMAN, Valter Wilhelm
* 16.10.1896 i Liljendal. Gift med handarbetslärare Marta Karlsson. Dimitterad 1924. Deltagit i Finlands svenska sång- och musikförbunds dirigentkurs 1930 i Kuggom, fortbildningskurs i hembygdsundervisning 1930 i Lovisa, religionspedagogikkurser i Borgå och Ekenäs, fortbildningskurser i Ekenäs 1933 och i Borgå 1938. Deltagit i Nordiska skolkongressen i Stockholm. Lärare i Nyby, Borgå lk. 1924—. Kommunal utmätningsman. Sekreterare i Borgåkretsens lärarförening i 6 år. Viceordförande i vårdnämnden. Medlem i kyrkofullmäktige och kyrkofullmäktiges förstärkta styrelse. Medlem i svenska folkpartiets lokalstyrelse m.fl. uppdrag. Kör- och orkesterledare 1924—.


BACKSTRÖM, Frans Rudolf
* 7.8.1879 i Sibbo. Gift 1904 med Linnea Thunberg. Dimitterad 1903. Lärare i Söderveckoski, Borgå lk. 1903—04, i Boxby, Sibbo 1904—23. Föreståndare för Unionbankens kontor i Sibbo 11 år. Direktionsordförande i Sibbo Handelslag 4 år. Ledare av ungdomsföreningens hornkapell 11 år. Medlem i kommunalfullmäktige i Sibbo 3 år. † 4.6.1954.


BAEHM (Behm), Carl Oskar

* 24.12.1862 i Sibbo. Avgått 1883. Litteratör. Utgivit Vid hemmets härd. Redaktionssekreterare vid Åbo tidning. † 1.6.1933. (?)

Faksimil

BAMBERG, Karl Olof
* 16.9.1914 i Lemland. Gift med Sara Seffer. Dimitterad 1936. Lärare i Karlby, Kökar 1939—42, Tjudö, Finström 1942—53. Ordförande i statens skattenämnd i Kökar 1941—42 i Finström och Geta 1944—. (T: Sedan 1953 distriktsombudsman på Åland för Folkpensionssanstalten.)


BARCK, Fjalar Frans
* 4.4.1920 i Kaskö. Gift med Glory Margareta Ekman. Avgått 1941. Vistas i Sverige. (?)


BARCK, Sigrid Dagmar
se Forsgård, Sigrid Dagmar!


BASBERG (f. Segerstråle), Ingrid Johanna
* 18.2.1894 i Borgå. Gift med sogneprest Thorolf Thurn Basberg. Dimitterad som hospitant 1915. Student. Pedagogieexamen . Barnavärnsarbete i Danmark. Hemlärare. Föreståndare för KFUK:s barnhem i Kyrkslätt. Ordförande i KFUK i Norge.


BASTMAN, Anna Lovisa
se Melart, Anna Lovisa!


BENGTS, Uno Harald
* 20.3.1902 i Närpes. Gift med lärare Anni Humlegård. Dimitterad 1928. Lärare i Bullers, Strömfors, Pyttis kyrkoby samt i Hommansby, Liljendal 1949—. [Foto, Foto.]


BERG, Alfred
* 14.5.1873 i Kvevlax. Avgått 1893. Vistades först på hemorten och i Vasa. Medarbetare i tidning i Vasa i många år. Reste till Amerika, där han i 20 år ägnade sig åt journalistik. † (B)


BERG, Axel Georg
* 20.9.1886 i Kristinestad. Gift med Elsa Maria Nordström. Dimitterad 1908. Lärare i Gottböle, Närpes 1908—19. Föreståndare för Vasa Aktiebank, Unionbanken, Helsingfors Aktiebank 1919—. Tillhör olika nämnder och kommittéer i Närpes.1952

* BERG, Bjarne Torsten
* 8.6.1928 i Nykarleby. Gift med lärare Ruth Ingegerd Maria Haldin. Dimitterad 1949. Studerat vid Karlstads seminarium 1949. Lärare i Bladbacken, Solf 1949—. Ledare för Solf manskör 2 år. Sekreterare i Kyrkans ungdom i Solf. Medlem i Solf ungdoms- och nykterhetsnämnd. Kassör i tuberkuloskommittén. (54)


BERG, Elsa Ulrika (Ulla)
se Enkvist, Ulla!1923*

BERG (f. Allardt), Helfrid
* 2.1.1901 i Helsingfors. Gift med verkställande direktör för A.B. Svenska Småbruk, agronomen, fil.mag. Johan Berg. Dimitterad som hospitant 1923. Studentexamen. Lärare i Dickursby 1924—27 och nu. Verksam inom Lotta- och Marthaförening. Mmed. 39—40.


BERG (Eriksson), Otto Bernhard
* 18.9.1901 i Västanfjärd. Gift 1927 med lärare Margit Ölander. Dimitterad 1921. Pedagogieexamen 1944 (cl), approbatur i svensk litteratur för fil.kand.examen 1945. Studieresor till Sverige och Danmark 1931, till England och Skottland 1939. Lärare i Kullo-Nyby, Borgå lk. 1922—24, Tammerfors 1924—26, Mariehamn 1926—. Scout- och sångledare. Tillhör stadsfullmäktige sedan 1936—. Ordförande i taxeringsnämnden. Landskapsombudsman för Nationalhjälpen. Styrelsemedlem och ordförande (från 1948) i Ålands lärarförening. Fr. m. 1940 och 42.


BERG, Uno
* 16.3.1887 i Munsala. Dimitterad 1917. Lärare i Hirvlax, Munsala och Vörå folkhögskola Breidablick. T.f. lärare i Kantlax, Munsala 1949—50, Österö Maxmo 1950—52. Föreståndare för Munsala västra Andelskassa 15 år. Bildat nykterhetsförening i Molpe. Verksam inom olika nykterhets- och ungdomsföreningar. Huvudredaktör för tidningen Landsbygden 1936. Övertagit skötseln av hemgården i Kantlax.


1923*

BERGENDAHL, Johannes Axel
* 14.3.1891 i Brändö, Åland. Gift 1921 med Tekla Maria Pensar. Dimitterad 1914. Auskulterat vid Helsingfors folkskola. T.f. lärare i Vargskär, Föglö 1914—16. Lärare i Åva, Brändö 1917—19, Söderlångvik, Dragsfjärd 1919—25, Ytterkulla, Dragsfjärd 1925—. Ordförande i kommunalfullmäktige i Brändö. Medlem i kommunalfullmäktige i Dragsfjärd. Sparbanksrevisor. Andelskasseföreståndare m.m. Ordförande i statens skattenämnd. Styrelsemedlem i Åbo Tidnings och Tryckeri A.B. Ordförande i Åbolands hemslöjdsförening. — Pension 1951. (T: † 25.3.1958.)1945

BERGENDAHL, Rolf Birger
* 2.12.1908 i Brändö, Åland. Gift 1940 med privatsekreterare Mai Helena Wiman. Dimitterad 1932. Deltagit i XIV:de Nordiska skolmötet i Stockholm 1935. Lärare i Åva, Brändö 1941—44, Sanda, Föglö 1944—45, Björsby, Jomala 1945—. Ordförande i kommunalnämnden 1950—, hälsovårdsnämnden 1955—, idrottsnämnden 1950— m.fl. nämnder och kommittéer. (55)


BERGFORS, Birger Vilhelm
* 25.11.1919 i Pargas. Gift 1949 med recitatrisen Anna Maja Holm. Dimitterad 1945. Lärare i Helsingfors 1945—. [Foto.]1923

BERGHOLM, Gunnar Gustaf
* 17.4.1891 i Sjundeå. Dimitterad 1916. Tyska språkkurser. Turist- och affärsresa till Tyskland och Sverige. Vikarierande lärare i Helsingfors 1916—18. Övergått till affärsverksamhet. Jordbrukare 6 år. Ordförande i Mellersta Nylands folkhögskolas elevförbund. Ordförande i Masaby ungdomsförening. Kassör i Degerby ungdomsförening. Ordförande i Degerby taxeringsnämnd, lantmannagille och legonämnd. Medlem i statens skattenämnd i Ingå och Degerby. Kommunalfullmäktige.

Faksimil

BERGLUND, Eskil
* 7.11.1902 i Petalax. Gift med hälsosyster Alli Pirttioja. Dimitterad 1931. Officersexamen. Aktiv militärtjänst som officer 1931—45. Kommunalsekreterare i Övermark 1946. Lärare i Vias, Malax 1951. Fr. K. 4. † 6.8.1952.


BERGMAN, August
* 26. 6. 1906 i Nuckö, Estland. Gift med Linda Emilie Laur. Dimitterad 1933. Erhållit estniskt folkskolärardiplom 1940, avlagt svensk folkskollärarexamen. 1946. Lärare i Roslep, Estland till 1943, sedan i Torp, Örebro län, Sverige. Verksam inom fria folkbildningsarbetet. Styrelsemedlem i föreningen Svenska odlingens vänner i Estland samt i Rikull F.B.K. i Estland. Flydde i öppen fiskebåt från Estland till Finland och reste därifrån med svensk beskickningshjälp till Sverige 1943. Svensk medborgare sedan 1944.


BERGMAN, Hans Gustav
* 16.11.1926 i Närpes. Avgått 1946.


BERGMAN, Ida
se Hede, I!


BERGMAN, Jakob
* 18.11.1866 i Lillkyro. Avgått 1893. † våren 1893. (98)1914

BERGMAN, Karl Ivar Lennart
* 1.9.1889 i Borgå lk. Gift 1) med lärare Olga Alexandra Blomberg, 2) med Helga Maria Johansson. Dimitterad 1914. Deltagit i pedagogiska-, lek-, gymnastik- och teckningskurser. Lärare i Svartså, Borgå lk. 1915—54, (föreståndare från 1926). Pension 1954. Träd- och plantskoleskötsel sedan 1924. Intresserad biodlare.1949

BERGMAN, Nils Jakob
* 21.7.1922 i Oravais. Gift med lärare Celia Alfhild Lindén från Närpes. Dimitterad 1950. Pedagogieexamen (cl). Lärare i Korsbäck, Lappfjärd 1950—. (54)


BERGQVIST, Sven Hilding
* 24.9.1916 i Lovisa. Gift med Judith Grönroos. Dimitterad 1944. Lärare i Illby, Borgå lk. 1945—.


BERGSTRÖM, Davies Antone
* 25.8.1905 i Själevad, Sverige. Gift med Barbro Larsson. Dimitterad 1931. Folkskollärarexamen i Luleå 1934. Kantor-organistexamen samma år. Lärare i Norrala, Sverige 1935—. Medlem i folkskolestyrelsen och taxeringsnämnden. Kassör och ledamot i församlingsbiblioteket.


BERGSTRÖM, Georg Wilhelm Alexander
* 29.12.1874 i Helsingfors. Gift 1908 med Emmy Karolina Emilia Westlandt. Avgått 1896. Tog sig över från Helsingfors till Riga på skidor. Kontorist eller tekniker i Petersburg. (Vantrivdes vid seminariet; var den minsta i klassen och utmärkte sig för sitt ”hovskick”.) (KB)


BERGSTRÖM, Knut Gustaf
* 20.8.1898 i Kyrkslätt. Gift med Anni Dahlén. Avgått 1922. Studerat vid Musikinstitutet i Helsingfors. Kantor-organist i Sibbo, Korsnäs och från 1932 i Närpes. (B)


BERGSTRÖM, Otto Rafael
* 17.12.1916 i Pörtom. Gift 1941 med Anna Linnea Vägar. Dimitterad 1945. Pedagogieexamen 1942. Lärare i Åbo 1946—. T.f. gymnastiklärare i Jakobstads samlyceum 1945—46.


BERLIN, Gunnar Teodor Severin
* 22.8.1899 i Närpes. Gift 1938 med handarbetslärare Hedvig Maria Klemets. Dimitterad 1924. T.f. lärare i Kovjoki, Nykarleby lk. 1924—25. Lärare i Äpplö, Houtskär 1925—26, Hitis kyrkoby 1926—56, Högsåra, Hitis 1956—. T.f. i Hangelby, Sibbo 1950—51. Kommunala uppdrag. [Foto.]


BERNAS, Alfred Eligius
* 1.12.1901 i Närpes. Gift med lärare Elna Josefina Stegar. Dimitterad 1925. Pedagogieexamen (cl). Lärare i Nämpnäs, Närpes 1925—. Idkar jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Försäkringsverksamhet. Varit ordförande i ungdomsföreningen.


BERNQVIST, Gunnar Genfrid
* 4.11.1908 i Närpes. Avgått 1932 från klass V. Vaktmästare på Crichton-Vulcan, Åbo. (?)


BERTELL, Bengt Erik
* 18.5.1921 i Degerby, Åland. Avgått 1941. Genomgått handelsskola. Reklamkurs. Köpmannainstitutet i Stockholm. Tjänstgjort vid flere handelsaffärer på Åland, på fastlandet och i Stockholm. Föreståndare för Ålands andelsslakteris livsmedelsaffär i Mariehamn.1940

BERTELL, Erik
* 27.8.1911 i Åbo. Gift med lärare Kerstin Ingo. Dimitterad 1932. Fil.kand. och fil.mag. 1945. Pedagogieexamen . Praktiskt lärarprov vid svenska Normallyceum 1947. Lärare i Åva, Brändö 1933—41, Jomala 1941—48. T.f. folkskoleinspektör i kortare repriser 1941—43. Folkskoleinspektör i landskapet Åland 1948—. Studieresa i Sverige (skolbyggnader) 1951. (55)

Faksimil

BERTELL (Mattiasson), Theodor Johannes
* 6.7.1878 i Eckerö. Gift 1906 med lärare Bertha Pettersson. Dimitterad 1900. Student 1905. Fil.kand. 1923. Studieresor i Sverige. Lärare i Mariehamn 1900—02, vid Närpes folkhögskola 1902—05, Kronoby folkskola 1905—07, Ekenäs folkskola 1907—11. Föreståndare Ålands folkhögskola 1911—24. Folkskoleinspektör i landskapet Åland 1924—43. Politierådman i Ekenäs. Sekreterare i Nylands nykterhetskrets och Ålands landsting. Skrivit Finströms sockens historia. † 4.5.1943.1947

BERTELL, Viktor Leonard
* 10.10.1890 i Eckerö. Gift 1919 med Agda Dahlgren. Dimitterad 1914. Studieresor till Uppsala och Sigtuna samt resor i Stockholm och dess omgivningar från Nyköping till Öregrund. Vikarierande lärare i Storsved, Munsala 1914—16, Ytternäs, Jomala 1916—17. Ordinarie lärare i Degerby, Föglö 1917—52. Pension 1952. Föreståndare för Mariehamns Handelslag m.b.t. 1919—20. Kommunalrevisor. Medlem och sekreterare i kommunalfullmäktige. Viceordförande i kommunalnämnden 1935—47, ordförande 1947. Landstingsman 1945—54.


BEXAR, Heimer Ossian
* 23.10.1922 i Terjärv. Dimitterad 1948. Lärare i Hindhår, Borgå lk. 1948, Sundby, Pedersöre 1950, Kållby, Pedersöre 1955.


BEXAR, Johan Edvard
* 7.2.1878 i Terjärv. Gift 1906 med Anna Mitts. Dimitterad 1901. Lärare i Solf, Sundom 1901—1939. Ordförande i kommunal-, fattigvårds-, skol-, vård- och förmyndarnämnderna. Kommunalkassör. Verksam inom ungdomsföreningen. Ordförande i Solf Sparbanksstyrelse. T.f. folkskoleinspektör i Kaskö distrikt en del av 1921—22. † 6.7.1939. (23)1947*

* BIRCK, Johan Ludvig
* 18.6.1886 i Nykarleby. Gift 1) med Aina Augusta Sjöroos, 2) med Ida Elisabet Källström. Dimitterad 1909. Examen i pedagogik och psykologi (cl). Examen i bokföring vid Helsingfors universitet. Akademiska fortbildningskurser. Deltagit i Nordiska skolmöten i Köpenhamn 1931, i Stockholm 1935 och i Nordiska yrkesskolmötet i Oslo 1934. Nordiska. lärarekurser i vid Bodarne, Skien och Uppsala. Lärare i Jakobstad 1909—20 och 1927—53. Lärare i Helsingfors 1920—27. Pension 1953. Tidningsredaktör 1915—17. Yrkesskollärare. Taxeringssekreterare 1940—46. Stadsfullmäktige i Jakobstad 1947— i två repriser. Medlem i FSF:s centralstyrelse 1926—47, sekreterare1926—29, ordförande 1946—17. Ordförande i Österbottens norra lärarekrets 1936—48. Skolrådstitel 1953. Publicerat bl.a. Jakobstads svenska folkundervisning 1800—1950, Skolor och lärare i ord och bild. FSF hedersmedlem. R. FVR. (54)


BISKOP, Anders Leander
* ? [1864] Hospitant 1895—96. Fil.mag. (?)


BJON, Carl-Gustav
* 28.1.1923 i Kronoby. Gift med Ethel Marianne Brandt. Dimitterad 1948. Lärare vid Småbönders folkskola, Terjärv 1948—49 men varit tjänstledig och vikarierande lärare vid Kronoby folkhögskola. Lärare i Forsby, Pedersöre 1949—51, Gamlakarleby 1951—.


BJON, Johan Alfred
* 18.9.1864 i Kronoby. Gift 1896 med Anna Jefremoff. Dimitterad 1886. Lärare i Berga, Pörtom till 1888, Vasa 1888—91, därefter i Helsingfors. † 16.11.1917. (23 och KB) [Stupade.]


BJÖRK, Anton Edvard
* 4.9.1895 i Dragsfjärd. Gift med Lahja Pauline Hammar. Dimitterad 1918. Genomgått S:t Michels Krigsfänrikskola 1918. Vapenteknikerkursens I del 1927. Trängkursen 1928. Befordrad till fänrik 1918, till löjtnant 1920, kapten 1937—1926. Plutonchef i frihetskriget. Adjutant vid Björneborgs regemente samt plutonchef vid samma regemente. Vapentekniker 1926—35. Deltagit i senaste krig som utbildningsofficer 1941—42, som vårdchef 1942—43. Mmed. Fr. K. 4. † 21.2.1945.


BJÖRK (Karlsson), Johannes Edvin
* 4. 12, 1890 i Geta. Avgått 1912. Genomgått Industriskolan i Vasa. Reste till U.S.A. 1916. † därstädes. 31.10.1927. (KB)1948

BJÖRK, Erik Valde
* 5.8.1928 i Vörå. Dimitterad 1953. Lärare i Särkimo, Maxmo 1953—55, Kaskö 1955—. (53)

Faksimil


1954

BJÖRK, Jarl Valdemar
* 7.10.1920 i Pedersöre. Dimitterad 1954. Kurs i radiomekanik i Stockholm. Lärare Ebbo, Borgå lk. 1954—. (54)


BJÖRK, Johannes
* 19.2.1870 i Såka, Karleby. Inskriven 1887. Avgått 1888. (?)


BJÖRKBACKA, Karl August
se Björklund, Karl August!


BJÖRKHOLM, Paul Rudolf
* 6.3.1925 i Petalax. Dimitterad 1951. Lärare i Tuvs, Malax 1951—. (?)


BJÖRKLUND, Bjarne Emanuel
* 15.9.1927 i Vårdö. Dimitterad 1953. Lärare Strandnäs, Jomala 1953—. (?)1923

* BJÖRKLUND, Karl Alexander
* 12.1.1868 i Nykarleby. Gift 1892 med Maria Elisabet Herler från Nykarleby. Dimitterad 1891. Pedagogieexamen . Kompetens för övningsskollärare 1900. Kurs för hantverksskollärare 1913. — Lärare Kovjoki, Nykarleby lk. 1892—93, Forsby, Nykarleby lk. 1893—1900, övningsskollärare vid Nykarleby seminarium 1900—34. Lärare i Nykarleby hantverksskola 1897—1920. — Studieresor i Skandinavien. — Redaktör för Norra Posten 1887. Kommunala förtroendeuppdrag. 10 år kommodor i SS Ägir. † 25.6.1934.


BJÖRKLUND (Björkbacka), Karl August
* 17.11.1868 i Munsala. Gift med Johanna Katarina Olson. Avgått 1891. Reste 1891 till Sydafrika. Idkade språk- och yrkesstudier. Anställd som yngre konstruktionsingeniör. Varit hjälplärare vid Anders Svedbergs skola i Munsala tre terminer. Slöjdlärare 3 år vid Juthbacka skola för lytta. Medlem i stadsfullmäktige och drätselkammare i Nykarleby. Byggmästare. Deltog1909 (i Sydafrika) som ledare i idrottskamp och erhöll briljanterad medalj samt hederstiteln ”Kapten” och blev världskämpe efter att ha besegrat 14 nationer i dragkamp. † 28.5.1951. [Björklunds gård. Medlem i barnhemsstyrelsen]


BJÖRKLUND, Nils Helge Erik
* 4.1.1910 i Esse. Gift med sjuksköterskan Maud Holming. Dimitterad 1933. Student 1937, pol.kand. 1944. Studieresor i Sverige. Lärare vid Kyrkoby folkskola i Solf l år, Jakobstads svenska folkskola l år, Åbo stads fortsättningsskolas affärslinje 9 år. Lektor vid Gamlakarleby handelsskola 1946—. Stadsdirektör i Lovisa. Fr. K. 4 med sv., Fr. K. 4 m. e., Fr. K. 2. [”Kammarherre” åt Majson.]


BJÖRKLUND, Torolf Johannes
* 29.11.1928 i Kronoby. — Deltog i sista sommarkursen för extra utbildning av studenter till folkskollärare 1950. Avbröt studierna för sjukdom 1951. — Studentexamen. T.f. lärare i Asplund, Kronoby 1949—50.


BJÖRKLUND, Torsten Ture
* 18.3.1903 i Solf. Gift med Elsa Paro. Avgått 1925. Handlande i Toby? † 30.3.1941. (?)1947

BJÖRKLUND, Wiking Rafael
* 7.11.1905 i Esse. Gift med Lydia Järf. Dimitterad 1928. Pedagogieexamen . Deltagit i flere sångarfärder till Sverige, som dirigent vid Bottniska dagarna 1937 och vicedirigent 1947. Vikarierande lärare i Jakobstad 1928. Lärare i Vasa 1929—. Dirigent för Brages och Dragnäsbäck ungdomsföreningars sångkörer samt manskören Vasa sångargille. Konsulent i Vasabygdens sång- och musikförbund. Kyrkofullmäktige. Viceordförande i Arbetets Vänner.


BJÖRKMAN, Johannes Botolf
* 8.6.1873 i Helsingfors. Hospitant 1897. Studentexamen. Lärare i Helsingfors 1897—1926. † 28.10.1937.1954

* BJÖRKMAN, Curt Johannes
* 2.3.1930 i Nykarleby lk. Dimitterad 1952. Lärare Storby, Karleby 1952—56. Vikarierande lärare Jakobstad 1956—57. (55) (T: Lärare Bosund, Larsmo 1957—.)


BJÖRKMAN, Torsten Torolf
* 21.3.1897 i Helsingfors. Gift 1920 med Anna Elisabet Tolvanen. Avgått 1917. Genomgått Svenska Lyceum i Helsingfors, Kadettskolan 1924, Skyddskårens kommendörskurs 1935. Lämnade seminariet i januari 1917 och skidade över från Nykarleby till Umeå, varefter anslöt sig till Jägarbataljonen 27 i Tyskland. Militärtjänst 1917—44. Major. Pension 1944. Fr K. 2, 3 och 4, tapperhetsmedalj l och 2, NSOO l, R FVR 2.


BJÖRKQVIST, Matts Leander
* 16.6.1875 i Kronoby. Dimitterad 1898. Lärare i Storby, Karleby 1904—36. Intresserad idrottsman. † 29.6.1936. (23)


BJÖRKROOS, Alexander Valter
* 9.8.1893 i Kumlinge. Dimitterad 1915. Vikarierande lärare i Söderby, Dragsfjärd 1915—16, Helsingby, Korsholm vt. 1917, Lill-Heikkilä, S:t Karins höstterminen1917, Saverkeit, Houtskär 1918—20, Fiskö, Brändö 1920—21, därefter ordinarie lärare därstädes. † 14.11.1947. (23)1947

BJÖRKROTH, Einar Vilhelm
* 27.8.1888 i Kimito. Gift med lärare Thyra Katharina Lindqvist. Dimitterad 1911. Deltagit i akademiska fortsättningskurser i Åbo 1913. Lärare i Forsby, Nykarleby lk. 1911—12, Åbo 1912—17, Vreta, Kimito 1925—. Banktjänsteman vid Helsingfors Aktiebank i Kimito 1918—25. Ordförande i statens skattenämnd 1925—36. Ordförande i Mannerheims Barnskyddsförbund Kimitoavdelning, Svenska folkpartiets lokalavdelning, styrelsen för Sagalunds hembygdsmuseum, och styrelsen för Kimito barnhem. R FVR; FRK. † med. i brons. — Pension 1950.

Faksimil

BJÖRKSTAM, Celius Dominikus
* 26.10.1911 i Houtskär. Gift med fil.mag. Inga Maria Paldani. Dimitterad 1934. Kurser i yrkesval, talteknik och teckning. Lärare i Helsinge, Vester-Sundom och för närvarande i Helsingfors. Ungdomsverksamhet.


BJÖRKSTAM (Gajewski), Per
* 28.12.1908 i Helsingfors. Avgått 1926, innehar agenturfirman Finlux i Åbo. (56)1940

BJÖRKSTAM (Hermans), Tomas Angnell
* 22.8.1904 i New York, USA. Gift 1937 med fil.mag. Irma Margit Schütt, Sankt Petersburg. Dimitterad 1952. Studentexamen. Studerade 3 år vid Helsingfors universitet. Pedagogieexamen . Östersjöskepparexamen. — I affärs- och studiesyfte besökt Sverige, Danmark, Tyskland, Estland. T.f. lärare i Oitbacka, Kyrkslätt 1949—50, Mogenpört, Pyttis 1950—51. Lärare i Smedsby, Esbo 1952—55 och 56—. Haga, Helsingfors 1955—56. — Avdelningsdirektör Helsingfors stad 1951—46. Ordförande Houtskärs hembygdsförening 3 år. Medlem av val- och vägnämnden i Houtskär. (53)


BJÖRKSTAM, Valter Vilhelm
* 20.4.1900 i Liljendal. Gift 1932 med bokförare Sylvia Stenström. Dimitterad 1922. Musikpedagogikstudier 1927, studerade konsthistoria och teckning i Sverige 1928. Akademiska fortbildningskurser i Åbo 1945. Studieresor till Sverige 1928 och 1935, till de nordiska länderna, Tyskland, Schweiz och Italien 1939. Lärare i Mogenpört, Pyttis 1922—28, Borgå 1928 —. Medlem i stadsfullmäktige, kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Borgå. Styrelsemedlem i Sparbanken. Styrelsemedlem i FSF:s Borgåkrets 1938—.1952

BJÖRKSTRAND, Jarl Fritiof Rafael
* 22.12.1927 i Karleby. Gift 1953 med lärare Hjördis Linnéa Sved från Vasa. Dimitterad 1950. RUK. Lärare Ytterbråtö, Kronoby 1950—53, Käldinge, Nagu 1953—57. Sekreterare i skolnämnden i Nagu. (55) (T: Lärare Ytteresse, Esse 1957—.)1935

BJÖRKWALL, Albert Runar
* 14.8.1910 i Brändö, Åland. Gift 1941 med sjuksköterskan Irja Maria Lindström. Dimitterad 1932. Lärare i Seglinge, Åland 1945—. Föreståndare för Brändö Andelshandel 1937—45. Ordförande i Kumlinge folkskolenämnd, nykterhetsnämnd, Seglinge nykterhetsförening, kommunalfullmäktige1950—52. (55)


BJÖRKVALL, Gundel Edit Marianne

se Stahl, Gundel Edit Marianne!


BJÖRKVALL, Ingegerd Mirjam Synnöve
se Ekman, Ingegerd Mirjam Synnöve!


BJÖRKWALL, Jakob Eli
* 24.4.1886 i Brändö. Gift 1916 med Karin Ingeborg Enholm. Dimitterad 1908. Lärare i Brändö, Åland 1908—11, Sibbo 1911—. Slöjdlärare vid Sofieberg folkskola i Sibbo 1911—22. Sekreterare i kommunalfullmäktige. Föreståndare för kommunalcentralbiblioteket. Kassör och sekreterare i Sibbo handelslag, Svenska folkpartiets ungdomsförening och Sibbo lärarkrets. Ordförande i Sibbo kyrkoby läseförening från 1912. Försäkringsverksamhet. Medlem i den kommitté, som 1919 utarbetat en 50-årshistorik över skolförhållandena i Sibbo. Deltagit i frihetskriget som medlem av Gröna bataljonen. — Pension 1935. — Sparbanksdirektör i Sibbo 1935—. FSLK fm. 30; Finland svenska andelsförbunds medalj 1; Sparbanksförbundets fm.1947

BJÖRKVALL (Jakobsson), Johannes Hjalmar
* 2.1.1878 i Brändö Åland. Gift l:o med lärare Edit Alina Vilhelmina Juselius, t 1927, 2:o 1940 med lärare Rut Karlson, Stockholm. — Dimitterad 1900. Kompetent för övningsskollärare 1910. Finska språkprovet 1924. Pedagogieexamen . (l) 1926. Universitetsvitsord: nord. fil. (cl), Finland historia (a). Kompetent för folkskoleinspektörstjänst 1931. — Lärare Fiskars bruk 1900—11, överlärare Nykarleby seminariums övningsskola 1911—44. T.f. folkskoleinspektör på Åland 1943—44. D:o ordinarie1944—48. Pension 1948. Inspektör för Mariehamns folkskola 1944—. Inspektör för Ålands folkhögskola 1945—52. — Studieresor till Skandinavien, Tyskland, Schweiz, Italien, Österrike, Grekland, Syrien, Palestina, Egypten, England, Frankrike, Belgien, Estland, Turkiet, Tunisien, Spanien, Usbekistan, Ryssland. — Redaktör för Österbottniska Posten 1912—20. Ombud vid kyrkomötet två perioder. Kommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag. — Skolrådstitel 1948. Fr. med. m. r. (55)

Faksimil

BJÖRSES, Selim Sigfrid
—7.4.1900 i Lappfjärd. Dimitterad 1926. Företagit resor till Stockholm och Uppsala 1927. Deltagit i 13:e nordiska skolmötet 1931. Nordiska kongressen för ungdomskonsulenter i Linköping 1933. Lärare i Lappfjärd kyrkoby 1926—. Timlärare i gymnastik vid Lappfjärds folkhögskola 1926—30. Lokalchef för Lappfjärds skyddskår 1926—44. Kommunalrevisor 1932—37. Ordförande i kyrkoförvaltningsnämnden 1945—. Ordförande i ungdomsnämnden 1946—. Lantbruksklubbledare 1929—. Ordförande i Lappfjärds ungdomsförening R. FVR l, Fr. m. l, FHS fm. (54) — RFLO 1906.


BLEES, Carl
* 11.10.1905 i Rikull, Estland. Gift med lärare, fil.mag. Carin Eleomore Hävert. Dimitterad 1927. Examen i estniska språket, Estlands geografi och historia 1931. Folkskollärarediplom 1931. Deltagit i flere kompletteringskurser, senast i Uppsala 1945. Lärare i Höbring, Estland 1931—41, i Hulbo, Estland 1942—43. Erhållit titeln ”äldre lärare” 1942. Sedan 1943 bosatt i Sverige. Svensk medborgare 1944. Extraordinarie lärare vid Skålens skola i Sikfors, Sverige.


BLOM, Viktor Severin
* 25.8.1900 i Petalax. Dimitterad 1924. Lärare i Bertby, Vörå. Deltagit i frihetskriget. Lokalchef för Vörå norra skyddskår. Drunknade under en fiskefärd i skärgården 2.8.1938. (?)1948

BLOMBERG, Nils Joel Wilrad
* 29.11.1928 i Korsnäs. Dimitterad 1955. Studieresa till Sverige och Norge. Lärare i Gottböle, Närpes 1955—. (55)


BLOMQVIST, Alexander
* 11.6.1874 i Pedersöre. Dimitterad 1897. Lärare i Storbacka, Purmo. † 9.10.1911. (23)1923*

BLOMQVIST, Anders August
* 12.11.1852 i Sibbo. Dimitterad 1877. Genomgått två kurser vid Nääs slöjdseminarium, i Sverige 1886. Lärare i Sibbo 1877—1906. Pension 1906 för sjuklighet. Körledare. Ordförande i Sibbo läseförening. † 27.2.1940. (23)1945

BLOMQUIST, Arne (Arno) Johannes
* 11.6.1909 i Pargas. Gift med Maj-Lis Gunnelius. Dimitterad 1933. Lärare i Sunnanberg, Pargas 13 år, i Pargas centralskola 1946—.


BLOMQVIST, Erik Vilhelm
* 19.2.1926 i Oravais. Inskriven 1948. Avgått 1950 på grund av sjukdom. Socionomexamen 1956. Kommunalsekreterare i Oravais från 1956.1942

BLOMQVIST, Gunnar Johannes
* 24.6.1910 i Pargas. Gift med Meri Eriksson. Dimitterad 1938. Pedagogieexamen . Genomgått kurs vid Nääs slöjdseminarium, i Sverige. T.f. lärare i Skräbböle, Pargas 1938—39, Dalsbruk höstterminen1939, Malm, Pargas 1942. Hemmansägare sedan 1944. Direktionsordförande i Lielax folkskoledistrikt.i Pargas.


BLOMQVIST, Hjördis Margareta
se Tegengren, Hjördis Margareta!


BLOMQVIST, Johannes Reinhold
*14.4.1895 i Munsala. Gift 1919 med Edit Vesterlund. Dimitterad 1917. Deltagit i akademiska fortsättningskurser, språkkurser m.m. Vistats i Sverige 1921 och 1936. Lärare i Munsala kyrkoby 1917—25. Föreståndare för Helsingfors Aktiebank i Munsala 1925—44 och i Nykarleby 1944—. Medlem i kommunalfullmäktige och kyrkofullmäktige i Munsala. Medlem i stadsstyrelsen i Nykarleby. Ledare för flere kulturella och ekonomiska sammanslutningar. [Minnesruna.]


BLOMQVIST, Josef
* 21.6.1864 i Munsala. Gift 1886 med Anna Elisabet Strandberg. Avgått 1884. Genomgått Anders Svedbergs folkskola i Munsala. Bonde. Livförsäkringsagent. Kommunala uppdrag. Guldmedalj från livförsäkringsbolaget Suomi. Trots sin håg för studier avbröt han sin skolgång på grund av ändrade hemförhållanden. Vid sin bortgång hade han förvandlat ödemarkshemmanet till bördiga åkrar. † 11.2.1942.1948

BLOMQVIST (f. Höglund), Margit Linnea
* 23.1.1906 i Pedersöre. Gift 1936 med Direktor Erik W. Blomqvist i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1927. Student. Akademiska fortbildningskurser i Helsingfors. Pedagogieexamen . Lärare Vestersundsby, Jakobstad 1927—. Sekreterare i Vestersundsby Marthaförening 1929—. (54)

Faksimil

BLOMQUIST, Oskar Albinus
* 24.4.1880 i Vasa. (Hustru f. Backman.) Dimitterad som hospitant 1902. Student från Vasa svenska lyceum. Genomgått Moskowska militärinstitutet. Underlöjtnant 1900, löjtnant1905. Stabskapten under världskriget 1914—18. Rysk translator i Vasa och Tavastehus 1902—07. Lärare vid olika läroverk i Vasa och Kuopio 1907—08. Lärare i ryska m.fl. ämnen i Kristinestad från 1909. Deltagit i rysk-japanska kriget 1904—06. Medlem i stadsfullmäktige och drätselkammare i Kristinestad. Medlem i folkskoledirektionen. Sekreterare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Sekreterare i hyresnämnden och odlingsnämnden. Ordförande och sekreterare i brandstyrelsen och F.B.K. Kommendör för I Kristinestads batteri av Vasa skyddskårsdistrikt 1918. Flyttade till Vasa 1920 såsom korrespondent vid Unionbanken. Stadssekreterare1921—28. Avlagt translatorsed för svenska, finska, ryska, tyska och engelska. † 11.11.1928. (B)


BLOMQVIST, Valter Alfred
* 31.7.1902 i Munsala. Gift med America Asva Sanches. Dimitterad 1924. Pedagogieexamen . Lärare i Vexala, Munsala 1925—26. Lärare vid Österbottens vandrande folkhögskola. Delegat vid flere nordiska skol- och nykterhetsmöten. Studerat vid Kingsmead College i Birmingham och Harlesh College i Wales 1929. Efter studier vid Columbia-universitetet erhöll han 1931 graden Bachelor of Science. Lärare 1934 vid Havanna folkskollärar- och -lärarinneseminarium. Professor vid Baldor Academy i Havanna. Skrev avhandlingen på spanska. Hedersomnämnande i världspristävlan i ämnet: ”Huru kunna världens folk genomföra fullständig avrustning?” (B)


BLOMQVIST, Valter Edvard
* 5.5.1911 i Borgå lk. Dimitterad 1933. Student från Borgå lyceum 1937. Fil.mag. 1947. Vistats vid Nääs slöjdseminarium 1937. Slöjdlärare i Helsingfors 1939—47, klasslärare 1947. Folkskoleinspektör i Borgå distrikt.1953—.


BLOMSTERLUND, Runar Åke
* 5.8.1922 i Kökar. Avgått 1945. (?) (T: Sinnessjukvårdare vid Grelsby sjukhus, Åland.)


* BLOMSTRÖM, Lennart Valfrid
* 5.12.1906 i Nykarleby. Avgått 1924. Urmakare i Nykarleby.


BOBACKA, Mikael
se Boström, Mikael!


BOJERS, Frans Ossian
* 7.12.1907 i Borgå. Gift med Kaino Aulina Andersson. Dimitterad 1930. Dövstumlärareprov 1934. Auskulterat vid dövstumskolan i Manilla, Stockholm 1939. Besökt dövstumskolor i Köpenhamn, Fredericia och Nyborg i Danmark 1946. Aflaesekursus för lomhörda i Fredericia 1947. Lärare vid dövstumskolan i Borgå 1932—. Vice föreståndare för skolan. Sekreterare i hyresnämnden. Sekreterare i Gymnastik- och Idrottsförening Akilles. Fr. m. 2, Fr K. 2 med sv.1950

BONN, Nils Oskar Fredrik
* 14.9.1924 i Malax. Gift med Else Hagström från Malax. Dimitterad 1950. Lärare Gamla Vasa, Korsholm 1950—. Föreståndare för skolan 1952. (54) [Härstammade från Nykarleby.]

[Nina Granholm-Mäkinen: Och sedan föreståndare för Köpings skola i Malax till pensioneringen. Aktiv kåsör på Vasabladet under signaturen VoV. Tecknade alltid till sina kåserier. Åtminstone en bok med kåserier är utgiven. Var båtbyggare ett tag tillsammans med en av bröderna innan han blev lärare.

Tomas Bonn: Ursprunget till namnet var VOV, eller kanske vov, d.v.s. ett hundskall, för att han alltid skällde på något i sina kåserier. Så sade han en gång när jag frågade. På nåt sätt ändrade Vasabladet till VoV och då fick det bli så. Opoetiskt fordon? Båtbetraktelser.]


BORGENSTRÖM, Eva Sofia
se Linnanvirta, Eva Sofia!


BORGMÄSTARS, Bruno Albert Jonas
* 23.5.1932 i Esse. Dimitterad 1956. Lärare Överesse, Esse 1956—.


BORGMÄSTARS, Johan Alfred
* 16.3.1890 i Esse. Gift med Hilda Lassfolk. Dimitterad 1912. Lärare i Ytteresse 1912—53. Pension 1953. Ordförande i Esse nykterhetsförening 3 år. Styrelsemedlem och sedan ordförande i Esse Handelslag. Centrallagets märke i guld.


BOSTRÖM, Agnes Alexandra
se Harjulin, Agnes Alexandra!1923*

BOSTRÖM, Emil Alarik
* 25.5.1878 i Sjundeå. Gift 1909 med lärare Alma Charlotta Wester. Dimitterad 1901. Deltagit i fortbildningskurser. Företagit resor i Sverige, Norge och Danmark. Lärare i Pickala, Sjundeå 1901—09, i Helsingfors 1909—. Pension 1945. Ekonom för FSF 15 år och för Tff 1928—42. Ägde hemman i Masaby inom Porkala-området och inköpte en ny lägenhet i Sjundeå. † 13.6.1949.


BOSTRÖM, Fredrik Johannes
* 21.8.1920 i Hitis. Gift med hälsosyster Ingrid Aili Maria Pirilä. Dimitterad 1947. Ingen ordinarie tjänst på grund av sjukdom. T.f. lärare i Ytterkulla, Dragsfjärd 1952—53, 54—55. (T; Föreståndare för Andelskassan i Dragsfjärd.)


BOSTRÖM, Lars Henrik
* 4.2.1906 i Helsingfors. Gift med lärare Saga Kulenius. Dimitterad som hospitant 1926. Universitetsexamen i pedagogik, didaktik, etik, finska och svenska. Normalskollärarexamen1934. Deltagit i gymnastik-, idrottsledar-, arbetsskole- och slöjdkurser. Informator i Västanfjärd 1926—27. T.f. lärare i Gamla Karleby 1927—28. Lärare i Röukas, Vörå 1929—35. Föreståndare för fortsättningsskolan i Borgå 1936—40. Stupade 11.3.1940.1947

BOSTRÖM (Bobacka), Mikael
* 23.5.1867 i Vörå. Gift 1893 med Sofia Frantz. Dimitterad 1888. Lärare i Kvimo, Maxmo 1889—92, Tottesund, Maxmo 1892—94, Murick, Nedervetil 1894—96, Nyby, Petalax 1896—99 och Räfsbäck, Övermark 1899—1934. Pension 1934. Medlem i kommunalfullmäktige. Ordförande i skolnämnden. Ordförande i riksdags- och kommunalvalnämnderna. Ordförande i ungdomsföreningens nykterhetsavdelning. Ordförande och sekreterare i folkskoledirektionen. † 2.10.1954.


BOSTRÖM, Nils Albert
* 18.8.1909 i Helsingfors. Dimitterad 1930. Företagit studieresa till Sverige. Genomgått slöjdkurs vid Nääs slöjdseminarium, i Sverige 1932. T.f. lärare i Forsby, Pernå. Auskulterat vid Dövstumskolan i Borgå 1933—34. Lärare vid samma skola 1936—1940. Stupade 27.2.1940.

Faksimil

BRANDERS, Lisa Margareta
* 23.2.1901 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1927. Studentexamen. Räknebiträde vid socialministeriets byrå för social forskning.


BROMAN, Johan Edvard
* 10.2.1873 i Liljendal. Gift 1915 med lärare Anna Lindström. Dimitterad 1896. Lärare i Haapajärvi, Kyrkslätt 27 år, därefter i Hindersby. Ordförande i Kyrkslätt ungdomsförening. Körledare. Kyrkomusiker. Ekonom vid sjukhuset. Kontrollant vid Helsingfors Aktiebank. † 14.10.1943. (23)


BROMAN, John Reinhold
* 8.12.1906 i Liljendal. Dimitterad 1929. Lärare i Virböle, Strömfors 1929—41. Körledare. Tidvis t.f. kantor. Medlem i vårdnämnden. Sekreterare i kyrkoförvaltningsnämnden. Ordförande i kommunalnämnden. Brandkårschef. Stupade 7.9.1941. [Vandrarchef i scouterna.]


BROMAN, Paul Anders
* 13.2.1914 i Liljendal. Dimitterad 1936. Lärare i Hindersby, Kyrkslätt 1939—. Stupade 24.12.1939.1951

BROMAN, Stig Valter
* 17.4.1931 i Jakobstad. Gift med Kielo Anita Kallio från Jakobstad. Dimitterad 1954. Studentexamen. Lärare i Vestersundsby, Jakobstad 1954—. (54)1937

BROMMELS, Hugo Valfrid
* 13.11.1902 i Worcester, U.S.A. Gift med Ellen Emilia Kamb. Dimitterad 1924. Teckningskurs 1926. Fortbildningskurs i Vasa 1928, i Kristinestad 1939. Musikpedagogikkurs 1927 och sångledarkurs 1944. Företagit resa till Sverige 1935, till Petsamo och Nordnorge 1937. Lärare vid Bäcklidens folkskola1924—25, i Kristinestad 1925—26 och Väster-Yttermark, Närpes 1926—. Ordförande i Södra Österbottens skiddistrikt 1935—45. Ordförande i Sjunde ungdomsringen, Svenska Österbottens sång- och musikförbund, SÖU:s teaternämnd. Körledare. Ordförande och styrelsemedlem i ungdomsförening. Svenska Finland skidförbunds intressemärke.1930

BROMMELS, Johan Albert
* 7.2.1891 i Övermark. Gift 1915 med handarbetslärare Anna Olivia Stenfors. Dimitterad 1914. Idkat självstudier. Företagit studie- och föredragsresor i Sverige 1919, 1923, 1935 och 1947. Vikarierande lärare i Koskeby, Vörå 1914—15. Lärare i Bergö 1915—22, i Gottböle, Närpes 1922—. Postföreståndare och klockare i Bergö 1915—22. Ordförande i kommunalfullmäktige 1919—22 i Bergö. Medlem i kommunalfullmäktige i Närpes 1930—45, olika kommunaluppdrag. Redaktör för Vasa Posten 1920, Syd-Österbotten 1944, Kaskö Tidning 1956—. Medarbetare i flera tidningar under signaturen. ”Post-Janne”, ”Riksdagsfarbror” m.fl. Skrivit broschyrer och artiklar. Deltagit i fria folkbildningsarbetet som ofta anlitad föredragshållare. Medlem i svenska folkpartiet förstärkta centralstyrelse 1926—28 och 1930—36. Medlem i svenska folkskollärares Centralstyrelse 1928—45. Medlem i lärarrådet. Ordförande i Södra Österbottens lärarkrets 1929—44. Ordförande i Närpes folkhögskolas elevförbund 25 år. Tagit aktivt del i ungdoms-, nykterhets- och politiska arbetet. Initiativtagare till och sekreterare i Allmogeförbundet i Österbotten. Ordförande i Närpes lokalavdelning av Svenska folkpartiet 1945—54. Medlem i riksdagen 1945—51, tillhört kultur- och ekonomiutskotten. Elektor vid två senaste presidentvalen. Hedersmedlem i Böle ungdomsföreningen RFVR. Svenska Finlands folktings medalj. — Pension 1955. (54)


BROMMELS, Petrus (Petter)
* 24.9.1860 i Övermark. Gift 1883 med Maria Stenfors. Dimitterad 1883. Lärare i Västerhankmo, Kvevlax 1883—89, Kaskö 1889—93, Övermark 1893—95 och Helsingby, Korsholm 1895—1928. Pension 1928. Reseinspektör i försäkringsbolaget Sampo. Stiftare och mångårig ordförande i ungdomsförening Hoppet i Helsingby. Sekreterare i Korsholms lantmannagille. † 17.8.1935.


BROO, Axel Eugen Pehr-Olof
* 2.11.1927 i Malax. Dimitterad 1950. Lärare i Taklax, Korsnäs 1950—. (?)


BROO, Bengt Erik
* 9.3.1927 i Övermark. Dimitterad 1950. Studentexamen. Lärare Jeppo centralskola 1950—55, Vasa 1955—. Sekreterare och ekonom vid Vasa svenska folkskola 1956—. (?)


BRORS, Mikael
* 3.2.1876 i Vörå. Gift 1902 med Ida Söderback. Dimitterad 1899. Lärare i Nyby, Petalax 1899—1938. Pension 1938. Verksam inom ungdoms- och lantmannasammanslutningar. Nämndordförande i kommunalfullmäktige. Medlem i kyrkorådet och kyrkofullmäktige. † 5.10.1952.


BROWN (f. Friman), Astrid Elisabet
* 16.6.1903 i Jakobstad. Gift 1927 med sjökapten Joseph Brown. Dimitterad som hospitant 1926. Vikarierande lärare en kort tid vid Småbönders folkskola i Terjärv. Bosatt i England. [Foto. Foto.]


BRÄNNKÄRR, Anders Otto
* 3.9.1878 i Nedervetil. Inskriven 1899, avgått 1901. Rest till USA 1901. † 17.4.1916. (KB)


BYGÅRD, Erik Ingmar
* 6.11.1913 i Liljendal. Dimitterad 1936. Lärare i Pörtom 1937—40. Stupade 15.2.1940.

Faksimil

BYMAN (f. Granlund), Aurelia Maria Elisabet (Lisi)
* 10.1.1903 i Jakobstad. Gift med bonden Joel Byman. Dimitterad som hospitant 1922. Student 1921. Lärare i Pensala, Munsala 1923—1952. [På vandring bland Lisis antikviteter.]1952

BYMAN, Clas Ture
* 21.7.1927 i Sibbo. Gift 1953 med Gunnel Elisabet Lindvall från Nykarleby. Dimitterad 1953. Lärare (vikariat) Helsingfors 1953—54, Kila, Karis köping1954—. (54)


BYMAN, Walter Waldemar
* 31.5.1881 i Helsingfors. Gift 1908 med Sofia Katarina Johansson. Dimitterad 1904. Lärare i Söderveckoski, Borgå lk. 1904—21, därefter i Träskby, Sibbo och senast i Dagsmark, Lappfjärd. Religiös författare. Utgivit bl.a. Bibliska gestalter, Handbok för undervisning i katekes, Missionen och skolan, Filippus och hovmannen. † 13.8.1929. (23 och KB.)1954

BYSKATA, Matts Gunnar
* 2.5.1899 i Kronoby. Gift 1926 med Valdine Amanda Nyman. Dimitterad 1923. Pedagogieexamen 1923. Företagit studieresa till U.S.A.1938. Lärare i Kantlax, Munsala 1923—1949, i Nybränn, Purmo 1949—52, Hirvlax, Munsala 1952—. Verksam inom nykterhets-, ungdoms- och idrottsföreningar. Bokförare i Munsala västra Andelskassa 1928—30, styrelseordförande 1946—. Revisor för Munsala Handelslag m.b.t. Tidningskorrespondent i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Österbottniska Posten m.fl. (54)


BYSKATA, Torolf Gunnar
* 7.2.1928 i Munsala. Avgått 1945. Instruktör i Västnyländska ungdomsringen 1955—.


BYSTRÖM, Emil
* ? Hospitant 1899—1900. Avbröt kursen. (?)


1932 BÄCK, Anders
* 28.5.1872 i Kronoby. Gift 1908 med handarbetslärare Signe Vilhelmina Hagberg. Dimitterad 1897. Deltagit i talrika lärarkurser. Företagit studieresor till Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Lärare i Knivsund, Kronoby 1897—1915 med undantag av ett år vid Kronoby folkhögskola och ett år i Harparskog, Tenala. Lärare i Jakobstad 1915—35. Resetalare inom Finlands svenska nykterhetsförbund. Ordförande i Österbottens norra nykterhetskrets 1911—35. Medlem i F.S.N. centralstyrrelse. Medlem i kyrkofullmäktige. Medlem i trädgårdsnämnden. Medlem i fattigvårdsnämnden. Styrelsemedlem i Pedersöre Handelslag m.b.t. Aktivt verksam inom Svenska folkpartiet. † 6.7.1935. [Konventsordförande och den som främst förde elevernas talan vid flytten och återuppbyggnaden av Majniemi.]


* BÄCK, Ernst Viktor
* 11.12.1913 i Nykarleby lk. Gift med kontoristen Inez Björklund. Dimitterad 1938. Pedagogieexamen . Lärare i Kvevlax kyrkoby 1938—46, i Näs, Larsmo 1946—49, Helsingfors 1949—50. Körledare.


BÄCK, Hilda Verna Vieno
* 8.2.1904 i Tyrvis. Dimitterad som hospitant 1923. Student 1921. Stud. humanistiska ämnen vid Helsingfors universitet. Lärare i Korsnäs kyrkoby, vid Primärskolan i Vasa och vid Privata Samskolan i Högfors 1926—27.

BÄCKLUND, Selim Berndt
* 3.11.1869 i Snappertuna, Gift 1) med lärare Selma Fredenberg, skild och omgift 1908 med studrande Jenny Agnes Heinström. Dimitterad 1891. Studerat skulptur, teckning, modellering och perspektivlära vid Konstflitföreningens skola i Helsingfors. Stud. slöjdundervisning i Sverige, Norge och Danmark (med Helsingfors stads stipendium). Klasslärare i Helsingfors h.t. 1891, slöjdlärare 1892—1937. Pension 1937. Lärare vid Helsingin väliaikainten kuuromykkäinkoulu 7 år. † 1.10.1952.


BÄCKMAN, Erik Herman
* 12.12.1864 i Korsholm. Dimitterad 1887. Lärare i Nyby, Petalax 1887—93, i Pörtom kyrkoby 1893—. † 7.10.1896. (23)


B
ÄCKMAN, John Algot
* 16.8.1889 i Snappertuna. Gift 1916 med småskollärare Dagmar Katarina Nordén. Dimitterad 1914. Lärare i Södra Paipis, Sibbo 1915—. Kommunalrevisor 1925—46. Ordförande i Kommunala och riksdagsvalnämnderna 1928—. Styrelsemedlem och kassör i Norra Sibbo Andelskassa 1925—41. Kassör i Sibbo El-andelslag m.b.t. 1931—46. Sekreterare och kassör i Nickby-Paipis väglag. Medlem i kommunal-, taxerings- och prövningsnämnderna. Biodlare. — Pension 1950.


BÄCKSTRÖM, Eric Ingmar
* 10.11.1919 i Övermark. Gift med mejerskan Anna Israels. Avgått 1939. Genomgått Svenska Teoretiska Mejeriskolan i Vasa.


BÄCKSTRÖM, Erik Wilhelm
* 5.7.1864 i Solf. Dimitterad 1885. † 4.3.1886. (23)


BÄRLUND (f. Hedberg), Margareta
* 11.11.1901 i Helsingfors. Gift 1932 med vicehäradshövding, försäkringsdirektör Lauri Johannes Bärlund. Dimitterad som hospitant 1924. Genomgått barnträdgårdslärareseminariet i Helsingfors 1929. Lärare vid Privata småskolan i Jakobstad 1924—25. Hemlärare 1925—27. Lärare vid Sedmigradskys Småbarnsskola (barnträdgård) i Helsingfors 1929—36.


BÖLING, Karl Jörgen Ingvar
* 10. 12, 1915 i Närpes. Gift med Ester Wiik. Dimitterad 1941. Pedagogieexamen . (cl). Företagit tre studieresor till Sverige och en till Norge. Lärare i Ås, Kronoby 1946—48, i Kristinestad 1948—. Sekreterare i Kyrkans Ungdoms juniorutskott. Redaktör för Kyrkans Ungdoms juniortidning ”Framåt” 1947—.Tjänstledig från läraretjänst 1955—57, juniorsekreterare i Borgå stift 1955—57.

(Inf. 2023-02-09.)

C

Faksimil


1938

* CARLSON (Karlsson), Gunnar
* 18.12.1914 i Nykarleby. Gift med Linnea Sund. Dimitterad 1936. Deltagit i studieresa till Sverige och Norge 1936. Lärare i Bertby, Vörå 1938—46. Lärare i Kristinestad 1946—. Reseagent i Livbolaget Suomi. Ordförande för IV Ungdomsringen inom S.Ö.U. 1938—45. Ordförande för föreningen Arbetets Vänner i Kristinestad 1947—.


CARLSSON, August Wilhelm
* 16.3.1856 i Sideby. Dimitterad 1878. Lärare i Närpes 1878—88. Utgivit Lärobok i allmän historia för folkskolor samt ett antal läroböcker i sång. En tid ordförande för Södra Österbottens Folkskollärarförening. † 13.12.1888. (23)


CARLSSON (Karlsson), Tor Ingvar
* 24.11.1900 i Döderhult, Sverige. Gift med tandläkare Lisa Hilja Johanna Toppelius. Dimitterad 1930. Pedagogieexamen . samt examen i bokföring och bokslutsteknik. Akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1936. Besökt folkhögskola i Sverige och Danmark 1937 och 1946. Lärare vid Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1931—48. Lärare i slöjd i Helsingfors 1948—.


CARLSTEDT, Edvin Fritiof
* ? Hospitant 1897. Studentexamen. Avbröt kursen. (?)


CARLSTRÖM, Albert Matias
* 7.11.1910 i Vörå. Gift 1938 med Josefina Grannars. Dimitterad 1933. Pedagogieexamen . Lärare i Karvat, Oravais 1939—50, Kila, Karis köping1950—. Föreståndare 1952—. Sekreterare i Hellnäsnejdens ungdomsförening. Ordförande och sekreterare i kyrkoförvaltningsnämnden i Oravais. Sekreterare i kommunalnykterhetsnämnden. Sekreterare i skolnämnden 1950. (54)1945

CARLSTRÖM, Josef Anders
* 31.8.1914 i Närpes. Gift med Elma Lemmitty Grönfors. Dimitterad 1945. Genomgått tecknings- och modelleringskurs vid Nääs seminarium i Sverige 1946. Auskulterat. Undervisat vid Uppsala seminarium och dess övningsskola samma år. Studieresor i Syd- och Mellansverige 1938, 1942, 1943, 1946. Lärare i Mörtmark 1945—48, i Tavastby, Hälsinge 1948—. Ordförande i Mörtmark svenska ungdomsförening 1946. Medlem i skolnämnden. Styrelsemedlem i Helsingfors omnejds lärarförening1952—. Kommunalfullmäktige från 1957. (54) [Foto.]


CASÉN, Boris Ture August
* 21.5.1933 i Jakobstad. Dimitterad 1955. — Studieresor till Sverige och Norge. — Lärare Dalsbruk, Dragsfjärd 1955—. (55)


CASÉN, Ture Alexander
* 5.1.1899 i Pedersöre. Gift 1930 med bankkassörskan Vivi Pinell. Dimitterad 1922. Vikarierande lärare i Kvevlax kyrkoby 1924. Lärare vid Asplund folkskola i Kronoby 1924—26, lärare vid Heimbacka folkskola i Kållby 1926—44. Verksam inom nykterhets- och ungdomsarbetet. Körledare. Deltagit i de båda senaste krigen. Sårades dödligt under bombanfall mot Jakobstad 22.2.1944. † 23.2.1944.


CAVONIUS, Adam Edvin
* 24.12.1877 i Kyrkslätt. Gift 1902 med Ester Maria Lund. Dimitterad 1899. Deltagit i feriekurser i Åbo 1915. Lärare i Björkbacka, Kervo 1899—1944. Pension 1944.1945

CAVONIUS, Gösta Edvin
* 14.4.1905 i Tusby. Gift 1931 med lärare Julia Margit Eleonora Stadius. Dimitterad 1926. Student 1929. Fil.kand. 1934, fil.lic.1943, fil.dr 1944. Deltagit i pedagogiska kurser i Finland och Sverige. Auskulterat vid Svenska normallyceum 1934—35. Akademisk avhandling: Folkskollärarnas föregångare i Finland. Utgivit läro- och läseböcker ensam eller tillsammans med andra. Företagit studieresor till Sverige 1927, 1931, 1935, 1936, 1937, 1941, 1942, 1944, 1945, 1947, till Norge 1931 och 1937, till Danmark 1986, 1937, till Estland, Lettland och Polen 1938. Slöjdlärare i Helsingfors 1927—33, klasslärare därstädes 1933—44. T.f. folkskoleinspektör i Helsingfors distrikt 1934—35, d:o i Helsingfors stad under olika perioder 1938—44. Ordinarie inspektör 1944—48. Utnämnd till skolråd och tillträdde befattningen 1948. Chef för Skolstyrelsens svenska avdelning 1952—. Direktör för skolväsendet 1957—. Docent i pedagogik vid Åbo Akademi 1949—, vid Helsingfors universitet 1955—. Medlem av Svenska folkpartiets centralstyrelse 1951—56. Lärare i psykologi och uppfostran vid Svenska Medborgarhögskolan från 1948. Redaktör för Tidskrift för folkskolan 1936—45. Ombudsman i Svenska befolkningsförbundet 1944—48. Medlem i 1946-års folkting. Folktingsfullmäktiges kulturombudsman 1945—. Ordförande i direktionen för Helsingfors svenska arbetarinstitut. Ordförande i skoldelegationen. Ordförande i Förlagsaktiebolaget Vår Tid. Viceordförande i Svenska folkskolans vänner, Svenska brevinstitutet och Svenska folkpartiet. Principal i Helsingfors Sparbank. Medlem i talrika direktioner och styrelser: Rädda Barnen, Svenska Medborgarhögskolan, Folkskolfolkets Avgångsunderstödskassa. Folkskollärarnas och -lärarinnornas sjukhjälpskassa, Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening, Svenska upplysningsbyrån, Svenska yrkesutbildningsstyrelsen, Svenska befolkningsförbundet m.fl. Ordförande i Helsingfors krets av Finland svenska folkskollärarförening 1939—44. Medlem i centralstyrelsen för Finlands svenska Folkskollärarförening1937—45, dess vid ordförande 1946. K FLO. [Hur hann han med allt? Karta. Foto.]


CAVONIUS, Hilding Alvar
* 9.9.1909 i Sibbo. Gift med Carin Azalea Palmgren. Dimitterad 1932. Student 1937. Fil.kand. 1944. Genomgått Nääs slöjdseminarium i Sverige 1936. Lärare i Helsingfors 1932—45. Folkskoleinspektör i Åbolands distrikt 1945—46, i Borgå distrikt 1946—48, i Helsingfors stad 1948—. Svensk representant i Åbo stads folkskoledirektion 1946. T.f. skolråd en kort tid.


CEDERBERG, Anna Margareta
* 3.6.1908 i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1927. Student. Pedagogieexamen och dövstumlärarexamen. Auskulterat vid Dövstumskolan i Stockholm. Lärare i Borgå Dövstumskola 1937—.


CLAVÉR, (Klaver), Carl Edvin
* 12.2.1889 i Borgå. Gift med lärare Anna Regina Ahlfors. Dimitterad 1914. Lärare i Tolkis, Borgå 1914—. T.f. lärare i Helsingfors 1952—. Pension 1952.

Faksimil

CLEVE (f. Albrecht), Bertha Marianne
* 27.1.1908 i Helsingfors. Gift med avdelningsföreståndaren vid Finland Nationalmuseum, fil.dr Nils Joachim Otto Cleve. Dimitterad som hospitant 1929. Student 1927. Bedrivit studier i historia vid Filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Deltagit i Nordiska lärarmötet i Stockholm 1935 och nyskolemötet samma år i Helsingfors. Auskulterat i Stockholm 1939. Lärare i Helsingfors 1946—. Föreståndare för Svenska samskolans förskola i Helsingfors 1930—37, och för Carpelanska förskolan i Åbo 1937—45.1945

COLLÉN (Lukus), Karl Arthur
* 9.10.1902 i Helsingfors. Gift med Gymnastiklärare Martha Birgitta Castrén. Dimitterad 1925. Pedagogieexamen . (l). Examen i nordisk historia (cl), sociologi (l), praktisk filosofi (cl) och nationalekonomi (a). Studerat barnskyddsverksamhet i Sverige och Danmark 1931. Lärare vid Bengtsår skolhem 1925—40, i Mors 1940—. Medlem i kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden i Bromarf 1935—40. Sekreterare för De Ungas Hjälp i Helsingfors 1945—46.


COLLIN, Nils Torolf
* 28.12.1932 i Sjundeå. Gift 1955 med Berit Astrid Margareta Söderling från Helsingfors. Dimitterad 1955. Lärare Malm, Helsingfors 1955—56, Kilo-Gröndal, Esbo 1956—.


CYGNEL (f. Salin), Ester
* 31.5.1888 i Vörå. Gift 1920 med bankföreståndare Matts Cygnel. Dimitterad som hospitant 1908. Student 1907. Besökt Högre lärarinneseminarium i Lund 1910—11. Pedagogieexamen . Välläsningskurser. Lärare vid Vörå folkhögskola 1911—12 och 1913—16, vid Ålands folkhögskola 1912—13 och Östra Nylands folkhögskola 1916—20. Arbetare inom Lotta Svärd-styrelsen, från organisationens stiftande till dess slut.


CYGNEL (Kvarnfors), Herman

* 13.5.1881 i Karleby. Gift 1908 med Adéle Sundqvist. Dimitterad 1904. Deltagit i några kurser för folkskollärare. Lärare vid Asplund folkskola i Kronoby 1905—10, vid Kyrkoby folkskola i Kronoby 1910—. Ordförande i förmyndarnämnden. Bibliotekarie. Kommunal yrkesinspektör. Ordförande i Kronoby ungdoms- och nykterhetsförening 15 år.— Pension 1950. † 10.1.1958.


CYGNEL, Håkan Herman
* 8.9.1928 i Kronoby. Gift med posttjänsteman Paula Ringa Johanna Mäkelä från Vetil. Dimitterad 1954. Studentexamen. Lärare Tallmo, Sibbo 1954—. (54)


CYGNEL (Kvarnnabba), Matts Leander

* 22.7.1892 i Öja. Gift 1920 med lärare Ester Salin. Dimitterad 1914. Deltagit i sommarkurs i Åbo 1917, akademiska kurser i Helsingfors 1920. Högre vitsord i jordbrukslära. Bankföreståndare för Helsingfors Aktiebank i Närpes 1921—31 och efter sammanslagningen i Övermark 1931—. Lärare vid Vörå folkhögskola 1914—16 och Närpes folkhögskola 1916—21. Skyddskårschef i Yttermark 1919—21. Ekonomichef för Närpes skyddskår 1923—31. Batterifältväbel i 9 skyddskårens fältbatteri i Närpes 1921—31. Ordförande i styrelsen för Närpes centralbibliotek 1927—31. Ordförande i Övermark ungdomsförening 1932—35. Ordförande i Övermark lantbruksklubb 1933—47 m.m. Fr. K. 4 med sv. 1918, Tammerforsmedaljen m.fl. † 25.6.1954.

(Inf. 2023-02-12.)

D

DAHL, Anders Johan
* 14.5.1875 i Björköby. Gift 1907 med lärare Ninni Cronström. Dimitterad 1897. Företagit resa till Italien 1924, till Italien och Frankrike 1929. Lärare i Villbacka, Purmo 1897—1900, i Vasa 1900—38. Pension 1938. Barnavårdsinspektör 1918—23. Ledamot av Barnskyddsnämnden 1923—37. Kyrkofullmäktige 1909—33. Medlem i styrelsen för Österbottens historiska museum 1920—50. Medlem i direktionen för Vasa Sparbank 1933—46. † 31.7.1950.


DAHL, Endy Evald
* 1.1.1926 i Replot. Dimitterad 1953. Lärare Frönäs, Övermark 1954—. (?)1940

DAHLBACKA, Anders Alfred
* 2.1.1911 i Munsala. Gift med sjuksköterskan Signe Gunhild Vikarierande Dimitterad 1933. Lärare i Mogenpört, Pyttis 1947—48, i Gumbostrand, Sibbo 1948—. Reservofficer i aktiv tjänst 1940—44. Deltagit i kriget 1939—44. Fr. m. K. 4. — † 12.10.1957.


DAHLBO, Gunnar Johannes
* 27.10.1894 i Korsholm. Gift 1931 med kartritare Norna Burman. Dimitterad som hospitant 1916. Universitetsvitsord i pedagogik och filosofi. Företagit resor i Sverige, Estland och Tyskland. Vikarierande lärare i Kristinestad vt.1917, föreståndare för Kaskö samskola 1917—18 och 1922—23, vikarierande lärare i Skrattnäs, Närpes 1918—19, lärare vid Kymmene bruks samskola 1919—20, lärare i Paxal, Malax 1920—21 samt i Vasa Handelsläroverk en termin. Tillhört skyddskåren 21 år, Vasa stads kommunalförvaltning 2 år. Ordförande i Sydösterbottens invalidförening. Sekreterare i Svenska Österbottens Frihetskämpar i Vasa med omnejd. Medlem i Vasa läns svenska centrum för fri vårdverksamhet och Fria vården i Vasa. Redaktör vid följande tidningar: Syd-Österbotten, Kaskö Tidning, Vasa Posten, Svenska Skyddskåristen, Skyddskåristen och Vårt Värn. Mmed., Sk. fk, Fr. K. 4, Mmed. 39—40. † 10.10.1949.


DAHLBO, Johan Edvard
* 18.3.1885 i Pörtom. Dimitterad 1907. Reste i Amerika 1909. Utbildade sig där till med.dr. (KB)


DAHLBO, Johannes
* ? Hospitant 1891—92. Fil.mag. Lärare i Ilmola. (?)


DAHLBO, Runar Gabriel
* 13.10.1897 i Närpes. Gift med Maria Ahlström. Dimitterad 1921. Vikarierande lärare i Yttermark, Närpes och Kolam, Terjärv. Ordinarie lärare i Pensala, Munsala 1924—. En kort tid anställd vid CHF:s huvudkontor i Helsingfors. Ordförande i ungdoms- och nykterhetsförening. Intresserad skyddskårist. Deltagit i frihetskriget. † 25.3.1943. (23)


DAHLÉN, Hakon
* 25.5.1911 i Helsingfors. Avgått 1930. (?)1941

DAHLGRÉN, Erik Rudolf Zacharias
* 6.9.1895 i Föglö. Gift med Thyra Elisabeth Jansson. Dimitterad 1918. Deltagit i teckningsundervisning vid Ateneum, studerade matematik vid Helsingfors universitet 1924, tagit privatlektioner i engelska. Studerat skolan och scoutrörelsen i Sverige, Norge och Danmark 1931 (kommunalt stipendium), nyskolan och fritidsverksamheten i Stockholm, Göteborg och Hälsingborg 1946. Lärare i Helsingfors 1923—. Föreståndare för Vallgårds folkskola1945—. Ordförande i Helsingfors svenska lärarförening 1948—53. Scoutledare. Ledare för Helsingfors svenska folkskolas fritidsverksamhet från dess start.

Faksimil

DAHLGRÉN, Jan-Erik Richard
* 1. 9.1931 i Föglö. Dimitterad 1955. Lärare Karlby, Kökar 1955—. (?)


DAHLIN, Henrik Valdemar
* 18. 4.1924 i Kyrkslätt. — Deltog i l:sta sommarkurs, för extra utbildning av studenter till folkskollärare 1950. Avbröt studierna för utrikesresa 1951. — Studentexamen. — Predikant inom pingströrelsen 1947—.1946

DAHLSTEDT, Ragnar Fridolf
* 11.8.1901 i Pörtom. Gift 1929 med handarbetslärare Sylvia Maria Casén. Dimitterad 1929. Deltagit i fortbildnings och nykterhetskurser, i Finlands svenska sång- och musikförbunds dirigentkurs i Helsingfors 1945 och bokföringskurs 1944. Idkat självstudier i olika ämnen, bl.a. finska m.m. Privat studieresa till Savolax och Karelen 1931. Lärare i Ribäcken, Malax 1929—33, i Forsby, Nykarleby lk. 1983—. Klubbledare. Livförsäkringsagent. Sekreterare i Svenska folkpartiet. Ordförande i III Ungdomsringen. Ordförande i svenska folktingskommittén. Ordförande i N.N.A. Jaktvårdsförening. Stiftande och ordförande i Frida jaktförening. Viceordförande i Nykarleby nykterhetsförening. Körledare. Medlem i Nykarlebynejdens sång- och musikförbund. Ordförande i Naturskyddsnämnden. Barntillsyningsman. Ordförande i Förmyndarnämnden. Suppleant i Nykarleby samskolas direktion. Stiftare och ordförande, sekreterare och ekonom i Södra Forsby-Kyrkoby El-lag. Har på olika sätt deltagit i det fria bildningsarbetet såsom föredragshållare vid nykterhets- och ungdomsfester. Medarbetare i Österbottniska Posten, Vasabladet och Jakobstads Tidning. Skrivit Forsby folkskolas 50-års och Jutas ungdomsförenings 40-års historiker. Mmed. 2 för tapperhet 1941. [Dahlstedts gård. Dahlstedts villa.]


DAHLSTRÖM, Karl Helmer
* 5.1.1925 i Björköby. Dimitterad 1951. Lärare i Sundom, Solf 1951—52, Björkö, Björköby 1952—. (?)


DALBO, Gabriel Viktor
* 24.8.1883 i Pörtom. Dimitterad 1906. Genomgått Konstföreningens ritskola, Ateneum och svenska Teaterns elevskola. Studerat måleri i Berlin, München, Paris, Rom och London. Lärare i Österhankmo, Kvevlax ett år. Anställd som skådespelare vid svenska Teatern i Helsingfors och Åbo inhemska Teater. Sedermera antikvitetshandlare i Helsingfors. Deltagit med målningar i Konstnärsgillets utställningar (tre separatutställningar) samt i Nordiska konstnärernas utställning i Stockholm. † 8.3.1957.

DANIELSSON, Daniel Alfred
* 19. 3.1875 i Hitis. Gift 1899 med Alia Susanna Berglund. Dimitterad 1899.
Lärare i Mossala, Houtskär 1899—1901, Galtby, Korpo 1901—27. Kommunaluppdrag. Kamrer vid Korpo Sparbank. Tidningskorrespondent. † 19. 9.1927.  (23)


1932

DANIELSSON, Karl Oskar
* 26. 4.1875 i Sund. Gift 1901 med Ida Alina Karlsson. Dimitterad 1898. Lärare i Vestansunda, Jomala 1898—1903, Gottby, Jomala 1903—27. Pension 1927. Kommunaluppdrag, särskilt inom kommunförvaltningen. † 26.11.1933.


DANIELSSON, Runar Alfred
* 24.9.1900 i Åbo. Gift med lärare Svea Ingeborg Troberg. Dimitterad som hospitant 1923. Student. Lärare i Västlax, Kimito 1923—27, Galtby, Korpo 1927—. Kamrer vid Korpo sparbank 1927—47. Ordförande i kommunalfullmäktige 1941—. Is-chef (luftskyddschef) i Korpo under kriget 1941—44. Medlem i Nystadskåren 1918. — Viceordförande i lärarföreningen Skärgårdskretsen från 1942.


DANIELSSON,
Åke Elias
se Ljunge, Åke Elias!


DANNHOLM, Johannes
* (?) Hospitant 1893. Studentexamen. (?)


DAVIDSSON, Bror Karl Emil Herman
* 14.4.1882 i Valkeakoski. Gift 1908 med Anna Sofia Nordberg. Dimitterad 1907. Deltagit i akademiska sommarkurser i Åbo 1914. Vikarierande lärare i Kåtnäs, Närpes 1907—08. Lärare i Östensö, Pedersöre 1908—45. Timlärare vid Östensö skyddshem. Förtroendeuppdrag inom ungdoms- och nykterhetsföreningar. † 4.2.1945. (23)


DEGERHOLM, Otto Wilhelm
* 11.4.1864 i Bromarf. Gift 1896 med Blenda Eugenia Olivia Linderoos. Dimitterad 1888. Lärare i Övermark och i Bobäck, Kyrkslätt 1892—96, Masaby, Kyrkslätt 1896—99. † 15.9.1899. (KB)


DEGERHOLM, Sven Julius
* 10.6.1893 i Ekenäs. Gift 1922 med lärare Katri Vilhelmina Saarni. Dimitterad 1918. Genomgått officersskola 1918. Löjtnant. Lärare i Kälkestad, Västanfjärd 1919—. Ordförande i statens skattenämnd 1920—.


DEGERSTEDT, Johan Edvard
* 31.3.1866 i Helsingfors. Gift med Hilma Bränn. Dimitterad 1894. Studerat teckning och målning vid Ateneum i Helsingfors. Lärare i Kaskö 1894—1933. Pension 1933. Politierådman 1924—36. Lokalchef i skyddskåren 10 år. Korresponderande redare i Kaskö-Sundsvall ångfartygs A.B. 8 år. Ordförande i statens skattenämnd. Ordförande i stadsfullmäktige och andra nämnder. Sk. fmed. † 28.10.1948.


DREJMANN, Bernhard Michael Alfons
* 12.12.1887 i Helsingfors, Dimitterad 1912. Ägnat sig åt praktisk verksamhet (åkerirörelse). † 31.5.1926. (KB)


DUBB, Nils Adolf
* 16. 9.1928 i Helsingfors. Gift 1951 med Lea Helena Sundqvist från Nykarleby lk. Dimitterad 1951. Lärare i Isnäs, Pernå 1951—. (?)


DUMELL, Birger Torsten
* 17.7.1900 i Munsala. Gift med kontoristen Judit Alice Vesterlund. Dimitterad 1927. Genomgått kurser i bokföring samt religionspedagogikkurser. T.f. lärare i Terjärv 1927—29, Reipelt, Vörå 1929—30, Gumbostrand, Sibbo 1930—33 och Forsby, Pedersöre vt.1938. Ägnat sig åt affärsverksamhet. Lärare i Massby, Sibbo 1950—. Kontrollör vid Helsingfors Aktiebank i Munsala. Ordförande i Munsala Hästavelsförening och Munsala jaktvårdsförening. Viceordförande i Nykarlebynejdens kennelförening. Styrelsemedlem i Munsala skyddskår och chef för Vexala marinavdelning. Deltagit som frivillig i Vasa grenadjärbataljon 1918. Stationerad i Gamlakarleby under vinterkriget 1939—40 vid därvarande sjö- och luftbevakningsstation. Deltagit i striderna i Östkarelen som underofficer i JR 61. Fr. med. Mmed. (54) [Foto.]

(Inf. 2023-02-12.)

E

Faksimil


1944

EDGREN (Axelson), Johan Ossian
* 30.10.1896 i Sund. Gift med Ester Helena Slotte. Dimitterad 1918. Deltagit i olika föreläsningskurser. Deltagit i Nordiska skolmötet 1935. Lärare i Degerby 1919—20, Rödsö, Karleby 1920—. Ordförande i Svenska folkpartiet. Viceordförande i styrelsen för Karlebynejdens sång- och musikförbund. Körledare. Ordförande i ungdoms- och nykterhetsnämnden. Klubbledare. Militärgrad: löjtnant. Fr. med., Mmed. [Fänriksfoto.]1946

EDHAG (Eriksson), Knut Valter
* 13.1.1906 i Folkärna, Sverige. Gift 1934 med Elsa Margareta Eriksson. Dimitterad 1931. Svensk folkskollärarexamen 1936. Skolfilmskötarkurs. Fortbildningskurs i kristendom. Radiotjänsts fortbildningskurs för studieledare. Handels- och kontorskurs. Företagit resor i Sveriges olika landskap. Lärare i Eden, Ångermanland 1934—46, Hagaberg, Södermanland 1946—. Ordförande i Sparbanksstyrelsen. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige. Viceordförande i barnavårdsnämnden. Ledare av valnämnder m.m.


EDHOLM, Carl Birger

* 4.12.1922 i Offerdal, Sverige. Avgått 1946. Svensk folkhögskola 3 år. Svensk folkskollärarexamen.


EDHOLM, Lars Alvar

* 5.12.1915 i Offerdal, Sverige. Gift 1942 med Britta Eleonora Hammargren. Avgått 1939. Fortsatte sina studier vid seminariet i Uppsala och dimitterades 1943. Organist- och kantorsexamen samma år. Lärare och kantor-organist i Asker, Sverige 1945—. Körledare för Askers kyrkokör.1932

EDMAN, Karl Ivar
* 18.11.1909 i Övermark. Gift med Svea Johanna Jacobsson. Dimitterad 1932. A.M.K./K.J.P. Vasa 1933. Lärare i Räfsbäck, Övermark 1934—49, i Kyrkoby, Övermark 1949—. Medlem i kommunalfullmäktige 1942—. Dess ordförande 1946—.


EH
RES (Kataja), Magnus Olof
* 20.4.1911 i Åbo. Gift med Gea Maj-Lis Kellberg. Dimitterad 1944. Lärare i Björkö, Kumlinge 1944—45, Sanda, Föglö 1946—.


EHRSGR
ÄND (Eriksson), Runar Elo
* 4.10.1902 i Jomala. Gift med handarbetslärare Agda Elise Ehrsgränd. Dimitterad 1925. Studieresa till U.S.A. 1929, besökte folkskolor i New York och Portland. Lärare vid Kyrkoby folkskola i Jomala 1925—28, Överby, Jomala 1929—. Körledare. Medlem i kommunal- och kyrkofullmäktige. Tillhör centraldirektionen och biblioteksstyrelsen.


EHRSTR
ÖM, Johan Vilhelm
* 26.4.1848 i Torneå. Avgått 1876. Ingeniör i 40 år hos firman Hackman & Co. Disponent för finsmidesfabriken i Nurmis, sedan huvudkassör vid firmans kontor i Viborg. † 11.8.1933 i Helsingfors. (B)


EHRSTR
ÖM, Karl Henrik
* 16.1.1864 i Vörå. Avgått 1882 † 4.1.1883. (98)


EHRSTR
ÖM (Ehrs), Simon Erik
* 9.5.1856 i Vörå. Dimitterad 1878. Lärare i Korsholm. † 3.10.1884. (23)


EKBERG, Ivar Julius

* 29.10.1875 i Degerby. Gift med kassörskan Anna Birgitta Öller. Dimitterad 1898. Studerat pedagogik och konsthistoria vid Helsingfors universitet. Privata kurser i franska och engelska. Lärare i Helsingfors 1898—1924. Kanslichef och underhållschef vid Distriktstaben för Nylands södra skyddskårsdistrikt.1925—37. Pension 1937. Medlem i distriktshedersdomstol. Redaktör för Skyddskåristen. Officersexamen 1924. Frivilligt i stabstjänst under vinterkriget 1939—40. Befordrad till löjtnant 1939. Sk. fk. i järn, R FVR, Fr. K. 4 m. sv. † 5.11.1949. [Engagerad i flytten av Majniemi.]1947
[Fotot var större än alla andra,
så då fick det bli likadant här.]

EKER (Eriksson), Erik Werner Leonard
* 8.3.1887 i Sund. Gift med skolkökslärare Ringa Ragnhild Bäcklund. Dimitterad 1909. Studieresa till Sverige och Danmark 1912 (studerade jordbruk). Besökt olika folkhögskolor inom landet 1924. Lärare i Kullo, Borgå lk. en termin, lärare vid folkhögskolan Breidablick 3 år, vid Ålands folkhögskola 8 år, vid Mellersta Nylands folkhögskola ett år. Landskapskamrer vid Ålands landskapsnämnd 1924—50. Ordnat Ålandsavdelning vid Göteborgsutställningen 1923. Utgivit tidskriften Åländsk Odling 1921—22. Ålands landstings minnesmedalj 1947. Finska hushållningssällskapets silvermedalj för 25-årig verksamhet i landskapets tjänst 1949. † 12.9.1950. (54)

Faksimil

EKESTAM (Eriksson), Otto Jonatan
* 26.12.1888 i Helsingfors. Gift 1912 med lärare Olga Lindfors. Dimitterad 1911. Lärare i Kullo-Nyby, Borgå lk. 1911—22, därefter i Kullo. Medlem i olika kulturella och religiösa föreningar. † 24.7.1940. (23)


EKHOLM, Harry Mikael Johannes

* 1907 i Ekenäs. Dimitterad som hospitant 1927. Vikarierande lärare i Thorsby, Pernå 1930, sedan ordinarie lärare i Gammelby, Pernå. Stupade 5.4.1940.


EKHOLM, Josef Hjalmar

* 30.9.1887 i Sideby. Dimitterad 1910. Lärare vid Bengtsår skolhem. † 1.11.1935. (23)


EKLUND, Adolf Ehrnfrid

* 1.7.1848 i Liljendal. Inskriven 1873. Avgått 1875. Varit ambulatorisk folkskollärare. † 1.3.1926.1947

EKLUND, Bertel Johannes
* 28.9.1911 i Åbo. Dimitterad 1934. Lärare i Keistiö, Iniö 1947—48, i Rumar, Korpo 1948—. Medarbetare i Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser ett tiotal år. Publikationerna ha omfattat nyhetsnotiser, kåserier och noveller. Har på anmodan av Svenska litteratursällskapet samlat material från den utdöende allmogekulturen i Åbo skärgård, t.ex. gamla seder och bruk, händelser från äldre tid m.m. Debuterade hösten 1945 med romanen ”Gunnel utmanar Ödet”. Deltagit i ungdomsarbetet. Hållit föredrag i allmänbildande frågor. Ordförande i Iniö ungdomsföreningen. Ordförande 1954 i ungdoms- och nykterhetsnämnden. Sekreterare i skolnämnden i Korpo 1951—. Studieresa 1952 till Danmark, Tyskland, Schweiz, Italien, Österrike. (54)


EKLUND, Frans Viktor

* 29. 3, 1880 i Kaskö. Dimitterad 1903. Lärare i Yttermark, Närpes, Harrström, Korsnäs och senast i Bodbacka, Övermark. I början på 20-talet var han en tid lärare vid Kaskö samskola. † 6.3.1942. (?)


* EKLUND, Hugo Ludvig Napoleon

* 20.11.1891 i Nykarleby. Gift 1) 1913 med Ida Dahl, 2) 1917 med lärare Helmi Lindholm. Dimitterad 1913. Lärare i Forsby, Nykarleby lk. 1913—32. Kommunala förtroendeuppdrag. Ordförande i fattigvårdsnämnden. Barntillsyningsman. Sekreterare i kolonisationsnämnden. Deltog i frihetskriget 1918. Mmed. † 28.12.1932. [Sterbhusauktion.]


EKLUND, John Axel Alfons

* 23.10.1888 i Helsingfors. Gift 1915 med Berta Hagman. Dimitterad 1913. Lärare vid Tålamods folkskola i Vörå 1912—54. Tjänstgjort som lärare och predikant bland röda fångar på Sveaborg sommaren 1918. Ordförande i bönehusbestyrelsen. Ordförande för Evangeliska Unga och för juniorerna. Pension 1954.


EKLUND, Carl (Karl)

* 27.11.1915 i Klövsjö, Sverige. Gift 1951 med musiklärare Ulla Margareta Andersson från Nykarleby. Dimitterad 1944. 1948 lärare Kyrkoby, Klövsjö 1948—49, Hällne, Oviken 1949—52, Centralskola, Frösö köping 1953—. (55)


EKLUND, Selim Ludvig

* 28.1.1862 i Nykarleby. Dimitterad 1881. † 29.9.1881. (23)


EKMAN, Erik Johannes

* 9.7.1925 i Jakobstad. Gift 1948 med Ingrid Fredriksson. Dimitterad 1948. Lärare i finska vid Nykarleby samskola 1948—52, i Jakobstad 1952, i Vasa yrkesläroverk. (?)1944

EKMAN (f. Björkvall), Ingegerd Mirjam Synnöve
* 22.1.1909 i Fiskars. Dimitterad som hospitant 1927. Diplomekonom (DSHÅ) 1930. Kontorist i Varkaus 1929—32, Statistiska centralbyrån 1941—43 och i Stockholm. Lärare i Helsingfors 1946—50, i Sökö, Esbo 1954—55, Mankans, Esbo 1955—56, Mataskär, Esbo 1956—. (55)


EKMAN, Gunnel

se Pensar, Gunnel!


EKMAN, Josef Anders

* 17.3.1876 i Närpes. Dimitterad 1899. Lärare i Västeryttermark, Närpes. Övergick senare till bankverksamhet. † 3.6.1938. (23)1898

EKMARK (Eriksson), Kristian Vilhelm
* 21.1.1875 i Munsala, Gift 1906 med Maria Johanna Skrifvars. Dimitterad 1898. Besökte Danmark 1903 (med stipendium). Lärare i Koskeby, Vörå 1898—1912. Pension 1912. Föreståndare för Vasa Aktiebank i Vörå 1910—20, Unionbanken i Nykarleby 1921—31 och Helsingfors Aktiebank i Oravais 1931—38. Ombud i Städernas allmänna försäkringsbolag i Jakobstad 1940—45. Sekreterare i stadsfullmäktige i Nykarleby. † 2.6.1945.


EKROOS, Karl-Erik

* 20.3.1934 i Malax. Dimitterad 1956. Lärare i Pargas köping 1956—.

Faksimil

EKROTH, Kurt Fredrik
* 17.12.1931 i Pargas. Dimitterad 1955. Lärare i Hangö 1955—. (?)


EKSTRAND, Arne Sigvald

* 12.10.1922 i Pörtom. Dimitterad 1954. — Korsholms lantmannaskola. — Lärare i Norrback, Pörtom 1954—. (54)
1935


EKSTR
ÖM, Johan Gerdus Fridolf
* 18.9.1910 i Jomala. Gift 1935 med Gunborg Helen Karlsson. Dimitterad 1933. Pedagogieexamen 1933. Examen i biblioteksskötsel 1933. Akademiska sommarkurser 1933. Dirigentkurs 1933. Fortbildningskurs vid Ålands folkhögskola 1937. Föreläsningsdagar i Åbo 1943, Mariehamn 1946 och i Helsingfors 1947. Lärare i Strömma, Saltvik 1933—37, Björsby, Jomala 1937—45 och Mariehamn 1945—. Sånglärare vid Ålands lyceum 1946—. Ordförande i Ålands lärarförening 1944—47. Styrelsemedlem i Ålands ungdomsförbund. Ordförande och sekreterare i kommunalfullmäktige i Jomala 1943—45. Sekreterare i taxeringsnämnden i Jomala fyra år. Statens ombud i skattenämnden i Jomala 1942—45. Ordförande i styrelsen för Jomala F.B.K. 1938—43. Sekreterare i taxeringsnämnden i Mariehamn 1946. Landskapet Ålands representant i Centralstyrelsen för Finlands svenska folkskollärarförening 1946—48. Medlem av landstinget 1949—51. Erhållit Befolkningsskyddets i Finland förtjänstmedalj 1  m. s. (55)


EKVALL (Jansson), Algot Isidor

* 10.9.1888 i Eckerö. Dimitterad 1914. Deltagit i olika fortbildningskurser. Studieresor till Sverige, Danmark och Estland. Lärare i Västlax, Kimito 1914—21,Simonby, Pargas 1921—24, Tenala kyrkoby 1924—. T.f. lärare i Kumlinge, Kumlinge 1950—51. Körledare. T.f. organist. Olika uppdrag i kommunala och kyrkliga nämnder och kommittéer. † 19.8.1953.


ELG, Reinhold

* 21.7.1877 i Lappträsk. Gift 1912 med lärare Natalia Katarina Henriksson. Dimitterad 1903. Lärare i Virböle, Strömfors 1903—27, Kankböle, Mörskom 1927—46. Pension 1946. Kommunalrevisor. Ordförande i ungdoms- och nykterhetsföreningen. Medlem i kyrkofullmäktige. Ordförande i valnämnden. Har genomgått biskötarkurs, teckningskurs och trädgårdskurs.


EMET, Paul Johannes

* 25.1.1925 i Terjärv. Gift med Berit Forsgård från Nykarleby lk. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen . Lärare i Nybränn, Purmo 1952—57. Slöjdlärare. Jakobstad 1957—. (52)1948

ENBERG, Nils Valfrid
* 12.10.1922 i Korsnäs. Gift 1951 med Linnéa Granqvist från Korsnäs. Dimitterad 1952. Lärare i Bjurbäck, Korsnäs 1952—. (52)


ENESTAM, Anton Filip

* 23.12.1914 i Västanfjärd. Gift 1945 med Ethel Carola Henriksson. Dimitterad 1936. Lärare i Porkala, Kyrkslätt 2 år, Hindersby, Kyrkslätt 5 år, Träskända, Esbo 2 år samt därefter i Västlax, Kimito.


* ENG, Johannes Bernhard

* 2.3.1909 i Nykarleby. Avgått 1927. Ägnat sig åt praktisk verksamhet. [Slaktare.]


ENGBLOM, Emil Rudolf

* 4.3.1893 i Kakskerta. Gift med lärare Salli Toini Salminen. Dimitterad som hospitant 1914. Student 1913. Dövstumlärarexamen 1916. Fil.kand. 1920. Resor i Tyskland och England. Lärare vid Dövstumskolan i Uleåborg 1916—22, Åbo 1922—34. Rektor för Dövstumskolan i Uleåborg 1935—. Medlem i Åbo stads folkskoledirektion 1923—30. Ordförande i Finlands dövstum- och blindskollärarförbund 1937—41.


ENGBLOM, Emil Valdemar

* 13.4.1884 i Iniö. Gift med Jenny Badisch. Avgick. Varit fotograf i Nykarleby. Emigrerade till Sydafrika omkring 1906. Arbetade i gruvor i Johannesburg. Återvände 1912. † 12.11.1919. (KB) [Fotograferna i Nykarleby. Foto taget av honom.]


ENGDAL, Nestor Valentin

* 27.2.1880 i Kimito. Gift 1921 med lärare Alma Lovisa Karlsson. Dimitterad 1903. Akademiska sommarkurser i Åbo 1913. Lärare i Helgeboda, Kimito 1906—47. Pension 1947. Föreståndare för Buskas Andelskassa 50 år. Medlem i kommunalfullmäktige. Fullmäktige i Finland svenska andelsförbund. Erhållit diplom vid Pellervos 25-års jubileum.1915

ENGLUND, Karl Hugo
* 3.10.1885 i Föglö. Gift 1915 med Zaida Kristina Rönnlöf. Dimitterad 1912. Deltagit i flera fortbildningskurser. Företagit resor till Skandinavien, England, Frankrike, Amerika, Afrika och Australien. Lärare i Sunnanberg, Pargas 1912—32, i Storgård, Pargas 1933—. Slöjdlärare vid Pargas samskola. Verksam inom scoutkåren Pargaspojkarna. Medlem i skolutskottet och vårdnämnden. Ordförande i riksdags- och kommunalvalnämnden. Pension 1953.


ENGMAN, John Bengt

* 19.5.1929 i Kumlinge. Gift 1953 med Gudrun Fagerudd. Dimitterad 1953. Lärare i Kumlinge, Kumlinge 1953—. (?)


ENGROOS, Karl Oskar

* 27. 3, 1875 i Åbo. Inskriven 1894. T.f. lärare i Kvimo, Maxmo 1896—98. Dimitterad 1900. Död kort därefter. (23)


ENGSTR
ÖM, Arne
(Ej införd i matrikeln, torde ha studerat vid seminariet.) (?)


ENGSTR
ÖM, Herman Georg
* 12.3.1889 i Pargas. Inskriven vid seminariet 1907. † 8.7.1909. Begraven i Nykarleby.


ENGSTR
ÖM, Jakob Bertil
* 21.9.1929 i Jakobstad. Dimitterad 1951. Studentexamen. Lärare i Näsby, Sjundeå 1951—. (?)


ENGSTR
ÖM, Johan
* 25.1.1858 i Vörå. Dimitterad 1881. Lärare i Pernå, senare i Helsingfors. † 3.11.1888.

Faksimil

ENGSTRÖM, Karl Vilhelm
* 23.12.1910 i Pernå. Dimitterad 1934. Dövstumlärarexamen 1938. Lärare i Siggböle, Borgå. Handhade de två senaste åren fortsättningsundervisning vid Illby folkskola. Stupade 14.2.1940.1945

ENGSTRÖM, Nils Göran
* 6.12.1914 i Helsingfors. Gift med lärare Svea Evelina Nylund. Dimitterad 1935. Företagit resor i de nordiska länderna och Tyskland. Föreningen Nordens utbyteslärare i Stockholm 1947. Lärare i Träskby, Esbo 1935—46, Helsingfors 1946—52. Skolradiochef 1952—. Redaktör för Tidskrift för folkskolan 1945—. Ordförande i Finland svenska lärarförbund 1949—53, Kristliga lärarförbundet 1938—. Ordförande i Mellersta Nylands västra lärarkrets 1946—47. Medlem i Svenska språkvårdsnämnden i Finland 1947—. Ledamot av styrelsen för CIA 1949—53, av lärarförbundets samarbetskommun 1951—, av Centrum för Kristen fostran 1948—, av styrelsen för Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland 1950—. Såsom sakkunnig deltagit i religionsundervisningskommitténs arbete 1947. Medarbetare i olika skoltidningar i Sverige och Norge. Deltagit i kristlig ungdomsverksamhet. Finländsk representant vid olika nordiska möten och kurser. (54)1935

ENGSTRÖM, Yngve Teofil
* 22.7.1906 i Överkalix, Sverige. Avgått 1934. Studerat botanik i Danmark och under anställning vid trädgård utanför Stockholm. Genomgått Ingesunds Musikskolas årskurs i Arvika samt fortbildningskurser för lärare. Företagit studieresa i Finland 1925, i Danmark 1938. Leder studiecirkel i engelska. Tillhör Älvsby musiksällskap och Norrlands sångarförbund. Undervisar i musik.


ENGVALL, Johan Rafael

* 4.7.1921 i Mörtmark. Gift med Wineta Vinberg. Dimitterad 1950. Genomgått Vasa Handelsskola. Lärare i Räfsbäck, Övermark 1950—. (?) (T: Lärare Pjelax, Närpes 1957—.)


ENKVIST, Einar Johannes

* 11.8.1900 i Pargas. Gift med Märta Cecilia Pihl. Dimitterad 1927. Lärare i Dalsbruk, Dragsfjärd 1927—. Bibliotekarie. Distriktsombudsman för folkpensionsanstalten. Viceordförande i Kimitobygdens lärarförening [Foto.]


ENKVIST (f. Berg), Elsa Ulrika (Ulla)

* 30.3.1902 i Helsingfors. Gift 1928 med professor, fil.dr Terje Enkvist. Dimitterad som hospitant 1923. Studentexamen. Studerat matematik och naturvetenskap vid Helsingfors universitet. Lärare vid Läroverket för gossar och flickor, Förskolan i Helsingfors 1925—31.


ENLUND, Albin

* 3.3.1928 i Övermark. Dimitterad 1951. Lärare Nyby, Petalax 1951—. (?)


ENROTH (Nissfolk), Anders Gideon

* 18.8.1880 i Kaskö. Gift 1906 med Fanny Ottilia Andersson. Dimitterad 1908. Vikarierande lärare i Härkäpää, Pernå 1904—05, lärare i Grännas, Borgå lk. 1905—47. Pension 1947. Medlem i kommunalfullmäktige. Ordförande i valnämnden. Medlem i Borgå sockens biblioteksstyrelse. Startade Hembygdens vänner i Gäddrag 1906. Mmed. 02—04, Mmed 39—40, Fr. m. 3. † 22.2.1949.


ENROTH, Curt Rafael

* 21.1.1912 i Borgå lk. Gift med Martha Vilhelmina Pihl. Dimitterad 1934. Pedagogieexamen . Lärare i Kallbäck, Sibbo 1935—. Körledare. Verksam inom ungdomsföreningen. Fr. m. l och 2.


ENROTH, Karin Maria

* 6.6.1909 i Borgå, lk. Dimitterad som hospitant 1929. (?)


ERIKSLUND (Ojala), Harry Ossian

* 6.4.1926 i Lappfjärd. Gift med Anita Birgitta Höglund från Pedersöre, Dimitterad december 1948. — Pedagogieexamen . Deltagit i Åbo Akademis sommarkurs 1951. — Lärare i Ås, Kronoby 1949, Evangeliska folkhögskolan, Hangö 1949—52, Påras, Kronoby 1952—53, Jakobstad 1953—. (54)1948

ERIKSON, Folke Nils Gustav
* 21.1.1926 i Övermark. Gift 1951 med lärare Inga Ellida Hjortman. Dimitterad 1948. Akademiska sommarkurser i Åbo 1947. Pedagogieexamen 1948. Lärare i Karlå, Närpes 1948—51, Vasa 1951—52, Rangsby, Närpes 1952—. (54)


ERIKSON, Atle Sven Adolf

* 10.6.1920 i Övermark. Inskriven vid seminariet 1937. Stupade 18.1.1942.


ERIKSON, Hans Trygve H
åkan
* 7.10.1928 i Övermark. Dimitterad 1951. Lärare i Lovisa samskola 1951—52, Rangsby, Närpes 1952—53, Vörå centralskola 1953—54, Tuvas, Övermark 1954—. (?) (T: Lärare Rejpelt, Vörå 1957—.)


ERIKSSON, Albert Filemon

* 8.3.1899 i Västanfjärd. Gift med kontoristen Agda Vestén. Dimitterad 1927. Pedagogieexamen 1938. Lärare i Svartbäck, Pyttis 1927—48, Skräbböle, Pargas 1948—. Körledare. † 10.1.1955.


ERIKSSON, Birger

* 23.2.1910 i Västanfjärd. Dimitterad som hospitant 1930. Studentexamen. Seminarierektor i Amboland, Afrika. (KB) [Evangelisk luthersk kyrka i Namibia.]


ERIKSSON, Erik Alvar

* 6.7.1929 i Vasa. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen . Lärare i Andkil, Vörå 1952—. (52)


ERIKSSON, Erik Edvin

* 30.3.1892 i Vasa. Dimitterad 1916. Lärare i Österhankmo, Kvevlax 1917—19, Petsmo, Kvevlax 1919—22. † 24.12.1922. (23)


ERIKSSON, Erik Emil

se Tallmarck, Erik Emil!


ERIKSSON, Erik Werner Leonard

se Eker, Erik Werner Leonard!


ERIKSSON, Jan Erik

(Ej införd i matrikeln, torde ha studerat vid seminariet.) (?)


ERIKSSON, Herbert Alf

* 14.7.1920 i Jomala. Avgått 1945. (?)

Faksimil

ERIKSSON, Holger Edvard
* 2.8.1931 i Föglö. Dimitterad 1954. Lärare Brändö, Brändö 1954—. (?)


ERIKSSON, Holger Johannes

* 19.4.1927 i Pargas. Dimitterad 1948. Lärare i Spjutsund, Sibbo 1948—50, Sunnanberg, Pargas 1950 —.


ERIKSSON, Isak

se Rundt, Isak!


ERIKSSON, Johannes Alexander

se Rydström, Johannes Alexander!


ERIKSSON, Karl Evert

se Solvin, Karl Evert!


ERIKSSON, Karl Michael

* 13.3.1929 i Vasa. Gift 1950 med lärare Birgit Inga Alice Westerberg från Munsala. Dimitterad 1950. Studentexamen. Lärare i Ytterjeppo, Nykarleby lk. 1950 —.


ERIKSSON, Karl Tage

* 19.11.1929 i Lemland. Dimitterad 1956. Studentexamen. T.f. lärare i Finby, Sund 1951—54. Lärare i Rörstorp, Lemland 1956—.


ERIKSSON, Knut Valter

se Edhag, Knut Valter!


ERIKSSON, Kristian Vilhelm

se Ekmark, Kristian Vilhelm!


ERIKSSON, Oscar

se Westerlund, Oscar!


ERIKSSON, Sigrid Alice

se Rostén, Sigrid Alice!


ERIKSSON, Sven Konrad

* 11.11.1882 i Västanfjärd. Gift 1909 med lärare Bertha Sofia Svedström från Gamlakarleby. Dimitterad 1904. Lärare i Brännboda, Västanfjärd 1909—20. † 2.7.1922 i Kimito. (KB)


ERIKSSON, Otto Bernhard

se Berg, Otto Bernhard!


ERIKSSON, Otto Jonatan

se Ekestam, Otto Jonatan!


ERIKSSON, Otto Valentin

* 5.10.1868 i Kimito. Avgått 1891. Ambulerande lärare i Kimito. † 20.3.1898. (98)


ERIKSSON, Runar Elo

se Ehrsgränd, Runar Elo!


ERKAS, Erik August

* 28.11.1874 i Närpes. Gift 1910 med Edit Lovisa Sjöblad. Dimitterad 1899. Lärare i Näsby, Närpes 1899—1935. † 4.11.1935.


ERKAS, Johan Ivar

* 20.8.1890 i Närpes. Dimitterad 1915. Lärare i Övermark. † 7.8.1918. (?)


ERLUND, Ragnar Josef

* 9.12.1912 i Tjöck. Dimitterad 1936. Lärare i Lappfjärd två år, Dickursby, Helsinge 1949, Kyrkoby, Ingå 1951—. Ordförande för VIII:e Ungdomsringen.


ERTMAN, Clyde Oskar

* 24.12.1877 i Nystad. Inskriven vid seminariet 1902. † 18.6.1904.


ESSEN, Edvard Wilhelm von

* 12.9.1858 i Uleåborg. Gift 1887 med Agnes Amanda Nordgren. Avgått 1877. Stationsinspektor i Jeppo till 1896, sedan i Storkyro till sin död 5.11.1915. (KB)


EVERTSON, Bruno Edvin

* 20.4.1931 i Liljendal. Dimitterad 1953. Lärare i Särklax, Pernå 1953—. (?) (T: Lärare Sävträsk, Liljendal 1957—.)

(Inf. 2023-02-12.)

F

FAGERHOLM, Karl-Gunnar
* 30.8.1930 i Saltvik. Gift 1953 med Maj-Gret Husell från Saltvik. Dimitterad 1954. — Konsertresa med seminariekören till Åboland och Åland juni 1954, dirigent. — Lärare i Godby, Finström 1954—. (54)


* FAGERLUND, Birger Johan
* 23.8.1917 i Nykarleby. Gift med Helga Valdine Vickström. Avgått 1938. Anställd som kontorist vid Helsingfors Telefonförening.


FAGERLUND, Gunnar
* 1.4.1895 i Helsingfors. Dimitterad 1917. Lärare på Bastö, Ingå 1918—29. † 2.5.1929. (KB)


FAGERLUND, John Nandor
* 24.12.1892 i Brändö, Åland. Gift 1915 med bankbiträde Elin Maria Forsström. Dimitterad 1916. Studerat skolsparverksamhet i Sverige 1937. Lärare i Ytterjeppo, Nykarleby lk. 1916—24, Boxby, Sibbo 1924—39. Föreståndare för Sibbo Sparbank i Boxby 1929—39. Körledare. Ordförande i ungdomsföreningen. Orkestermedlem. † 28.3.1939.


FAGERLUND, Karl Anton Torsten
* 10.7.1929 i Brändö, Åland. Gift med Inga-Lis Emilia Ahlbäck från Terjärv. Dimitterad 1953. Lärare Tosarby, Sund 1953—. (54)


FAGERLUND, Karl Reinhold
* 23.11.1873 i Bromarf. Gift 1910 med lärare Ellen Maria Mattsson. Dimitterad 1908. Lärare i Västanfjärd 1908—09, slöjdlärare i Könick, Bromarf 1910—37. Banktjänsteman vid Bromarf Sparbank 1911—12. † 18.6.1947. (?)


FAGERSTÈN, Hugo Johannes
* 3.2.1880 i Hitis. Dimitterad 1902. Lärare i Kyrkoby, Hitis 1902—22. † 26.9.1922. (KB)


FAGERSTEN, Rudolf Carolus Johannes
* 6.5.1908 i Hitis. Gift 1938 med lärare i huslig ekonomi Ulla Aira Forsblom. Dimitterad 1930. Deltagit i tre dirigentkurser. Bibliotekariekurs. Studieresor i Sverige 1940 och 1946. Lärare i Virkby, Lojo 1931, Könick, Bromarf 1955. Bibliotekarie vid Lojo kommunalstambibliotek 1931—. Kamrer i Virkby Sparbank 1933—. Medlem i folkskolnämnden i Lojo 1945—.


FAGERSTRÖM, Börje Boris
* 21.1.1933 i Västanfjärd. Dimitterad 1956. Lärare Evangeliska folkhögskolan i Södra Finland, Hangö 1956—.


FAGERSTRÖM, Hjalmar Bernhard
* 24.1.1910 i Houtskär. Avgått 1930. (?)1947

FAGERUDD, Herman Evald
* 15.10.1902 i Larsmo. Gift 1926 med kassörskan Alma Elise Henriksson. Dimitterad 1926. Pedagogieexamen . Examen i nordisk filologi och systematisk teologi. Studerat modersmålsundervisning i Sverige och Norge 1930 (med stipendium från S.F.V.). Lärare i Holm, Larsmo 1926—27, Grev, Larsmo 1927—. Socialministeriets instruktör för kommunala nykterhetsnämnden, i svenska Finland 1949—51. Skolnämndsordförande i Larsmo. Medlem i kommunalfullmäktige. Sekreterare i Pedersöre Handelslags förvaltningsråd. Sekreterare i Österbottens norra nykterhetskrets. Tillhör direktionen för Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola. Medlem i kyrkofullmäktige. Sekreterare i Svenska folkpartiets lokalavdelning i Larsmo. Sekreterare i Pedersörebygdens historiekommitté. — Sekreterare Svenska Österbottens norra lärarförening från 1948. (54) [Foto.]


FALCK, John Alexander
* 9.8.1891 i Ekenäs lk. Dimitterad 1916. Genomgick småbrukarskolan i Östra Nyland. Lärare i Kabböle 1947—. Lokalchef för Lappträsk skyddskår 1928—38. † 27.2.1949.

Faksimil

FALCK (f. Relander), Salome
* 7.11.1895 i Viborg. Frånskild. Dimitterad som hospitant 1916. Student 1914. Tillfälliga lärarvikariat. Verksam inom Lotta Svärd.


FALK, Harald Edvin
* 16. 3, 1889 i Pyttis. Dimitterad 1912. Flyttat till Sverige. Vikarierat där vid olika skolor. Torde senare övergått till annan verksamhet. (?)


FALK, Lennart
* 30.10.1886 i Pyttis. Gift 1936 med Ingrid Elise Renfelt. Dimitterad 1909. Deltagit i föreläsningskurser i Helsingfors 1936 och 1947. Lärare i Köpbacka, Pernå 1909—. Verksam inom ungdomsföreningen. Ordförande i valnämnderna för politiska och kommunalval. Ordförande i förmyndarnämnden. Ordförande i inkvarteringsnämnden. — Pension 1953.


FALKMAN, Nils Teodor
* 25.9.1908 i Krylbo, Sverige. Gift med lärare Tora Regina Olsson. Dimitterad 1930. Folkskollärarexamen i Luleå 1935. Lärare vid Galvens skola, Alfta 1936—45, i Karlskoga 1946—.


FAVÉN, Adolf Fredrik
* 16.12.1855 i Kristinestad. Avgått 1876. Vistades senast i Nya Zeeland. Död. (KB)


FELLMAN, Alexander
* 11.6.1895 i Nykarleby. Dimitterad 1918. Lärare i Nordanå, Purmo 1922. Deltagit i frihetskriget. Var med i Melins kompani vid intagningen av Tammerfors. † 8.2.1941. (?)


FELLMAN, Ernst Oscar
* 19.8.1893 i Föglö. Dimitterad 1917. Studerat geografi. Undervisat i Sverige, Danmark och England. Vikarierande lärare i Överby, Nedervetil ht. 1918, Fredriksberg, Sjundeå ht. 1919. Lärare i Helsingfors 1920—. Utarbetat arbetskartor (Fellman-Kivistö). Styrelsemedlem i Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening. Tillhör stiftarna av Finland svenska manssångarförbund. † 23.5.1946. (23)


FELLMAN, Rolf Gunnar Teodor
* 11.5.1925 i Saltvik. Dimitterad 1948. Pedagogieexamen 1948. Lärare i Vargskär, Föglö 1948—, transporterad till Rangsby, Saltvik 1953.


FINCKE, Gustaf Adolf
* 30.5.1887 i Helsingfors. Gift 1911 med H. Karlsson. Dimitterad 1909. Lärare i Stor-Pellinge, Borgå lk. 1909—17, Borgå 1917—. Lärare och föreståndare vid Hantverksskolan i Borgå. Stipendieresa. † 23.5.1924. (23)1929

* 1929 FINNE, Erik
* 16.4.1869 i Nykarleby lk. Gift med Emilia Gustafsson. Dimitterad 1892. Lärare i Sisbacka, Purmo 1892—1900, Villbacka, Purmo 1900—1925. Pension 1925. Kantor-organist i Purmo 1908—31. † 28.7.1931.


FINNE, Isak
* 27.1.1862 i Vörå. Gift 1886 med Maria Glasmästar. Dimitterad 1883. Lärare i Korsholm 1884—89, Kvevlax 1889—90, Borgå 1891—93 och därefter i Dalsbruk. Verksam inom nykterhetsföreningen. Pension. † i Kvevlax 4.5.1935. (23)


FINNE, Johannes Karl Samuel
* 30.1.1912 i Ekenäs. Gift med lärare Ingalill Josefina Elisabeth Fagerlund. Dimitterad 1935. Lärare i Käinby, Helsinge 1947—.


FINNÄS, Alf Göran
* 2.7.1930 i Viborg. Dimitterad 1954. Studentexamen. Lärare i Risis, Nagu 1954—. (54) (T: Lärare Lotlax, Vörå 1957—.)


FINNÄS, Johannes
* 22.6.1860 i Larsmo. Gift 1) 1886 med Anna Erika Nygren, 2) Greta Maria Dahllund. Dimitterad 1883. Vikarierande lärare i Larsmo 1883—84, ordinarie lärare i Esse kyrkoby 1884. Kommunala uppdrag. Deltagit i nykterbetsarbete. Föreståndare för Unionbanken i Esse 1919—. † 27.10.1936. (2i3)


FINNÄS, Johan Wilhelm
* 25.6.1892 i Pedersöre. Gift 1913 med Amanda Albertina Sofia Dahla. Dimitterad 1915. Två pedagogikkurser. Skyddskårsofficersexamen 1923. Kördirigentkurs. Företagit resor till Estland och Sverige. Lärare i Knifsund, Öja 1915—. Ordförande i kommunalstämman 1916—, i kommunalfullmäktige.1932—. Körledare 1915—. Ordförande i Lantmanna-fiskargillet 1916—45. Ordförande i Föreningen Folkhälsan 1935—. Ordförande i ungdoms- och nykterhetsföreningar 1916—22. Bibliotekarie 1935—. Sekreterare och kassör i Norra Svenska Österbottens Travförbund.1935—47. Sk. Fk. Fr. m. 1. Nationalhjälpens förtjänstmedalj. Som kommunens förtroendeman till stridsfronten 1918, 1939, 1941. — Pension 1950.


FINNÄS, Tor Emil
* 13.12.1890 i Esse. Gift med lärare Rakel Eklund. Dimitterad 1914. Vikarierande lärare i Överesse höstterminen1914, ordinarie lärare därstädes 1915. Lärare vid Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1915—16. Vikarierande lärare i Forsby, Pedersöre 1916—17, ordinarie lärare därstädes 1917—1948. † 28.10.1948. (54)


FINNÄS, Uno Ragnar
* 5.5.1901 i Esse. Gift med lärare Elvira Smeds. Dimitterad 1925. Lärare i Överesse 1925—.1934

FINNÄS, Viktor Alvar
* 7.1.1910 i Larsmo. Gift 1937 med Greta Elvira Enberg. Dimitterad 1933. Pedagogieexamen . Examen i sociologi vid Helsingfors universitet. Lärare vid Östensö skolhem 1936—46, vid Östensö folkskola, Pedersöre 1946—.1934

FJÄLLSBY (Nilsson), Nils Levi
* 17.6.1903 i Boden, Sverige. Gift 1945 med Ellen Kristina Olsson. Dimitterad 1929. Folkskollärarexamen i Luleå 1934. Vikarierande lärare i Tärendö, Norrbotten 4 år, i Torsåker, Gästrikland 4 år, ordinarie lärare i Myrvarv, Holmedal i Värmland 1943—. Ledamot av kommunalfullmäktige i Holmedal. Suppleant i skolstyrelsen.


FJÄRDSTRAND (f. Wärnå), Hilma
* 7.10.1898 i Esse. Gift med slöjdlärare Oskar Fjärdstrand. Dimitterad som hospitant 1925 med dispens. Lärare i Helenelund, Korsnäs 1925—. Verksam inom Marthaföreningen och nykterhetsarbetet. Pension 1948.

Faksimil

FOGEL, Erik Alfred
se Fogelström, E. A.


FOGEL, Erik Gunnar Andreas
* 31.10.1905 i Munsala. Avgått 1925. Sårad i striden vid Säntämä 5.9. 41. Död på krigssjukhus 25.9.1941.


FOGELBERG, Fritiof Johan
* 17.2.1881 i Mö församling, Sverige. Inskriven 1901. Avgick. (?)


FOGELSTRÖM (Fogel), Erik Alfred
* 26.12.1886 i Munsala. Gift 1922 med Margit Johanna Holmsten. Dimitterad 1910. Resa till Polen sommaren 1934 på inbjudan av polska lärarföreningen. Lärare i Pensala, Munsala höstterminen 1910, Terjärv kyrkoby 1911—. Andra lärare vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1927—29. Ordförande i kommunalnämnden 1921—27. Viceordförande i kommunalfullmäktige 1921—. Ordförande i norra lärarkretsen 1932—34. Ledare av körer och musikkapell. — Pension 1949.


FORS, Birger Alfred
* 2.10.1910 i Pargas. Gift med Iris Söderholm. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen 1936. Tekniska och merkantila kurser per korrespondens. Lärare i Malm, Pargas 1936—55, Helsingfors 1955—. Merkantil verksamhet inom Oy Fors Ab samt Rederi Ab Rea. Medlem i kommunalnämnden och biblioteksnämnden. Medlem i Pargas köpings organisationsnämnd.


FORS, Gustaf Alfred
* 4.8.1874 i Terjärv. Gift 1902 med Irene Johanna Ekman. Dimitterad 1896. Pedagogieexamen 1911. Examen i svenska språket 1912. Lärare vid folkskola i Storgård, Pargas 1896—1912, i Malm, Pargas 1912—36.Pension 1936. Kommunalfullmäktige. Medlem i vårdnämnden. Medlem i skolutskottet. † 24.8.1944.1956

FORS, John Arvid
* 8.7.1921 i Maxmo. Gift 1950 med fotograf Elin Hägglund från Vörå. — Dimitterad 1949. Pedagogieexamen . (cl). Kompetent för övningsskollärare 1952. — Lärare i Veikars, Korsholm 1949—53, övningsskollärare vid Nykarleby seminarium 1953—. Distriktsbibliotekarie Veikars 1949—53.


FORS, Leander
* 17.4.1866 i Esse. Avgått 1888. † 20.9.1888. (98)


FORS, Oskar August
* 2.4.1902 i Nykarleby [lk]. Gift med kontoristen Elin Backlund. Dimitterad 1925. Varit två somrar eldare på handelsfartyg. Besökt England, Skottland, Belgien, Danmark och Polen åren 1937—38. Lärare vid Kyrkostrand folkskola, Pedersöre 1925—26, biträdande lärare i Kvevlax kyrkoby 1927—29. Åtta år i Vasa stads tjänst 1938—47. Lärare i Köklot, Kvevlax 1947—48, Norra Vallgrund 1948—. Tillhörde direktionen för Vasa stads folkskola 4 år, Arbetarinstitutet 3 år. Medlem i Rundradions programkommitté i Vasa 2 år. Ledamot av Vasa svenska flickskolas föräldraråd 3 år.


FORSANDER, Johan Emil
* 14.4.1872 i Terjärv. Gift 1899 med lärare Julia Ahlbäck. Dimitterad 1894. Företagit studieresor i Sverige. Lärare i Hirvlax, Munsala 1894—97, Kållby, Pedersöre 1897—1927. Pension 1927. Övergick som pensionerad till bankverksamhet. Deltagit i det fria folkbildningsarbetet. Kommunala och politiska förtroendeuppdrag. Utgivit i tryck Förberedande kurs i geografi för folkskolan. † 6.1.1940. [Höll tal vid Nykarleby seminariums 50-årsfest.]


FORSANDER, Johan Viktor
se Ahlsved, Johan Viktor!


FORSBERG, Elam
* 10.7.1901 i Råneå, Sverige. Dimitterad 1927. Studentkurs per korrespondens. Lantmannaskola i Hammenhög i Skåne. Kurser för lärare i Sverige. Skolresa genom Finland 1924. Studieresor i Sverige och Norge. Innehaft lärartjänster i Sverige. Lärare i Korpo, Houtskär 1948—. Kontorsarbete. Journalistisk verksamhet. Jordbrukare i Sverige. Samlat uppteckningar för Nordiska museet i Stockholm.


* FORSBERG, Johan Axel
* 8.11.1859 i Nykarleby lk. Gift 1) 1884 med Alma Fredrika Stenman från Vasa, 2) 1894 med Maria Alexandra Gästrin från Nykarleby. — Inskriven 1877, avgått 1878. Butiksbiträde hos Axel Herler, Nykarleby, till 1886. Handelsbokhållare i Kristinestad och Vasa 1886—1898. Kommissionär i Nykarleby 1898—. † 31.10.1924. (KB)


FORSBLOM, Lars Yngve
* 16.1.1929 i Borgå lk. Gift 1955 med Maj-Britt Jansson från Nykarleby. Dimitterad 1955. Lärare Virkby, Lojo 1955—.


FORSBLOM, Otto Vilhelm
* 7.9.1875 i Borgå lk. Gift 1905 med Agda Konsin från Somero. Avgått 1897. Vikarierande lärare i Kyrkslätt, Bobäck. — Genomgått Korsholms jordbruksskola. Ägde Kimala gård i Somero 1905—10. Från 1911 under 17 år anställd hos bankirfirma Tavaststjerna & von Bonsdorff, Helsingfors. † 18.12.1957. (57)


FORSBLOM, Paul Gustav Robert

* 7.6.1933 i Borgå lk. Dimitterad 1955. Lärare Härkäpää, Pernå 1955—. (?)1936

FORSELLS (Andersson), Karl Emil
* 18.12.1898 i Nykarleby lk. Gift med Hildur Martha Maria Hamberg. Dimitterad 1925. Lärare i Villbacka, Purmo 1925—. Ff-ledare. Medlem i kommunalfullmäktige och kommunala nämnder. [Villa.]


FORSÉN, Gustav Anton
* 26.6.1925 i Terjärv. Dimitterad 1953. Lärare i Hästbacka, Terjärv 1955—. (?)


FORSGÅRD (f. Barck), Sigrid Dagmar
* 9.10.1880 i Jyväskylä. Gift 1907 med vicehäradshövding Lennart Forsgård. Änka 1920. Dimitterad som hospitant 1905. Dimitterad från Fruntimmersskolan i Nkby 1897, från Svenska Fortbildningsläroverket i Helsingfors 1902. Vikarierande lärare i Vasa 1905—06 och 1921—31, ordinarie lärare 1931—47. Pension 1947. Lärare vid Primärskolan i Vasa 1906—09. Upprätthållit en privat förberedande skola i Vasa 1912—13 och 1915—20.


FORSMAN, Jakob
* 21.1.1855 i Pedersöre. Dimitterad 1878. Lärare i Hangö. † 2.3.1882. (23)


FORSMAN, Lars Albert Johannes
* 26.12.1928 i Pedersöre. Gift 1956 med diplomkorrespondent Aslög Fagerudd från Larsmo. Dimitterad 1955. Lärare i Holm, Larsmo 1955—. (?)

Faksimil

FORSMAN, Rafael Johannes
* 24.9.1923 i Pargas. Dimitterad 1948. Pedagogieexamen . Bibliotekarieexamen Lärare i Sonboda, Föglö 1948—51, i centralskolan, Lemland 1951—.


FORSS, Matts
* 31.3.1858 i Vörå. Gift 1880 med lärare Johanna Maria Minnona Rancken. Dimitterad 1879. Lärare vid Prästgårdsbackens folkskola, Borgå 1879—89, i Helsingfors 1889—1903. Arbetat för nykterhet samt för inrättande av folkskola och bibliotek. Grundare av och redaktör för tidning Veckobladet 1892—1903. Skrivit artiklar i olika tidningar. † 17.11.1903. (23, KB)


FORSSELL, Carl Wilhelm
* 29.12.1848 i Esbo. † 11.5.1879. Begraven i Nykarleby.


FORSSELL, Ferry Fjalar

* 15.8.1898 i Pyttis. Gift med kontoristen Ellen Ingeborg Bengtström. Dimitterad 1921. Lärare i Ekenäs 1922—. Lärare i räkning vid Ekenäs forstskola 1938—. Lärare i gymnastik vid Ekenäs samskola 1923—46. Ordförande för Nylands distrikt av Finlands bollförbund 12 år. Ordförande i Ekenäs idrottsförening. Ordförande i vårdnämnden. Sekreterare och kassör i Svenska folkpartiets lokalstyrelse.


FORSSELL, Karl Birger
* 6.9.1911 i Helsingfors. Inskriven 1948, avgått 8.11.1948. — Posttjänsteman 1946—48. (?)1935

FORSSTÉN (Stenfors), Erik Elis
* 27.4.1912 i Övermark. Gift med Sylvia Jacobson. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen . (cl). Lärare i Närpes, Knösen folkskola1936—42, Övermark kyrkoby 1942—49, Åbo 1949—. Ordförande i ungdomsföreningen 1943—46. Ordförande i folkskolnämnden. Körledare. Styrelsemedlem i Södra Österbottens sång- och musikförbund. Styrelsemedlem i VII Ungdomsringen. Ordförande i Övermark lantbruksklubb. Revisor i Övermark Andelshandel. — Ordförande i Åbo svenska lärarförening 1952—55. 1935


FORSTÉN, Hans Emil
* 24.11.1908 i Snappertuna. Gift med lärare Saga Gustafsson. Dimitterad 1937. Pedagogieexamen 1937. Dirigentkurs. Lärare i Estby, Kyrkslätt 1938—. Efter evakueringen i Mårtensby, Sibbo. Körledare.


* FORSTÉN, Otto Vilhelm
* 24.10.1864 i Nykarleby. Dimitterad 1887. Lärare i Korsholm vid olika folkskolor (Tölby, Singsby, Gerby). † 27.11.1901. (KB)


FORSTÉN (f. Gustafsson), Sally Anna Maria
* 23.5.1903 i Jakobstad. Gift med guldsmed Erik Forstén. Dimitterad som hospitant 1923. Student. Pedagogieexamen . Akademiska fortsättningskurser. Tre dirigentkurser. Lärare i Vestervik, Snappertuna 1925—45, (T.f. i Jakobstad 1936—38), i Helsingfors 1952—.

FOUGSTEDT (f. Sundqvist), Ester Johanna
* 15.4.1891 i Helsingfors. Gift med seminariedirektor Nils Alarik Fougstedt. Dimitterad som hospitant 1915. Student. Lärare i småskolan i Purmo 1912—13, Vestersundsby 1913—14. Lärare vid Överesse högre folkskola 1915—16. Vikarierande lärare i Nykarleby seminariums övningsskola i olika repriser 1929—1953. Lärare i finska och matematik vid Nykarleby samskola1919—22 samt i gymnastik för flickor 1924—28. Ordförande, viceordförande och kassör i ett flertal kommunala och sociala nämnder och föreningar. Fr. m. 2, Lotta Svärds förtjänstkors, Nationalhjälpens förtjänstmedalj och olika minnesmedaljer.1947

FRANZÉN, Edvin Torild
* 25.6.1918 i Övermark. Gift med bokförerskan Enly Helena Yrjans. Dimitterad 1941. Pedagogieexamen . Hermodskurser. RUK 1943. Examen i nationalekonomi vid Svenska medborgarhögskolan. Sparbanksstuderande i Ronneby, Sverige 1947. Lärare i Bodbacka, Övermark 1942—46, Kråkö, Borgå lk. 1954—56, Lagstad, Esbo 1956—. Sparbanksdirektör i Kristinestad-Tjöck från 1945. Sjukhusekonom i Kristinestad 1947—. Medlem i biblioteksnämnden i Övermark. Sekreterare i hälsovårdsnämnden i Kristinestad. Sekreterare i sjukhusnämnden. Medlem i styrelsen och kassör för Sydösterbottens Idrottsdistrikt. Mmed. 39—40 med sv. o. s, Fr. K. 4, två st. Fr. m. 2.


FREDRIKSON, Karl Anton
* 1.5.1887. Inskriven 1905. † 29.4.1906. Begraven i Nykarleby.


FREDRIKSSON, Herman

* 2.5.1869 i Gamlakarleby. Inskriven 1887. † 26.2.1891. (98)


FREDRIKSSON, Julius Johan
* 18.12.1906 i Liljendal. Avgått 1926. Till sjöss 1927. Emigrerat 1928 till Canada. Arbetade på en såginrättning. † 7.8.1956 (KB)1954

FREDRIKSSON, Tor-Helle
* 24.3.1928 i Helsingfors. Gift med lärare Anita Andersson från Helsingfors. Dimitterad 1952. Studentexamen. Studerade l år vid Helsingfors Universitet. — T.f. lärare i Padva, Bromarf 1950—51, Norra Paipis, Sibbo 1953—55, Nordsjö-Botby, Helsinge 1955—. (54)


FREJBORG, Karl (Carl) Fredrik
* 24.10.1859 i Borgå lk. Dimitterad 1881. Lärare i Helsingfors från 1881. † 5.4.1918. (23)


FRIDOLFSSON, Artur Vilhelm
* 30.10.1900 i Borgå lk. Dimitterad 1924. Lärare Pirlax, Borgå lk. 1924—28. † 18.9.1929. (KB)


FRIDOLFSSON, Runar Rafael
* 19.9.1902 i Borgå lk. Gift med lärare Gundborg Alice Maria Rökman. Dimitterad 1926. Tecknings- och målningskurser per korrespondens. Lärare i Thorsby, Pernå 1926—44, Isnäs, Pernå 1944—50, Ylike, Borgå lk 1950—. Jordbrukare.
(54)

Faksimil

* FRILUND, Jakob Axel
* 18.6.1902 i Nykarleby lk. Dimitterad 1925. Deltagit i sommarkurser. Cykelfärder i Sverige och Norge. Besökt Nordisk studievecka i Estland 1938. Lärare i Petsmo, Kvevlax 1927—. Varit ordförande i Petsmo ungdomsförening. Ordförande i arbetsnämnden. Yrkesinspektör. Kommunalrevisor. Styrelsemedlem i centralbiblioteket. Skattmästare i Folkhälsan.1947*

FRILUND, Karl Johan
* 31.1.1881 i Munsala. Gift 1919 med lärare Ellen Sofia Klockars. Dimitterad 1903. Genomgått ”samaritkurs”, teckningskurs, gymnastik- och lekkurs och arbetsskolkurs. Två studieresor till Sverige och en till Norge i kooperativt syfte. Lärare i Norrby, Nedervetil 1903—1911, Åbacka, Nedervetil 1911—43 och Hirvlax, Munsala 1943—50. Pension 1950. Sparbankskamrer 1920—43. Ordförande i olika ungdomsföreningar. Ordförande i legonämnden och skattenämnden. Ordförande i biblioteksstyrelsen, viceordförande i kommunalfullmäktige. Medlem i styrelsen för Svenska Österbottens handelslagsdistrikt. Revisor i Karlebynejdens Handelslag. Ordförande och sekreterare i nykterhetsföreningen. Ordförande i skolnämnden. Lärarkårens representant i skolnämnden och dess sekreterare. Ordförande i SFS, Nykarleby avdelning. Sekreterare i Nykarleby Museiförening. Sparbanksförbundets förtjänstmärke. (54)


FRIMAN, Astrid Elisabet
se Brown, Astrid Elisabet!


FROSTDAHL, Arnold August
* 8.6.1916 i Nykarleby lk. Dimitterad 1944. Pedagogieexamen . (cl). Lärare i Tammerfors 1945—46, Hangö 1946—49, Helsingfors 1949—.


* FROSTE, Matts William
* 21.10.1864 i Nykarleby. Gift med Hilda Maria Lövholm (Sundberg). Dimitterad 1884. Lärare i Socklot, Nykarleby lk. 1884—1915. Pension 1915. Livförsäkringsinspektör i Jakobstad 1914—20. Ordförande och kassör i kommunalnämnden i Nykarleby lk. till 1892. Kommunalsekreterare i Karis 1920—24. † 12.2.1936. [Frostes gård.]


FRÖJDÖ, Bengt Torolf Johannes
* 30.9.1931 i Kronoby. Dimitterad 1955. Lärare Kyrkoby, Kronoby 1955—. (?)


FURU, Johan Börje
* 5.7.1922 i Terjärv. Avgått 1946. Forsttekniker. (?)


FURU, Johan Herbert (Bertil)
* 31.8.1891 i Terjärv. Gift 1920 med Anna Elvira Björk. Dimitterad 1916. Lärare vid Högnabba folkskola i Terjärv 1916—53. Pension 1953. Föreståndare för andelshandeln. Kommunalfullmäktige. Folktingsmannauppdrag. Medlem i olika styrelser, nämnder och kommittéer. — R. FLO).1947

FÅGELBÄRJ (Fågel), Erik Viljam
* 3.11.1901 i Munsala. Gift 1943 med lärare och butiksföreståndare Nelly Svedvall. Dimitterad 1924. Idkat studier i olika ämnen vid Hermods, NKI och andra brevskolor. Målat och tecknat vid Ollers konstskola i Stockholm. Deltagit i olika kurser i Finland, Sverige och Norge. T.f. lärare vid Storsved, Röukas, Kerklax, Sockenbacka och Norrback folkskolor. Lärare i Mörtmark, Bötom 1953—56, Kiisk, Esse 1956—. Varit jordbrukare och är hemmansägare i Hirvlax. Haft anställning fyra år som resetalare för fredsrörelsen i Sverige och har gjort kortare och längre talarturnéer för freds-, nykterhets-, arbetar- och andelsrörelsen. Deltagit i olika föreningars verksamhet som ledare för studie-, teater-, talkörs-, folkdans och andra verksamheter. Har därjämte skrivit i flera tidningar.


FÖRNÄS, Evert Hemming
* 16.10.1905 i Lappfjärd. Gift med Elvi Lillträsk. Avgått 1922. Studentexamen. Kadettskolan. Tjänstgjort 20 år som officer i armén. Pension som major vid försvarsmakten. Tjänstgör nu som gymnastiklärare vid Kristinestads samlyceum. Fr. K. 4, Fr. K. 3, Fr. K 3 m. el., Fr. K. 2, Mmed. 39—40 med sv. o. s. ”Summakorset”.

(Inf. 2023-02-11.)

G

GAJEWSKI, Per
se Björkstam, Per!


GERS, Gunnar Johan Ludvig
* 21.7.1906 i Viborg. Dimitterad 1952. Studentexamen. Kadettskolan. Löjtnant. T.f. lärare Björkö, Björköby 1949—50, Varijoki 1952—56, Yli-Olhava, Ijo 1956—57 ? (T: Lärare Kaitakoski, Enare 1957—.)


GEUST, Arnold Georg Walfrid
* 5.3.1916 i Korsnäs. Gift 1941 med Thea Gudrun Rydström. Dimitterad 1938. Pedagogieexamen (cl) 1939. Slöjdkurs 1939 arrangerad av Ålands Hemslöjdsförening och Malmstenska Slöjdförbundet. Kurs i träslöjd 1939 och metallslöjd 1941 vid Nääs slöjdseminarium. Fortbildningskurs 1945 vid Åbo Akademi. Kurs i metallslöjd vid Nääs seminarium 1947. Vikarierande lärare i Vasa 1938—39, Virkby, Gerknäs och Tötar distrikts fortsättningsskola 1944—45. Slöjdlärare i Borgå 1945—.


GEUST (f. Risberg), Hilda Kristina
* 18.12.1908 i Pörtom. Gift 1934 med lärare Evald Geust. Dimitterad som hospitant 1929 Studentexamen. Pedagogieexamen . Sommarkurser. Handarbetskurs vid Nääs slöjdseminarium. Lärare i Merikart, Lillkyro 1929—35, i Vasa 1935—. (T: Ordförande från 1958 i Vasabygdens Martha-distriktsförbund.)


GEUST, Johannes Evald
* 6.11.1903 i Korsnäs. Gift 1934 med lärare Hilda Kristina (Stina) Risberg. Dimitterad 1926. Sommarkurser i Finland och Sverige. Deltagit i Nordiska skolmötet i Stockholm 1935, Nordiska yrkesskolmötet i Helsingfors 1939, i Stockholm 1946. Lärare i Åva, Brändö, Åland 1926—32, Vasa 1982—44 och 1956—. Lärare vid Vasa svenska yrkesläroverk 1944—56. [Foto.]


GINMAN, Lennart Alexander
* 4.4.1885 i Kimito. Gift 1921 med lärare Astrid Amalia Forsman. Dimitterad 1907. Pedagogieexamen 1912. Examen i tyska 1914. Studieresa till Sverige och Danmark 1910. Lärare i Västlax, Kimito 1907—13, Pojo, Billnäs bruk 1913—31, Ekenäs 1931—49. Pension 1950. T.f. lektor i teckning och slöjd vid Nykarleby seminarium vt. 1916. T.f. lärare i teckning och fysik vid Karis-Billnäs samskola i olika repriser. Sångledare i Kimito och Billnäs. Bibliotekskonsulent i Västra Nyland. Ordförande i förmyndarnämnden i Pojo. Medlem i kommunalfullmäktige. Ordförande i Västnyländska ungdomsringen. Ordförande i Nylands lärarkrets. Föreståndare för Billnäs arbetarkurser. Ordförande i vårdnämnden och hyresnämnden i Ekenäs. Ordförande i Östsvensk samling i Ekenäs. Ordförande i styrelsen för Ekenäs Handelslag. Författare till Kring Träsköfjärden. Har tillsammans med G. Sandell utgivit Arbetsuppgifter i zoolog”.

Faksimil

GISTÖ, Mauritz Olof
* 4.7.1907 i Terjärv. Dimitterad 1930. Reservofficersexamen 1931. Lärare vid Kiisk folkskola i Esse 1947—48, Kolam, Terjärv 1948—.


GRAHN, Ludvig Lennart
* 29.11.1916 i Brändö, Åland. Gift med lärare Gunilla Helena Hallbäck. Dimitterad 1941. Lärare i Köklax 1946—52, Tolkis, Borgå lk. 1952—.


GRAN, Mikael
* 3.6.1858 i Vörå. Gift 1884 med Kristina Teir. Dimitterad 1881. Lärare i Sideby från 1881 och innehade tjänsten i 44 år. Kommunaluppdrag. Tidningskorrespondent. † 20.3.1932. (23)


GRANBERG, Bo Edvin
* 15.12.1929 i Jakobstad. Gift 1955 med Elsa Elisabeth Suomela från Jakobstad. Dimitterad 1956. Studentexamen. Lärare i Grabbacka, Karis 1956—.


GRANBERG, Paul Karl Albin
* 12.9.1931 i Lovisa. Dimitterad 1953. Lärare i Embom, Liljendal 1953—. (?) (T: Lärare Kilo-Gröndal, Esbo 1957—.)


GRANDELL, Jarl Konrad
* 21.11.1913 i Närpes. Gift med Göta Valborg Maria Vestervik. Dimitterad 1938. Pedagogieexamen 1938. Reservofficersexamen 1942. Löjtnant1944. Lärare i Ömossa, Sideby 1938—. Körledare. Poststationsföreståndare. 1939—46. Lantbruksklubbledare. Ordförande i ungdomsföreningen 1945—46. Styrelsemedlem i Södra Österbotten idrottsdistrikt 1946. Ledamot av kommunala nämnder och kommittéer. Ordförande i Svenska folkpartiets lokalavdelning. Fr. K. 4 1944.


GRANDELL, Karl Håkan
* 10.10.1933 i Lappträsk. Gift 1955 med Gundel Maria Casén från Nykarleby. Dimitterad 1955. Lärare Påskmark, Tjöck 1955—. (55)


GRANDELL, Karl Rudolf
* 15.8.1908 i Närpes. Gift med lärare Agnes Maria Nordberg. Dimitterad 1930. Reservofficersexamen 1932. Hermodskurser i musikteori m.fl. ämnen. Dirigentkurser. Fortbildningskurser m.m. Föreståndare för Pockar folkskola i Lappträsk 1932—48, Haapajärvi, Kyrkslätt 1948—54, Bäckliden, Närpes 1954—. Kommunal yrkesinspektör. Kommunal utmätningsman. Ordförande i ungdomsföreningen. Ordförande i Pockar jaktförening. Sekreterare i styrelsen för Lappträsk Handelslag m.b.t. Sekreterare i folkskolnämnden. Ordförande i lantbruksklubben. Utgivit i tryck Lappträsk Handelslags 25-års berättelse. Utarbetat och publicerat Pockar svenska folkskolas 50-års historik. Bygdekorrespondent i tidningen Östra Nyland och Hufvudstadsbladet. Sårad i kriget 1941. Fr. K. 4 m. sv., Fr. K. 4 med e.


GRANDELL, Oskar Eugen
* 8.5.1906 i Närpes. Gift med Saga Bengts. Dimitterad 1928. Pedagogieexamen . Deltagit i fortbildnings- och föreläsningskurser. T.f. lärare i Träskvik, Lappfjärd 1928—29. Lärare i Pockar, Lappträsk 1930—32, Hindersby, Lappträsk 1932—. T.f. lärare i gymnastik och hälsolära vid Ålands lyceum höstterminen 1929. Medlem i kommunalfullmäktige. Körledare.


GRANE (Pått), Johan Elmer
* 17.12. 1906 i Närpes. Dimitterad 1930. Laudatur i svensk litteratur. Besökt Kvevlax slöjdskola. Vikarierande lärare vid olika folkskolor. Lantbruksklubbledare i Närpes från 1938. Stupade 14.11.1941.


GRANÉR, Otto Mauritz
* 24.6.1901 i Esse. Gift med kontoristen Hjördis Regina Labbart. Dimitterad 1922. Bibliotekariekurs i Mariehamn 1925. Fortbildningskurs i Vasa 1928. Företagit studieresa till Norrland, Sverige 1924. Lärare i Kuni, Kvevlax 1923—. Kassör i Österbottens mellersta lärarkrets 1926—46. Sekreterare och verksamhetsledare i Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f. 1940—. Direktionsmedlem i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r. f.1940—. Medlem i Turkistuottajat Oy:s direktion i Helsingfors 1944—. Verkställande direktör för Ostrobotnia Päls Ab, Vasa 1945—. Konsultativ medlem i direktionen för Jeppo Fabriker Ab 1946—. Styrelsemedlem i Korsholms Östra Handelslag m.b.t. från 1940 samt efter sammanslagning 1945 med Handelslaget Korsholm u.t. medlem i dess direktion. Ordförande och kassör för V Ungdomsringen ett antal år. Ordförande och medlem i olika kommunala nämnder.


GRANHOLM, Helmer Karl Teodor
* 2.11.1923 i Terjärv. Gift 1950 med Eyvor Aetna Maria Andree från Åbo. — Dimitterad 1950. Studentexamen. Lärare i Kyrkoby, Terjärv 1950—53. Studerat teologi från 1953. (KB)


GRANHOLM, Johan
* 25.2.1860 i Korsholm. Avgått 1880. † 21.6.1880. (98)


GRANHOLM (Grannas) Karl
* 24.9.1853 i Vörå. Gift. Dimitterad 1882. Lärare Kyrkoby, Pernå till 1884, Prästgårdsbacken, Borgå 1884—1891, Pirlax, Borgå lk. 1891—1914. † 17.3.1914. (KB)


GRANHOLM (Waxlax), Karl
* 2.10.1887 i Korsholm. Avgick 1906. Emigrerat till USA 1907. (KB)


GRANHOLM, Rudolf Valfrid
* 13.10.1889 i Borgå lk. Avgått 1910. Järnvägstjänsteman i Helsingfors. Pensionerad. (KB)1954

GRANKVIST, Bror August Voldemar
* 4.2.1928 i Jakobstad. Gift 1952 med lärare Ella Viitanen från Jakobstad. Dimitterad 1954. Studentexamen. Lärare Storbacka, Purmo 1953—55, Jakobstad, fi. [finska skolan?] 1955—56, sv. [svenska skolan?] 1956—. (54)


GRANLUND (Grannas), Anders
* 27.5.1855 i Vörå. Gift 1878 med Olga Amanda Asplund. Dimitterad 1878. Lärare i Finby, Närpes 1878—80, Kaskö 1880—84. † 29.7.1884.


* GRANLUND, Arne Fritiof Axel
* 20.5.1886 i Nykarleby. Gift 1916 med barnmorskan Anna Olivia Smeds. Dimitterad 1908. Kurser i gymnastik, teckning, fortsättningsundervisning. Lärare i Norrnäs, Närpes 1908—. Verkat inom lantmanna- och ungdomsföreningar. Kommunalfullmäktige. Medlem i vårdnämnden. Medlem i diverse styrelser. Idkat jordbruk, fiske och trädgårdsskötsel. † 15.3.1951.


GRANLUND, Aurelia Maria Elisabet (Lisi)
se Byman, Aurelia Maria Elisabet!


* GRANLUND, Gunnar Helge Valdemar
* 25.4.1908 i Nykarleby. Gift med Aili Östman. Dimitterad 1930. Lärare i Vesterö, Maxmo 1941—45, Koskö, Kvevlax 1946—.

Faksimil

GRANNAS, Anders
* 24.11.1862 i Vörå. Avgått 1879. Skolgång i Vasa och Borgå lyceum. Dimissionsbetyg 1889. Bokhållare vid Kervo järnvägsstation 1889. Stationsinspektor i Haapakoski från 1900, sedan i Orismala och Ylistaro. Inspektör vid Lojo station från 1918. Deltagit verksamt i tillkomsten av Ivervo svenska folkskola 1896. SFV:s ombud i Orismala och Lojo. Ombud för Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland. † 18.5.1922. (B)


GRANNAS, Anders
se Granlund, Anders!


GRANNAS (f. Sten), Gunvor Viola
* 30.5.1905 i Pörtom. Gift med bankdirektör Birger Grannas. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen. Lärare i Härkmeri, Lappfjärd 1927—41. Pension 1941. [Foto.]


GRANNAS, Jakob
* 20.8.1861 i Vörå. Avgått 1881. Emigrerat till USA 1893. Bosatt i Philadelphia. (?)


GRANNAS, Karl
se Granholm, K.


* GRANQVIST, Håkan Anders Zacharias
* 21.11.1928 i Nykarleby. Gift 1952 med Sonja Mary Anita Näs från Munsala. Dimitterad 1950. Lärare i Monå, Munsala 1950—55. T.f. lärare i Arvidsjaur 1955—57, Vasa 1957—. [Son till Ture Granqvist.]


GRANQVIST, Otto Vilhelm
* 9.2.1874 i Kimito. Gift 1908 med Salli Eliilia Tanskanen. Dimitterad 1896. Lärare i Fiskars 1897—1902. Folkhögskollärare i Närpes 1902—08. Lärare Nastola, Nastola 1908—11. † 8.3.1911. (KB)1947

GRANQVIST, Ture Rudolf
* 3.11.1898 i Esse. Gift med lärare Meri Dolores Björklund. Dimitterad 1922. Pedagogieexamen 1922. Examen i dogmatik och etik vid Åbo Akademi. Bibliotekarieexamen 1936. Deltagit i flere pedagogiska, religionspedagogiska och nykterhetskurser. Pedagogiska nykterhetskurser i Vendelsberg, Sverige 1946, socialetisk kurs i Danderyd, Sverige 1947. Exkursions- och studieresa till Sverige och Danmark 1928. Övervar på inbjudan av Sveriges lärares nykterhetsförbund dess 40-års jubileum i Göteborg 1946, företog i samband därmed resor i Dalarna, Västergötland och Småland. Deltagit i Nordiska nykterhetsmötet i Stockholm 1947. T.f. lärare i Väster-Yttermark, Närpes vt. 1923. Ordinarie lärare i Nykarleby Kyrkoby 1923—. Lärare vid Östensö skyddshem i Pedersöre 1924—25. Redaktör för Österbottniska Posten 1931—44 med kortare avbrott. Redaktör för barntidningen Eos 1944—. F.S.N:s årsbok 1944—. Kommunalfullmäktige 1937—53, ordförande 1944—53. Kommunalrevisor 1938—. Kyrklig revisor ett tjugotal år. Kyrkofullmäktige och medlem i kyrkorådet. Sekreterare och kassör i Finlands svenska nykterhetsförbund1944—. Sekreterare och kassör i Finlands svenska lärares nykterhetsförening 1936—. Ordförande i Österbottens norra nykterhetskrets 1935—. Ordförande i Nykarleby nykterhetsförening 1930—. Sekreterare och kassör i Nykarlebynejdens sång- och musikförbund en följd av år. Ordförande i Nykarleby-Vörå, lärarförening1941—, därförinnan sekreterare. Timlärare i sång och räkning vid Närpes folkhögskola vt. 1923. Andra lärare vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1923—31. Slöjdlärare vid samma skola 1924—25. Timlärare i religion vid Nykarleby samskola1931—32 samt under kortare perioder. Kommunalbibliotekarie 1936—. Ordförande och medlem i ett flertal kommunala nämnder och styrelser. Medlem i lärarföreningens centralstyrelse. Sekreterare 17 år i förening Folkhälsan i Nykarlebynejden, ordförande 1946—. Medlem i styrelsen för Svenska folkpartiets lokalavdelning. Medlem i styrelsen för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Tillhör direktionen för Nykarleby samskola. Revisor i Nykarleby Handelslag 1944—. Mmed, nationalhjälpens förtjänstmedalj, R FLO.


GRANROTH (Raj), Jakob Edvin
* 4.6.1902 i Pedersöre. Gift med Elvy Amanda Moström. Dimitterad 1924. Fortbildningskurser i Vasa 1928. Religionspedagogikkurser i Nykarleby 1929. Lärare vid Kyrkoby, Kvevlax 1924—25, Söderuddens folkskola i Replot 1925—46, Rimal, Solf 1946—. Ledamot av kommunalfullmäktige i Replot 1934—40. Förbundsfullmäktige i Arbetsinrättningen i Kronoby 1935—45. Revisor i Söderuddens fiskeriandelslag m.b.t. 1926—45 och Solf Sparbank. Ordförande i Folkhälsan och FRK, Solf. Kommunala förtroendeuppdrag. Representant i Österbotten för Fazers Musikhandel, innehar egen musikhandel i Vasa. Sång- och körledare.


GRANSKOG, Karl Oskar
* 5.1.1886 i Saltvik. Gift 1921 med lärare Jenny Siviä Sandberg. Dimitterad 1908. Deltagit i ett flertal feriekurser. Vikarierade vid olika folkskolor. Lärare i Torp, Hammarland 1913—53. Ombudsman i statens skattenämnd över 20 år. Sekreterare i Ålands lärarförening 1926—. Kommunalfullmäktige och sekreterare 12 år. Medlem i kyrkofullmäktige. — Pension 1953.


GRANSTRÖM, Sven Bertil
* 9.10.1924 i Övermark. Dimitterad 1954. Lärare Vörå centralskola 1954—. (?)


GRANVIK, Alf Eigil Joel
* 27.10.1921 i Nedervetil. Avgått 1947. Studerat teologi. Prästvigd 12.6.1951. (T: Kyrkoherde i Maxmo 1954—.) [Officiant vid första Smeds-träffen.]1923*

GRANVIK, Anton Joel
* 2.11.1892 i Terjärv. Gift 1915 med Helga Emilia Blomström. Dimitterad 1915. Pedagogieexamen (cl). Akademiska fortsättningskurser 1919. Resor i Sverige och Norge 1935 och 36 (stipendiat). Lärare i Norrby, Nedervetil 1915—23, Långbacka 1923—48. Chefredaktör för tidningen Österbottningen 1948—57. Ordförande i ungdomsföreningen. Viceordförande i S.Ö.U. Ordförande och sekreterare i kommunalfullmäktige i Nedervetil. Ordförande i Svenska folkpartiets lokalavdelning. Ordförande i Folkhälsan. Sekreterare i Karlebynejdens sång- och musikförbund. Redaktör vid olika tidningar. Redaktionssekreterare och andra redaktör vid tidningen Österbottningen i Gamlakarleby. R. FLO l, Mmed. 39—40. — Pension 1952. (54)1940

GRANVIK, Erik Alexander
* 15.4.1917 i Terjärv. Gift med Etel Albäck. Dimitterad 1944. Pedagogieexamen och examen i litteraturhistoria. Lärare vid Hästbacka folkskola i Terjärv 1945—53, Kyrkoby, Terjärv 1953—. Slöjdlärare 1944—45. TUF:s ordförande 1946—47. Sekreterare i ungdomsnämnden 1945—. Sekreterare i Terjärv hembygdsförening 1945—.

Faksimil


1946

GRANÖ, Hilding Alexander
* 23.8.1919 i Terjärv. Avgått 1939. Förvaltningsexamen vid Svenska Medborgarhögskolan 1946. Pedagogieexamen 1946. Studerat vid Socialinstitutet i Stockholm 1947. Lärare i slöjd i Helsingfors 1949—. Ombudsman för Nylands svenska ungdomsförbund 1947—. Styrelseledamot i N.S.U:s skolningskommitté. (T: Lärare i slöjd och gymnastik i Helsingfors svenska skolor 1957—. )1936

GRANÖ, Matts Leander
* 25.5.1894 i Terjärv. Gift 1921 med lärare Aina Maria Svedberg. Dimitterad 1916. Akademisk fortsättningskurs 1924. Lärare i Reipelt, Vörå 1919—. Vikarierande lärare vid Vörå samskola 1945—47, Nykarleby samskola 1947—48. Medlem i olika kommunala nämnder och kommittéer. Principal i Vörå Sparbank. Kontrollant i Nordiska Föreningsbankens vöråkontor. Kommunalrevisor. Revisor i Vörå andelshandel. Skyddskårslokalchef och Is-chef 1941—44. Verksam inom sång- och musikförbund. Olika uppdrag i nykterhetsföreningen, Folkhälsan i Vörå m.m. Sk. fmed. Sk. fk. — Pension 1957.


GRANÖ, Viktor Herman
* 6.2.1878 i Terjärv. Dimitterad 1901. Lärare i Hästbacka, Terjärv 1901—10. † 23.3.1910. (KB)


GREF (Henriksson), Axel Alexander

* 1.7.1910 i Jakobstad. Avgått 1929. Gift 1949 med Irma Ilona Kennola från Jeppo. (?)


GREFBERG, Karl Wilhelm

* 3.8.1866 i Liljendal. Dimitterad 1890. Lärare vid Prästgårdsbackens folkskola i Borgå. † 12.12.1910. (23)1954

GRIPENBERG, Guy Uno Mattias
* 6.6.1928 i Jakobstad. Dimitterad 1954. — Besökt olika folkhögskolor i Sverige (Västkusten, Norrland) och Danmark. — Lärare i Ytterbråtö, Kronoby 1954—. (54)


GRIPENBERG, Jakob
* 18.10.1857 i Pedersöre. Avgått 1876. Jordbrukare. † l.3.1916. (?)1947

GROOP, Johan Ragnar Rafael
* 12.12.1898 i Övermark. Gift 1928 med Selma Hinders. Dimitterad 1926. Lärare i Kristinestad 1926—27, Jakobstad 1927—28, Vasa 1928—. Varit ordförande och sekreterare i Vasa lärarkrets. Medlem i lärarföreningens centralstyrelse en treårsperiod. Ordförande och sekreterare i föreningen Arbetets Vänner. Sekreterare och kassör i Svenska folkpartiets kretsorganisation 1936—. Lärare i aritmetik och bokföring vid Vasa Affärsbiträdesskola, i metallslöjd för klass IV och vid Vasa svenska lyceum, i modersmålet och räkning vid Svenska teoretiska mejeriskolan.


GRUNDSTRÖM, Einar
* 21.5.1910 i Ammarnäs, Sverige. Dimitterad 1939. Tillsynslärare vid nomadskolan i Jukkasjärvi, Sverige 1948—.


GRÖNDAL, Artur
* 20.5.1902 i Lappfjärd. Avgått 1922. (?)


GRÖNFORS, Eino Vilhelm
* 6.4.1902 i Sund, Åland. Gift med Sparbankskamrer Anna Andersson. Dimitterad som hospitant 1924. Studentexamen. Deltagit i Nordiska skolmötet i Stockholm 1935. Lärare i Malm, Pargas 1924—51, Kirjais, Nagu 1956—. Medlem i Pargas amatörorkester. Vicedirigent för manskvartetten. Ordförande i Pargas lärarförening 1939—51.


GRÖNQVIST, Karl Boris
* 5.3.1931 i Helsingfors. Gift 1953 med Inger Viola Sandholm. Dimitterad 1955. Lärare Svenskby, Tenala 1955—. (?) [Venetiad.]


GRÖNQVIST, Mila Mathilda
se Schildt M. M.


GRÖNQVIST, Uno Rafael
* 21.4.1904 i Borgå. Dimitterad 1933. Lärare i Västlax, Kimito 1940—46, Valkom 1946—.


GRÖNROOS, Helmer Alexander
* 20.12.1909 i Pargas. Avgått 1932. (?)


GRÖNSTRAND, Curt Oskar
* 18.1.1936 i Helsingfors. Dimitterad 1956. Studentexamen. (T: Lärare Dickursby, Helsinge 1957—.)1942

GULIN, Arne Albert
* 20.4.1911 i Närpes. Gift med Margit Norrgård. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen 1935. Flere dirigentkurser. Företagit en cykelfärd genom norra och mellersta Sverige 1937 och genom mellersta och östra Finland
1939. T.f. lärare vid Knösen folkskola, Närpes 1935—36, ordinarie lärare i Näsby, Närpes 1936—46. Lärare i Vasa 1946—, föreståndare för Brändö folkskola i Vasa 1947—, Skogby, Grytnäs (Sverige) 1950—. Ledare för seminariets elitkvartett 1934—35, för olika körer i Närpes, för Arbetets Vänners sångkör i Vasa och för stråkorkestrarna i Vasabygdens sång- och musikförbund. Ordförande i Mellersta Närpes ungdomsförening två år. † 11.12.1952.

Faksimil

GULLBERG, Freddy Olof
* 9.8.1931 i Sideby. Dimitterad 1954. Lärare Träskby, Esbo 1954—. (?)


GULLMETS, Bror Håkan
* 10.12.1930 i Närpes. Dimitterad 1954. Lärare Finby, Närpes 1954—. (54)


GUSTAFSON, Herman
* 7.7.1858 i Etseri. Avgått 1878. Lagerförvaltare hos firman L. M. Ericson i Helsingfors 40 år. Flyttade 1926 till Pojo. † 24.7.1944. (B.)


GUSTAFSSON, Erik Fridolf
* 25.6.1915 i Helsingfors. Inskriven 1935. Stupade 10.3.1940.


GUSTAFSSON, Frej Viking Ingmar
* 3.5.1925 i Föglö. Avgått 1948. (?)


GUSTAFSSON, Hans Valdemar
* 21.3.1935 i Hangö. Dimitterad 1956. Studentexamen. Lärare i Edvardsberg, Snappertuna 1956—.


* GUSTAFSSON, Joel
* 20.1.1877 i Nykarleby lk. Dimitterad 1899. Lärare i Korsnäs. Ägnat sig åt affärsverksamhet. † i Åbo 29.10.1913. (23)


* GUSTAFSSON, Karl Josef
* 22.3.1875 i Nykarleby lk. Avgått 1894. T.f. lärare Eugmo, Larsmo 1897—98? Skräddare i Nykarleby. † 21.1.1906. (KB.)1954

GUSTAFSSON, Karl Viktor
* 11.11.1884 i Kumlinge. Gift 1921 med Karin Mathilda Andersson. Dimitterad 1906. Akademiska sommarkurser. Akademiska fortsättningskurser. Väckte förslag till och deltagit i bibliotekariekurs i Mariehamn 1925. Bibliotekarieexamen 1931. Genomgått kurs i metallslöjd i Nääs, Sverige 1935. Deltagit i tolfte nordiska lärarmötet i Helsingfors 1925, andra nordiska bibliotekariemötet i Stockholm 1930, nordiska bibliotekariemötet i Helsingfors 1936, nordiska studiecirkelkongressen i Stockholm 1930 och nordiska hemslöjdstinget i Tavastehus 1937. Besökt olika utställningar i Sverige samt gjort en rundresa i Finland. Lärare i Vargskär, Föglö 1906—10, vid Sankta Katarina svenska kyrkoskola i Petersburg 1910—13, i Söderby, Dragsfjärd 1913—19 och Mariehamn 1919—53. Pension 1953. Skolföreståndare i Mariehamn 1925—41. Lett två kurser för utbildning av lärare i gosslöjd. Undervisat i bibliotekskunskap. Ordförande i ett flertal ungdomsföreningar. Sekreterare i Ålands ungdomsföreningars förbund. Initiativtagare till och ordförande i Ålands Hemslöjdsförening. Organiserat Ålands Kulturfond och sekreterare i dess förvaltningsnämnd 1922—. Väckt förslag till grundande av Ålands Biblioteksförenings centralbibliotek i landskapet Åland och Mariehamns bibliotek. Bibliotekarie i Mariehamn. Biblioteksinspektör. Ordförande i Ålands bibliotekarieförening. Ordförande i styrelsen för Ålands centralbibliotek 1955—. Anlitad föredragshållare. Medlem i stadsfullmäktige 1931—34. Väckt förslag till ny stadsplan och var ordförande och sekreterare i stadsplanekommittén. Varit med om att grunda Kimito idrottsförening. Körledare. Generalsekreterare i sång- och kulturfesten i Mariehamn 1922. Medlem i förvaltningsrådet för Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Ombud för Förenade Piano- och Orgelfabriker, Sverige och Bröder Andersséns Orgelfabrik 1927—. Medlem i FSF. Styrelsemedlem och viceordförande i Ålands lärarförening. Lärarnas representant i Mariehamn folkskoldirektion 1926—. Ordförande i redaktionskommittén för hembygdsboken Åland och ålänningarna. Tillhör ett tiotal ideella föreningar av olika slag. Plutonchef i Skärgårdens frikår och chef för byavdelningen av Dragsfjärds skyddskår 1918—19. Ordförande i livsmedelsnämnden 1918—19. Kommunal yrkesinspektör. Barntillsyneman. Organiserade manliga slöjdavdelningen vid Ålandsutställningen 1936 och tog initiativ till ”Ålandsgården” vid samma utställning. Medlem i styrelsen för Ålandsutställningen 1956. Hedersmedlem i Ålands ungdomsföreningars förbund. Ålands Köpmannaförenings hederspris för synnerligen gagnelig verksamhet på slöjdens område (Ålandsutställningen 1946). Mmed. m.m. FHS fm. med inskription ”Kunskap och idoghet”. (55)


GUSTAFSSON, Sally Anna Maria
se Forstén, Sally Anna Maria!


GUSTAFSSON, Selim
* 30.8.1865 i Sideby. Dimitterad 1889. Lärare i Korsnäs, sedan i Ömossa, Sideby. Kommunala uppdrag. Skrivit tidningsartiklar. Föredragshållare vid nykterhetsmöten. † 25.4.1909. (23)


GUSTAFSSON, Ulf Olof
* 13.10.1936 i Ekenäs. Inskriven 1954. Avgått 1956.1954

GUSTAVSSON, Erik Sigurd
* 8.1.1912 i Borgå lk. Dimitterad 1937. Pedagogieexamen . Kompetent för övningsskollärare 1949. * T.f. lärare i Strömfors 1987, Liljendal och Esbo 1938, Pernå 1941, Borgå 1945—46. Övningsskollärare vid Nykarleby seminarium 1946—. Utnämnd till lärare i Norrveckoski, Borgå lk., tillträdde ej tjänsten. (T: Medlem av kyrkofullmäktige och kyrkoråd, i Nykarleby.) [Ägde gården vid Forsvik.]1947

GUSTAVSSON, Runar Albin
* 7.3.1910 i Borgå lk. Gift med Jemina Ede, utbildad barnvårdarinna. Dimitterad 1938. Pedagogieexamen (l), filosofi, (l), svensk litteratur (a), finsk och skandinavisk historia (a). Lärare i Storbacka, Purmo 1943—51. Andra lärare vid Fria Kristliga folkhögskolan 1945—46. T.f. Folkskoleinspektör i Åbolands distrikt. T.f. lärare vid Nykarleby seminariums övningsskola 1950—51. Lärare i Saxby, Borgå lk. 1951—. Utnämnd till lärare vid Nykarleby seminariums övningsskola 1951, tillträdde ej tjänsten. (T: T.f. lärare i Lappfjärd folkhögskola 1957—.)

Faksimil

GÄDDA, Uno Olov
* 12.10.1895 i Korsholm. Dimitterad 1918. Deltagit i frihetskriget. † 14.2.1919. (23)


(Inf. 2023-02-12.)

H

HAARUS, Antti
* ? Dimitterad som hospitant (?) 1888. Lärare vid Tammerfors lägre folkskola † 14.8.1928. (?)1932

HACKZELL, Väinö Valdemar
* 10.9.1876 i Gamlakarleby. Dimitterad 1899. Genomgått Hantverksskolan i Gamlakarleby 1892 och Elementarskolan därstädes 1895. Lärare i Murick, Nedervetil 1899—1939. Pension 1939. Sångledare 1899—1946. Kamrer 1903—20 och 1943—47. Kommunalfullmäktige. Kommunal revisor 1899—1944. Kyrklig revisor 1899—1945. Valnämndsordförande för riksdags- och kommunalval. Medlem i skolnämnden. Ordförande, sekreterare och kassör inom ungdomsföreningen. Ordförande i Svenska folkpartiet. Kassör och revisor inom marthaföreningen. Erhållit Sparbankernas förtjänstmärke i silver.


HAGBERG, Albin
* 12.8.1911 i Vörå. Gift. Dimitterad 1934. Vikarierande lärare vid olika skolor i Vörå. Lärare på målningsavdelningen vid slöjdskolan i Kvevlax 1938—41. Kör- och stråkorkesterledare. Stupade 7.9.1941.


HAGFORS, Karl Johan

* 17.10.1860 i Nedervetil. Gift l) 1896 med lärare Alexandra Elisabet Carlsson från Pargas, † 1923, 2) 1926 med lärare Johanna Olivia Bergh från Uleåborg. — Dimitterad 1882. Studentexamen.1885. Fil.kand. 1889. Fil.lic. 1891. Promoverad mag. och dr 1894. Pedagogieexamen . Praktiskt lärarprov vid Ekenäs seminarium 1893. — Studieresor i Skandinavien, Schweiz, England, Tyskland, Frankrike, Italien. — Lärare i Helsingfors folkskolor 1887—91. Lektor vid Nykarleby seminarium 1891—1917. Direktor för Nykarleby seminarium 1917—30. Pension 1930. — Stadsfullmäktige i Nykarleby 1895—1920. Flere kommunaluppdrag. — Utgivit Gamlakarlebymålet 1891, Folkskolans språklära I, II 1897—98, Nykarleby seminarium 1873—1923, talrika uppsatser i tidskrifter och tidningar 1882—1930. Några bondsläkter i Nedervetil och Gamlakarleby under 400 år, 1929. — Redaktör för Österbottniska Posten 1905—11. — R FVR 1. † 26.10.1939.


HAGLUND, Anders Verner
se Hedenheim, Anders Verner!


HAGMAN, August Erhard
* ?. Hospitant 1894, men fullbordade icke kursen. (?)


HAGMAN, Hengist
* 13.2.1903 i Kimito. Gift med Carin Ericsdotter von Gerdten. Dimitterad 1927. Reservofficersexamen. Löjtnant. Företagit resa till Sverige 1946. Lärare i Kulla, Lovisa 1927, Träskby, Esbo 1953, Helsingfors 1954, Kilo, Esbo 1955—. Inspektör för Östra Nylands allmänna jaktvårdsförening. Lokalchef för Strömfors skyddskår 1928 till dess upplösning. Styrelsemedlem i Kennelföreningen H.A.U. r.f. Kompanichef under kriget. Sk. fk., Fr. K. 3 och 4, Danska Frivillig Bataljonens hederstecken. [Foto.]


HAGMAN, Johan
* 21.6.1852 i Munsala. Gift 1877 med Augusta Holländer. Dimitterad 1877. Lärare i Koskeby, Vörå. Föreståndare för postexpeditionen i Vörå. Tidningskorrespondent. Utgivit Mönstring med kämparna i 1808—09 års krig. † 20.3.1889. (23)


HAGMAN, Kaj Vilhelm
* 29.7.1916 i Vasa. Gift med lärare Annie Ingeborg Brors. Dimitterad 1939. Student 1935. Ett års studier vid Tekniska högskolan. Vikarierande lärare i Kvevlax 1939, Vasa 1940—41, Kvevlax 1941—42 och Smedsby 1942—44. Redaktör vid Vasabladet 1944—.


* HAGMAN, Karl Ragnar
* 19.3.1915 i Nykarleby lk. Gift med lärare Inga Gunhild Rönnqvist. Dimitterad 1936. Mellanskola. Pedagogieexamen . Lärare i Sundom, Solf 1939—.


HAGNÄS, Isak Georg Napoleon
* 7.7.1906 i Jomala. Gift med Gertrud Linnea Wikman. Dimitterad som hospitant 1928. Student 1927. T.f. lärare i Fiskö, Brändö 1928—29, ordinarie lärare i Överby, Eckerö 1929—. Ordförande i Eckerö Handelslags styrelse 1932—42, senare revisor i samma handelslag. Ordförande i taxeringsnämnden i flere perioder. Kommunalfullmäktige. — Pension 1949.


HAGSTRÖM, Gunnar Adolf
* 3.1.1922 i Sund. Dimitterad 1949. Lärare i Sottunga, Sottunga 1949—. (?)


HALDIN, Johan Arvid
* 28.10.1900 i Korsholm. Gift med lärare Senny Linnea Maria Flemming. Dimitterad 1925. Lärare i Köklot m.fl. folkskolor 19 år. Pension 1945. Krigsinvaliderna. Klubbledare. Fiskeriinstruktör. Ordförande och sekreterare i Köklot lantmanna- och fiskargille. Ordförande och sekreterare i Köklot nykterhetsförening. Viceordförande i Österbotten fiskarförbund.


HALDIN, Verner Robert
* 15.6.1906 i Korsholm. Gift med Elsie Hedlund. Dimitterad 1928. Pedagogieexamen 1934. Körlärare. Examen vid Anstalten för yrkenas främjande 1937. Lärare i Vasa 1936—43. Efter beviljat avsked verkstadschef. Medlem i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Medlem i barnskyddsnämnden 1935—. Ordförande i Vasa lärarkrets 1941—43.


HALÉN, Adolf Algot
se Hallén, Adolf Algot!


HALLBÄCK, Andreas Sigfrid
* 5.5.1886 i Gamlakarleby. Gift med Ingeborg Holmqvist. Dimitterad 1908. Lärare i Gråmarböle, Ingå, Bengtsår uppfostringsanst.1909—10, föreståndare för finska folkskola i Gamlakarleby 1910—11, lärare vid svenska folkskolan i Gamlakarleby 1911—18. Aktiv krigstjänst 1918, fänrik samma år. Tjänstgjorde vid Savolax jägarregemente. Löjtnant 1920. Kvartermästare och kommendant för Villmanstrands sommarläger 1923. Bataljonens ekonom och medlem i inkvarteringskommissionen. Kapten 1924. Tog avsked 1930 och ägnade sig åt försäkringsverksamhet. † 5.9.1936. (B)1923*

HALLBÄCK, Edvin Andreas
* 17.12.1889 i Gamlakarleby. Gift 1919 med lärare Vivan Karlsson. Dimitterad 1911. Akademiska sommarkurser och fortbildningskurser. Studieresor till Sverige och Danmark. Färdledare för Mellersta Nylands sång- och musikförbunds sångarfärd till Sverige. Lärare i Fiskö, Brändö, Åland 1911—12, Pickala, Sjundeå 1912—1944. Efter evakueringen Gammelbacka-Haiko, Borgå lk. 1944—. B FVR 1950.

Faksimil

HALLÉN (Halén), Adolf Algot
* 16.10.1879 i Ingå. Gift 1) 1912 med Ida Laxell, 2) 1923 med Aina Lindholm. Dimitterad 1910. Fortsättningskurser. Deltagit i Nordiska skollärarmötet i Danmark 1932. Föreståndare för Fröjdböle folkskola i Kimito 1910—46. Pension 1946. Medlem i kyrkorådet. Revisor i Kimito Handelslag. Förrättat bouppteckningar, auktioner m.m. † 24.9.1955.


HALLÉN, Martin Valdemar
* 10.9.1918 i Kimito. Gift med Göta Dahlberg. Dimitterad 1941. Lärare i Rosala, Hitis 1945—46, Fröjdböle, Kimito 1946—52, Östermark, Kimito 1952—. Körledare. Intresserad för idrott. Emigrerat till U.S.A. Delägare därstädes i en plywoodfabrik.1933

HALLING (Mattsson), Oscar Helmer
* 15.6.1915 i Föglö. Gift 1945 med lärare Margit Emilia Westerlund. Dimitterad 1937. Pedagogieexamen . Turist- och studieresa till Sverige och Norge våren 1936. Lärare i Emkarby, Finström 1941—. Ombudsman för Folkpensionsanstalten. Sekreterare i Ålands sång- och musikförbund.1940

HALLIS, Herman Gabriel
* 7.6.1906 i Karleby. Gift 1937 med Ingeborg Teresia Rasmus. Avgått 1926.1940

HALLVAR, Johannes
* 4.10.1888 i Malax. Gift 1912 med Emma Maria Söderlund. Änkling. Dimitterad 1912. Genomgått Handelsinstitutet i Helsingfors 1916. Lärare i Långåminne, Malax 1912—13, Paxal, Malax 1913—17. Föreståndare för Vörå Andelshandel 1917—19. Direktör för Labors Vasakontor 1919—24. Direktör för Svenska Finlands Lantmannabank i Vasa 1924—32. Överinspektör i Försäkringsbolaget. Svensk-Finland och Livförsäkrings A/B Verdandi 1932—. Ekonomierådstitel 1956.


HANNILA, Seth Mikael
* 2.2.1867 i Saloinen, Brahestad. Gift med Nanny Maria Orava. Avgått 1889. Jordbrukare. Kyrkofullmäktige i Saloinen 1926—38. Medlem i Boställsnämnden 1931—38. Medlem i Kommittén för regleringen av begravningsplatsen m.m. † 22.5.1938. (KB)


HANNULA, Johan Jakob
se Lindholm, Johan Jakob!


HANNUS, Alfred
* 27.1.1864 i Närpes. Dimitterad 1885. † 22.5.1890. (23)


HANNUS, Erik Viktor
* 17.8.1856 i Närpes. Dimitterad 1879. Genomgått Korsholms jordbruksskola. Lärare i Västerhankmo, Kvevlax och i Finby, Närpes. Pension 1927. Bokhandlare. † 13.11.1937.


HANNUS, Klas Otto Gideon
se Stenlund, Klas Otto Gideon!


HANSSON, Nils Ragnar
* 13.6.1926 i Pyttis. Gift med lärare Viva Söderlund från Sibbo. Dimitterad 1952. Lärare Helsingfors 1952—. (?)


HARJULIN (f. Boström), Agnes Alexandra
* 13.4.1905 i Jakobstad. Gift med lärare Werner Harjulin. Frånskild. Dimitterad som hospitant 1926. Student. Dirigentkurs. Gymnastikledarkurs och slöjdkurs. Lärare i Lojo 1933. Lärare i Helsingfors och i Lagstad, Esbo. Medlem i Svenska föreningens i Norra Lojo styrelse. Körledare. Tjänstgjort vid Bosund folkskola i Larsmo 1 år, vid Privata svenska småskolan i Jakobstad 2 år, vid Vasa stads svenska folkskola l år samt i Lepplax ca 3 månader före ordinarie tjänstgöringen i Lojo. [Foto. Foto. Foto.]1944

* HARJULIN, Werner Arvid
* 1.5.1902 i Nykarleby lk. Gift 1) 1928 med lärare Agnes Alexandra Boström, 2) 1947 med teckningslärare Irma Inkeri Pyhälä. Dimitterad 1928. Exkursionsresa till Sverige och Danmark 1928. T.f. lärare i Kyrkoby, Pedersöre 1928—29, Vasa 1929—30, i Kyrkoby, Purmo 1930—31, Lojo köping 1932—. Lärare i Munksnäs, Helsingfors. [Foto.]


HARRING, Herman
* 23.11.1884 i Korsholm. Gift med lärare Hilma Dahl. Dimitterad 1910. Lärare i Gerby, Korsholm 1913—23. Lokalchef i Norra Korsholms skyddskår. Deltagit i nykterhetsarbetare kommunalfullmäktige. Deltagit i frihetskriget (Vasa grenadjärbataljon) 1918. † 10.6.1923.


HASSÉN, Anders Gustaf
* 14.11.1856 i Gamlakarleby. Dimitterad 1878. Lärare i Västankärr, Kimito och Dragsfjärd. † genom olyckshändelse 23.6.1889. (23)


HASTIG, Gustav Alfred
* 19.5.1882 i Lappträsk. Gift med banktjänsteman Sara Karlsson. Dimitterad 1904. Studentexamen 1907. Studerat vid Helsingfors universitet och avlagt examen bl.a. i psykologi och nordisk historia. Lärare i sång och gymnastik vid svenska Katarinaskolan i Petersburg 1913, gymnastik vid privatgymnasiet Petrova i Novotjerkassk 1917. Lärare i Lindkoski, Lappträsk 1909—. Ordförande i Hembygdens Vänner. Ledare för sångkörer och hornkapell. Jordbrukare och pälsdjursodlare. — Pension 1949.

Faksimil

HEDBERG, Margareta
se Bärlund, Margareta!


HEDE (f. Bergman), Ida
* 14.10.1893 i Oravais. Gift 1919 med Viktor Hede från Oravais. † 1924. Dimitterad som hospitant med dispens 1929. Småskollärare. — Lärare Stubbrösl, Oravais och Merikart, Lillkyro. † 24.2.1939. (KB)


HEDENHEIM (Haglund), Anders Verner
* 4.1.1885 i Karleby. Gift 1908 med lärare Therese Mattsson. Dimitterad 1913. Vikarierande lärare i Bergö 1913—14, Såka, Karleby 1916—18. † 4.1.1918. (23)


HEDENHEIM, Verner Rafael Olof
* 26.12.1907 i Helsingfors. Gift med lärare Elin Edit Johanna Granholm. Avgått 1926. Genomgått folkhögskola och industriskola. Vikarierat kortare perioder i Övre-Korplax, Karleby. Fabriksbyggmästare vid Valkeakoski fabriker och Wilh. Schaumans fabriker samt senast vid Ab Kem Oy, Karihaara. Tjänstgjorde under kriget som kompanichef. Löjtnant. Fr. K. 4 med el. Chef för III AKE:s byggnadsavdelning 1940—41.


HEDLUND, Antiers Arthur
* 1.5.1875 i Terjärv. Dimitterad 1897. Studerat vid Helsingfors musikinstitut samt musikteori och kompositionslära för professor E. Melartin. Pedagogieexamen . Lärare i Helsingfors 1897—. Biträdande sånglärare 15 år. Nykterhetslärare 5 år. Sång- och musiklärare vid Helsingfors arbetarinstitut. Verksam inom nykterhets- och ungdomsföreningar. Reste i Svenska Finland såsom instruktör för kultursammanslutningar 1920—21. † 2.1.1939. (23)


HEDLUND, Hanna Elisabet (Lisa)
* 7.12.1906 i Terjärv. Dimitterad som hospitant 1927. Student 1926. Pedagogieexamen 1936. Examen i sociologi 1937. Akademiska fortsättningskurser 1936—37. Deltagit i skolmötet i Stockholm 1935 och i en nykterhetskurs i Östhammar, Sverige 1946. Lärare i Solf Kyrkoby 1928—38, i Vasa 1938—50, i Jakobstad 1950—. Nykterhetsarbetare. Körverksamhet. (54)


HEDSTRÖM (f. Appelberg), Dagny Hilja Irene
* 20.4.1893 i Helsingfors. Gift 1929 med bankdirektör Einar Hedström. Dimitterad som hospitant 1917. Student 1913. Dimitterad från Helsingfors Handarbetsskolläraravdelning 1915. Auskulterat vid Helsingfors fortbildningsläroverk 1914—15. Lärare vid utbildningskurser för handarbetslärare 1915 och 16. Handarbetslärare vid Vörå folkhögskola 1917—19. Lärare vid Vasa praktiska flickinstitut 1919—24. Vikarierande lärare vid Vasa stads folkskola 1924—25. Lärare i handarbete vid Nykarleby samskola 1936—38, vid Nykarleby seminariums övningsskola 1940—. Föreståndare för Topeliushemmet på Kuddnäs till 1952. Verksam inom Lotta Svärd 1923—45.1940

* HEDSTRÖM, Erik Alfred Einar
* 28.7.1880 i Nykarleby. Gift 1) 1907 med Sigrid Stenberg född Starck, 2) 1929 med lärare Dagny Appelberg. Dimitterad som hospitant 1910. Student 1900. Enstaka examen vid universitet 1900—01. Studerat folkhögskoleväsendet i Sverige, Norge och Danmark. Tjänsteman vid Vasa banks kontor i Björneborg 1902—03, i privat tjänst 1904—06. Redaktör för Syd-Österbotten i Kristinestad 1907—08. Föreståndare för Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1908—13, för Vörå folkhögskola 1913—21. T.f. lektor vid Nykarleby seminarium vt. 1910 och 1916—17. Föreståndare för Helsingfors Aktiebank i Nykarleby 1921—44. Avgick med pension 1944. Ansvarig utgivare och redaktör för Österbottniska Posten 24 år. Verksam inom ungdomsrörelsen och folkbildningsarbetet i Svenska Österbotten. Medlem i Svenska Finlands första folkting. Över 20 år ledamot av stadsfullmäktige i Nykarleby, bl.a. som ordförande och viceordförande. Medlem i Topeliusstiftelsens styrelse och ordförande i dess lokalkommitté i Nykarleby. Ordförande i Nykarleby fiskelag. Sedan 1913 kommodor för Segelsällskapet Ägir och dess hederskommodor. Korresponderande ledamot av Österbottniska samfundet. Utgivit flere upplagor av sångboken Sjung. Fr. K. 4, Akt. med, Mmed. 02—04 m.fl. † 5.8.1951.


HEDSTRÖM, Johan Petter
* 19.9.1873 i Oravais. Gift 1906 med lärare Greta Backa. Dimitterad 1895. Lärare i Kvimo, Maxmo och Karperö, Korsholm sedan 1896. Ordförande i nykterhetsföreningen och kommunalfullmäktige. Ordförande i styrelsen för andelshandeln. † 31.7.1936. (23)


HEIKEL, Mila Mathilda
se Schildt, Mila Mathilda!


HEIKEL, Teodor Mikael (Mika)
* 29.6.1884 i Nykarleby. Gift 1912 med Anna Jeannette Åbjörnson. Dimitterad som hospitant 1905. Student 1903. Studieresa till Italien och Tyskland 1911. Lärare i Helsingfors 1906—47. Pension 1947. Föreståndare för Brages urklippsverk 1915—. Föreståndare för gossavdelningen vid Kronohagens folkskola1923—44. R FVR.


HEIKFOLK, Erik Ragnar
* 8.7.1905 i Närpes. Gift med Hilda Rosenholm. Dimitterad 1928. Lärare i Tjöck 1929—.


HEIKFOLK, Johan Hugo
* 3.1.1888 i Närpes, Dimitterad 1915. Lärare i Västerhankmo, Kvevlax 1915—19, i Väster- Yttermark, Närpes 1919—21, därefter vid Närpes folkhögskola. Föreståndare för denna 1926—. Kamrer vid Yttermark Sparbank 1919—. Ordförande i VII:e Ungdomsringen. Ordförande i Svenska Österbottens sång- och musikförbund. † 17.11.1944 (28)


HEIKIUS, Henrik
* 4.5.1871 i Vörå. Avgått 1891. Emigrerat till Afrika. Senare jordbrukare i Vörå. † 19.8.1947. (B)


HEIKIUS, Jakob
* 28.3.1865 i Vörå. Dimitterad 1888. Lärare i Kvimo, Maxmo 1888—90. † 7.9.1890. (23)


HEIDAHL, Johan Rafael
* 19.4.1926 i Larsmo. Gift 1956 med Stina Margaretha Maans från Larsmo. Dimitterad 1953. Lärare i Jakobstad 1953—. (54)


HELANDER, Karl Åke
* 28.6.1912 i Helsinge. Avgick 1931. (?)


HELENIUS, Ulla
se Leino, Ulla!


HELLBERG (Karlsson), John Ruben
* 2.1.1905 i Kumlinge. Gift med Margit Backman. Dimitterad 1928. pedagogieexamen 1928. Korrespondenskurser i trädgårdsodling och engelska. Lärare i Överby, Eckerö 1928—29, Gamlakarleby 1929—. (föreståndare 1950—). Timlärare vid Allmänna yrkesskolan i Gamlakarleby 1929—34. Kårchef för Scoutkåren Spejarna i Gamlakarleby 1929—34. Kyrkofullmäktige 1938—. Medlem i vårdnämnden 1942—. Ordförande i Barnhemsföreningen 1945—. Ekonom för Svenska folkskolan 1946—. Viceordförande i Österbottens norra krets av kristliga lärarförbundet 1940—. Viceordförande i Svenska Österbottens norra lärarförening från 1948. (54)

Faksimil

HELLMAN, Oskar Leonard
* 2.5.1911 i Vasa, Gift med lärare Eva Sofia Nordman. Dimitterad 1948. Lärare i Gerby, Korsholm 1948—. T.f. i Vasa 1954—55.


HELLSTEN, Armas Vilhelm Henrik
* 10.6.1893 i Kangasniemi. Gift med Ester Dahlström. Dimitterad 1916. Akademiska sommarkurser 1928. Resa till Danmark, Sverige och Estland 1921. Lärare i Tiurensaari, Björkö, Viborgs län 1920—27, Kiviniemi, Pyttis 1927—39 och Purola, Pyttis 1939—. Kommunaluppdrag.


* HELLSTRAND, Gustaf Verner
* 28.5.1883 i Nykarleby. Gift 1914 med Alma Irene Öist. Dimitterad 1904. Lärare i Vallgrund, Replot 1904—24, Södra Vallgrund 1924—. Viceordförande och sekreterare i kommunalfullmäktige 1919—31, ordförande 1932—45. Ledamot av kyrkofullmäktige. Kommunalrevisor. Ordförande i statens skattenämnd. — Pension 1950.


HELLSTRÖM, Helmi Matilda
* 5.9.1902 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1925. Student. Lärare i Nyby, Sjundeå 1927—49, Helsingfors 1949—.


HELLSTRÖM, Johan Isidor
* 7.12.1864 i Mariehamn. Avgått 1885. Kontorist i Mariehamn. † 15.2.1921. (KB)


HELMER, Frans Georg
* 10.1.1906 i Kimito. Dimitterad 1928. Fortbildningskurser 1936, 1938, 1945 och 1946. Gymnastik- och idrottskurser 1930 och 1941. Studieresa till Stockholm. Lärare i Valkom, Pernå 1929—45, Lovisa 1945—. Föreståndare 1946—. Timlärare vid Lovisa mellanskola 1946—48. Ordförandeför Östra Nylands lärarförening 1946—52, viceordförande 1953—. Ungdomsledare. Scoutledare. Hållit simkurser och kurser för modellflyg m.m. (54)


HELMINEN, Sigurd Olof
* 11.6.1925 i Kronoby. Dimitterad 1955. Lärare i Tervik-Tjusterby, Pernå 1955—57, Heimbacka, Nedervetil 1957—. (55)


HENRIKSNÄS, Jakob Helge
* 20.2.1906 i Munsala. Gift med Svea Alina Hanson. Dimitterad 1932. Genomgått Korsholms lantmannaskola, Kvevlax Slöjdskola och Nääs slöjdseminarium i Sverige. Lärare vid folkhögskolan Breidablick 1938—47, vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1947—. [Ägde gården 45. Blev långvarig vid Folkhögskolan.]


* HENRIKSSON, Aina Maria
* 6.5.1864 i Nykarleby. Dimitterad som hospitant 1907. — Dimitterad från Svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors 1889. Hemlärare 1883—88. Lärare i svenska samskolan i Kotka 1889—90, Privata fruntimmersskolan i Nykarleby 1891—1907. Lärare i folkskola i Jakobstad 1907—20, tjänstledig för sjukdom 1918—20. Pension 1920. † 12.3.1942,


HENRIKSSON, Axel Alexander
se Gref, Axel Alexander!1947

HENRIKSSON, Bertel Arne Elof
* 23.7.1931 i Hangö. Gift 1953 med Eva Ulla Christina Ingberg från Nykarleby. Dimitterad 1953. Lärare Helgeboda, Kimito 1953—56, Kila, Karis 1956—. (53)


HENRIKSSON, Bror Karl
* 28.4.1926 i Helsingfors. Gift med lärare Zenna Marita Forsström från Kotka. Dimitterad 1953 med dispens. Studentexamen. Gymnastiklärarexamen 1950 vid Helsingfors universitet. — Lärare i Kervo svenska folkskola i Kerava köping 1950—. (55)


HENRIKSSON, John Gustaf
* 30.5.1883 i Helsingfors. Gift med lärare Mathilda Paulina Ahlfors. Dimitterad som hospitant 1907. Gymnastiklärarexamen. Med stipendium studerat gymnastik och idrott i England och vid skydds- och skolhemmen i Finland. Deltagit aktivt i olympiska spelen i London 1908. Lärare i Helsingfors 1909—45. Gymnastikinstruktör vid samma skolor 1945—46. Pension 1946. Lärare i gymnastik vid lärdomsskola och akademiska kurser. Sim- och livräddningsinstruktör 1906—. Ordförande i folkskoledirektionen i Haga köping 1921—31. Ordförande i kommunalfullmäktige. Medlem i olika nämnder och styrelser. Sekreterare i Finska Simförbundet, Finlands Bollförbund, Finlands Automobilklubb, Finlands I.F.K. förbund m.fl. idrottsorganisationer. Hedersmedlem i Vasa Simsällskap och Helsingfors Simsällskap. Publicerat Helsingfors Simsällskaps minnesskrift vid 50-årsjubileet 1937 och vid 60-årsjubileet 1947. Helsingfors Segelsällskaps jubileumsskrift 1943 samt Lär barnen simma! 1939. Pr. K.4. † 1.11.1948.


HERLER, Rolf Axel Herler
* 1.2.1908 i Helsingfors. Gift med lärare fil.mag. Ola Frejnian. Dimitterad 1945. Student 1928. Teologie preliminärexamen 1930. Pedagogieexamen . (cl) 1946. Nordisk ungdomsledarkurs i Ljungskile, Sverige 1933. Nordiskt söndagsskolmöte i Köpenhamn 1934. Verksamhetsledare vid Finlands Röda Kors Svenska Österbottens distrikt 1945—51. Lärare i Paipis, Sibbo 1951—.


HERMANSSON, Emil Edvin
se Wide, Emil Edvin!


HERMANSSON, Karl Gunnar
* 9.1.1903 i Grangärde, Sverige. Dimitterad 1930. (?)


HERMANSSON, Viktor
* 14.7.1883 i Pedersöre. Dimitterad 1905. Lärare i Monå privata folkskola, Munsala 1906, i Norrby, Nedervetil 1911. † 4.4.1913. (?)


HERRGÅRD, Senta Gunhild
se Nissén, Senta Gunhild!


HERRGÅRD, Uno Alexander
* 28.1.1902 i Malax. Gift med Francelia Bonn. Dimitterad 1931. Pedagogieexamen 1935. Slöjdkurs vid Nääs slöjdseminarium, Sverige 1935. Vikarierande lärare i Köping, Malax. Reseinspektör i livförsäkringsbolaget Verdandi. † 23.3.1937.1947

HERTSBERG, Ragnar Valdemar
* 16.1.1901 i Korsnäs. Gift med Elsa Maria Kamb. Dimitterad 1923. Studieresor i Sverige. Lärare i Oravais kyrkoby 1924—. Sparbankskamrer 1934—. Ordförande i kommunalfullmäktige 1931—56. Styrelsemedlem i Malmska sjukhusets kommunalförbund. Revisor för kommunala och kyrkliga räkenskaper i Oravais. Revisor vid Östanlid sanatorium. Medlem i olika kommittéer. Körledare 1926—. Förbundsdirigent och sekreterare i Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 1932—. Medlem i Svenska Finlands Folkting 1941—45. Viceordförande i Nykarleby-Vörå lärarförening 1944—. Ekonomieråds titel. Mmed. 39—40, Fr. m. l och 2, R FLO 1944. [Uppvaktade vid Betty Hagfors begravning.]


HILDEBRAND, Carl Magnus
* 11.12.1869 i Liljendal. Dimitterad 1891. Lärare vid Matildedals bruk, Jomala, Helsingfors samt från 1896 i Vesterby, Pyttis. Initiativtagare till Östra Nylands ungdomsförbund samt Arbetets Vänner i Pyttis. Körledare. † 25.9.1936, (23)

Faksimil


1940

HILDÉN, Georg Allan
* 27.2.1897 i Åbo. Gift med handarbetslärare Hanna Saario. Dimitterad som hospitant 1929. Student 1917. Järnvägstjänstemannaexamen 1922. Posttjänstemannaexamen samma år. Lärare och föreståndare för Jurmo folkskola i Brändö, Åland 1930—52, Keistiö, Iniö 1952—. Poststationsföreståndare 1935—38. Ordförande i kommunala prövningsnämnden 2 år. Ordförande i kolonisationsnämnden 1937—43, varefter viceordförande i sagda nämnd. Ordförande i valnämnden för kommunal- och landstingsmannaval. Ledamot av valnämnden för riksdagsmannaval. Ordförande och sekreterare i Brändö norra telefonandelslag. Sekreterare i Jurmo ungdomsförening. T.f. lärare i Bertby, Vörå ht. 1929, i Petalax kyrkoby 1929—30.


HILÉN, Henrik
* 13.6.1859 i Lappträsk. Avgått 1881. † 17.2.1882. (98)


HILL, Alfred Rudolf
* 14.12.1904 i Kronoby. Gift med Alvina Utfolk. Avgått 1923. Studerat musik för olika privatlärare. Reste 1925 till Canada. Farmare i Saskatchewan, Preeceville.


HILL, Birger Rufus
* 21.1.1906 i Kronoby. Gift med lärare Ida Alexandra Rundell. Dimitterad 1927. Pedagogieexamen . Dekorations- och stenhuggarmästartitel 1929 efter fem års praktik i yrket. Timlärare vid Allmänna yrkesskolan i Gamlakarleby 1931—. Direktör för Grafvårds Ab 1937—. Styrelseordförande i samma bolag. Lärare vid Gamlakarleby svenska folkskola 1949—. † 28.9.1955. [Foto.]


HILLI, Fritiof
* ?. Hospitant 1910. Ej fullbordat kursen. (?)


HIMBERG, Karl Johan
* 25.5.1873 i Helsinge. Gift 1912 med Astrid Kaustell. Dimitterad som hospitant 1897. Student. Pedagogieexamen . Fil.kand. Studieresor till ett flertal europeiska länder. Lärare och skolföreståndare i Helsingfors 1896—1909. Folkskoleinspektör i Hangö 1909—40. Yngre lLektor vid Hangö samskola 1909—20, äldre lektor 1921—40. Rektor för Västra Nylands samlyceum i Ekenäs 1940. Folkskoleinspektör i Hangö 1942—46. Huvudredaktör för Hangöbladet. Medlem i stadsfullmäktige. Ordförande i fattigvårdsnämnden. Ordförande och sekreterare i brandnämnden. Sekreterare i HFBK över 30 år. Ordförande i Framåt. Kommoder för Hangöudds segelsällskap. Ordförande för Hangö handelslag från 1918. Medlem i Centrallagets förvaltningsråd 1919—39. Ordförande för Södra Finlands Handelslagsdistrikt 1919—47. Föreståndare för Hantverksskolan i Hangö. Grundlagt Svenska arbetarinstitutet i Hangö. Grundat och skött Hangö bokhandel. T.f. lektor vid Nykarleby seminarium vt. 1909. † 16.9.1947. (B)


* HINDS (f. Kjellberg), Daga Ingegerd
* 22.9.1903 i Nykarleby lk. Gift med kantor-organist Verner Hinds. Dimitterad som hospitant 1925. Lärare i Dagsmark, Lappfjärd 1925—29, i Tjöck övre by 1929—43, Korsbäck, Lappfjärd 1943—45 och Kila, Karis 1945—. Körledare. Marthaordförande. Medlem i Karis köpingsfullmäktige 1946—.


HJULFORS, Anselm Otto
* 20.3.1922 i Pedersöre. Dimitterad 1950. Lärare Norrby, Kronoby 1950—. (?)


HOFMAN, Erik
* 11.9.1869 i Vörå. Avgått 1893. † 11.9.1896. (98)


HOFMAN, Johan
* 14.4.1854 i Vörå. Gift 1887 med Ida Vilhelmina Mannelin. Dimitterad 1877. Gymnastiklärarexamen i Helsingfors 1879. Simlärarexamen i Stockholm samma år. Danslärarkurs för finska kadettskolans danslärare 1883, danslärarexamen vid Kungl. teatern i Stockholm 1883 och Kejserliga baletten i Petersburg 1884. Telegrafistexamen 1880. Lärare i gymnastik vid realskolan i Helsingfors 1877—79. Biträdande lärare i gymnastik vid Åbo lyceum 1879—80. Gymnastik-, sim- och danslärare vid Finska Kadettkåren i Fredrikshamn 1881—1903, lärare i gymnastik vid finska privata samskolan därstädes 1896—1908. Simlärare i Åbo, Viborg och Helsingfors 1881—87. Avsked från skoltjänst med pension 1903. Blev sedan predikant. Stadsfullmäktige i Fredrikshamn. Verkställande direktör för Fredrikshamns telefonbolag. Titel: kollegieregistrator. † 12.3.1929. (B)


HOLGERS, Johan
* 18.2.1855 i Kronoby. Gift 1893 med Sofia Johanna Fredriksson. Dimitterad 1877. Lärare i Jakobstad 1877—99. Inrättade ett ångsnickeri därstädes. † 11.8.1909. (23)


HOLLMERUS, Hjalmar Hugo Ossian
* ?. Dimitterad som hospitant 1897. (?)1949

HOLLSTEN, Gunnar Alfons
* 8.10.1923 i Hitis. Gift 1951 med Inga Viola Gustavsson. Dimitterad 1950. Lärare i Kyrkoby, Hitis 1950—. — Ordförande i Hitis UF från 1951. Ordförande i hälsovårdsnämnden från 1954 och i statsskatten, från 1954. Sekreterare i Hitis FBK från 1952. (54)1923*

* HOLLÄNDER, Nils August
* 30.9.1861 i Nykarleby lk. Gift 1887 med lärare Tekla Olivia Hellsten. Dimitterad 1883. Lärare i Ytterjeppo, Nykarleby lk. ht, 1883, i Socklot, Nykarleby lk. 1884, varefter ordinarie lärare i Svartbäck, Pyttis. Undervisat i hantverksskola och söndagsskola i Nykarleby 1882—83. Skrivit uppsatser och dikter i tidskrifter och tidningar. Sångledare. Föredragshållare. Kommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag. † 3.5.1930. (23)

Faksimil

HOLLÄNDER, Ossian August
* 24.2.1901 i Pyttis. Gift 1929 med lärarstuderande Inez Lindholm. Dimitterad som hospitant 1921. Fil.mag. 1930. Pedagogieexamen (l) 1943. Auskulterat vid Svenska Normallyceet i Helsingfors 1932—33. Praktiskt lärarprov för lektorat (yngre och äldre) 1947. Studieresa till Estland 1923. Lärare i Mörskom 1924—27, Sibbo 1927—44. T.f. andra lärare vid sydvästra Finlands svenska folkhögskola 1924—25. T.f. äldre lektor vid Jakobstads samlyceum 1931—32, T.f. folkskoleinspektör i Borgå distrikt under olika perioder 1934 och 1936. Ordinarie lärare vid Vörå samskola 1944—46, dess föreståndare 1945—46. Lärare vid Björneborgs svenska samskola 1946—. Medlem i Finlands svenska läroverksförening, Finland turistförening, Finska konstföreningen, Satakunda musei- och konstförening, Föreningen Norden, Nylands nation, Svenska klubben i Björneborg, Björneborgs svenska sångarbröder samt Satakunda jaktvårdsförening. Föredragshållare i Finlands Rundradio (serieföredrag) samt vid kulturfester ute i bygderna. Tillhört biblioteksnämnden och taxeringsnämnden i Sibbo.


HOLM, Einar Johannes
* 19.6.1908 i Munsala. Gift 1936 med handelsbiträde Marta Kristina Adams. Dimitterad 1933. Genomgått Nääs slöjdlärarseminarium i Sverige. Slöjdlärare i Vexala, Munsala 1934—40, Munsala kyrkoby 1939—40, Storsved, Munsala 1938—39, vid Lappfjärds folkhögskola 1940—43. Föreståndare för Kvevlax manliga hemslöjdsskola 1943. Slöjdlärare i Helsingfors 1950—. Kommunalkassör i Munsala 1937—40.


HOLM, Elsa
* ? Dimitterad som hospitant 1916. (?)


HOLM, Ernst Leander Valfrid
* 11.10.1896 i Kronoby. Gift med Hulda Viola Rosbäck. Dimitterad 1921. Student 1921. Kortare tids studier vid Helsingfors universitet. Lärare i Gamlakarleby 1921—22. Samtidigt timlärare vid mellanskolan därstädes. Anställd vid Vasa-Postens redaktion 1923—32, som Chefredaktör1928—32, vid Vasabladets redaktion 1932—57. † 15.3.1957.


HOLM, Helge Rafael
* 21.12.1907 i Korsnäs. Gift med lärare Ania Alexandra Sjölund. Dimitterad 1931. Lärare i Korsnäs kyrkoby 1939—. Kommunala och kyrkliga uppdrag. Ungdomsverksamhet.


HOLM, Ivar Eugen
* 24.12.1911 i Närpes. Gift. Dimitterad 1934. Lärare i Näverås, Närpes 1935—38, Vasa 1938—39. † 10.9.1939.


HOLM, Johan Viktor
* 18.7.1867 i Kronoby. Dimitterad 1895. Lärare i Taklax, sedan i Kyrkoby, Korsnäs. † 10.3.1946. (23)


HOLM, Nils Robert
* 21.3.1909 i Munsala. Gift med Ida West. Dimitterad 1934. Lärare ett år i Vexala, Munsala, ett år i Norra Vallgrund, Replot och sedan 1947 i Kerklax, Maxmo. Varit ordförande i kommunalnämnden, vårdnämnden och hälsovårdsnämnden. Ff-ledare i Munsala.


HOLM, Runar Valdemar
* 29.10.1904 i Korsnäs. Dimitterad 1926. Akademiska fortbildningskurser. Pedagogieexamen (l) 1939. Lärare i Korsnäs kyrkoby 1927—39, Vasa 1939—.


HOLM, Sven Alfred
* 16.11.1910 i Hangö. Gift med Linda Helmi Lindström. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen . Resa till Sverige 1938. Lärare i Hangö 1935—40, Karis köping 1940—46, Hangö 1946—. Fr. K. 4.


HOLM, Wilhelm
* 26.2.1888 i Kronoby. Dimitterad 1916. T.f. lärare i Kvevlax och i Såka, Karleby. † 28.1.1922. (23)


HOLMBERG, Armas Rafael

* 15.1.1908 i Borgå lk. Inskriven 1928. † 28.1.1933.


HOLMBERG, Emanuel
* 25.12.1869 i Vörå. Gift 1922 med Alina Ågren, född Wias. Avgått 1891. Lärare i Töjby, Korsnäs 1891—93, Voitby, Korsholm 1893—94, Mäkipää, Vörå 1894—96, Tuckor, Vörå 1896—97, Rekipeldo, Vörå 1897—1900, Karvat, Oravais 1901—02 och i Jeppo 1903—05. Poliskonstapel i Jakobstad 1906, i Nykarleby 1907—09. Överkonstapel i Jakobstad 1910—13. Extra konstapel i Vasa 1906. Fyrmästare på Strömmingsbådan fyrbåk i Kvarken 1916 (?). Maskinförsäljare för Labor och Wisén i Vasa. Materialförvaltare för Vasa stads byggmästare 11 år. Sågverksarbetare i Nederkalix, Sverige 1913—14. † 13.11.1947.


HOLMBERG, Erik Ivar
* 31.3.1911 i Borgå lk. Gift 1938 med Gunnel Ingegerd Sandfors. Dimitterad 1933. Fortbildningskurser. Dirigentkurs 1933. T.f. lärare i Thorsby, Pernå vt. 1934. Lärare och föreståndare i Evitskog, Kyrkslätt 1934—54, i Lagstad, Esbo 1954—. Föreståndare för Kyrkslätt Andelskassa. Medlem i vårdnämnden, viceordförande i kommunalnämnden. Ordförande i Centralnämnden i Kyrkslätt. Körledare.


HOLMBERG, John Ernhard
* 25.1.1901 i Iniö. Gift med vävlärare. Sara Lindroos. Dimitterad 1924. Lärare i Fiskö, Brändö 1924—25, i Valkom 1926—29, i Norrby, Iniö 1929—. Ordförande i kommunalfullmäktige i Iniö 1937—39, 1941, 1946—. Ordförande i vårdnämnden samt kommunalsekreterare1942—45. Ordförande i styrelsen för Iniö kvarn och sågverksandelslag. Disponent för Iniö telefonandelslag m.m. — Ordförande lärarföreningen Skärgårdskretsen från 1943.


HOLMBERG, Lars Helge
* 27.11.1915 i Bromarf. Gift 1941 med Hedvig Baumgartner. Dimitterad 1938. Kurs vid Nääs slöjdseminarium 1947. Studieresa i Sverige och Norge 1936. Lärare i Helsingfors 1945—48. Slöjdlärare därstädes 1948—. Fr. m. l och 2. Mmed. 39—40.


HOLMBERG, Michael
* 20.3.1878 i Maxmo. Gift 1) 1905 med Karin Evelina Lundell, född Kuhlefelt, 2) 1917 med Ebba Maria Eriksson. Dimitterad 1902. Lärare i Rekipeldo, Vörå 1902—14, sedan affärsverket i Helsingfors. Innehavare av Holmbergs begravningsbyrå, Helsingfors sedan 1919. Sekreterare i Vörå nykterhetsnämnd 1906—13, i Vasa läns mellersta nykterhetskrets 1910—13. Livförsäkringsinspektör 1913—14. † 3.5.1938. (23)1907

HOLMBERG, Mårten
* 13.8.1854 i Vörå. Gift 1897 med Helena Österman. Dimitterad 1877 (första dimissionen). Student 1882. Fil.kand. 1887. Pedagogieexamen 1888. Lärare i Helsingfors sedan 1877. Lärare vid Ateneum. Stadsfullmäktige. Lantdagsman. Verksam inom föreningslivet. Lett Arbetets Vänners folkbildningsverksamhet 1896—1903. Stiftare av allmän Folkskollärarförening. — Ordförande FSF 1900—25. † 30.4.1932. (23)

Faksimil1954

HOLMBERG, Otto Georg
* 21.9.1889 i Nagu. — Dimitterad 1912. Akademiska kurser i Helsingfors 1919—20, fortsättningsexamen för folkskollärare 1921. Kompetens för övningsskollärare 1921. Pedagogieexamen (l). — Lärare Norrby, Iniö 1912—19, övningsskollärare vid Nykarleby seminarium 1920—1943, överlärare 1943—56. Pension 1956. Timlärare vid Nykarleby samskola1920—31. Lärare vid Nykarleby stads fortsättningsskola 1932—39. — Studieresor i Skandinavien. — R FVR. — T.f. överlärare höstterminen 1956. † 21.12.1956. (56)1937

HOLMBERG, Viking Sven Sigurd
* 23.10.1915 i Snappertuna. Gift med Ragna Emilia Österlund. Dimitterad 1937. Dirigentkurser. Folkdanskurser. Studieresa till Sverige och Norge.
Vikarierande lärare i Haapajärvi, Kyrkslätt och Kihla, Karis. Lärare i Vestervik 1947—50, Sävträsk, Liljendal 1950—. T.f. organist i Snappertuna. Ordförande i Svenska folkpartiet. Ordförande i Degerö Vänners ungdomsförening. Ledare av Degerö Vänners sångkör och Vestanvik Marthakör. Sekreterare i S.I.V:s styrelse. Ordförande i kommunalungdomsnämnden. (T: Lärare i Vättlax, Bromarf 1957—.)


HOLMÉN, Arthur Edvard
* 29.4.1871 i Kimito. Gift 1907 med lärare Elin Amanda Gustafsson. Dimitterad 1897. Lärare i Norrskata, Korpo 1897—1904. Föreståndare för Lavers uppfostringsanstalt i Borgå från 1904. Avgick med pension 1924. Körledare. † 24.12.1936. (23)


HOLMÉN, Johan Ragnar
* 27.8.1887 i Kimito. Gift med sjuksköterskan Josefina Ingeborg Svensson. Avgått 1907. Genomgått Handelsinstitutet i Åbo. Prokurist vid Tyko bruk. † 18.1.1941.


HOLMÉN, Otto Wilhelm

* 25.2.1869 i Kimito. Gift 1906 med Dagmar Sundberg. Dimitterad 1892. Studieresa i Skandinavien 1903 för att studera vanartade barns uppfostran. Lärare i Pellinge, Borgå lk. 1892—93, Tennas, Pargas 1893—95, Jeppo 1895—99 och därefter Vasa. † 5.10.1932. (23)1940*

HOLMQVIST, Anders Johan
* 25.2.1864 i Larsmo. Gift 1890 med Maria Skutvik. Dimitterad 1887. T.f. lärare i Lepplax, Pedersöre, Larsmo och Övermark 1888, Purmo 1889. Ordinarie lärare i Övermark 1889—93, därefter i Smedsby, Korsholm. Pension 1928. Kantor. Lantmäteribiträde m.m. † i Jakobstad 19.10.1942.1920*

HOLMQVIST, Anders Volter
* 26.7.1895 i Korsholm. Gift med sjuksköterskan Anna Norring. Dimitterad 1916. Till följd av sjukdom ingen ordinarie läraretjänst. Privat språklärare i Helsingfors, Åbo och Viborg. (Undervisat i engelska, tyska och spanska.) Emigrerade av hälsoskäl till Sydamerika, där han verkade som språklärare och tidningsman i Peru och Equador. Jordbrukare under flera år bland jibaroindianerna. Företagit bl.a. en färd i indiankanot från Amazonflodens källor till Atlanten. † på hemväg från Sydamerika 21.1.1934.1937

HOLMQVIST, Johan Oskar
* 20.1.1886 i Kronoby. Gift 1922 med Edit Vilhelmina Lindström från Helsinge. † 1956. Avgick från klass I 1907. Student 1910. Fil.kand. 1917. Pedagogieexamen . Praktiskt lärarprov vid Ekenäs seminarium 1926. — Studieresor i Skandinavien, Österrike. —Föreståndare för Pargas samskola vt. 1919—vt. 1921 och lärare i svenska och historia. Utnämnd till föreståndare för Åggelby samskola 1921, tillträdde ej tjänsten. Lärare i svenska, historia och filosofi vid Heurlinska skolan i Åbo 1921—26. Lektor vid Nykarleby seminarium 1926—55. Pension 1955. T.f. lektor vid Nykarleby seminarium 1955—56. — Stadsfullmäktige i Nykarleby under flere perioder. Flere kommunaluppdrag. Ordförande i SFP 1929—37. Skyddskårslokalchef m.m. 1929 till kårens upplösning. — Sk. fm., R FVR.


HOLMQVIST, Julius Konrad
* 12.6.1893 i Jomala. Dimitterad 1915. T.f. lärare i Ytternäs invid Mariehamn. † genom drunkning 31.7.1917. (23)


HOLMQVIST, Paul Rurik
* 15.12.1928 i Kronoby. Dimitterad 1955. Lärare Särkimo, Maxmo 1955—. (?)


HOLMSTRÖM, Carl Tryggve
* 27.1.1919 i Föglö. Dimitterad 1946. Lärare i Rosala, Hitis 1946—. [Foto.]1936

HOLMSTRÖM, Erik Åke
* 23.11.1913 i Föglö. Gift med handarbetslärare Anna Greta Ingeborg Söderman. Dimitterad 1936. Pedagogieexamen . Lärare i Vargskär, Föglö 1936—45, Ytternäs, Jomala 1945—. Ordförande i Föreningen Folkhälsan. Kyrkofullmäktige. Ledamot av biblioteksnämnden. (55)

Faksimil

HOLMSTRÖM, Holger August
* 28.1.1905 i Pernå. Gift 1931 med lärare Hjördis Helena Lindebrand. Avgått 1929 för sjukdom. Hermodskurs i musikteori och bokföring. Upprätthållit färj- och linjebiltrafik mellan Pernå och Borgå. Vikarierande lärare i Ebbo, Borgå lk.1932

HOLMSTRÖM, Jakob Einar
* 22.12.1883 i Oravais. Gift med Anna-Lisa Olén. Dimitterad 1907. Lärare i Komossa, Oravais 1907—09, Kimo, Oravais 1909—45. † 19.6.1945.


HOLMSTRÖM, Joel Sigvald
* 26.6.1903 i Ekenäs. Gift med Sylvia Antonia Bengtström. Dimitterad som hospitant 1926. Pedagogieexamen 1930. Akademiska fortsättningskurser 1930. Gymnastik- och idrottsledarkurs i Ekenäs 1930. Musikpedagogik kurs i Vasa 1927. Dirigentkurs i Kuggom 1930 och i Mariehamn 1933. Landsförsvarskurs i Tusby 1941. Lärare i Forsby, Pernå 1926—41, i Gammelby, Pernå 1941—. Ordförande i olika ungdomsföreningar. Gossledare vid Knipnäs barnkoloni somrarna 1926—28. Ledare för kolonin 1931. Kör- och orkesterledare. Ordförande för Svenska folkpartiet i nordvästra Pernå. Ordförande i hälsovårds-, hemsyster- och ungdomsnämnderna. Ledamot av idrottsnämnden. Styrelsemedlem i Östra Nylands ungdomsförbund och Östra Nylands folkdansring. Principal vid Borgå Sparbank. Bygdekorrespondent för Hufvudstadsbladet, Borgåbladet och Östra Nyland. Agent för Livbolaget Suomi. Ombudsman för Finlands Hypoteksförening. Styrelsemedlem i Gammelby P.B.K. Ordförande Östra Nylands lärarförening 1953—. Fr. K. 4 med el., Sk. fk, Sk. fmed, Mmed. 39—40.


HOLMSTR
ÖM, Joel Theodor
* 9.2.1863 i Nykarleby. Gift 1899 med lärare Hanna Emilia Holmberg. Dimitterad 1883. Lärare i Ekenäs från 1884. Sånglärare vid samskolan 1907—12 och från 1916. Chef för F.B.K. 1904—17. Dirigent för skyddskårens manskör. Bibliotekarie. Bildade Ekenäs sångförening 1890. Körledare. † 15.4.1928.1935

HOLMSTRÖM, Johannes Bruno
* 6.10.1881 i Föglö. Gift 1911 med Dagny Maria Brunberg. Dimitterad 1903. Lärare i Houtskär 1903, i Helsingfors 1905—38. Företagit sångarfärder till Sverige och Norge. Ordförande i Finland svenska lärarförenings Helsingfors krets 1934—39. Kamrer och kontorschef vid Städernas allmän ömsesidiga brandförsäkringsbolag 1918—. Lärare i bokföring vid Svenska arbetarinstitutet i Helsingfors 1914—21. Stiftade Degerby sångkör i Föglö. Körledare. Ordförande i Brage 1930—37 och 1942—44. Ordförande i Finlands svenska sång- och musikförbund 1929—1944. Sekreterare i SFV:s musikutskott. Hedersordförande i Helsingfors svenska sångarförbund. Skattmästare i Finlandssvenska utlandsdelegationen 1930—44, R FVR. Mmed. 02—04. † 14.10.1944.


HOLMSTRÖM, John Emil
* 28.2.1889 i Ingå. Gift 1920 med Anna Elisabeth Johansson. Dimitterad 1917. Lärare i Helsingfors 1919. — Lärare i bokföring. Ekonom för Helsingfors folkskolas sommarkolonier. — Pension 1949.


HOLMSTRÖM, Karl Leo Rafael
* 25.5.1927 i Helsinge, Dimitterad 1951. Studentexamen. Lärare i Ingvalsby, Karis 1951—. (?)


HOLMSTRÖM, Runar Gerhard

* 30.8.1911 i Mörskom. Avgått 1930. (?)1944

HOLMSTRÖM, Sigurd Brage
* 22.10.1913 i Oravais. Gift med Ingebrit Gunnel Agneta Bjon. Dimitterad 1937. Genomgått 5 klasser i Vasa svenska lyceum och Österbottens ambulerande slöjdskola. Företagit cykelfärd till Petsamo och norra Sverige. Lärare i Norrby, Kronoby 1938—50, Jakobstad 1950—. Ordförande i I.K. Kronan, Kronoby.1923*

* HOLSTIUS, Johannes Evald
* 21.11.1869 i Nykarleby. Gift 1893 med Anna Elisabet Jakobsson. Dimitterad 1891. Vikarierande lärare i Enklinge, Kumlinge 1891—92, ordinarie lärare i Bennäs, Pedersöre 1892—1931. Verksam inom Pedersöre ungdomsförening och dess sångkör. Medlem i nykterhetsföreningen och Godtemplarlogen. Medlem och kassör i Svenska folkpartiet. Kommunalfullmäktige. Kommunal yrkesinspektör. Sparbanksföreståndare. Livförsäkringsagent. † 11.11.1931.

Faksimil

* HOLSTIUS, Karl Ivar
* 2.1.1874 i Nykarleby. Gift med Maria Alexandra Höglund. Avgått 1894. Ägnat sig åt affärs- och agenturverksamhet. † 19.11.1940.1947

HOLSTIUS, Torkel Johannes
* 27.8.1901 i Pedersöre. Gift 1927 med lärare Ellen Karlsson. Dimitterad som hospitant 1923. Studentexamen. Lärare och föreståndare i Ytterjeppo, Nykarleby lk. 1923—. Verksam inom olika kulturella och ekonomiska sammanslutningar. Ordförande i hälsovårdsnämnden och biblioteksstyrelsen. † 29.12.1949.


HOLTTI, Jakob
se Schultz, J.


HUGG, Karl Anatolius
* 3.10.1880 i Pargas. Dimitterad 1905. T.f. lärare vid olika skolor i Österbotten, på Åland och i Åboland. † 8.7.1919. (23)1947*

HULDÉN, Axel Emil
* 19.9.1890 i Munsala. Gift 1937 med lektor Alma Lisa Wikström. Dimitterad 1916. Student 1922. Fil.kand. 1925, fil.lic. 1941, fil.dr 1942. Studier i Sverige, Norge och Danmark 1930, i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Österrike, Italien, Schweiz, Tyskland och Danmark 1933, i Tyskland, Italien och Frankrike 1937. Lärare i Rekipeldo, Vörå 1916—18, vid Karis-Billnäs samskola 1918—23, vid Mellersta Nylands folkhögskola 1925—26, vid Realläroverket i Jakobstad 1926—28 och Jakobstads samlyceum 1929—. Föreståndare för Victor och Elise Schaumans skolträdgård i Jakobstad. Viceordförande i Svenska folkpartiets lokalavdelning i Jakobstad. Ordförande i Norra Österbottens Trädgårdssällskap. Arbetande ledamot av Svensk-Österbottniska samfundet 1945. Skrivit: Nutidsskolans principiella frågor i geografiundervisningen, 1932; Victor och Elise Schaumans skolträdgård, 1932, Studien über Fraxinus exelsior L, 1941. (Soc. pro Fauna et Flora Fennica.) Fr. m. l, Mmed. med anledning av Tammerfors befrielse. R FLO 1.


HULDÉN, Isak Alfred
* 12.4.1888 i Munsala. — Dimitterad 1913. Studentexamen 1922. Fil.kand. 1926. Pedagogieexamen . Promoverad fil.mag. 1927. Praktiskt lärarprov vid Ekenäs seminarium 1931. — Lärare Karleby 1913—16, Föglö 1916—18. Andra lärare vid Mellersta Nylands folkhögskola 1918—19. D:o Pargas folkhögskola 1920—29. Äldre lektor i historia, Jakobstads samlyceum1929. Lektor vid Nykarleby seminarium 1929—53. Pension 1953. — Studieresor i Skandinavien, Estland, England. — Stadsfullmäktige i Nykarleby under flere perioder. Anlitad kommunalman. Ordförande i SFP ett 10-tal år. Ordförande i Munsala hembygdsförening. Viceordförande i Svenska Österbottens Ungdomsförbund. Ordförande för III Ungdomsringen i d:o. Medlem av direktionen för folkhögskolan Breidablick 1934—. Ivrig ungdomsföreningsledare. — Mmed. m. s., R FVR.1923*

HUMMELGÅRD, Erik Anders
* 28.7.1866 i Närpes. Gift 1891 med Maria Vilhelmina Klåvus. Dimitterad 1883. Lärare i Härkmeri, Lappfjärd 1884—94, Tjöck 1894—1931. Föreståndare för poststationen. Vaccinatör. Ordförande i lantmannagillet. † 7.11.1931. (23)


HUMMELSTEDT, Einar Adrian
* 23.7.1902 i Närpes. Gift 1925 med lärare Verna Matilda Höglund. Dimitterad 1924. Lärare i Österö, Maxmo 1925—1942. Chef för skyddskårens marinavdelning på Österö, Maxmo. † 23.6.1942. (48) [Foto.]


HUMMELSTEDT (f. Höglund), Verna Matilda
* 23.8.1902 i Gamlakarleby. Gift 1925 med lärare Einar Hummelstedt. Dimitterad som hospitant 1924. Student. Lärare i Österö, Maxmo 1944—50, Karlå, Närpes 1950—.  (54)


HVITSJÖ (Wijkman), Hugo Verner
* 11.4.1904 i Esse. Dimitterad 1937. Lärare i Övre Korplax, Karleby 1937—38, Kyrkostrand, Pedersöre 1938—39, Nederlappfors 1941—43, Asplund, Kronoby 1943—45. † 4.5.1945.


HÅKANS (f. Ohls), Ellen Alla Alina
* 1899 i Vasa. Dimitterad som hospitant 1924. Studentexamen. Bosatt i Vasa. (?)


HÅKANSSON, Nils Holger
* 13.4.1905 i Dals-Ed, Älvsborgs län, Sverige. Gift 1931 med Anna-Brita Hallström. Dimitterad 1931. Folkskollärarexamen i Luleå 1935. Organist- och kantorsexamen i Kalmar 1933. Filmskötarkurs 1935. Studieresor i Danmark och Norge. — Lärare i Ullared, Hallands län 1937—1943, Myssjö, Jämtlands län, 1943—1947, Linsell, Jämtlands län 1947—. Föreståndare för föreläsningsförening. Tillsyningslärare. Ledamot av olika nämnder. (?)


HÄGG, Erik Teodor
* 9.11.1912 i Oravais. Gift med Amanda Elvira Rosengren. Avgått 1930. Jordbrukare.


HÄGG, William
* 8.5.1911 i Oravais. Gift 1935 med Birgit Svahn. Dimitterad 1933. Pedagogieexamen 1935. Akademiska sommarkurser i Åbo 1945. Språkprov i finska 1945. Deltagit i gymnastikkurs 1946. Auskulterat och hållit föredrag i folkhögskolor i Sverige 1947. Lärare i Mörtmark svenska folkskola i Bötom 1935—37, Långåminne, Malax 1937—44, Brändö svenska folkskola i Vasa 1944—46. Andra lärare vid Närpes folkhögskola 1946. Yrkesskollärare i Vasa. Verksam inom ungdomsarbetet i Oravais och Mörtmark. Svenska Österbottens ungdomsföreningars förbunds ordförande 1957—. Ombudsman för den andliga fria vården i svenska Österbotten 1942—44.1923*

HÄGGBLOM, Johan (Johannes) William
* 16.6.1890 i Sundsvall. Gift 1921 med Zaida Karlsson. Dimitterad 1913. Deltagit i i diverse kurser men ej avlagt någon examen. Lärare i Rödsö, Karleby 1913—20, Svenska folkskolan i Gamlakarleby 1920—50. Föreståndare sedan 1929. Sånglärare i Gamlakarleby svenska samskola 1920—21. Medlem av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Gamlakarleby. Kommunalrevisor. Medlem av centralnämnden för kommunalval. Medlem av Svenska folkpartiets kretsstyrelse i Vasa läns valkrets. Viceordförande i Norra lärarkretsen av FSF. † 31.5.1950.

Faksimil

HÄGGBLOM, Karl Emil
* 20.8.1862 i Hammarland. Dimitterad 1884. Lärare i Degerby, Åland och Geta. † 24.9.1903. (KB)


HÄGGBLOM, Karl Ruben
* 10.3.1906 i Närpes. Gift 1938 med Alice Wilhelms. Dimitterad 1933. Pedagogieexamen . (a) Lärare i Kristinestads svenska folkskola 1938—46. Näsby folkskola, Närpes från 1946.


HÄGGBLOM, Klas-Håkan
* 31.5.1932 i Malax. Gift med studerande Alice Maria Berts. Dimitterad 1954. Lärare i Norr-Sarflax, Pernå 1954—. (54)


HÄGGBLOM, Lennart
* 19.2.1892 i Geta, Åland. Gift med Dagmar Gyllenberg. Dimitterad 1914. Utomlands 1915—18. Vikarierande lärare i Mariehamn, Jomala och Föglö. Ordinarie lärare i Dalsbruk 1919—26, Söderlångvik, Dragsfjärd 1926—. Kansli- och lokalchef för Dragsfjärd skyddskår 1928—34. Medlem och viceordförande i kommunalfullmäktige. Medlem av olika styrelser inom Dragsfjärd kommun. — Pension 1956. — R FLO.


HÄGGBLOM, Matts Leander
* 12. 4, 1877 i Kronoby. Gift med Alma Johansson, Gävle, Sverige. Dimitterad 1905. Lärare i Ytterbråtö folkskola i Kronoby i 39 år. Pension 1.8.1944.


HÄGGBLOM, Robert Evald
* 6. 12, 1905 i Vårdö, Åland. Gift 1930 med Elna Ingeborg Grahn. Dimitterad 1929. Lärare i Fiskö, Brändö, Åland sedan 1929. Idrottsledare. Ordförande i Folkhälsan i Brändö. Landstingsman 1935—1945. Vicetalman i nuvarande landsting. Ordförande i Fiskö jaktvårdsförening Kommunalfullmäktige i Brändö, ordförande en period, viceordförande i kommunalnämnder ett par perioder. Ordförande i vägstyrelsen, kolonisationsnämnden m.m. Fr. K. 4.1943

HÄGGKVIST, Herman Johannes
* 19.6.1893 i Esse. Gift med Greta Alexandra Peters. Dimitterad 1921. Kurs i slöjd och heminredning 1928 i Sigtuna. Betyg för slöjdlärare tjänst i fortsättningsskola. Lärare i Munsala kyrkoby 1921—22, Gamlakarleby stad 1922—39, Vasa stad från 1939. Slöjdlärare i Gamlakarleby samskola1921—31. Slöjdlärare i Vasa svenska lyceum1941—. I Gamlakarleby: ledamot av stadsfullmäktige1928—1939, drätselkammarledamot 1928—30, medlem av stadsstyrelsen 1931, ordförande i stadens parknämnd 1932—39, viceordförande i stadens sjukhusdirektion 1931—33, ordförande i Arbetets Vänner i Gamlakarleby 1927—39, styrelsemedlem i Svenska Folkpartiet i Gamlakarleby 1928—39. Ordförande och kassör i Gamlakarleby nykterhetsförening. Medlem av kyrkofullmäktige i Vasa. Ordförande i Finlands svenska lärares nykterhetsförening från 1944 m.m. — Pension 1955. Sekreterare och ekonom vid Vasa svenska folkskolor 1955—56. (55)


HÄGGMAN, Anders Albert
* 14.3.1900 i Esse. Gift med Berta Johanna Lindfors. Avgått 1921. Kanslist i Pedersöre kronolänsmansdistrikt.


HÄGGMAN, Valter Ernfrid
* 15.3.1894 i Kyrkslätt. Dimitterad 1916. Ägnat sig åt affärsverksamhet.1947*

HÄGGMAN, Victor Reinhold
* 28.5.1898 i Oravais. Gift 1926 med lärarinnan Tekla Maria Vester. Dimitterad 1921. Lärare i Österö, Maxmo 1922—24, Kyrkoby, Maxmo 1924—. Bibliotekarie vid Maxmo centralbibliotek 1924—39. Tillhör byggnadskommittén för Maxmo Kyrkoby folkskola. Tillhör Maxmo skolnämnd. — Pension 1957.1940

* HÄGGSTRÖM, Carl Torsten
* 20.5.1893 i Nykarleby. Gift med Karin Elisabeth Strand. Dimitterad 1915. Pedagogieexamen 1917. Sånglärarexamen vid Helsingfors musikinstitut 1922. Studieresa till Skandinavien 1926—27. Lärare vid Helsingfors svenska folkskola sedan 1916. Föreståndare för Annegatans folkskola sedan 1928. Sånglärare vid Nya svenska läroverket sedan 1922. Sekreterare 1925—46, skattmästare sedan 1929 och viceordförande sedan 1947 i Helsingfors folkskolors lärar- och lärarinneförening. Lärarrepresentant i direktionen för Helsingfors stads svenska folkskolor 1943, 1944 och 1947. R FVR 1954.


HÄGGSTRÖM, Henry Harnach
* 24.2.1888 i Kyrkslätt. Gift med Vivi Ginman. Dimitterad 1912. Pedagogieexamen . Lärare i Barösund, Ingå 2 år, i Själö, Ingå 2 år och i Sonasund, Ingå 12 år. På Drumsö sedan 1930. — Pension. (?)


HÄGGSTRÖM, Hugo Sven Bernhard
* 31.8.1909 i Helsingfors. Gift med Svea Linnea Söderholm. Dimitterad 1986. T.f. lärare Helsingfors 1936—38. Kontorschef vid Pappkartongfabriken Ab 1988—40. Skatterevisor vid Helsingfors skatteberedningsverk 1941—. (57)


* HÄGGSTRÖM, Oskar Herman
* 26.11.1886 i Nykarleby. Gift med vävskollärare Elvi Nordström. Dimitterad 1908. Akademiska sommarkurser 1913. Lärare i Sundby, Pedersöre 1908—50. Pension 1950. Kommunalkassör i Pedersöre kommun 1942—43. Diverse kommunaluppdrag.

Faksimil


1949

HÄLLUND, Paul Einar
* 17.11.1924 i Esse. Gift med lärare Elvi Valdine Krohn från Korsholm, Dimitterad 1951. — Deltagit i 16 nordiska skolmötet i Oslo 1953 och i nordisk kurs för lärare på Runö, Sverige 1955. — Lärare vid Fria Kristliga folkhögskolan, Korsholm 1951—52, Storbacka, Purmo 1952—53, Kyrkostrand, Jakobstad 1953—. Kyrkvärd och ekonom i Pedersöre församling från 1955. (55)


HÄRMÄLÄ, Verner Alexander
se Laxström, V. A.


HÄSTÖ, Agner Alvar
se Ådahl, A. A.


HÖGBACKA, Johan Engelbert

* 13.8.1887 i Karleby. Gift 1) 1912 med Alma Alexandra Andersson, död 1941. 2)  1943 med Edna Alice Pelo. Dimitterad 1912 som hospitant. Student 1907. Venia concionandi inför Borgå domkapitel 1935. — Lärare i Tast, Nedervetil sedan 1912. Kommunalrevisor. Ledamot av kommunalnämnden i Nedervetil. T.f. distriktskapellmästare i Vasa skyddskårsdistrikt 1926—31. Mmed., Sk. fmed. 2. † 1.11.1949.


* HÖGDAHL, Johannes
* 20.3.1871 i Nykarleby lk. Gift med Anna Helena Poutiainen. Avgått 1891. Besökt Helsingfors industriskola läsåren 1891—93. Utdimitterad från skolans kommunikationsavdelning 1893. I Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnader tjänst 1893—1938. Främst järnvägs- och kanalbyggen. Pension 1938. FVR med. I kl. 1926. FVR med. I klass med gk. 1936. † 11.6.1948.


HÖGLUND, Artur Alexander
* 16.1.1891 i Korsholm. Avgått 1911. (?)


HÖGLUND, Bror Johan Oskar
* 1.2.1896 i Uleåborg. Gift 1920 med Berta Backlund. Dimitterad 1919. Pedagogieexamen 1923. Vitsord i troslära och religionsvetenskap 1924, svenska språket och litteraturen 1924. — Lärare i Gamlakarleby 1919—20, Asplund, Kronoby 1920—23, Tessjö, Strömfors 1923—25, Rimal, Solf 1925—46. Pension på grund av sjukdom 1946.


HÖGLUND, Margit Linnea
se Blomqvist, M. L.


* HÖGLUND, Matts Edvard
* 2.1.1872 i Nykarleby. Avgått 1895. Familjen bodde i Reval på 1880-talet. T.f. lärare i Mossar, Houtskär 1897—98. Senare Emigrerat till Amerika. Icke anmäld som död. (KB)


HÖGLUND, Otto August
* 18.6.1901 i Gamlakarleby. Avgått 1924. (?)


HÖGLUND, Verna Matilda
se Hummelstedt, Verna Matilda.


HÖGNÄS, Anders Roger
* 27.2.1906 i Nedervetil. Dimitterad 1932. Genomgått Nääs slöjdseminarium i Sverige och betyg därifrån i teckning och målning. Studieresor i Estland. Lärare i Jolkka, Nedervetil 1934—47, Norrby, Nedervetil från 1947—. Ordförande i Nedervetil vapenbröder r. f.


HÖGNÄS, Emil Artur
* 13.12.1887 i Nedervetil. Dimitterad 1910. Studentexamen. Studerat teologi. Akademiska fortsättningskurser 1920—21. Lärare i Kolam, Terjärv sedan 1910. Reste över till Amerika, men återvände och övergick till affärsverksamhet. † 27.5.1935. (?)1947

HÖGNÄS, Hugo Alexander
* 31.12.1879 i Nedervetil. Gift 1911 med Edit Johanna Kankkonen. Dimitterad 1902. Studentexamen 1906. Examen vid Helsingfors universitet för kompetens till överlärartjänst vid seminariums övningsskola 1910. Fil.kand. 1928, fil.mag. utan solenn promotion 1928, fil.lic. vid Åbo akademi 1938, fil.dr utan solenn promotion 1938. Studieresa med statsstipendium till Sverige 1911 samt till Sverige, Norge och Danmark 1924. — Lärare i Norrby, Nedervetil 1902—03, Åbacka, Nedervetil 1907—10, föreståndare för Östensö skyddshem, Pedersöre 1910—31, folkskoleinspektör i Åbolands distrikt 1931—45, utnämnd till skolråd vid Skolstyrelsen svenskspråkiga avdelning 1945. Ordförande i direktionen för Östensö folkskola 1913—31, ledamot i ett flertal kommunala nämnder i Pedersöre, folktingsman vid Svenska Finlands folkting 1919—20, elektor vid presidentvalen 1925 och 1931. Sekreterare och verksamhetsledare i Finlands Röda Kors' Åbolands svenska distrikt 1936—45, tillhört länscentralstyrelsen och arbetsutskottet för Fria vården i Åbo och Björneborgs län 1939—45, medlem i Fria vårdens upplysningsutskott för det svenska Åboland 1940—45, deltagit som företrädare för folkskolelärarnas intressen aktivt i förberedelserna för akademiska sommarkurser i Åbo 1943—45, skattmästare för Kansakouluntarkastajayhdistys 1934—45, tillhört den av Finlands svenska landskommuner tillsatta Svenska skoldelegationen. Publicerat: Pubertetstiden som orsak till ungdomsbrottslighet. Helsingfors, 1931, Sytning och arvslösen i den folkliga sedvänjan uti Pedersöre- och Nykarlebynejden 1810—1914, akademisk avhandling, Åbo 1938. Härutöver ett stort antal pedagogikartiklar i tidningar och tidskrifter. Tal, föredrag och referat vid fester, kongresser m.m. FRK fm., Nationalhjälpens mmed., Mmed. † 6.2.1948.


HÖGNÄS, Sven-Olof
* 21.8.1910 i Nedervetil. Gift 1937 med lärare Sara Sanelma Rauma. Dimitterad 1934. Lärare i Norrby, Nedervetil 1935—46, Sexsjö, Purmo 1946—48, Vörå samskola 1948—49, Ås, Kronoby 1949—50, Knifsund, Öja 1950—57. Redaktör vid Jakobstads Tidning 1954. Huvudredaktör vid Horisont 1954—. Fast medarbetare vid Hufvudstadsbladet 1956—. Ordförande i Svenska Österbottens litteraturförening 1951—53 och i andra föreningar. Distriktsinstruktör vid Talkoungdomens Vasa distrikt 1942—44. — Skrivit romaner, bl.a. Och ryktet går, Paradisplantan m.fl. (54)1927

HÖGNÄS, Uno Edvin
* 21.10.1899 i Nedervetil. Gift 1925 med lärare Emma Johanna Sandbacka. Dimitterad 1927. Lärare i Åivo, Karleby 1927—50, Tast, Nedervetil 1950—. Grundat Övre-Korplax ungdomsförening, dess ordförande 1933—41. Ordförande i statens skattenämnd. Statens ombud i Karleby skattedistrikt sedan 1943. Ordförande i olika kommunala nämnder. Kåsör och romanförfattare. Utgivit tre romaner sedan 1943. † 21.11.1951.

Faksimil


1939

HÖMAN, Bernhard Ruben
* 23.8.1906 i Sjundeå. Dimitterad 1932. Vikarierande lärare åren 1932—37 i Sjundeå och Ekenäs lk. Sedan 1937 föreståndare för Degerby lanthandel A/B. Lärare i Fredriksberg, Sjundeå 1948—.

(Inf. 2023-02-12.)

I

IDEMAN (Törnroth), Karl Edvin
* 31.12.1871 i Brändö, Åland. Gift med Emelia Kalman. Dimitterad 1900. Auskulterat vid Ekenäs seminarium 1908. Lärare i Karlby, Kökar 1900—38. Pension 1938. Poststationsföreståndare. Bankfilialföreståndare. Ledamot av kommunalnämnden och kyrkorådet. Ordförande i Kökar ungdomsförening. Ordförande i Kökar lantmanna- och gillesförening. Revisor för kommunal-, kyrkliga- och andelshandelsräkenskaper. Medlem av ortens skattenämnd. Hans porträttbyst i brons, skulpterad av konstnären Albert Jorpes, avtäcktes 1950 vid Karlby folkskolas 50-års jubileum. † 3.12.1951.


INGBERG, Gustav Alfred Rafael

* 6.3.1924 i Ingå. Dimitterad 1951. Lärare i Fagervik, Ingå 1951—. (?)


INGLUND, Johan

* 7.2.1857 i Vörå. Avgått 1880. Emigrerat till Amerika 1893. Sedan ej avhörts.


INGMAN, Artur Arvid Gottfrid

* 2.5.1873 i Sibbo. Gift med Elin Maria Melén. Dimitterad 1897. — Lärare i Hirvlax, Munsala 1897—1907, Mörtmark, Bötom 1907—16. Pension 1916. Försäkringsverksamhet. Ungdomsledare. † 25.2.1948.


INGMAN, Febe Johanna

* 26.12.1861 i Purmo. Gift 1897 med Axel Gunnar Rancken. Hospitant 1888. Lärare i Gamla Vasa. † 10.6.1914. (?)1923*

INGMAN, Mårten
* 4.3.1862 i Vörå. Gift 1) 1884 med Maria Augusta Hedström, 2) 1912 med Leontine Stening. Dimitterad 1882. Examen 1923 i finska språket. — Lärare vid Åbo svenska folkskola sedan 1882. Slöjdföreståndare vid svensk- och finskspråkiga folkskolans realklass 1907. Avsked med Pension 1919. Upprätthållit en privat slöjdskola i Åbo. Inrättat en fabrik för tillverkning av skolmöbler och slöjdverktyg. Medlem av skolrådet för svenska lyceum i Åbo 1912—15. Medlemskap i olika kommittéer och föreningar. Medlem av stadsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Åbo. Lärarkårens representant i folkskoledirektionen. — Studieresor till Skandinavien, Tyskland, Belgien, England och Ryssland. Publicerat Modellserie i träslöjd, Träsniderimönster i allmoge- och fornnordisk stil. † 30.6.1944. (23) [Höll tal vid Nykarleby seminariums 50-årsfest.]


INGMAN, Tor Gunnar

* 10.8.1907 i Åbo. Gift med Ingrid Erica Wikström. Dimitterad 1935. Studentexamen. Avlagt propedagogieexamen i sak-, straff- och kommunalrätt vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi. Pedagogieexamen (a) — Vistats åtta månader i Väst-Indien 1931. Besökt Kiel, Hamburg, Antwerpen, Le Havre och London. På grund av försvagad syn avstått från lärarkallet. Innehaft sedan 1938 en pappershandel i Åbo, benämnd ”Pappersindustrins Försäljning”.


INGO, Herman

* 14.7.1873 i Solf. Gift 1899 med Hilda Klockare. Dimitterad 1899. Lärare i Sundom, Solf 1899—1901, Kyrkoby, Kronoby 1901—10, Kyrkoby, Solf sedan 1910. — Kommunala förtroendeuppdrag. Ordförande i Svenska Österbottens ungdomsförbund 1906—08, dess sekreterare 1908—18. Sekreterare i Finlands svenska nykterhetsförbund. Ordförande i ungdoms- och nykterhetsföreningar. Redigerat skriften Ungdomsrörelsen i svenska Österbotten 1909. Utgivit Svenska Österbottens ungdomsförbunds 10-årsskrift 1916 och dess årsskrift 1912—1918. Med kortare avbrott redigerat Finlands svenska nykterhetsförbunds årsskrift 1920—44. Utgivit skriften Var står du? 1919 och Från skola och förening 1923. — Pension 1933. † 31.5.1944.


INGO, Johannes Martin

* 4.5.1882 i Vörå. Gift 1909 med Elna Sjöblom. Dimitterad 1904. Deltagit med statsstipendium i akademiska fortsättningskurser. — Lärare i Brännboda, Västanfjärd 1905—1908, Maria folkskola, Jakobstad 1908—1909, Kälkestad, Västanfjärd 1909—21, Vasa från 1921. Pension 1952. Föreståndare för Handelsesplanadens folkskola under en lång följd av år. Timlärare vid svenska yrkesskolan i Vasa. T.f. folkskoleinspektör i Vasa distrikt 1923—24. Timlärare i Vasa svenska flicklyceum 1952—54. — Representerade Åboland i Finlands första folkting. Kamrer i Västanfjärds Sparbank 1910—20. Sekreterare i Svenska Österbottens ungdomsförbund 1920—38. Ordförande i Vasabygdens sång- och musikförbund ett antal år. Verksam som körledare i Vasa och Västanfjärd. Deltagit i frihetskriget 1918. Handhaft diverse uppdrag under det senare kriget. Mmed. med r. o. s., Mmed. 02—04, Sk. Fmed., Mmed. 39—40. Stadsförbundets hederstecken i guld. [Med Monäs-pass över Kvarken av Ingo.]


ISAKAS, Johannes

* 3.5.1906 i Vörå. Gift 1935 med handarbetslärare Ingrid Grind. Dimitterad 1928. Reservofficersexamen 1929. Fortbildningskurs i Helsingfors 1936. Studentexamen 1946. Språkstudier. — Lärare i Rödskog, Esbo 1929—. Ordförande i Mellersta Nylands lärarförening till 1952. Lärarkårens representant i Esbo skolnämnd. Roteman för Rödskog mantalsskrivningsdistrikt. Ordförande i Finland biodlarförening. — Deltog som pluton- och kompanichef under de två senaste krigen. Militärgrad: Löjtnant. Fr. K. 4 (2 st.). [Foto.]

Faksimil

ISAKSSON, Axel
se Öström, A. I.1939

ISAKSSON, Wiktor Wilhelm Waldemar
* 11.9.1901 i Nedertorneå, Sverige. Gift 1932 med Fanny Abrahamsson. Dimitterad 1928. Svensk folkskollärarexamen i Luleå 1931. — Lärare Saittajärvi B1 skola 14 år, sedan 1946 vid Korpilombolo A skola. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige, kommunalnämnd och skolstyrelse, ordförande i tre år. Ordförande i valnämnd.


ISRAELS, Johannes

* 2.2.1912 i Vörå. Gift 1941 med Annie Lång. Dimitterad 1934. Lärare i Röukas, Vörå 1936—41, 1941—45 på indragningsstat i Kaitsor, Vörå från 1945. Verksam inom ungdoms- och idrottsföreningar i Vörå. Ledamot av kommunalfullmäktige. — Fr. K. 4, Fr. med. 2, Fr. med. 1.

(Inf. 2023-02-15.)

J

JACOBSSON, August
* 1.9.1884 i Munsala. Gift med Johanna Kronholm. Inskriven 1902. Avgått 1904. Emigrerade till Sydafrika 1904. Återvände efter omkring två år. Därefter ägnat sig åt affärsverksamhet. † 20.7.1920.


JACOBSSON, Torsten Johannes

* 20.7.1908 i Munsala. Gift med Ester Eng. Dimitterad 1931. — Lärare vid Östensö skyddshem, Pedersöre 1945—.


JAKOBSSON, Anders Vilhelm

se Vide, A. V.1923*

JAKOBSSON, August
* 30.6.1860 i Pedersöre. Gift 1) 1884 med Hildur Edith Löfgren, 2) 1912 med farmaceut Mary Elisabeth Molander. Dimitterad 1881. Lärare i Helsingfors 1882, Ekenäs 1882—83, Kronoby 1883—1901, Jakobstad 1901—, föreståndare 1901—. Lärare i Kronoby folkhögskola 1891—1900, lärare i gymnastik i Dövstumskolan i Jakobstad 1901—03; lärare och föreståndare i Hantverksskolan sedan 1902, Maria folkskolas aftonskola 1901—05, tobaksfabrikens skolkurs 1901—03. Kommunala uppdrag i Kronoby och Jakobstad. Ordförande i lärarkretsen 1896—1906. Deltagit i frihetskriget. Redaktör för tidningen Svenska Österbotten 1895—97 och Österbottningen 1898—1901. Ansvarig utgivare av tidningen Jakobstad 1912—15. Utgivit bl.a. Medborgarens uppslagsbok I (1895), Maria folkskola i Jakobstad, dess uppkomst och 35-åriga verksamhet (1908). Pension 1927. † 10.12.1932. (23)


* JAKOBSSON, Gustaf Einar

* 7.4.1883 i Nykarleby. — Dimitterad 1905. Lärare i Palvis, Vörå 1919—26. † 27.6.1926. (B)


JAKOBSSON, Jakob Fredrik Verner

* 11.9.1891 i Kvevlax. Gift 1913 med lärare Tilda Lund. Dimitterad 1913. — Lärare i Koskö, Kvevlax sedan 1913. Pension 1944. Medlem av kommunala nämnder. Deltagit i det fria folkbildningsarbetet i Kvevlax. Styrelsemedlem och viceordförande i Österbottens svenska hemslöjdsförening. Medlem av direktionen för Kvevlax slöjdskola. † 27.12.1945. (23)


JAKOBSSON, Johannes Hjalmar

se Björkvall, J. Hj.


* JAKOBSSON, Karl Julius

* 7.1.1888 i Nykarleby. Inskriven 1906. Avgått 1907. (?)


JAKOBSSON, Ole Abraham

* 22.6.1924 i Kvevlax. Gift 1948 med Marianne Svanvik. Studentexamen 1945. Dimitterad 1948. Lärare vid Jakobstads svenska folkskola 1948—. Föreståndare i Lagmans folkskola 1953—. Svenska folkskolans direktionssekreterare och ekonom 1953—. Lärare vid Finlands svenska nykterhetsförbunds föreningsskola. Timlärare i matematik i samlyceum 1949—53. Studieresor till Schweiz och nordiska länderna. Representerade Nykarleby seminarium vid SSEF:s kongress i Uppsala 1948. Ordförande i svenska Österbottens norra folkskollärarförening från 1956. — Vasa Sparbanks informationschef från 1958. (54)


JANSON, Karl Runar

* 11.6.1911 i Lemland. Gift med Göta Mattsson. Avgått 1928. Kantor-organistexamen vid Kyrkomusikinstitut i Åbo 1939. Genomgått Ålands lantmannaskola 1930—31. Innehaft ordinarie kantor-organisttjänst i Lappträsk 1942 samt kantor-organist i Jomala, Åland sedan 1943. — Mmed. 39—40.


JANSSON, Algot Isidor

se Ekvall, A. I.1935

JANSSON, Algot Viktor
—28.11.1876 i Kyrkslätt. Gift 1) med Aina Dannberg, 2) lärare Anna Grönroos. Dimitterad 1899. Akademiska fortsättningskurser 1911—12 och 1919—20. Studieresor i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Österrike, Tjeckoslovakien, Holland och Frankrike. — Lärare i Åbo svenska folkskola 1899—1900, Helsingfors svenska folkskola sedan 1900. Föreståndare i Annegatans folkskola samt Vallgård folkskola. — Medlem av direktionen för Helsingfors yrkesskola. En tid föreståndare för Arbetarinstitutet, senare medlem av dess direktion. Medlem av Helsingfors folkskolas direktion sedan 1924. Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige 1922—28. Svenska folkskolans lärarkårs representant i lärarrådet från 1918. Tillhört bestyrelsen för 11, 12 och 13 Nordiska skolmästerskapen. Tillhör centralstyrelsen för FSF sedan 1900. Ordförande 1933—36. Redaktör för Tff 1908—36. Huvudredaktör för Folkskolans läsebok I, II. Utgivit Vår språklära I, II, Kyrkslätt förr och nu, Bondekungar och vanligt folk. Redigerat FSF:s historik; tillsammans med Thors utgivit Folkskolegeografi och Svensk ordlista. Stort antal uppsatser i inhemska och utländska tidningar och tidskrifter. — R FVR. † 20.9.1936.

Faksimil

JANSSON, August Rikhard
* 14.4.1868 i Björneborg. Inskriven 1886. Avgått 1889. Affärsman. † 22.12.1900. (?)


JANSSON, Edvin Evert

* 14.6.1914 i Pedersöre. Inskrevs 1937. Stupade 11.7.1941 norr om Ladoga.


JANSSON, Elmer Emanuel

* 30.8.1917 i Finström, Åland. Gift 1924 med Margit Erene Granberg. Dimitterad 1944. Pedagogieexamen. (a) — Lärare i Åva, Brändö Åland 1944—. Föreståndare för Helsingfors Aktiebanks filial i Brändö. Föreståndare för Åva poststation och Åva el.-andelslag. Ordförande i Åva ungdomsförening, Brändö kommunklassificeringskommission och Brändö förmyndarnämnd.


JANSSON, Erik

* 23.9.1858 i Vörå. Dimitterad 1881. Bedrivit språkstudier och talade enligt uppgift flere främmande språk. Studerat bl.a. i Tyskland. — Lärare i Liljendal, Emsalö, Borgå, Brändövik, Replot m.fl. skolor. Pension efter 24 tjänsteår. Idkat gårdfarihandel. † 17.9.1942. (?)


JANSSON, Helge Valdemar

* 20.7.1890 i Kyrkslätt. Gift 1935 med lärare Elna Sunn. Dimitterad 1913. Fortsättningsexamen för folkskollärare. Studieresor till Skandinavien, Baltikum, Polen, Tyskland, Österrike, Italien, England och Skottland. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola sedan 1919. Pension 1951. — Ordförande i Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening i 27 år. [Ingen yngling direkt när han avgick.] Sekreterare i Kyrkslätts hembygdsförening 1916—1947. Medlem av Nylands svenska ungdomsförbunds styrelse i 20 år. † 2.10.1952.


JANSSON, Hilding

* 29.3.1904 i Helsingfors. Gift med lärare Toini Anna Salome Lagercrantz.
Dimitterad som hospitant med dispens 1927. Pedagogieexamen. (a). Studieresor till Sverige, Syd- och Mellaneuropa. — Lärare Helsingfors svenska folkskola sedan 1927. Ordförande i föreningen Arbetets Vänner i Sörnäs och viceordförande i styrelsen för Arbetets Vänner.


* JANSSON, Johannes Vilhelm

* 15.11.1904 i Nykarleby. Gift 1932 med Alexandra Backlund. Dimitterad 1928. — Vikarierande lärare vid olika skolor. Ägnat sig senare åt annan verksamhet. † 20.9.1939 på Tilkka militärsjukhus. [Båtköpare.]


JANSSON, L
ars-Johan August
* 3.8.1923 i Pedersöre. Dimitterad 1950. — Lärare i Träskända, Esbo 1950—52, Helsingfors 1952—. (?)1940

JANSSON, Martin Sigvald
* 6.5.1890 i Esbo. Gift med lärare Greta Elisabet Läckström. Dimitterad 1916. Deltagit i fortbildningskurser. Företagit med stipendium studieresa till Sverige 1935. — Lärare i Vikarfall, Sjundeå 1916—21, Bäcks, Sjundeå från 1921. Ordförande i vårdnämnden, skolnämnden och kommunalfullmäktige. Ledamot av kyrkofullmäktige, Sparbanksprincipal, tillhör Sjundeå handelslags förvaltningsråd m.m. — Körledare och ordförande i Mellersta Nylands sång- och musikförbund. Fr. med. 1. R FVR. Svenska Finland folktings fm. — Pension 1957.1922

JANSSON-VRETDAL, Nils Oskar
* 9.2.1862 i Kimito. Dimitterad 1884. Lärare i Vestanfjärd 1884—85, Wreta, Kimito 1885—. Grundade Kimito ynglingaförening 1888 och bygdemuseet Sagalund vid Wreta folkskola. Artiklar i dagspress och SFV Kalender. Studieresor till Sverige och Danmark. † 2.1.1927.1947

JANSSON, Paul
* 31.5.1922 i Närpes. Gift 1952 med hemslöjdslärare Margareta Else-Maj Käld. Dimitterad 1949. Studentexamen 1950. Pedagogieexamen. (a). Studerat vid Åbo Akademi 1951—52, 1953—54 och 1956—57 nordisk filologi, svenska, filosofi och musikvetenskap. Kompetent för övningsskollärartjänst. Studieresa till norska ishavskusten 1949. Studerat sång- och musik. Undervisat i Stockholms sångklass 1955 med FSF:s stipendium. — Lärare vid Fria kristliga folkhögskolan i Veikars, Korsholm 1949—52, Jakobstads folkskola 1952—. Körledare. — Fil.mag. 1957. (55)


JANSSON, Sven Olof

* 6.5.1931 i Kökar. Dimitterad 1954. Lärare i Hellsö, Kökar 1954—. (?)


JANSSON, Victor Anshelm

se Stening, V. A.


JANSSON, Viktor

* 4.10.1849 i Vårdö. Dimitterad 1884. Lärare i Vårdö. † 3.3.1894. (23)


JOHANSSON, Alf Valfrid

* 30.5.1927 i Lemland. Dimitterad 1949. Pedagogieexamen. Lärare i Mångstekta, Sund 1949—. (?)1944

JOHANSSON, David Verner
* 25.6.1884 i Helsingfors. Gift med Berta Augusta Karlsson. Dimitterad 1906. Pedagogieexamen. (cl). Systematisk teologi. (a). Sociologi. (a) Examen för dövstumskollärare 1924. Fortsättningskurser för dövstumskollärare i Stockholm 1943. — Lärare i Stor-Pellinge, Borgå lk. 1906—08, Lill-Pellinge 1908—21. Dövstumskolan i Borgå sedan 1921. T.f. föreståndare 1939—41. Ledamot av kyrkofullmäktige i Borgå. Ordförande i Arbetets Vänner i Borgå. Sekreterare i Borgå segelsällskap.

Faksimil

JOHANSSON, Emil
Uppgifter saknas, ej införd i matrikeln.


JOHANSSON, Fredrik Johannes

se Seeger, F. J.1940

JOHANSSON, Gustaf Arthur
* 26.9.1880 i Vårdö. Gift med Signe Matilda Elisabet Holmqvist. Dimitterad 1904. Examina för kompetens till lärartjänst vid seminariets övningsskola. Studieresa till Sverige 1912. — Lärare i Seglinge, Kumlinge 1905—06, seminariets övningsskola i Nykarleby 1906—07, Östensö, Pedersöre 1907—08, Harparskog, Tenala 1910—11, föreståndare för Labby skolkoloni 1911—18, utnämnd till lärare vid Nykarleby seminariums övningsskola, men tillträdde ej tjänsten, lärare vid Åbo svenska folkskola sedan 1918. Slöjdlärare vid Åbo svenska samskola 1919—40, modersmål och räkning vid Åbo yrkesskola 1918—38. — Sekreterare i Folkhälsan i Åboland 1921—46, tillhör styrelsen för Sundells stiftelse. Viceordförande i stiftelsen Arbetshus för barn. Sekreterare och ordförande i Åbo barnskyddsnämnd sedan 1920. Principal i Åbo Sparbank sedan 1935. Styrelseledamot av Svenska upplysningsbyrån i Åbo. — Hedersledamot av Folkhälsan i Åboland. † 30.3.1955.
                            

JOHANSSON, G
östa Bertel
* 25.4.1929 i Liljendal. Dimitterad 1951. Lärare i Kappelby, Lappträsk 1951—53, Kyrkoby, Helsinge 1953—. (?)


JOHANSSON, Hjalmar Edvin

se Mårtens, H. E.


JOHANSSON, Johannes Edvin

se Westin, J. E.


JOHANSSON, Karl Anton

se Sjöstrand, K. A.


* JOHANSSON, Karl Emil

* 25.2.1877 i Nykarleby lk. Dimitterad 1899. Lärare i Malax 1902—09. † 14.1.1909. (KB)


JOHANSSON, Karl Ove

* 2.9.1920 i Kaskö. — Deltog i l:a sommarkursen för extra utbildning av studenter till folkskollärare 1950. Avbröt studierna 1951. — Studentexamen. — T.f. lärare i Finby, Närpes 1948—50. (?)


* JOHANSSON, Matts Elis

* 24.2.1888 i Nykarleby. Gift med Annie Emilia Viljanen. Dimitterad 1910. Prov i musikteori vid Helsingfors universitet för lärartjänst vid läroverk. Auskulterat vid Svenska normallyceum och avlagt prov för sånglärartjänst vid läroverket. Verkmästare i metallslöjd vid Nykarleby seminarium 1910—11. Lärare vid Jakobstads svenska folkskola från 1911. Pension 1955. Sånglärare vid Jakobstads samlyceum 1914—29. Lärare i yrkesritning och träslöjd vid Allmänna yrkesskolan i Jakobstad 1916—37. Tillhör tidningen Människovännens redaktion sedan 1914, redaktionssekreterare1914—44, huvudredaktör 1944—. Dirigent för Jakobstad—Pedersöre kyrkokör från 1911. Ledamot av stads- och kyrkofullmäktige. Ledamot av Finlands svenska kyrkosångsutskott. Dir.cant. titel 1953. (54) [Ägde f.d. Herpmans stuga.]


JOHANSSON, Milda
se Rhenström, M.


JOHANSSON, Nils Torvald

se Lillie, N. T.


JOHANSSON, Sten Johan Bertel

* 16.5.1934 i Kyrkslätt. Dimitterad 1956. Lärare i Helsingfors 1956—.


JOHANSSON, Tor Harry

* 24.10.1910 i Finström. Gift 1939 med Elin Ingrid Marieanne Karlsson. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen. Studerat språk och matematik per korrespondens. Studieresa till Sverige och Norge. — Lärare i Seglinge l år, sedan i Strömma, Saltvik. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige. Styrelsemedlem i olika kulturella sammanslutningar. Revisor för kommun, sparkassa och Sparbank.


JOHANSSON, Torsten Albin

* 7.11.1925 i Borgå. Gift 1953 med barnträdgårdslärare Anita Margareta Nyström. Dimitterad 1955. Lärare i Salpar, Sibbo 1955—. (?) (T: Lärare i Gammelbacka-Haiko, Borgå lk. 1958—.)


JOHNSSON, Gunnar Alfred

* 12.5.1910 i Geta, Åland. Gift med Alfhild Margareta Johnsson. Dimitterad 1932. Deltagit i dirigent- och andra fortbildningskurser för lärare. — Lärare i Mariehamns fortsättningsklass 1932—33, Kyrkoby, Geta 1933—38, Olofsnäs, Geta från 1938. Ordförande i Ålands sång- och musikförbund 1940—45. Ordförande i Geta idrotts- och ungdomsförening. Dirigent för Geta sångkör. Ledamot av kommunalfullmäktige m.fl. kommunala nämnder. † 4.9.1954.


JONASSON (f. Backman), Ingeborg Linnea

* 19.12.1904 i Borgå. Gift 1937 med lotsen Gustaf Valter Jonasson. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen 1924. Lärare i Pörtö, Borgå lk. 1926—27, Svartså, Borgå lk. 1927—39. Ordförande i Martha-föreningen. † 25.1.1939. (54) [Massor med foton från hennes hospitantstid 1925–26.]


JOSSAS, Reinhold

se Sterner, R.


JOSSFOLK, Karl-Gustav

* 19.2.1929 i Kristinestad. Dimitterad 1952. Studentexamen. T.f. lärare i Sexsjö, Purmo 1950—51. Lärare i Hangö 1953—. (?)


JOSSFOLK (Westerback), Paul Viktor

* 5.12.1891 i Sideby. Gift 1917 med lärare Ida Kristina Snickars från Korsholm. Dimitterad 1913. — Lärare i Svarvar, Pörtom 1913—28. Emigrerat 1928 till USA. (KB)1947

JUNGAR, Sven Mikael
* 29.9.1907 i Jeppo. Gift med Gerda Linnea Sandberg. Dimitterad 1931. Avlagt reservofficersexamen. Deltagit i gymnastikledar- och domarkurser, ävensom friidrotts-, brandchefs- och lantbruksklubbledarkurser. Deltagit i seminarieexkursion till sydöstra och södra Finland 1929. — Lärare i Jungar, Jeppo sedan 1940. Ordförande i Jeppo ungdomsförening och Jeppo idrottsförening under olika perioder. Ledare för Jeppo I.F:s gymnastiklag sedan 1934. Lantbruksklubbledare 1933—35. Brandchef från 1937. Ledamot av kommunalfullmäktige och ordförande i hälsovårdsnämnden fr.o.m. 1946.

Faksimil

JUNGARÅ, Curt Ingmar
* 8.6.1932 i Jeppo. Dimitterad 1955. Lärare i Lielax, Pargas 1955—. (55)


JUNGE (Nissfolk), Oscar

* 12.6.1896 i Närpes. Gift 1919 med Anna Långgård. Dimitterad 1919. Lärare Kyrkoby, Lappfjärd från 1919. Kamrer vid Lappfjärds Sparbank. Emigrerat till USA 1925. (KB)


JUNGE

se även Ljunge.


* JUNGNER, Axel Gunnar

* 23.9.1900 i Nykarleby. Gift 1926 med Ester Sandbacka. Dimitterad 1922. Akademiska fortsättningskurser 1936. — Lärare Västerby, Larsmo från 1922. — Många kommunaluppdrag. Deltagit i ungdoms- och nykterhetsarbete. Ordförande i Svenska folkpartiets lokalavdelning.JUNGNER, Ferry Alf Svante

* 7.2.1921 i Kronoby. Inskriven 1938. Stupade 27.11.1943.


JUNGNER (Mattsson), Matts Viktor

* 20.7.1876 i Jeppo. Gift med Hilda Sandström. Dimitterad 1901. — Lärare i Kvimo, Maxmo 5 år, Snåre, Kronoby 38 år. — Pension 1944. Jordbrukare.


JUNGNER, Uno Anders Walter
* 11.8.1905 i Kronoby. Gift 1935 med banktjänsteman Götha Åminne. Dimitterad 1927. Pedagogieexamen. (a). Studerat språk och målning per korrespondens. — Lärare i Porlom, Lappträsk 1928—46, Påras, Kronoby 1946—51, Kyrkoby, Kronoby 1951—. Kommunaluppdrag. Deltagit i ungdomsarbete. Aktiv fronttjänst under Finlands båda krig. [Foto. Foto. Foto. Foto.]1947

JUNGNER, Yngve Jarl Viktor
* 3.11.1917 i Kronoby. Gift 1939 med Venny Elisabet Hästbacka. Dimitterad 1939. Fullständig gymnasiekurs vid Hermods korrespondensinstitut. Studentexamen 1947. Pedagogieexamen. Lärare i Övre-Korplax, Kronoby 1939, 1947—50, Kyrkoby, Kronoby 1950—51, Villa, Karleby 1951—. Föreståndare från 1953. Ungdoms- och körledarverksamhet. (54)


JUSLIN, Elsie Hildegard
* 10.8.1905 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen. Pedagogieexamen. (a). Studerat välläsning och teater. Studier i Skandinavien, England, Tyskland, Italien och USA. — Lärare Brändö, Helsingfors från 1947. [Foto. Foto.]


JUSLIN, Lars-Erik
* 28.9.1928 i Oravais. Gift 1952 med Elli Ekström. Dimitterad 1950. Pedagogieexamen. (a) 1950. Lärare i Vasa 1950—51, Centralskolan Vörå 1952—53, Kovik, Vörå 1953—56, Vasa 1956—. (54)


JUTHBORG, Karl Harald
* 11.6.1911 i Korsnäs. Gift 1941 med lärare Elna Elvira Kvist. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen. (cl). Utbildad slöjdlärare vid Nääs slöjdseminarium, Sverige. I studiesyfte besökt folkskolor och folkhögskolor i Sverige. — Lärare i Harrström, Korsnäs 1935—37, Mörtmark, Bötom 1937—45, Knösen, Närpes 1945—55, Kåtnäs, Närpes 1955—. Ordförande i Närpes lantbruksklubb. Kommunalfullmäktige i Närpes. Styrelsemedlem i Yttermark andelshandel. Arbetat inom ungdomsrörelsen. (54)


JÄRF, Ida Aili Sylvia
* 7.5.1903 i USA. Dimitterad som hospitant 1924. Studentexamen. — Lärare i Kyrkoby, Petalax sedan 1925.


JÄRNER (Viherkoski), Väinö Vilhelm
* 6.9.1910 i Borgå. Gift med lärare Ethel Gunvor Kevin. Dimitterad 1939. Lärare i Boxby, Sibbo 1939—47, Borgå stads svenska folkskola från 1947. Författare.


JÄRNSTRÖM, Sigfrid Mikael
* 23.10.1924 i Hangö. Dimitterad 1950. — Lärare i Karis köping 1950—53, Åbo 1953—55, Skräbböle, Pargas köping 1955—. (?)

(Inf. 2023-02-15.)

K

KAINO, Karl Fredrik
se Ljungberg, K. F.


KAITAJÄRVI, Verner Edvin
se Lindsjö, V. E.


KAITFORS Simeon
* 28.10.1854 i Kaustby. Dimitterad 1878. Lärare i Murick, Nedervetil 1878—79. † 2.8.1879.1947

KAJANDER, Arthur Andreas
* 18.4. 1885 i Esbo. Gift med Katri Alexandra Vilenius. Avgått 1910. Affärsman.


KAMB, Anders Sigvald
se Rosendahl, A. S.


KARI, Olle Valdemar
* 10.9.1909 i Uskela. Dimitterad 1935. Stupade 15.11.1941.


KARLBERG, Kurt Henrik Vilhelm
* 23.1.1928 i Dragsfjärd. Gift 1952 med Dorrit Mannfors från Nykarleby. Dimitterad 1951. Studentexamen. Lärare i Ytterkulla, Dragsfjärd 1951—53, Åbo 1953—. Ordförande i Åbo svenska lärarförening från 1957. [Dorrits barndomshem.]


KARLING (Karlsson), Bror Anders
* 12.9.1880 i Iniö. Gift 1908 med lärare Edith Lindblom. Dimitterad 1906. — Lärare i Kyrkoby, Pyttis 1906—47. Pension 1947. Bankföreståndare. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige. Svenska folkpartiets lokalavdelning i Pyttis ordförande.1899

KARLING (Karlsson), Karl Probus
* 11.10.1875 i Iniö. Gift med lärare Nanny Antonia Hägert. Dimitterad 1898. Deltagit i olika feriekurser. — Lärare i Kasaböle, Sastmola 1898—99, Hangö 1899—1940. Pension 1941. Tillhörde Hangö stads vårdnämnd 1908—49 som sekreterare, kamrer och ordförande. Kyrkokassör 1920—22. Ledamot av stads- och kyrkofullmäktige. R FVR. PBH. — † 31.8.1956. [Engagerad i flytten av Majniemi.]


KARLSSON, Bror Anders

se Karling, B. A.


KARLSSON, Edvin
se Björk, J. E.


KARLSSON, Gunnar
se Carlson, G.


KARLSSON, Gösta
* 17.1.1920 i Lappfjärd. Dimitterad 1948. — Lärare i Långåminne, Malax 1948—49, Oxkangar, Oravais 1949—52, Bertby, Vörå 1952—. (?)

Faksimil


1933

KARLS, Arne Gustaf Mauritz
* 19.6.1902 i Oravais. Gift 1935 med Alma Regina Lygdman. Dimitterad 1929. Genomgått Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1931—33. — Lärare i Oxkangar, Oravais 1929—30, Stubbrösl 1930—31.Vandrande lärare vid Nagu lantmannagille 1933—36. Vikarierat 2:a lärare och timlärare vid Evangeliska folkhögskolan i Jeppo 1937—39. Under somrarna 1938—40 t.f. inspektör och ledare för dräneringsarbeten å jordbruksavdelningen vid Oravais klädesfabrik. Sedan 1941 anställd som sekreterare och konsulent vid Svenska Österbottens hästavelsförbund i Vasa. Timlärare i lanthushållning vid Evangeliska folkhögskolan i Vasa från 1943.


KARLSON, Elis Konstantin
* 17.9.1889 i Kimito. Gift med lärare Lonni Johansson. Dimitterad 1911. Lämnat folkskolan 1920 och övergått till affärsverksamhet. Studie- och tjänsteresor i Skandinavien. — Lärare i Pederså, Kimito 1911—20. Föreståndare för Pederså Andelskassa 1915—20. I Centrallagets för handelslagen i Finland tjänst sedan 1919 som konsulent, prokurist och redaktör för tidningen Samarbete. Pension 1955.1948

KARLSSON, Gösta Gottfrid
* 20.9.1922 i Purmo. Gift 1951 med Ann-Marie Backa från Purmo. Dimitterad 1953. Lärare i Bosund, Larsmo 1953—. (54) [Rektor för Rådmans skola i Jakobstad. På hundraårsdagen gav han ut boken Från tonårssoldat till veteran. † 27.10.1923 i Larsmo. Presentation och Inkallad ur boken.]


KARLSSON, Hjalmar Evald
* 22.3.1897 i Borgå lk. Gift 1921 med Elin Sofia Hellming. Avgått 1918 och ägnat sig åt praktisk verksamhet. (B)


KARLSSON, Jakob Alfred
* 7.12.1880 i Munsala. Gift 1916 med Ida Backman. Dimitterad 1902. Erhållit Blasting Certificate i Johannesburg, Syd-Afrika 1904. — Lärare i Markby, Nykarleby lk. 1902—03 och 1905—12, Voitby, Korsholm 1912—28. Reste 1903 till Transvaal, varest vistades flere år. — Tidningsartiklar och reseskildringar. † 26.8.1928. (23)1900

KARLSSON-CLEMES, Johan Evert
* 12.9.1877 i Saltvik, Åland. Gift med Zaida Emilia Karlsson. Dimitterad 1901. Biblioteksexamen. Deltagit i fortbildningskurser i Åbo, Ekenäs och Ålands folkhögskola. Besökt S:t Petersburg. Deltagit i Nordiska skolmötet i Karlshamn. Cykelfärder i Sverige. — Lärare i Mossala, Houtskär 1901—03, Torp, Hammarland 1903—13, Näfsby, Hammarland 1913—45. Pension 1945. Livförsäkringsagent, poststationsföreståndare, sångledare, jordbrukare. Ordförande i inkomst- och förmåns h. skattenämnd, ordförande i centralnämnden för kommunal- och riksdagsmannaval. Sekreterare i kommunalfullmäktige två perioder. Föreståndare för kommunalbiblioteket. Medlem av Ålands sång- och musikförbund.


KARLSSON, Karl
* 14.1.1861 i Kimito. Dimitterad 1884. Slöjdlärare och bokbindare i Kimito. † 30.1.1900. (KB)


KARLSSON, Karl Paul
* 24.3.1921 i Lemland. Inskriven 1939. Avgått 1945.


KARLSSON, Karl Probus
se Karling, K. P.


KARLSSON, Leonard
* 9.6.1892 i Borgå lk. Inskriven 1910. Avgick på grund av sjukdom. † 17.2.1924.


KARLSSON, Nils Bertil
* 5.7.1909 i Finström. Dimitterad 1931. T.f. lärare 1934—35 och 1941—42. Från 1946 ekonom vid Ålands allmänna sjukhus.


KARLSSON, Olof Bertil
* 12.2.1919 i Kumlinge. Gift med lärare Elin Mathilda Lindqvist. Dimitterad 1948. — Lärare i Haraldsby, Sund 1948—49, Kyrkoby, Jomala 1949—54, Strandnäs, Jomala 1954—.


KARLSSON, Oskar Harry
* 3.10.1914 i Boston, USA. Gift med handarbetslärare Rakel Maria Mattsson. Dimitterad 1936. Studentexamen. Pedagogieexamen. — Lärare i Stor-Sottunga 1936—38, Östergeta från 1938. Brandchef i Geta kommun sedan 1947.


* KARLSSON, Johannes
* 4.6.1893 i Nykarleby lk. Gift med Signe Forsblom. Dimitterad 1915. Lärare i Mörtmark, Lappfjärd 7 ½ år, Kovik, Vörå 25 år. Ordförande i ungdomsföreningen. Tillhör vårdnämnd och skolnämnd i Vörå. Sångledare. Pension 1953.


KARLSSON, John Ruben
se Hellberg, J. R.


KARLSSON, Ralf Berndt
* 4.11.1929 i Pargas. Gift 1952 med Ann-Maj Johansson från Åbo. Dimitterad 1956. Lärare i Kirjala, Pargas 1956.


KARLA, Bengt Uno
* 31.3.1931 i Närpes. Dimitterad 1954. Lärare i Dickursby, Helsinge 1954—57, Kalax, Närpes 1957—. (54)

Faksimil

KARP, Helmer Alfons
* 1.6.1924 i Korsholm, Gift 1950 med lärare Mona Meri Elisabet Granqvist. Dimitterad 1950. — Lärare i Sidbäck, Pörtom 1950—54, Jungsund, Korsholm 1954. [Mona var dottter till Ture Granqvist.]1915*

KASS, Gustav Adolf
* 11.5.1893 i Pedersöre. Dimitterad 1915. Lärare i Larsmo från 1916. Stupade i striden vid Tammerfors 1918. (23)


KATAJA, Magnus Olof
se Ehres, M. O.


KAUSTELL, Anders
* 20.7.1860 i Vörå. Gift 1884 med Augusta Kjellman. Dimitterad 1882. Föreståndare och lärare vid svenska folkskolan i Hangö i 15 år från ht. 1882, därefter samma befattning vid finska folkskolan därstädes. — Lärare vid svenska samskolan, föreståndare och lärare vid Hantverksskolan. I ett år inspektör för Hangö folkskola. — Orgelnist i Hangö församling 1882—1912. Kamrer och ombudsman i Hangö Sparbank i 21 år. Bokhandlare i 30 år, tills affären ombildades till aktiebolag; startade Hangö tidningstryckeri; initiativtagare till Hangö Tidning. Hangö badanstalts direktör 10 år. Verkställande direktör och därefter medlem; deltog i grundandet av Hangö samskola och medlem av dess direktion. Innehaft ett stort antal kommunala uppdrag, såsom sekreterare i drätselkammaren, i 22 år stadsfullmäktigemedlem, en tid fullmäktiges ordförande, medlem av talrika utskott och nämnder. — Föreståndare vid bankkontor i 2 år, kortare tid chef för frivilliga brandkåren, ordförande i Hangö gårdsägarförening. — Studieresor i Skandinavien och Tyskland. † 20.12.1934. (23)


KAUSTELL (Kaustinen), Anders
* 17.2.1863 i Vörå. Gift 1891 med Lovisa Finell. Avgått 1881. Flyttat till Jakobstad 1898. (KB)


KAUSTELL, Jacob
* 14.3.1867 i Lillkyro. Gift 1900 med lärare Signe Såltin. Dimitterad 1892. — Lärare i Hangö 1892—93, Fiskars 1893—96, de två senare åren föreståndare. T.f. lärare i Hangö 1896—97, sedan ordinarie. Pension 1934. — Medlem av stadsfullmäktige i Hangö. Tillhör olika kommittéer inom staden.


KAUSTINEN, Anders
se Kaustell, A.


KAUSTINEN, Emil
* 11.1.1907 i Vörå. Gift med Svea Runhild Örndal. Dimitterad 1928. Pedagogieexamen. Resor i Sverige och Danmark. — Lärare i Oxkangar, Oravais 1931—47, Vasa svenska folkskola sedan 1947. Ledamot av kommunalfullmäktige och folkskolenämnd i Oravais. Ordförande i IV Ungdomsringen. Styrelseledamot och sekreterare i Svenska Österbottens ungdomsförbund. Styrelsemedlem i Finlands svenska ungdomsförbund. Kommunaluppdrag. Ordförande i Vasa svenska lärarförening 1950—55. [Foto.  Älskade syster! Emil Kaustinens brev till sin syster Elna Kaustinen1925–1930 av Evelina Wilson. Minnesruna på Minnesrunor.fi.]1930

KAVANDER, Gustaf Vilhelm
* 19.5.1890 i Pargas. Gift med Alda Maria Segerström. Dimitterad 1917. — Lärare i Vana, Pargas 1917—1949, Fallböle, Pargas 1949—57. Arbetat inom ungdomsrörelsen. Diverse kommunaluppdrag. Uppdrag inom andelsrörelsen. Fr. K stk.


KEMPE, Ivar Julius
se Kämpe, I. J.


KEMPE, Martin Johannes
* 19.5.1907 i Munsala. Gift 1911 med lärare Edit Nylund. Dimitterad 1931. Pedagogieexamen. (a). Som krigsinvalid inbjuden att för rekreation vistas i Danmark. — Lärare i Brännars, Oravais 1947—1932

KETOLA, Eino August
* 26.9.1906 i Pörtom. Gift med bankprokurist Maria Ingeborg Gröning. Dimitterad 1932. Kurs i träskulptur 1932, kurs för poliskonstaplar 1934. Statens polisskola I b kl. 1941. — Lärare i Svarvar, Pörtom 1946—50, Kyrkoby, Pörtom 1950—. Lokalchef för Korsholms skyddskår 1939—40. Ungdomsföreningens ordförande och körledare. Sekreterare i Malax jaktvårdsförening 1935—39. Sekreterare i Sydösterbottens polisförening 1936—38. — Tjänstgjort som poliskonstapel i Malax 1933—37, i Korsholm 1937—40, som äldre kriminalkonstapel i Vasa 1940—44. Inspekterande konstapel vid länskriminalcentrum i Vasa län 1931—44. Överkonstapel i Malax 1931—46. — Slöjdlärare vid Lappfjärd folkhögskola 1915—45. Mmed. 39—40. Fr. med. 2.


KIVIJÄRVI, Helge Alexander
se Skog, H. A.


KJELLBERG, Daga Ingegerd
se Hinds, D. I.


KJELLBERG, Emil Alexander
* 11.9.1873 i Korsholm. Gift 1900 med Senna Josefina Öhman. Dimitterad 1899. — Lärare Kovjoki, Nykarleby lk. i 41 år. Pension 1940. Ordförande i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden och vårdnämnd i Nykarleby lk. Ordförande i Kovjoki ungdoms- och nykterhetsförening — † 15.2.1945.


KJELLBERG, Johan Verner
* 1866. Dimitterad som hospitant? 1897. Slöjdlärare i Vasa från 1897 över 40 år. † 15.12.1948. (?)


* KJELLBERG, Lars Torkel Emil

* 26.3.1907 i Nykarleby. Dimitterad 1931. Genomgått Hemslöjdsskolan i Kvevlax 1937. Genomgått kurs i träslöjd vid Nääs slöjdseminarium 1934. Lärare i Långåminne, Malax 1950—.


KJERULF, Irma Gullweig
* 14.10.1903 i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1925. Studentexamen. Genomgått Helsingfors handarbetsseminarium 1931. Pedagogieexamen. Praktiskt prov för handarbetslärartjänst. — Lärare i Knivsund, Öja 1925—35, Jakobstad svenska folkskola från 1935. Av skolstyrelsen tillförordnad att leda en kompletteringskurs för handarbetslärare 1937. — Fr. med. 2.

Faksimil

KLAVÉR, Carl Edvin
se Clavér, C. E.


KLEMETS, Karl-Oskar
* 26.4.1926 i Övermark. Inskriven 1943. Avgått 1945.


KLEVSTRÖM, Oskar Vilhelm
* 11.8.1875 i Helsingfors. Gift 1918 med Hilma Olivia Pelander. Avgått 1896. Studentexamen 1910. Avlagt teologisk dimissionsexamen 1922. Kapellan i Lappträsk 1928. † 31.12.1948.1940

KLING, Matts Viktor
* 25.2.1883 i Pedersöre. Gift med Alina Amanda Rudnäs. Dimitterad 1905. Kurs i el.-teknik. — Lärare i Östensö, Pedersöre 1905—07, Påras, Kronoby 1907—46. Pension 1946. Teknisk ledare för Kronoby kommunala elverk under 10 år. Dirigent för Kronoby sångkör och amatörorkester. Tidtals medlem av Kronoby kommunalfullmäktige. † 20.4.1950.


KLINGENBERG, Tor-Björn Arthur
* 8.5.1928 i Miehikkilä. Inskriven 1945. Avgått 1947. T.f. lärare i Snappertuna en termin, Åland en termin, Harsböle, Lappträsk 1951—52.1955

KLOCKARS, Selim
* 10.2.1896 i Lappfjärd. Gift med sjuksköterskan Gertrud Liljeström. Dimitterad 1919. Pedagogieexamen. Akademiska fortsättningskurser 1935. Lärare i Pörtom kyrkoby 4 år, Roparnäs, Korsholm 8 år, Vasa svenska folkskola sedan 1934. Ledamot av Vasa stadsfullmäktige. Sekreterare i Svenska folkpartiets Vasa lokalavdelning. Fr. med. 1. (55) [Bilder från gångna dagar. Av en gammal seminarist.]
1941

KLÅVUS Josef Henrik
* 5.4.1882 i Lappfjärd. Gift med Helmi Lindberg. Dimitterad 1905. Deltagit i diverse kurser. Lärare i Mörtmark 1905—06, Siggböle 1906—07, Forsby, Pernå från 1907. Pension 1948. Deltagit i det fria folkbildningsarbetet. Tidningsman, försäkringsman, skyddskårsman m.m. Ledamot av kommunalfullmäktige, skolnämnden, statens skattenämnd. Barntillsyningsman i 13 år. Revisor, stabsledare i skyddskåren från dess början till dess upplösning. Kommunal representant vid många interkommunala möten m.m., m.m. Kommunalförbundets hederstecken, militära medaljer. — T.f. lärare i Forsby, Pernå 1948—49.


KLÅVUS, Levi Hilding
* 17.2.1918 i Närpes. Dimitterad 1941. Lärare i Tjärlax, Närpes 1945—47, Helsingfors 1947—52, Böle, Närpes 1952—.


KNAP, Hugo
* 27.3.1876 i Pyttis. Inskriven 1894. Avgått 1895. Ägnat sig åt affärsverksamhet.


KNAPE, Edvard
* 18.3.1884 i Pyttis. Gift med Fanny Fredrika Pylkkänen. Inskriven 1905. Avgick. Delägare i A/B Kotka köttaffär 1923, föreståndare för bolagets skeppsfurneringsavdelning 1939. I Kotkan Makkara-tehdas O/Y tjänst. † 17.11.1939. (B)


KNECK, Lars Johannes
* 13.6.1926 i Vörå. Dimitterad 1950. — Lärare i Kantlax, Munsala 1950, Sjökulla, Kyrkslätt till 1957, Vasa från 1957. Ordförande i Kyrkslätt IF. (?)


KNECK, Verner
* 30.7.1906 i Vörå. Gift 1933 med lärare Gunhild Antill. Dimitterad 1928. Pedagogieexamen. Examen i sociologi. Biblioteksexamen. Kurser i bokföring och finska. Besökt Svenska medborgarhögskolan under ett läsår. Rest i Sverige och Danmark. Lärare i Isnäs, Pernå 1930—44, Thorsby, Pernå 1944—48, Grankulla från 1948. Tillhör olika kommunala och andra nämnder i Pernå. Ledamot av kyrkofullmäktige, ordförande i vårdnämndens barnskyddsavdelning, viceordförande i Mellersta Nylands lärarförening. [Foto. Flört.]


KNUS, Alf
Åke
* 1.7.1916 i Lappfjärd. Gift med Nina Maria Ottosson. Dimitterad 1939. Studerat musik och deltagit i dirigentkurser. Lärare Kyrkoby, Lappfjärd 1941—47, Alberga, Esbo 1947—. Musik- och ungdomsverksamhet. Styrelsemedlem i Södra Österbottens sång- och musikförbund. Verksam inom ungdomsnämnden i Lappfjärd. [Legenden Åke Knus av Brylle Nylund.]


KNUS, Selim Sigfrid
* 28.12.1888 i Lappfjärd. Gift 1915 med lärare Ida Ingves. Dimitterad 1913. Vikarierande lärare i Lappfjärd kyrkoby 1913—15, i dess norra 1915—17 varefter ordinarie i sistnämnda. Sånglärare i Lappfjärd folkhögskola. Ordförande i lego-, förmyndar- och skolnämnden. Deltagit i frihetskriget 1918. En tid skyddskårschef i kretsen Kristinestad—Tjöck—Lappfjärd. † 12.12.1941. (?)


KNUTAR, Ture Heimer
* 30.9.1907 i Terjärv. Gift med Elsie Terese Knutar. Dimitterad 1931. Lärare i Kyrkoby, Terjärv 1934—40, Småbönders, Terjärv 1940—46, Kovjoki, Nykarleby lk. 1946—.


KNUTERS, Matts Henrik
* 3.1.1900 i Oravais. Avgått 1920. (?)1947

KNUTS, Karl Henrik
* 6.12.1869 i Lappträsk. Gift 1912 med lärare Hilma Aurora Karlsson, född
1930. Dimitterad 1897. Pedagogieexamen. Akademiska fortbildningskurser ht. 1911. Deltagit i Nordiska skolmötet i Karlshamn 1905. Lärare i Hangö folkskola1897—1936, vid ambulerande skolan i Lappträsk 1892—93, Hangö aftonskola och Hangö församlings söndagsskola. Pension 1936. — Ordförande i Västra Nylands lärarkrets. Kommunala och kyrkliga uppdrag inom Hangö stad. Medverkat som talare vid gudstjänster och kyrkliga fester i Västra Nyland. † 8.12.1949.

Faksimil

KNUTS, Johan
se Kronlöf, J.


KOBERG, Sven Herman Mathias
* 3.4.1915 i Nedervetil. Gift 1945 med Marta Lillskrubb. Dimitterad 1952. T.f. lärare i Jolkka, Nedervetil 1948—49. Lärare i Snåre, Kronoby 1952—. (?) [Dottern Brita i Antikrundan.]


KOCK, Elis Ruben Severin
* 16.4.1887 i Saltvik, Åland. Gift med lärare Edith Viktoria Rosenlund. Dimitterad 1909. I Helsingfors avlagt prov för klockare- och organisttjänst. Lärare i Edvardsberg, Snappertuna från 1909. Ledare för ungdoms- och sångkören. T.f. kantor i flere år. Ordförande i ett flertal kommunala nämnder. Ledamot av kommunalfullmäktige, kyrkofullmäktige m.m. Västnyländska ungdomsringens sångarmärke i guld, Centrallagets förtjänstmärke. Pension 1953.


KOCK, Rolf Torwald
* 2.3.1913 i Snappertuna. Dimitterad 1938. Studentexamen. Lärare i Aspsjö, Kyrkslätt från 1938. Körledare. Deltagit i ungdomsarbetet i Kyrkslätt. Stupade 6.8.1941. (?)


KOEHNEN, Karl-Johan
* 27.9.1924 i Helsingfors. — Deltog i 1:a sommarkursen för extra utbildning av studenter till folkskollärare 1950. Avbröt studierna 1951. — Studentexamen. — Kantorstjänst 1945—49. Studerade vid Helsingfors universitet.1949—50. (?)


KOSKI, Runo William

se Östvall, R. W.


KOSKINEN, Rolf Gunnar
* 6.8.1936 i Vasa. Inskriven 1954. Avgått 1956 på grund av sjukdom.


KOTKAMAA, Gunnar Mattias
se Lindström, G. M.1936

KRISTERSON, Uno Bernhard
* 9.9.1904 i Borgå. Gift 1946 med fil.mag. Hagar Holmström. Dimitterad som hospitant 1923. Studentexamen 1922. Pedagogieexamen. Akademiska fortbildningskurser i Helsingfors ht. 1924, i Åbo sommaren 1947. Religionspedagogikkurs i Ekenäs 1927, Nykarleby 1929, Borgå 1932 och Pargas 1946. Kurser i arbetets skolemetodik i Lovisa 1930 och i Borgå 1938. Kurs i fiskerihushållning i Östra Nylands folkhögskola 1934. — Deltagit i Nordiska skolmötet i Helsingfors 1925 och i Stockholm 1935. Lärare i Horslök, Pernå från 1925. — Ledamot av kyrkofullmäktige. Ordförande i styrelsen för Sarfsalö distriktsbibliotek. † 30.12.1951.


KROGELL, Elis Rafael
* 29.7.1919 i Sibbo. Dimitterad 1949. Studentexamen. Pedagogieexamen. Lärare i Helsingfors 1949—51. Övergått till annan verksamhet. (?)


KROKFORS, Hjalmar Eugen
* 19.10.1904 i Kronoby. Gift 1936 med fil.mag. Saga Viola Magdalena Renvall. Dimitterad 1926. Studentexamen. Teologisk dimissionsexamen 1948. Studieresor i Skandinavien och finska Lappmarken. — Lärare i Kiisk, Esse 1926—46. Ytterbråtö, Kronoby 1946—50. Föreståndare för Kronoby folkhögskola 1948—49. Lektor i Pargas svenska samskola från 1950. — Författare. Skrifter: Gränsmark 1937, Uppbrott 1940, Före hanegället 1945, Växande närhet 1948, Syn av segel 1949, Kustland 1952. — Medlem i Finland svenska författareförening och Österbottniska samfundet, Vasa.


KROKFORS, Karl Ireneus
* 15.12.1883 i Kvevlax. Inskriven 1901. Avgick. Innehaft plats som biträde hos magister J. Klockars i Kronoby. Reste 1905 till Argentina. Flitig korrespondent till tidningar i hemlandet, bl.a. Österbottningen, Vasabladet och Hufvudstadsbladet. † i Missiones, Argentina 4.2.1917. (B)


KROKFORS, Kurt (Karl?) [Karl!]
* 15.4.1858 i Kronoby. Gift 1) 1883 med Anna Brita Storbacka, 2) med Ida Sundbäck. Dimitterad 1880. Lärare i Kvevlax 1880—88, Billnäs 1888—90, Såka, Karleby 1890—1912. Religiös talare. † 17.3.1912. (23)


KRONLÖF (Knuts), Johan
* 25.11.1875 i Vörå. Gift 1911 med Lempi Myntti. Dimitterad 1899. Pedagogieexamen. Lärare i Kvimo, Maxmo 1899—1901, Kyrkoby, Replot 1901—23, Brännars, Oravais 1923—43. — Pension 1943. — T.f. organist i Replot 1911—13. Ordförande i Replot kommunalnämnd 1916—23.1937

KRONMAN, Anders
* 5.4.1863 i Korsholm. Gift tre gånger, senast med Inetz Petrine Ahlqvist. Dimitterad 1884. Pedagogieexamen. Studerat matematik och språk (finska, tyska och franska). Studerat vid Vasa industriskola och vid lantbrukssällskapets slöjdskola. Under ett år studerat vid Wiens polytekniska institut. — Studieresor till Ryssland och Frankrike. — Slöjdlärare vid Evois forstinstitut 1884—87, slöjdlärare vid Vasa folkskola1887—88, lärare vid Vasa finska folkskola1888—1919, lärare vid Vasa hantverksskola 25 år, timlärare vid Vasa industriskola, vikarierande lärare vid Vasa lyceum någon kortare tid. — Pension 1919. — Inspekterat Finlands manliga slöjdskolor 1887. Ledamot av stadsfullmäktige i Vasa. Vapensmed under frihetskriget. † 15.5.1949.


KRONMAN, Johan
se Skärper, J.1956

* KRONQVIST, Elsa Maria Alina
* 12.2.1904 i Nykarleby. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen. Pedagogieexamen. Kompetent för övningsskollärare 1944. — T.f. lärare i Pedersöre ht. 1926, Sibbo ht. 1927, Kvevlax vt. 1927. Hemlärare i Nykarleby, Kauttua, Nickby m.fl. 1928—35. Lärare i Nykarleby samskola 1935—36, Svenska samskolan Warkaus 1939—49. Övningsskollärare vid Nykarleby seminarium 1948—. Timlärare i finska vid seminariet 1949—.

Faksimil

KRONQVIST, Gunnar Helmer Eugen
* 5. 6, 1929 i Närpes. Avgått 1948. (?)


KRONQVIST, Isak
* 21.3.1857 i Munsala. Gift 1881 med Vendla Bergman. Dimitterad 1880. Biträdande lärare i Närpes och Oravais, sedan konduktör vid järnvägarna. Lärare i Purmo 1887, Taklax, Korsnäs 1889—90, Rangsby, Närpes 1890—1917. † 22.12.1917. (23)


KRONQVIST, Johan Rurik
* 1.9.1886 i Oravais. Gift med Maria Gustava Båsk. Dimitterad 1910. Lärare i Kasaböle, Sastmola 1910—17, Rangsby, Närpes 1918—52. Pension 1952. Föreståndare vid Närpes Sparbanks filial sedan 1926.Tillhör kommunalfullmäktige, ordförande i Närpes Västra lantmannagille. Ledamot av kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Ordförande i ungdoms- och sångföreningar tiotal år.


KRONQVIST, Karl Helmer
* 24.1.1895 i Jakobstad. Gift l) med lärare Ellen Maria Kinnunen, död 1945, 2) med lärare Rut Josefina Nyström. Dimitterad 1917. Sex klasser läroverk, språkstudier. Studieresor i Sverige 1935, 37 och 45. Besökt Nordiska skolmötet i Stockholm 1935. Lärare i Skrattnäs, Närpes 1922—51, Härkmeri, Lappfjärd 1951—. Tidningskorrespondent m.m. — Pension 1955.


KRONQVIST, Karl Hemming
* 16.5.1933 i Vasa. Dimitterad 1955. Lärare i Kimo, Maxmo 1955—56, Ytteresse, Esse 1956—. (?) (T: Gift 1956 med Inga-Lisa Holm från Oravais.)


KRONQVIST, Leander
* 13.7.1862 i Kronoby. Gift 1892 med Kristina Olivia Höglund. Dimitterad 1884. Examen för sånglärare i landets lyceer 1887. Auskulterat i Sverige 1901, Helsingfors 1909. Deltagit i Nordiska skolmötet i Karlshamn 1905 och i Stockholm 1910. — Lärare i svenska folkskolan i Jakobstad 1897—1927. Lärare i gymnastik och sång vid Jakobstads elementarskola och samskola 1885—98, i slöjd 1897—1906, lärare i hantverks- och allmän yrkesskola 1884—1927. Affärsverksamhet. Pension 1927. † 31.7.1934.


KRONQVIST, Tor Rudolf
* 19.10.1894 i Närpes. Gift med lärare Ida Adolfina Högback. Dimitterad 1923. Lärare i Åmossa, Petalax sedan 1923. † 24.8.1954.


KRONSTRÖM, Adolf
* 22.3.1866 i Kronoby. Gift 1902 med lärare Hanna Holmström. Dimitterad 1887. Examen vid Helsingfors musikinstitut. — Lärare i Bobäck, Kyrkslätt 1887—88, Åbo 1888—91, Helsingfors 1891—, föreståndare för Cygnaeusskolan i Helsingfors från 1910. Undervisat i Helsingfors svenska småskolseminarium 1898—1926. Ordförande i Helsingfors lärarkrets 1901—33. Medlem av Finlands svenska lärarförening styrelse 1902—33, dess ordförande 1926—32. Medlem i styrelsen för S.F.V. Medlem av Helsingfors svenska församlings kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Lett Arbetets Vänners i Tölö sångkör. — Utgivit skrivkursen Finland och Suomi. † 25.12.1942.


KRONSTRÖM, Anders Leander
* 17.1.1860 i Kronoby. Dimitterad 1881. Lärare i Åbo 1881—1917. Idrottsman och sångare. † 8.1.1917. (23)


KROOK, Adrian
* 10.4.1863 i Närpes. Gift 1892 med Karolina Gustava Lassfolk. Dimitterad 1887. Lärare i Taklax, Korsnäs 1887—88, Väster-Yttermark, Närpes 1888—99. Grundade Yttermark ungdomsförening och sångkör. † 31.1.1899.


KROOK, Anna Lovisa
* 29.12.1888 i Oravais. Dimitterad som hospitant 1908. Fil.kand. 1914, fil.mag. 1915. Pedagogieexamen. — Banktjänsteman 1917—19. Lärare i matematik vid Vasa svenska flickskola 1919, Kotka svenska samskola 1919—26, Jakobstads samlyceum 1926—29, äldre lektor vid Ålands lyceum 1930. † 30.6.1948.


KROOK (Krooks), Gabriel
* 26.2.1873 i Pörtom. Dimitterad 1895. Lärare i Övermark. † 3.1.1905. (23)


KROOK, Guy Rafael
* 14.8.1917 i Uleåborg. Avgått 1937. † 6.6.1941. (KB)1923

KROOK, Johan Oscar
* 5.1.1863 i Närpes. Gift 1) med Lydia Lovisa Hedberg, 2) Brita Josefa Hedberg. Dimitterad 1883. Lärare Kyrkoby, Oravais 1885—1919. Pension 1919. — Banktjänsteman 1914—27. Organist i 21 år. Kommunalnämndsordförande 1885—1914. † 17.1.1927.


KROOKS, Gabriel
se Krook, G.


KUHLBERG, Carl Kristoffer
* 23.2.1891 i Borgå lk. Gift 1920 med lärare Elin Sjöblom. Dimitterad 1915. Akademiska fortsättningskurser 1919—20. — Lärare i Stor-Pellinge sedan 1917. Verksam inom ortens kulturella och ekonomiska sammanslutningar. Pensionär.


KUHLBERG, Olof Sigfrid
* 11.4.1929 i Borgå lk. Dimitterad 1951. Lärare i Borgå 1951—. (?)


KUHLMAN, Göte Rudolf
* 27.7.1917 i Saltvik, Åland. Dimitterad 1941. T.f. lärare i Sanda, Föglö 1941—44, vikariat i Stentorp, vid Vingåker, Sverige 1944—45, Littersbo, Väster-Lövsta, Sverige. 1945. — En tid bokförare i Föglö andelskassa. (?)1939

KULENIUS, Matts Evert
* 8.3.1879 i Terjärv. Gift 1) l902 med lärare Matilda Dahl, 2) med sjuksköterskan Elna Byskata-Wirke. Dimitterad 1902. Feriekurser och studieresor i hemlandet och Skandinavien. — Lärare i Kolam, Terjärv 1902—10, T.f. lärare vid Rödsö, Karleby 1908—09, Gamlakarleby svenska folkskola 1910—29, dess föreståndare 1919—29. T.f. slöjdlärare i Gamlakarleby mellanskola 1919—20. Pension 1929. — Verkställande direktör i A/B Österbottningen 1927—49, tidningens huvudredaktör 1927—31, dess biträdande redaktör 1931—47. — Ordförande, kassör och sekreterare i Gamlakarleby fattigvårdsnämnd 1915—20. Tillhör stadsfullmäktige, kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Gamlakarleby. Styrelsemedlem i arbetsinrättningen i Kronoby 1926—55. — Medlem av Svenska Finlands folkting 1919—21 och allmänna kyrkomötet 1928. Riksdagsman 1922—27. — FSN:s resetalare och organisatör, Svenska folkpartiet i Vasa läns norra valkrets dekreterare och föredragshållare. Ordförande i Svenska föreningen i Gamlakarleby 1913—28. — Ordförande i Nykterhetsföreningen Blå bandet 1920—43. — Ekonomiedirektörs titel och värdighet 1939. — Pr. K, R FLO l, Axel Lille medaljen. —† 4.2.1958. (54)

Faksimil

KULENIUS, Saga Matilda
se Ahlqvist, S. M.


KULL, Johan Evert
* 4.8.1895 i Korsholm. Gift 1920 med Ester Enegren. Dimitterad 1919. Gymnast, kurs för skyddskårsledare 1920. Lärare i Gamla Vasa 1919—22, Mellersta Nylands folkhögskola 1922—28. — Deltagit i frihetskriget som jägarfältväbel. Lokalchef i Korsholms skyddskår 1919—21, kretschef i Vasa skyddskårsdistrikt 1924—27, stabsmedlem i Korsholms skyddskår sedan 1928. Skyddskårsofficer 1938. — Stupade 2.4.1940. (?) [Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.]


KULLSTRÖM, Simon
* 29.8.1860 i Kronoby. Dimitterad 1882. Lärare i Malax och Korsholm. † 4.11.1893. (23)


KULP, Johannes
* 1.7.1919 i Vörå. Inskriven 1937. Stupade 29.10.1943.


KUNI, August
* 17.2.1888 i Kvevlax. Gift med Anna Wik. Dimitterad 1911. Deltagit i akademiska sommarkurser i Åbo 1914, bibliotekskurs i Helsingfors 1923, dessutom deltagit i fortbildningskurser av olika slag. — Lärare i Österhankmo, Kvevlax 1911—21, Veikars, Korsholm från 1921. — Biträdande och t.f. kronolänsman i Korsholm och Kvevlax distrikt. Ordförande i Korsholms biblioteksstyrelse sedan 1926, ledare för Centralen för fri vårdverksamhet i Korsholm 1940—44. — Försäkringsbolaget Kalevas guldjetong för långvarig tjänst 1939. Centrallagets guldmedalj för förtjänstfull verksamhet. N. H:s förtjänstmedalj med diplom. † 11.2.1951.


KUNI, Johan Teodor
* 28.10.1890 i Kvevlax. Gift 1919 med Eva Sokka. Dimitterad 1912. Lärare i Monå, Munsala 1912—22, Gamla Vasa 1922—23, Gerby, Korsholm 1923—42, Karkmo, Korsholm från 1942. — Ledamot och sekreterare i Korsholms kommunalfullmäktige, bibliotekarie vid kommunalstambiblioteket. Sekreterare och kassör i Österbottens mellersta lärarförening, tillhör Vasabygdens sång- och musikförbund, ordförande i arbetsnämnden m.m. — Pension 1957.


KURTZE, Aage Johannes
* 12.10.1881 i Ekenäs. Dimitterad 1903. — Har ej innehaft lärartjänst. — Tjänstgjort någon tid på hotell i Viborg, därefter rest till Moskva. Vidare öden okända.


KVARNFORS, Herman
se Cygnel, H.


KVARNNABBA, Matts
se Cygnel, M.


KVARNSTRÖM, Gustaf Emil
* 9.6.1870 i Snappertuna. Gift med Anna Augusta Boije af Gennäs. Dimitterad 1893. — Dövstumskollärarexamen. Pedagogieexamen. Studerat dövstumundervisning i Sverige, Norge och Danmark. — Lärare i Illby, Borgå 1893—96, lärare i Borgå dövstumskola 1898—, från 1918 skolföreståndare. — Ledamot i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, i folkskoldirektionen, kyrkofullmäktige m.m. † 13.2.1944.


KVARNSTRÖM, Julius Gottfrid
* 12.5.1866 i Snappertuna. Gift 1908 med Fanny Lindros. Dimitterad 1892. Lärare i Houtskär 1892, Pellinge, Borgå lk. 1893—1900, föreståndare för Helsingfors uppfostringsanstalt för gossar i Sibbo 1900—15. Medlem i kommunalfullmäktige, ordförande i ungdomsföreningen. † 27.4.1916. (23)


KVARNSTRÖM, Karl Axel
* 30.1.1891 i Ekenäs. Gift 1925 med Martta Maria Heinonen. Dimitterad som hospitant 1912. Studentexamen. — Fem år tjänst vid folkskola. Studerat vid Åbo Akademi. Diplomingenjör 1924. — Arbetat som ingenjör vid Svensk cementindustri. Studerat dansk cementindustri åren 1932, 34 och 36. — Lärare Paxal, Malax 1912—13, Dalsbruk 1913—14, Lill-Heikkilä, Åbo 1914—15, Pargasmalm 1915—17, Karis 1918. — Laboratorieföreståndare vid Lojo kalkverk från 1924. Pensionerad.


KVARNSTRÖM, Thure Sigurd
* 19.7.1892 i Snappertuna. Inskriven 1910. Avgått 1912. † 20.1.1931. (KB)


KVIST, Johannes
* 23.12.1881 i Kvevlax. Gift 1908 med Jemina Laurén. Dimitterad 1908. Lärare i Tammerfors. † 16.9.1917. (KB)


* KYLÉN, Karl Johan Ferdinand
* 29.1.1870 i Nykarleby. Dimitterad 1890. — Lärare Hammarland, Åland. † 3.4.1898. (23)1923*

KYLÉN, Simon
* 31.5.1862 i Vörå. Gift 1897 med lärare Ida Kjellin. Dimitterad 1884. Akademiska fortsättningskurser 1911—12. Lärare i Vörå 1884, Åbo svenska folkskola sedan 1885. Studieresor i eget land och i Skandinavien. — † 13.11.1938. (23)


KYRIN, Ingrid Anna Josefina
* 30.5.1902 i Gamlakarleby. Dimitterad som hospitant 1924. Studentexamen. — Innehaft lärarvikariat. Övergått till annan verksamhet.


KÄLD, Hugo Bernhard
* 11.8.1929 i Kronoby. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Ås, Kronoby 1952—. (52)


KÄMPE (Kempe), Ivar Julius
* 28.3.1901 i Ingå. Inskriven 1918. † 6.11.1923 på klass IV.


KÖPING, Israel
* 16.11.1852 i Malax. Gift 1890 med Emelie Franzén. — Dimitterad 1880. Lärare i Vasa från 1880. † 19.5.1928.

(Inf. 2023-02-15.)

L


1944

LANGH (Lång), Oskar Emil
* 1.11.1894 i Pörtom. Gift med Edit Sofia Vikman. Dimitterad 1917. Studieresor till Sverige, fem särskilda gånger samt till Norge och Danmark. — T.f. lärare i Träskböle, Korsnäs 1917—18, i Petalax Kyrkoby 1918—33. T.f. lärare vid folkhögskolan Breidablick 1929—30. Konsulent i Centrallaget för handelslagen i Finland sedan 1930. — Kommunal- och fattigvårdsnämnden i Petalax. Verksam inom andelsrörelsen. Ordförande i ungdoms- och idrottsföreningar. — Medarbetare i tidningar och tidskrifter. — Sockenhistorik över Petalax 1920, Österbottens svenska handelslagsdistrikts 25-års historik 1933, Pörtom ungdomsförenings 50-årshistorik 1946. — Släkt- och hembygdsforskning. [Medlem i Juthbacka Semesterhems förvaltningsråd.]

Faksimil

LANS, Frans August
* 7.12.1909 i Houtskär. Inskriven 1929. † under seminarietiden 12.4.1930.


LAPPONEN, Johan Petter
se Solstrand, J. P.


LASSAS, Ture Verner
* 28.9.1899 i Terjärv. Inskriven 1921, avgått i klass V på grund av sjukdom. † 27.11.1927.


LASSUS, Mårten
* 20.9.1853 i Vörå. Dimitterad 1882. — Lärare vid flere folkskolor i Österbotten. Emigrerat till USA. Närmare uppgifter saknas.


LAURÉN, Erik Alfred
* 27.8.1862 i Jomala, Åland. Gift med Olga Engblom. Dimitterad 1884. Avlagt understyrmansexamen 1878. Lärare i Degerby, Föglö 1886—1916. Folkskoleinspektör i Mariehamn sedan 1919. — En kort tid ordförande i Mariehamns drätselkammare. Ledamot av stadsfullmäktige och kyrkoråd. Agent för ångfartyget ”Delet”. Tillhör direktionen för Ålands bank. — † 2.12.1930. (B)
1931

LAUTTAJÄRVI, Väinämö
* 19.7.1882 i Orivesi. Gift med Helmi Johanna Häggblom. Dimitterad 1908. Språkstudier (tyska, ryska, ungerska). Studieresor till Sverige. — Lärare i Lovisa finska folkskola1908—18, Onnistaipale, Orivesi 1918—20, Lauttajärvi, Orivesi 1921—38. Lärare vid sjömansskolan och hantverksskolan i Lovisa, vikarierande lärare i finska och ryska vid mellanskolan i Lovisa. — Ledamot av stadsfullmäktige i Lovisa och av kommunalfullmäktige i Orivesi. — Edsvuren translator i finska, svenska och ryska. † 12.9.1938.1942

LAXSTRÖM (Härmälä), Verner Alexander
* 6.7.1883 i Karleby. Gift 1909 med seminarielärare Anna Edit Anderson. Dimitterad 1905. — Pedagogieexamen. Akademiska fortsättningskurser 1911—12. Deltagit i fortbildningskurser i Åbo och Vasa. Studieresor med statsstipendium till Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike 1912 för studier av fortsättnings- och yrkesskolor samt seminarier. Upprepade besök i Sverige för studier av seminarier och folkskolor. — Lärare i Siggböle, Borgå lk. 1905—06, Forsby, Pernå 1906—07, Jakobstad 1907—15 och Vasa 1916—20. Föreståndare för Vasa lägre folkskoleseminarium 1915—45. Timlärare i hantverks-, yrkes- m.fl. skolor i Jakobstad och Vasa. Pension 1946. Ledamot av stadsfullmäktige, kyrkofullmäktige, stadsstyrelsen, folkskoledirektionen m.fl. styrelser och nämnder i Vasa. Ekonom och sekreterare i Vasa folkskola 1938—54. — Tjänstgjort som Sparbanksförbundets skolsparkonsulent i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten 1946—47. — Skrivit: Småskolans första och andra bok 1919, Småskolans övningsbok. — Mmed., Skolrådstitel 1954.1948

LAXÅBACK, Lars Alarik Mattias
* 3.2.1922 i Karleby. Gift med lärare Aslög Valborg Elisabet Broända. Dimitterad 1949. Mellanskolexamen 1949. Pedagogieexamen. — Lärare vid Jakobstads svenska folkskola sedan 1949, föreståndare för Vestersundsby folkskola, Jakobstad 1950—. (64)


LEINO (f. Helenius), Ulla
* 3.7.1902 i Ylivieska. Gift 1931 med minister Yrjö Leino. Skild 1939. Dimitterad 1924 som hospitant Genomgått Nya svenska flickskolan i Helsingfors samt Vrethalla husmodersskola. — Auskulterat vid Köpenhamns folkskola 1946. — Lärare i Oitbacka, Kyrkslätt från 1927. — Sekreterare i kommunalskolnämnd.


LEVANDER, August
* 15.7.1858 i Kronoby. Dimitterad 1879. Utnämnd till lärare i Kvevlax, tillträdde ej befattningen. † 21.6.1880. (23)


* LEVLIN, Ester Elvira
* 18.1.1898 i Nykarleby lk. Dimitterad som hospitant 1924. Studentexamen. — Lärare i Bergö sedan 1924. — Sekreterare i skolnämnden. Sekreterare och kassör i föreningen Kyrkans ungdom i Bergö. — Pension 1955.


LIEWENDAHL, Birger Ingvard
* 19.6.1914 i Jomala, Åland. Gift med lärare Senny Emilia Lindén. Dimitterad 1936. Mellanskolexamen. Genomgått dirigent-, ungdomsledar-, gymnastikdomar-, hemslöjds- och sanitetsunderofficerskurs. Bibliotekarieexamen. Lärare i Sonboda, Föglö 1936—47, Mariehamn 1947—. — Som medlem av Ålands sång- och musikförbund företagit sångfärder till Sverige och Finland. — Dirigent, ungdomsledare, idrottsledare, kommunalbibliotekarie m.m. Kommodor i Mariehamns segelförening. Vicekårchef i scoutkåren Spejarna. (54)


LIEWENDAHL, Karl Fritiof
* 14.7.1877 i Föglö, Åland. Gift med Aina Bamberg. Dimitterad 1899. Studier i Tyskland, Sverige och eget land; två gånger med statsstipendium. — Lärare i Ytternäs, Jomala 1901—05, vikarierande lärare i Hitis och Finström. Pension 1905. — Affärsverksamhet av olika slag. Innehaft Nya Bokhandeln i Mariehamn 1910—36. Tillhör förvaltningsrådet för Ålands Aktiebank. — Ledamot av Mariehamns stadsfullmäktige, taxeringsnämnden och folkskoledirektionen. — Bildat Ålands lärarförening och dess ordförande i 25 år. Tillhör centralstyrelsen för FSF. — Ett dussin utmärkelsetecken med diplom. Tillhör som medlem och hedersmedlem flere sångarsammanslutningar i Sverige, som Turebergs sångkör, Mercuriorden och Bellmanskören i Stockholm. † 20.10.1953.


LIEWENDAHL,
Njord Inge-Aldur

* 13.8.1920 i Jomala, Åland. Gift med Christina Ericsson. Dimitterad 1944. Fem klasser i Ålands lyceum. Reste till Karlshamn och Gotland 1939. Segelfärder i svenska farvatten och därvid besökt ett flertal svenska städer. — Lärare i Överby, Jomala 1944—45, Näfsby, Hammarland 1945—. — Idrotts- och gymnastikledare. — Ordförande i valnämnden i Hammarland. — Nu lärare vid Stockholms folkskola. (?)


LIFVENDAHL, Oskar Nikolai
* 13.5.1884 i Mariehamn. Gift med Ellen Henriksson. Inskriven 1907 och avgått 1907 på grund av faderns frånfälle. Bonde i Sonboda, Föglö.

Faksimil

LIHR, Carl Hjalmar
* 15.10.1890 i Pojo, Billnäs. Gift 1) med Lydia Adéle Juslin, 2) med Signe Alexandra Calås. Dimitterad som hospitant 1925. Studentexamen. — Lärare i Skomarböle, Liljendal 1920—24, Lill-Pellinge, Borgå lk. 1925—57. Ledamot av kommunalfullmäktige i Mörskom. Ordförande i Mörskom ungdomsförening och i Lill-Pellinge ungdomsförening. Ledamot av kyrkofullmäktige i Borgå domkapitelförsamling.


LILIUS, Elias Eugen
* 12.4.1859 i Korpo. Dimitterad som hospitant 1889. — Lärare i Kyrkoby, Hitis 1889—1902. † 11.8.1902. (KB)


LILJA, Eric Viljam
* 12.5.1912 i Borgå lk. Avgått 1934 på grund av sjukdom. — † 25.1.1938.


LILJEBLOM (Anttil, Antell), Anders
* 5.12.1863 i Vörå. Dimitterad 1887. Lärare Smedsby, Pörtom, Västerhankmo, Kvevlax. † 26.6.1915.


* LILJEDAHL, Karl Lennart
* 22.5.1910 i Nykarleby lk. Gift med Alma Irene Åman. Dimitterad 1932. Lärare i Könick, Bromarf 1947—48, Ekerö, Pojo 1948—. Kontorist vid Wärtsilä koncernen A/B i Jakobstad 1935—47. (54) (T: Lärare i Nybränn, Purmo 1957—.)


LILJEQVIST, Einar Alexander
* 15.5.1883 i Mörskom. Inskriven 1900. Avgått 1900. † 21.1.1901 i Liljendal. (KB)


LILJEQVIST, Georg Ludvig
* 19.4.1885 i Mörskom. Gift med lärare Hilma Boxström. Dimitterad 1910. Lärare i Haiko, Borgå lk. Folkhögskollärare i Lappfjärd. Medarbetare i tidningen Borgåbladet och samtidigt lärare i sång och gymnastik vid Borgå folkhögskola. Flyttade 1916 till Lovisa, där han blev ordförande i ungdomsklubben, var kanslichef för skyddskåren, t.f. politierådman. Deltog i akademiska feriekurser. † i Lovisa 15.10.1921. (23)


LILJEQVIST, Karl Vilhelm
* 23.3.1888 i Hitis. Gift med Agnes Lundell. Dimitterad 1911. Akademiska sommarkurser i Åbo 1913 och 1921. Bibliotekarieexamen. — Lärare på Äpplö, Houtskär 1911—19, Biskopsö, Hitis 1919—. Bibliotekarie vid Hitis kommunalbibliotek från 1923. Kommunalnämnden i Hitis. Ordförande och kommunalkassör sedan 1925.—Lokalchef för Hitis marinskyddskår 1934—37. — Sk. Fmed., Bsk. fmed., Mmed. 1939—40 m. s., FRK f. m., i brons. † 5.7.1954.1923

LILJEQVIST, Tomas
* 17.10.1880 i Nurmo. Gift 1903 med Maria Modén. Dimitterad 1908. — T.f. lärare i Kaitsor—Karvat, Vörå 1903—04, Norrskata, Korpo 1904—11, Gunnars, Jeppo 1911—. — Körledare, ordförande i ungdomsföreningen. † 13.4.1946.


LILJESTRAND (f. Rehnbäck), Ingrid Alina Eufemia
* 19.9.1904 i Närpes. Gift 1930 med ingenjör Hugo Emil Liljestrand från Snappertuna, bosatt i Kaukas. — Dimitterad som hospitant 1927. Studentexamen. (KB)


* LILJESTRÖM, Karl Fredrik Vilhelm
* 18.8.1902 i Nykarleby. Dimitterad 1924. Lärare vid Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1926—27, Sandnabba, Purmo från 1927. Sekreterare i skolnämnden. [Bror till Hugo Liljeström. Vikarierat i Kyrkoby skola.]1936

LILLIE (Johansson), Nils Torvald
* 21.9.1910 i Kimito. Gift med Milda Maria Viklund. Dimitterad 1935. Lärare i Södersunda, Jomala sedan 1940. — Ordförande i Ålands nykterhetskrets.


LILLBERG, Fredrik Emil
Hospitant 1894. Avbröt. Närmare uppgifter saknas.


LILLQVIST, Anna Evelina
se Lunabba, A. E.


LILLQVIST, August
* 11.11.1865 i Pedersöre. Gift 1890 med Maria Peth. Dimitterad 1883. Vikarierande lärare i Jakobstad, Koskeby och Tölby, ordinarie i Oxkangar, Oravais 1887—89, Bertby, Vörå från 1889. † 25.2.1934. (23)


LILLQVIST, Herman
* 10.10.1860 i Pedersöre. Gift 1887 med Anna Sofia Fagerudd. Dimitterad 1884. — Lärare i Larsmo 1884—1914. Pension 1914. Postföreståndare. Kommunalman. † 25.11.1941. (23)


LILLQVIST, Jakob
* 13.1.1857 i Pedersöre. Inskriven 1876. Avgått 1879. † l.3.1879.


LILLQVIST, Jarl Emil Olof
* 22.1.1926 i Jeppo. Gift med Anna Dagmar Marita Janfelt från Munsala. — Dimitterad 1953. Studentexamen. Lärare i Måtar, Jeppo 1953—. (KB)


LIND, Johannes Alexander
* 3.12.1901 i Munsala. Inskriven 1920. Avgått 1922. Närmare uppgifter saknas.


* LIND, Sven Johan
* 5.2.1932 i Nykarleby lk. Dimitterad 1954. Lärare i Norrskata, Korpo 1954—. (54)


LIND, Valter Einar
* 28.12.1908 i Närpes. Gift 1935 med lärare Anna Linnea Teir. Dimitterad 1930. Lärare i Dagsmark, Lappfjärd 1930—.


LINDAHL, Seth Rudolf
* 6.9.1903 i Jörn, Sverige. Dimitterad 1928. — Närmare uppgifter saknas.


LINDBERG, Börje Ragnar Anselm
* 8.4.1917 i Ekenäs. Gift med Helmi Mäenpää. Dimitterad 1939. Lärare Ingermansby, Lappträsk 1945—48, Tenala Kyrkoby från 1948. Krigstjänst 1940—14. Militärgrad: Löjtnant. — Fr. K. 4, Fr. K. 3, Fr. K. 3 med el. (54)


LINDBERG, Carl Olof
* 11.9.1910 i Stockholm. Gift med lärare Margit Alice Blomberg. Dimitterad 1935. Svensk folkskollärarexamen vid Göteborgs seminarium. Certificats från universitetet i Cambridge, England. — Resor i de nordiska länderna samt i England, Tyskland, Frankrike, Belgien och Italien. — Extraordinarie lärare i flere skolor i Stockholms omgivningar. — Studieledare inom Arbetarnas bildningsförbund. Ledare inom kristen ungdomsverksamhet.


LINDBERG, Karl Sigfrid
* 14.2.1871 i Kyrkslätt. Gift 1899 med lärare Lydia Sofia Holmudd. Dimitterad 1898. Akademiska kurser 1913. — Lärare i Kristinestad från 1898. Föreståndare hantverksskola, lärare i sång och gymnastik vid Kristinestads svenska samskola — Vikarierande klockare-organist i flere repriser. — Ledamot av stadsfullmäktige, taxeringsnämnden, prövningsnämnden, fattigvårdsnämnden, kyrkofullmäktige. m.m. † 7.4.1944.

Faksimil

LINDBLAD, Otto Konstantin
* 15.4.1889 i Kumlinge. Inskriven 1908. Avgått 1909. † 16.2.1944.


LINDBLOM, Karl Gustav Bernhard
* 12.5.1903 i Vårdö. Dimitterad 1929. Lärare i Storby, Eckerö 1930—39, Vårdö från 1939. — Bibliotekarie i Vårdö sedan 1939. Ledamot av kyrkofullmäktige, kommunalfullmäktige, skolnämnden, lantmannagillet m.m.


LINDBLOM, Karl Robert Levi
* 17.11.1905 i Vårdö. Inskriven 1929. Avgått 1934 för sjuklighet. Ägnat sig åt jordbruk.


LINDBOM, Karl August
* 31.1.1879 i Pargas. Avgått 1899. — Närmare uppgifter saknas.1945

LINDE (Rosenlöw), John Ivar
* 16.11.1891 i Närpes. Gift med Elin Olivia Melander. Dimitterad 1917. Musikpedagogikstudier vid ett flertal kurser. Lärare i Öster-Yttermark, Närpes från 1917. — Under en följd av år reselärare i sång och musik inom Svenska Österbottens sång- och musikförbund.


LINDELL, Edvard
* 18.3.1859 i Vörå. Dimitterad 1883. — Lärare i Liljendal. † 26.2.1917. (23)


LINDELL, Fredrik
* 25.8.1861 i Vörå. Dimitterad 1888. — Lärare i Liljendal och Dragsfjärd Kyrkoby. Klockare-organist i Dragsfjärd. † 31.7.1925. (23)


* LINDÉN, Uno Andreas Reguel
* 30.12.1924 i Nykarleby lk. Gift 1949 med Ulla-May Förars från Vörå. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Lotlax, Vörå 1952—56, Metviken, Vasa 1956—57. (54) (T: Ungdomssekreterare i Svenska lutherska evangeliiföreningen 1957—.)


LINDER, Impi Maria
se Mangs, I. M.


LINDFORS, Alexander
* 26.3.1888 i Esse. Gift med lärare Elli Kortelainen. Dimitterad 1911. Studieresor till Danmark. — Lärare i Komossa, Oravais 12 år, Korsholm 13 år, Vasa 5 år. — Försäkringsinspektör. Ledamot av kommunalfullmäktige i Oravais och Korsholm, stadsfullmäktige i Vasa, medlem i styrelsen för Vasa arbetarinstitut. † 9.8.1940.


LINDFORS, Algot Wigilius
* 5.12.1887 i Sibbo. Gift med Saga Anita Wikman. Dimitterad 1911. Studentexamen 1920. Universitetsvitsord: Allmän historia. (a), nordisk historia. (l), teoretisk filosofi (cl). Pedagogieexamen. (cl). — Lärare i Paipis, Sibbo 4 år, föreståndare. Helsingfors, i Sibbo förlagda uppfostringsanstalt 4 år, Tammerfors folkskola 3 år, Siggböle, Borgå 9 år, Åbo svenska folkskola från 1931. — T.f. folkskoleinspektör i Borgå distrikt.1925—27. Svenska folkpartiets resetalare och riksdagskandidat 1917. † 24.6.1950.


LINDFORS, Crescens Teodor
* 1.9.1883 i Lemland. Inskriven 1901. Avgick. — Jordbrukare. † 5.10.1950.


LINDFORS, Erik Reinhold
* 16.7.1875 i Lemland. Gift med Ida Viktoria Mattsson. Dimitterad 1901. Deltagit i ett flertal fortbildningskurser för folkskollärare — Lärare i Tjudö, Finström 1901—42. Tidtals tjänstledig. Under läsåren 1906—12 för att handha tjänst vid Ålands folkhögskola dels som föreståndare, dels som andralärare. — Kommunala förtroendeuppdrag. Kooperativ verksamhet. Lekmannaombud för Åland vid kyrkomötena 1913 och 38. — Medlem av lärarrådet två perioder. Pension 1942. † 10.10.1957.


LINDFORS, Henry Torgny (Otto Gustav-Adolf)
* 3.3.1912 i Borgå. Gift 1956 med fil.mag. Ulla Holmström. Dimitterad 1936. Deltagit i fortbildningskurser i Sverige och Finland. Enskilda universitetsvitsord. Studieresor till Sverige, Norge, Danmark, Estland, Tyskland, Frankrike, Italien m.fl. länder. — Lärare i Dickursby folkskolas fortsättningsklass 1936—48, Helsingfors svenska folkskola 1948—. Kommunaluppdrag. Verksam inom ungdomsarbetet. (54)


LINDFORS, Johan Verner
* 17.8.1854 i Borgå lk. Gift 1) 1876 med Eva Sofia Thomaedotter. † 1878; 2) 1885 med Sofia Wilhelmina Pettersson. † 1928. Dimitterad 1885. — Ambulatorisk lärare i Borgå lk. 1873—1880. Lärare i Helsingfors folkskola 1886—1911. Utgivit Lärobok i geometri för folkskolan. † 10.7.1911 på Kökar. (KB)


LINDFORS, Knut Allan
* 28.10.1901 i Helsingfors. Gift med kontorist Hjördis Elvi Nyman. Dimitterad 1927. Sju klasser lyceum. Pedagogieexamen — Lärare i Träskby, Sibbo 1927—55, Salpar, Sibbo 1955—. — Kommunaluppdrag. Tidningskorrespondent.


LINDFORS, Lennart
* 16.9.1882 i Helsingfors. Gift med Dagmar Sofia Westerberg. Avgick från klass III 1904. — Vikarierande lärare vid Helgeboda, Kimito vt. 1904. — Arbetat inom el-branschen i Helsingfors. Studieresor till Sverige. — Pension 1944. — Mmed. 02—04, fr. med., Mmed. över Helsingfors intagning 1918.


LINDFORS, Nils-Algot
* 26.7.1912 i Sibbo. Gift 1935 med Saga Birgit Helenius. Dimitterad 1933. Studentexamen 1938. Fil.kand. och fil.mag. 1952. — Lärare i Embom, Liljendal 1933—48, Åbo 1948—53. Folkskoleinspektör 1953—. Folkförsörjningsledare 1940—48. Ledamot i kommunalfullmäktige, ordförande i centralnämnden och idrottsnämnden, vårdl. för den förflyttade befolkningen, ordförande i Fria vården. — Grundlagt Liljendals idrottsklubb och dess ordförande, ordförande i Östra Nylands idrottsring. (55)1950

LINDFORS, Sven Eugen
* 28.12.1912 i Saltvik. Gift med Elna Johanna Eriksson från Föglö. Dimitterad 1955. (Studerat med dispens.) — Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium 4 år. Pastor 1939 i Missionsförbundet i Finland. — Lärare i Ekenäs 1955—. — Frikyrkopastor i 15 år. Representerade vid missionskonferenser i Sverige och Norge. Stadsfullmäktige i Ekenäs under 2 perioder från 1950. (55)


LINDFORS, Tor Mikael,
* 27.7.1917 i Borgå lk. Avgått 1940 från klass V. Fem klasser lyceum. — Kontorist, affärsverksamhet. T.f. lärare i Esse, Närpes, Övermark, Helsingfors, Sverige: Vilhelmina, Eda, Sköllersta, Tanum; från 1956 Kabböle, Pernå. (56)


LINDGREN, Axel Mattias
* 16.6.1905 i Munsala. Gift 1931 med Edith Maria Häggblom. Dimitterad 1928. — Lärare Monå, Munsala 1928—45, Sockenbacka, Helsingfors från 1945. Körledare i Monå och Sockenbacka. Tillhör styrelsen för Nykarlebynejdens sång- och musikförbund. Medlem i Helsingfors sång- och musikförbunds styrelse. [Foto.]

Faksimil

LINDGREN, Gotthard Alexander
* 8.5.1900 i Dragsfjärd. Gift 1932 med lärare Margit Ekholm. Dimitterad 1928. — Lärare i Aspsjö, Kyrkslätt 1928—38. — Lantbruksklubbledare. Ordförande i ungdomsförening. Körledare. Ledamot av kommunalfullmäktige och skolnämnd. Kantor-organist i Aspsjö kapell. — Tidningskorrespondent. Författat teaterstycken för lantbruksklubbarna. † 5.8.1938.


LINDGRÉN, Jakob Samuel
* 8.10.1934 i Maxmo. Dimitterad 1956. Lärare Jakobstad 1956—.


LINDGRÉN, Josef Vilhelm
* 13.2.1927 i Maxmo. Gift 1952 med Rakel Paulina Högberg från Nykarleby lk. Dimitterad 1950. Lärare i Södra Vallgrund, Replot 1950—. (?)


LINDGREN, Karl August Emil
* 5.10.1895 i Kyrkslätt. Dimitterad 1920. — Vikarierade vid Anttila folkskola Kyrkslätt ht. 1919, Socklot, Nykarleby lk. 1920, Nivelax, Västanfjärd 1920—25. † 11.4.1925. (KB)


LINDGRÉN, Oscar Wilhelm
* 28.5.1892 i Sibbo. Gift med Signe Maria Hermansson. Dimitterad 1914. Resa till Sverige 1947. — Lärare i Kvimo, Maxmo från 1914. — Körledare. Andlig talare. — Ledamot av kommunalfullmäktige i Maxmo. Ordförande i valnämnden för politiska och kommunalval. — Pension 1956.


LINDGRÉN, Oskar Daniel
* 15.1.1930 i Maxmo. Gift med Doris Anita Lindvall från Nykarleby lk. Dimitterad 1952. Lärare Kantlax, Munsala 1952—. — Körledare. Ordförande i nykterhetsnämnden. Ordförande i Nykarlebynejdens sång- och musikförbund från 1957. (54)


LINDH, Karl Oskar
* 19.12.1874 i Helsingfors. Gift 1898 med Elin Davidsson. Dimitterad 1897. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola från 1897. Emigrerat till Argentina, återvände och fortsatte som lärare † 3.10.1934. (?)


LINDHOLM, Alf Johannes
* 25.2.1910 i Ekenäs. Gift med lärare Märta Maria Florin. Dimitterad som hospitant 1931. Pedagogieexamen. (l). Universitetsvitsord i nordisk filologi (a), sociologi (a). Examen i bokföring. Deltagit i fortbildningskurser för folkskollärare. Auskulterat vid Eskilstuna folkskola. — Lärare i Lagstad, Esbo från 1937. — Viceordförande i Mellersta Nylands sång- och musikförbund. Ordförande i statens skattenämnd i Esbo. Ledamot i kommunalfullmäktige. Sk. fk.


LINDHOLM, Arne Alfons
* 2.8.1906 i Kimito. Gift med Greta Lindholm. Dimitterad 1930. — Lärare i Hangelby, Sibbo 1930—31, Brännboda, Västanfjärd från 1931. Bokförare och kassör för Västanfjärd Andelskassa. Ordförande i Västanfjärd kommunalnämnd. Ledamot i kommunalfullmäktige, tillhört skolnämnden m.fl. kommunala förtroendeuppdrag. — Ordförande i Kimitobygdens lärarförening från 1944. Ledamot av kyrkofullmäktige, Fria vården m.m.1947

LINDHOLM, Artur Edvin
* 8.6.1875 i Ingå. Gift med Ida Johanna Mellin. Dimitterad 1899. Studieresa till Sverige. — Lärarei Estby, Kyrkslätt i 38 år. Pension 1937. Kommunalbibliotekarie. Ledamot av kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden. † 7.5.1948.


LINDHOLM, Axel Runar Ruben
* 4.9.1907 i Snappertuna. Gift 1944 med sjuksköterskan Eva Gunhild Fyrkvist. Dimitterad 1929. Pedagogieexamen. (a). Slöjdkurs vid Nääs slöjdseminarium i Sverige 1938. Resor i Sverige och Norge. — Lärare i Västra Nylands yrkesskola 1944—50, Oitbacka, Kyrkslätt 1950—57. (T: Lärare i Lagstad fortsättningsskola, Esbo 1957—.)


LINDHOLM, Curt-Henrik
* 13.7.1926 i Ingå. Dimitterad 1952. Lärare i Träskända, Esbo 1952—. (?)


LINDHOLM, Jarl Axel Erik
* 29.5.1911 i Petalax. Dimitterad 1938. Studentexamen 1931. Fil.kand. 1935. Pedagogieexamen 1937. — Lärare i Helsingfors svenska folkskolas fortsättningsklass från 1946. — Deltagit i kriget 1939—44 som plutonchef. Militärgrad: Löjtnant. — Fr. K.4.


LINDHOLM, Johan Gideon
* 27.5.1889 i Pargas. Gift med lärare Lyyli Elna Emerantia Anthoni. Dimitterad 1913. Akademiska fortbildningskurser i Åbo. Ett flertal teoretiska och praktiska kurser på det preventiva barnskyddets område. — Studerat i Sverige. Lärare i Lieviö finska folkskola, Sjundeå 1913—15, Näsby—Bläsby, Sjundeå 1915—17, Östensö skyddshem, Pedersöre 1917—19, Bengtsår skyddshem, Bromarf 1919—23, föreståndare för Vasa barnskyddsnämnd 1923—38, föreståndare Bengtsår skolhem 1938—40, Helsingfors svenska folkskola1940—54. Pension 1954.


* LINDHOLM (Hannula), Johan Jakob
* 19.7.1868 i Nykarleby. Gift med Lisa Sofia Kyhr. † 1938. Dimitterad 1892.
— Lärare i Oxkangar, Oravais, Nyby, Petalax och Petalax Kyrkoby, Mörtmark till 1935. Pension 1935. (T: Inskrevs som den första eleven 1875 i seminariets småbarnsskola.)1941

LINDHOLM, Karl Johannes
* 1.1.1880 i Pargas. Gift med lärare Lydia Nyholm. Dimitterad 1904. Akademisk sommarkurs i Åbo 1913. — Lärare i Seglinge, Kumlinge 1904—05, Lill-Heikkilä, S:t Karins 1905—09, Gråmarböle, Ingå 1909—46. — Pension 1946. — Verksam inom kulturella och ekonomiska sammanslutningar. Ledamot av kommunalfullmäktige, ordförande i kolonisationsnämnden m.m. — Kyrkvärd och kyrklig uppbördsman.


LINDHOLM, Kurt Johan Fredrik
* 28.8.1927 i Sibbo. Dimitterad 1950. Studentexamen. Lärare Norrveckoski, Borgå 1950—51, Helsingfors 1951—. (?)


LINDHOLM, Leander
* 21.7.1862 i Mörskom. Gift 1888 med Maria Charlotta Löfberg. Dimitterad 1885. — Lärare Tusby Kyrkoby från 1885. — Kommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag. — Tidningskorrespondent. † 6.6.1939. (23)


LINDHOLM, Paul Sigurd Johannes
* 13.1.1901 i Petalax. Gift med Ingrid Mäntylä. Dimitterad 1922. Lärare i Monå, Munsala 1925—27, Syd-Lojo dagfortsättningsskola från 1947. Stamanställd vid Flottans musikkår, Helsingfors samt vid artilleriet i Vasa och Åbo 1930—45.1941

LINDHOLM, Roger Henry Johannes
* 9.3.1919 i Ingå. Gift med Dagny Kyrklund. Dimitterad 1948. Studentexamen 1939. Pedagogieexamen. Akademiska vitsord i svenska litteraturen. Teologiestuderande. — Lärare i Gråmarböle, Ingå 1948—49, Helsingfors 1949—55. T.f. lärare vid Åbolands folkhögskola 1955—56, lärare i Åbo svenska folkskola 1956—.

Faksimil

LINDHOLM, Sven Johannes
* 24.6.1898 i Borgå lk. Gift med Elin Ottilia Holm. Avgått 1920. Agrolog. — Klubbledare i Nagu från 1938. (KB)


LINDKVIST, Erik Konstantin

* 18.5.1867 i Åbo. Avgått 1887. Från nämnda år statsjärnvägstjänst. — Stationsinspektör i Ylistaro 1906—21. † 4.6.1926. (?)


LINDMAN, Anders Selim
* 11.11.1890 i Brändö, Åland. Inskriven 1910. Avgått 1912. † 30.7.1914.


LINDMAN, Karl Erik
* 5.8.1855 i Sund, Åland. Inskriven 1877. † 7.5.1878. Begravd i Nykarleby.


LINDMAN, Karl Gustaf
* 29.3.1859 i Sund, Åland. Gift med Elin Augusta Jakobsson. Dimitterad 1881. Pedagogieexamen 1883. — Lärare i Åbo svenska folkskola från 1881. Lärare i söndags- och hantverksskola. — Studerat i Tyskland. † 6.5.1934, (23)


LINDQVIST, Alonzo Konstantin
* 7.8.1900 i Lemland, Åland. — Dimitterad 1926. — Lärare i Överby, Eckerö, Gottby och Sviby, Jomala. — Medlem av sång- och musikförbund. Ordförande i Ålands lärarförening 1940—43. — Landstingsman under en period. † 18.8.1943.


LINDQVIST (f. Salin), Eva

* 19.6.1889 i Vörå. Gift med tullförvaltare Hjalmar Lindqvist. Dimitterad som hospitant 1917. Studentexamen. — Farmaceutexamen 1910. Studerat kemi vid universitetets kemilaboratorium 1912—13. — Lärare i olika repriser vid Nya primärskolan i Vasa. — Apoteksarbete.


LINDQVIST, Lars Fridolf
* 21.1.1925 i Kökar. Gift 1952 med lärare Thora Teresia Lindh. Dimitterad 1949. — Lärare i Käldinge, Nagu 1949—53, Ytterkulla, Dragsfjärd 1953—. Sekreterare i skolnämnden Nagu, medlem av skolnämnden i Dragsfjärd. Ordförande i Dragsfjärd ungdomsförening 1954—. (54)1952

LINDQVIST, Jarl
* 13.9.1929 i Lappfjärd. Gift med Inga Regina Mattfolk från Närpes. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare Kyrkoby norra, Lappfjärd 1952—. (54)


LINDQVIST, Pär Oskar Viking
* 1.12.1924 i Sibbo. Gift 1952 med Martha Häll. Dimitterad 1952. Lärare i Veckjärvi, Borgå lk. 1952—. (?)1935

LINDQVIST, Thor Mikael
* 20.10.1891 i Nagu. Dimitterad 1914. Akademiska sommarkurser i Åbo 1913 och 16. Nordiska skolmötet i Karlshamn 1931 och Stockholm 1935. Turistresor i mellersta och östra Finland — Lärare i Pederså, Kimito från 1919. — Bokförare i Pederså Andelskassa från 1919. Under en följd av år ordförande i Pederså ungdomsförening. Kommunalrevisor. — Pension 1951.1952

LINDQVIST, Sven-Ingmar Alonzo
* 9.7.1928 i Saltvik. Gift 1951 med Ulla Maria Karlsson från Jomala. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Bertby, Saltvik 1952—53, Rangsby, Saltvik 1953—. (52)


LINDROOS, Ernst Gustaf
* 23.6.1926 i Kimito. Gift 1953 med sjuksköterskan Tora Karlstedt. Dimitterad 1949. Lärare Helsingfors svenska folkskola 1949—50, Vreta, Kimito från 1950. Ordförande Kimito ungdomsförening 1951—. Styrelsemedlem i Åbolands sång- och musikförbund 1950—. Sekreterare och ekonom för Sagalund hembygdsmuseum. Dirigent för Kimito sångarbröder. (54)


LINDROOS, Fridolf Ferdinand
* 30.9.1873 i Bromarf. Gift 1901 med Aina Vikström. Dimitterad 1901. — Lärare i Högsåra, Hitis 1901—03, Mickelspiltom, Liljendal 1904—05, Sibbo Kyrkoby 1905—06 och Mossala, Houtskär 1907—40. Pension 1940. Lärare vid Skärgårdens vandrande folkhögskola under en kurs. Ungdomsföreningens ordförande. — Olika kommunaluppdrag i Houtskär.

Faksimil

LINDROOS, Hilding Johannes
* 11.9.1909 i Borgå lk. Gift med Brita Viola Michelsson. Dimitterad 1932. Lärare i Grännas, Borgå från 1948.


LINDROOS, Johan Emil
* 11.10.1873 i Borgå. Gift med Lydia Ekberg, född Heinström. Dimitterad 1898. — Lärare i Närpes 1898—99, Helsingfors 1899—1912, Barösund, Ingå 1912—14. Pension 1930. — Vistats någon tid som emigrant i Argentina. (B och 57)


LINDROOS, Knut Hilding
* 7.9.1924 i Kimito. Dimitterad 1950. Pedagogieexamen. Lärare i Tjuda, Kimito från 1950. (?)


LINDROOS, Roger Frejvid Johannes
* 18.3.1933 i Esse. Dimitterad 1955. Lärare i Kyrkostrand, Jakobstad 1955—.


LINDROOS, Rolf
* 10.9.1902 i Hangö. Gift 1944 med lärare Hjördis Dorotea Nyberg. Dimitterad 1928. Deltagit i fortbildnings- och dirigentkurser. Gruppresa till Sverige och Danmark 1928. — Lärare i Hommansby, Liljendal från 1921, Hangö folkskola från 1949. — Verksam inom scoutrörelsen.


LINDSJÖ (Kaitajärvi), Verner Edvin
* 8.3.1908 i Terjärv. Gift med Eva Georgina Granqvist. Dimitterad 1930. Biblioteksexamen Kurs i bokföring. — Lärare Bergö 1931—49, Terjärv Kyrkoby 1949—54, Villa, Karleby 1954—. Ordförande i kommunalfullmäktige, kolonisationsnämnden, biblioteksstyrelsen, brandnämnden m.m. Verksam inom andelsrörelsen och Folkhälsan. Stambibliotekarie i Karleby 1956—. Fr. med. 1. 2.


LINDSTRÖM, Ethel
* 7.12.1872 i Purmo. Avgått 1892. — Emigrerat till USA. (?)


LINDSTRÖM (Kotkamaa), Gunnar Mattias
* 14.5.1910 i Gamlakarleby. Gift 1937 med lärare Helfrid Sofia Nyqvist. Dimitterad 1931. Gått sex klasser samskola. — Lärare Gamlakarleby svenska folkskola från 1933. Timlärare i Gamlakarleby allmänna yrkesskola 1932—47. Ordförande i direktionen för Gamlakarleby barnträdgård. Tillhör vårdnämnden och ungdomsnämnden. Ordförande i Arbetets Vänner i Gamlakarleby.


LINDSTRÖM, Karl Leonard
* 3.1.1890 i Korpo. Gift 1915 med Hjördis Antonia Bengtström. Dimitterad 1912. Akademiska sommarkurser 1913. — Lärare i sång, bokföring och gossgymnastik vid Ekenäs samskola 1912—14, Pirlax, Borgå 1914—20, Saverkeit, Houtskär 1920—22, Kabböle, Pernå 1949—56. Pension 1956. — Under tiden 1922—49 distriktsinspektör i Livbolaget Suomi.


LINDSTRÖM, Lars Lorens
* 26.6.1908 i Sydafrika. Inskriven 1927. Avgått 1930. (?)


LINDSTRÖM, Ludvig Leander
* 7.2.1879 i Åbo. Dimitterad som hospitant 1902. Studentexamen 1899. Fil.kand. — Lärare i Sydvästra Finlands folkhögskola 1902—07, föreståndare. Åbo svenska arbetarinstitut 1908—15. En kortare tid folkskoleinspektör i Åboland. Riksdagsman 1914. Anställd vid Pargas Kalk A/B. — Verksam inom försäkringsbranschen och Sparbanksrörelsen. — Utgivit en historik över skärgårdens frikår. (B)


LINDSTRÖM, Viktor Evert
* 16.6.1874 i Sund, Åland. Dimitterad 1896. Godkänt prov i orgelspel vid Åbo kyrkomusikinstitut. — Lärare i Emkarby, Finström 1896—1941. Pension 1941. Föreståndare för postanstalten 1918—45. Ordförande i valnämnden för riksdagsmannaval. Grundat och lett Finströms sångförening


LINSÉN, John Vilhelm
* 18.3.1903 i Sjundeå. Dimitterad 1926. — Lärare i Jurmo, Brändö, Åland 1926—30, Helsingfors svenska folkskola 1930—44. Pension 1944. — Antikvitetshandlare. [Foto.]1923*

LINDVALL, August Edvin
* 28.8.1891 i Liljendal. Dimitterad 1915. — Lärare i Söderby, Liljendal 1914—18. — † 25.2.1918. (23) [Stupade.]
1945

LINNANVIRTA (f. Borgenström), Eva Sofia
* 26.12.1894 i Kuopio. Gift med affärsman John Agaton Linnanvirta. Änka sedan 1930. Dimitterad som hospitant 1915. Studentexamen 1914. — Ekonom vid Helsingfors sjukhus i Malm. Tillhört Helsingfors stadsfullmäktige. Styrelsemedlem i olika föreningar. FVR. med. m. gk, Fr. med. 1. med r. k.


* LITHÉN, Leander
* 31.5.1867 i Nykarleby lk. Inskriven 1887. Avgått 1887. † 3.9.1888 i Sverige, drunknade. (98)


LJUNGBERG (Kaino), Karl Fredrik
* 20.2.1904 i Nedervetil. Dimitterad 1926. Reservofficersexamen. Kurs vid Sibelius-Akademin. — Lärare i Voitby, Korsholm 1928, Helsingby, Korsholm 1928—30 och 1934—. Kretschef vid skyddskåren 1930—34. Ordförande och festdirigent i Vasabygdens sång- och musikförbund. Styrelsemedlem av Finlands svenska sång- och musikförbund. Ordförande i Vasa distrikt av Centralidrottsförbundet. Styrelsemedlem av S.F.I. Ordförande och sekreterare i ett flertal andra sammanslutningar. — Aktiv idrottsman till 1939. Mångårig distriktsmästare i diskus. Under krigen tillhört fältarmén. Sårad 1942. Ett antal militära utmärkelser och förtjänsttecken.[Kompanichef vid Nykarleby utbildningscentral.]


LJUNGE (Danielsson), Åke Elias
* 15.2.1902 i Korpo. Gift med Märta Granberg. Dimitterad 1924. — Lärare i Fredriksberg, Sjundeå 1924—28, Vestlax, Kimito 1928—41. Pension 1941. † 3.8.1951.


LJUNGQVIST (f. Nylund), Olga Maj
* 17.2.1892 i Evois. Gift med lektor Rudolf Ljungqvist. Dimitterad som hospitant 1915. Studentexamen. Pedagogieexamen. Lärare i matematik vid ett flertal skolor.1944

 LOBBAS, Kurt John
* 14.9.1914 i Pernå. Gift 1940 med lärare Greta Elisabet Lundqvist. Dimitterad 1937. Studentexamen.1944. Teol.kand. 1952. Prästvigd 1953. Auskulterat vid svenska Normallyceum ht. 1956. Pedagogieexamen. (cl). Vitsord i nordisk historia. (cl), nationalekonomi, (a). — Lärare i Pojo Kyrkoby 1937—53, T.f. Lektor Nykarleby seminarium.1953—57, ordinarie1958, Premiärlöjtnant. Fr. K.4.

Faksimil

LOULUBACKA, Anders
se Lundén, A.


LUKANDER, Karl August Wilhelm
* 27.11.1864 i Kyrkslätt. Dimitterad 1890. — Lärare i Helsingfors folkskola 1890—93, Houtskär 1893—95, Pargas 1895—1912. — Pension 1912. † 22.6.1933.


LUKUS, Karl Arthur
se Collén, K. A.1947

LUNABBA (f. Lillqvist), Anna Evelina
* 1.5.1902 i Pedersöre. Gift 1929 med lärare Ivar Vilhelm Lunabba. Dimitterad som hospitant 1924. Studentexamen 1923. — Lärare Lepplax, Pedersöre 1924—35, Pedersöre Kyrkoby från 1935. Verksam inom Marthaorganisationen. Sekreterare i Jakobstads Marthadistriktsförbund under 10 år.LUNABBA, Ivar Vilhelm
* 15.7.1900 i Pedersöre. Gift 1929 med lärare Anna Evelina Lillqvist. Dimitterad 1923. Deltagit i musikpedagogikkurser i Vasa och Viborg samt i av Finlands svenska sång- och musikförbund anordnade dirigentkurser. — Deltagit som stipendiat i Nordiska sångfesten i Stockholm 1935. Ledare för Österbottens norra nykterhetskrets representationsorkester i Umeå och Lycksele 1947. — Lärare i Lepplax, Pedersöre från 1923. — Orkester- och körledare. Fr. m. 2 (2 st.), Mmed., Mmed. 39—40.


* LUND, Erik Wilhelm
* 18.4.1916 i Nykarleby. Gift med Dagny Bengts. Dimitterad 1939. — Lärare i Böle, Närpes. — Sekreterare i idrottsföreningen Kraft. Bildat Böle stråkorkester i Närpes. † 22.2.1947. (?)


LUNDBERG, Algot Leonard
* 30.5.1881 i Lemland. Gift med lärare Bertha Mathilda Olin. Dimitterad 1913. Avbrott i studierna under sju år på grund av vägran att efterkomma olaglig uppbådsorder. Under denna tid i Amerika, bl.a. i Alaska och Klondike. Auskulterat i skolor i Amerika, England, Tyskland, Sverige, och Danmark. — Till sjöss 30 månader som timmerman och konstapel (understyrman) på segelskepp. Därunder besett skolor i bl.a. Spanien och Marocko. — Lärare i Köklax, Esbo 1916—44. Söndagsskollärare. Pension 1944. — Verksam inom ungdomsarbetet i Esbo. — Livförsäkringsagent.1952

LUNDBERG, Kaj Boris
* 13.9.1929 i Ekenäs. Gift med lärare Stina Maria Grandell från Närpes. Dimitterad 1953. Lärare i Edvardsberg, Snappertuna 1953—55, Kila, Karis 1955—56, Kulla, Strömfors 1956—. (53)


LUNDELL, Atte Alarik
* 24.5.1901 i Iniö. Gift med lärare Elin Teresia Dahl. Dimitterad 1930. Genomgått Pexala jordbruksskola. — Lärare på Äpplö, Houtskär 1944—52, Simonby, Pargas 1952—. Folkförsörjningsledare i Iniö 1940—44. — Ordförande i Iniö ungdomsförening 1937—43. Ordförande i valnämnden för Äpplö röstningsområde.


LUNDELL, Erik Fredrik Emil
* 10.11.1907 i Esbo. Gift med lärare Elisabeth Johansson. Dimitterad 1929. Genomgått 2-årig yrkes- och jordbruks- samt teoretisk kreatursskötarskola. Sommarkurs på Ålands folkhögskola 1930. — Exkursion till Sverige och Danmark 1928; jordbruksexkursioner i Sverige 1937. — Lärare i Geta Kyrkoby 1931—33. Andra lärare vid Överby skola för landsbygdens yrken, Kyrkslätt (numera Esbo) 1933—40, därefter skolans föreståndare, Helsingfors 1950—. — Ordförande i Överby folkskoledirektion 1937—44. Lantbruksklubbledare. Medlem av diverse kommunala nämnder.


LUNDELL, Fredrik Emil
* 23.7.1873 i Esbo. Gift 1901 med Jenny Hofeldt. Dimitterad 1899. Studieresa till Tyskland, Sverige och Danmark. — Lärare i Masaby, Kyrkslätt 1899—1900, Strömsby, Kyrkslätt 1900—01, Träskby, Esbo 1901—15, föreståndare för Överby skola för landsbygdens yrken, Kyrkslätt 1915—40. — Kommunalman. Medarbetare i tidningen Nyland. † 26.5.1944. (23) [Engagerad i flytten av Majniemi.]


LUNDELL, Gustaf Albert
* 6.10.1887 i Iniö. Avgått 1906. Affärsman. Jordbrukare. Många kommunala förtroendeuppdrag. Häradsdomare. (?)


LUNDÉN (Loulubacka), Anders
* 15.5.1853 i Nedervetil. Dimitterad.1879. — Lärare Fasarby, Pernå, Nedervetil och Jeppo. † 17.7.1887. (23)1936

LUNDQVIST, Fritjof Leopold
* 25.12.1904 i Kronoby. Gift 1936 med Vivi Maria Enegren. Dimitterad 1927. — Lärare i Smedsby, Korsholm från 1927. — Sångledare och ungdomsföreningens ordförande. Ordförande och kassör i Fria vården i Korsholm.1947

* LUNDQVIST, Karl Viktor
* 7.9.1909 i Nykarleby lk. Gift med Hjördis Maria Nylund. Dimitterad 1934. Genomgått Nääs slöjdseminarium 1937. — Lärare i Jakobstads svenska folkskola från 1936. Föreståndare för svenska folkskolans i Jakobstad barnkoloni 1936—39, 1948—. Österbottens Norra krets av kristliga lärareförbunds sekreterare 1940—51, ordförande 1951—57, viceordförande 1958—. Utgivit Skriv och stava rätt (med L. Winqvist). (55) (T: Svenska folkskolans i Jakobstad direktionssekreterare från 1958.)

Faksimil

LUNDSTRÖM, Arla Heidi Maria
* 13.5.1909 i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1927. Studentexamen 1926. — Vikarierande lärare vid olika skolor bl.a. Knivsund, Öja. Tjänst vid Nordiska Föreningsbanken, Jakobstad från 1937.


LUNDSTRÖM, Johan
* 14.6.1863 i Kronoby. Dimitterad 1886. — Lärare i Terjärv, Nedervetil, Kronoby och Gamlakarleby. † 17. 3, 1889. (23)


LYTZ, Sven Gustav
* 5.4.1923 i Öja. Gift 1948 med lärare Anni Birgit Vester från Närpes. Dimitterad 1955. Lärare i Vallvik, Korsholm 1955—56, Knösen, Närpes 1956—. (55)


LÅNG, Oskar Emil
se Langh, O. E.


LÅNGBACKA, Runar Emanuel
* 11.10.1905 i Terjärv. Gift med lärare Hulda Emilia Backlund. Dimitterad 1927. Pedagogieexamen. (cl). Som F.S.F:s stipendiat en studieresa till Sverige 1935. Deltagit i nordiska lärares fredskurs i Helsingör 1946. — Lärare i Finby, Närpes från 1927. — Ledamot av kommunalfullmäktige i Närpes. Distriktsinstruktör för de kommunala nykterhetsnämnderna. Ordförande i Närpes vårdnämnd. Ordförande i Södra Österbottens lärarförening från 1945. (T: Representerade vid Världsfredsrådets möte i Colombo, Ceylon 1957.)1923*

LÅNGVIK, Karl August
* 11.1.1881 i Sideby. Gift 1910 med Edit Karström. Dimitterad 1904. — Lärare i Flada, Sideby 1904—09, Ömossa, Sideby från 1909. — Poststationsföreståndare. Ledamot av kommunalfullmäktige i Sideby. — R Sv VO 2. † 3.5.1938. (23)


LÄNSTRÖM, Berndt Vilhelm
* 21.1.1854 i Liljendal. Dimitterad 1880. — Lärare i Tosarby, Pernå, därefter Paipis, Sibbo. Pension 1911. — Religiöst väckelsearbete. Grundat en religiös ungdomsförening i Paipis. † 7.1.1928. (23)


LÖFMAN, Gunnar Bernhard
* 14.9.1908 i Hitis. Gift 1936 med lärare Elma Birgitta Anderson. Dimitterad 1931. Akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1939. Besökt Nordiska skolmötet i Stockholm 1935. Lärare i Dalsbruk, Dragsfjärd 1931—47, Vasa svenska folkskola från 1947. — Ledamot av kyrkofullmäktige i Dragsfjärd. Ordförande i Vasa svenska lärareförening från 1956.


LÖFQVIST, Johannes
* 22.1.1855 i Pedersöre. Gift 1888 med Amanda Kråknäs. Avgått 1877. — Kommunalkassör i Pedersöre. Jordbrukare. † 4.7.1912,


FSTRAND (Andersson), Anders Joel
* 24.11.1874 i Kimito. Dimitterad 1899. Examen i musikteori och analys vid universitet. Praktiskt sånglärarprov vid normallyceum 1904. Studerat vid musikinstitut i Helsingfors 1906—08. Sångpedagogikstudier i Tyskland 1905 och 1912. — Lärare i Kovjoki, Nykarleby lk. 1897—98. Orgelnist i Nykarleby 1897—99. Lärare i Ekenäs 1899—1910, orgelnist i Ekenäs 1903—10. Vikarierande sånglärare i normallyceum och reallyceum 1907—08. Utnämnd till sånglärare vid sistnämnda läroverk 1909. Kantor vid Johanneskyrkan i Helsingfors 1912. Körledare. Medlem av svenska församlingens kyrkoråd, av Svenska folkpartiet lokalstyrelse och av sällskapet M.M. Dir. cant.-titel 1919. † 20.3.1934. (23)1910*

LÖNNBERG, August Sigfrid
* 9.5.1879 i Kyrkslätt. Gift 1910 med lärare Lydia Matilda Lindström. Dimitterad 1907. Deltagit i samaritundervisningskurs1903, i nykterhets-, lek- och bibliotekskurs i Ekenäs seminarium 1912, akademiska sommarkurser i Åbo 1914, kurs i lanthushållning och trädgårdsskötsel vid Lappträsk småbrukarskola 1916; därtill flere auskulterings och föreläsningskurser. Resor i Sverige. Besökt Nordiska skolmötet i Köpenhamn och Stockholm. — Lärare i Söderby, Dragsfjärd 1907—13, Vidablick, Sjundeå 1913—44; på indragningsstat 1944—46. (Skolan inom Porkala-området.) Pension 1946. — Innehar ett stort antal förtroendeposter inom kommunen samt inom politiska, ekonomiska och kulturella sammanslutningar. Skrivit 10-årshistorik över Vidablick högre folkskola, 10-årshistorik över Föreningen Folkhälsan i Sjundeå, samt historia över det från Sjundeå till Sovjetunionen avträdda området. — Ett första och två 2:a pris i försäkringsbolaget Verdandis anskaffningspristävling. Verdandis blågröna jetong, Centrallagets för andelslagen i Finland hedersmärke.


LÖNNQVIST, Bror Arne
* 2.12.1931 i Oravais. Dimitterad 1954. Lärare i Tålamods, Vörå 1954—. (?)


LÖNNQVIST, Karl Adolf
* 11.6.1858 i Helsingfors. Avgått 1879. — Klockare-organist i Strömfors 1898. En tid kyrkvärd. † 27.5.1933. (B)1955

LÖNNQVIST, Ole Vilhelm
* 1.10.1932 i Pedersöre. Gift 1956 med Ragni Ann-Lis Björkman från Nykarleby lk. Dimitterad 1956. Lärare i Bosund, Larsmo 1956—.

Faksimil


1945

LÖNNQVIST, Sven Viktor
* 16.8.1909 i Sibbo. Gift 1942 med Margit Ingegerd Lindström. Dimitterad 1933. — Lärare i Bengtsby, Borgå lk. 1947—. Fr. m. l och 2.1954

LÖNNQVIST (Skutnabb), Viktor Ivar
* 21.8.1902 i Pedersöre. Gift 1929 med Sylvia Maria Johanna Tallbäck. Dimitterad 1928. Deltagit i kurs i fysikslöjd samt i allmän pedagogik och religionspedagogikkurser. Studerat i Sverige 1928. Representerade Kristliga lärarförbundet i Finland vid F.K.S.L:s sommarmöte i Vadstena 1946. — Lärare i Jakobstads svenska folkskola från 1928. Lärare i Jakobstads yrkesskola 1930—47. — Ledamot av stadsfullmäktige i Jakobstad från 1946, kyrkofullmäktige från 1937, kassör i Kristliga lärarförbundets norra krets från 1942. Sekreterare i Jakobstads nykterhetsnämnd. (54)


LÖVGREN, Åke Alvar
* 8.5.1930 i Lappfjärd. Inskriven 1949. Avgått 1951. (?)

(Inf. 2023-02-15.)

M

MAANS, Uno
* 5.1.1900 i Esse. Gift 1924 med lärare Ellen Irene Fogde. Dimitterad 1922. El-tekniska studier i Sverige. — Lärare i Paxal, Malax sedan 1922. — Deltagit i ungdoms- och nykterhetsarbete. Kommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag. Viceordförande i Mellersta Österbottens lärarförening från 1939.1940

MAGNUSSON, Arthur Albinus
* 1.3.1878 i Viborg. Gift 1907 med kontorist Maria Wikland från Stockholm. Dimitterad 1901. — Slöjdlärare vid Borgå stads svenska och finska folkskola i 40 år. Pension 1941. — Lärare och föreståndare för Borgå hantverksskola. — Ledamot av stadsfullmäktige. Ordförande i Borgå nykterhetsförening och gårdsägareförening. Medlem av Städernas allmänna brandstodsbolags förvaltningsråd. — Affärsman. — Mmed. 39—40. † 15.1.1956.


MAGNUSSON, Nils Alvar

* 24.9.1908 i Lovisa. Gift med Ester Maria Herlin. Dimitterad 1930. Pedagogieexamen. Studieresor till England 1935. — Ägnat sig åt affärsverksamhet.


MALM, Josef Anders

* 1.3.1876 i Närpes. Gift med Johanna Maria Sund. Inskriven 1894. Avgått 1898. — Kartograf. † 6.6.1926.


MALM, Ulf Sigvard

* 10.10.1917 i Närpes. Gift med farmaceut Sigri Sofia Snickare. Dimitterad 1944. — Lärare i Kalax, Närpes 1945—57. Lärare i allmänna ämnen i fackliga fortsättningsskolan, Närpes 1957—. Lärare i svenska vid Medborgarinstitutet i Närpes. Ordförande för kommunens ungdomsarbetsnämnd. Ordförande i Kalax-Tjärlax ungdomsförening. Sekreterare i idrottsföreningen Kraft.1952

MALMBERG, Nils Wilhelm
* 16.7.1929 i Helsingfors. Gift 1952 med socionom Saga Birgit Linnea Holmström från Karis. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Helgeboda, Kimito 1952—53, Kyrkoby, Pojo 1953—. (54)


MALMSTR
ÖM, Nikolai (Nicken)
* 19.2.1897 i Moskva. Gift 1930 med teckningslärare Ann-Marie Häyren. (Frånskild 1947.) Dimitterad som hospitant 1921. Pedagogieexamen. Studentexamen 1917. Fil.kand. 1926, fil.mag.1927. Besökt K-hamn [troligen Köpenhamn] och Riga. — Deltagit i Forstliga försöksanstaltens sommaren 1923 verkställda undersökningar av skogsvegetation och skogstyper i Tavastehus, Uleåborg och Vasa län. Egna vetenskapliga undersökningar på Hangöudd och i Klemetskog, Tusby. Assistent vid Tvärminne zoologiska stations sommarkurser för biologistudie under svampkurserna 1936 och 1938. Årsvikarie vid Helsingfors folkskola 1921—22. Vikarierande lärare i naturalhistoria och geografi vid olika läroverk. Vikarierande lärare 1930 vid Nykarleby seminarium. Timlärare i svenska vid Tekniska skolan i Helsingfors 1934—49, lärare i geografi vid Svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1948—50, mykolog vid Botaniska museet i Helsingfors från 1949. — Publicerat ett tiotal vetenskapliga uppsatser, främst rörande de högre svamparna. — Utgivit diktverken: I stoftet 1927, Med långhårigt huvud -29, Ur nattens hand -35, Under solen -39, Vid skymningens fönsterpost -45, Mot morgonportar -46, På gränsen -50, Du som kommer -51, Fågelvägen -53, Gryning och obelisk -57. — Erhållit stipendium för vetenskaplig och litterär verksamhet. Medlem av flere naturvetenskapliga sällskap samt av Finlands svenska författareförening — Mmed. med r. och s., Fr. m. 2, Mmed. 39—40. med s.


MALTZEFF, Bo Jack Konstantin

* 5.5.1926 i Helsingfors. Inskriven 1949. Avgått 1950. (?)


M
ANGS (f. Linder), Impi Maria
* 29.3.1899 i Helsingfors. Gift 1922 med predikanten Wald. Mangs. Dimitterad som hospitant 1925 med dispens. Deltagit i akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1939. Studieresa till Sverige 1927—1944. Vistats i Australien 1928—33. — Lärare i Gumbostrand, Sibbo, 4 år, Jakobstad privata småskola (Schaumanska skolan) l år, tjänstgjort som t.f. lärare i sång och flickgymnastik vid Karis—Billnäs samskola läsåret 1927—28, vikarierande lärare i Viborg 1933—39, vid Helsingfors svenska folkskola från 1945.1947

MANGSTRÖM, Johannes Albin
* 22.5.1911 i Oravais. Gift 1947 med Inga Johanna Sandvik. Dimitterad 1947. — Lärare i Vexala, Munsala från 1947.

Faksimil

MANNERS (Manner), Nils Olof
* 27.4.1897 i Lemland. Gift med Anna Xenia Lundberg. Dimitterad 1921. Studerat algebra, bokföring och engelska per korrespondens. — Cykelfärder och sällskapsresor i hemlandet och i Sverige. — Lärare i Kovjoki, Nykarleby lk. 1920—21, Nötö, Nagu 1921—22, Sottunga 1922—34 och Mariehamns folkskola från 1934. — Föreståndare för poststationen i Sottunga 1923—34. Ordförande i kommunalfullmäktige i Sottunga samt innehaft andra förtroendeuppdrag inom kommunen. Folkpensionsanstaltens distriktsombudsman i Mariehamn. R FLO. (55)


MANNFOLK, Johan Jakob
se Wadström, J. J.


MANNIL, Johan Ragnar
* 16.5.1923 i Vörå. Gift 1954 med Ebba Helena Holländer. Dimitterad 1947. Studentexamen 1945. — Anställd som ungdomssekreterare i Finlands svenska nykterhetsförbund 1947—50. Lärare Vörå folkhögskola och Vörå centralfolkskola 1950—51. Föreståndare för Svenska nykterhetsbyrån från 1951. Sekreterare i Centralförbundet för svenskt nykterhetsarbet i Finland från 1954. Redaktör för Hembygden 1948—. Utgivit Nya formulärboken 1950. Studieresor till Sverige, England, Frankrike, Belgien, Holland, Island, USA. (54) (T: Fast anställd medarbetare vid Vasabladets redaktion från maj 1958.)


MANSELIN, Jan-Erik

* 25.4.1924 i Jomala. Gift 1949 med Svea Helena Lund. Dimitterad 1954. Lärare i Torp, Hammarland 1954—55, Finby, Sund 1955—. (?)


M
ARTENS, Karl Ivar
* 20.9.1893 i Närpes. Avgått 1916. Utvandrat till USA. (KB)


MASALIN, Erik Georg Birger

* 9.12.1907 i Petalax. Gift 1) 1931 med Jenny Katarina Häggroth, 2) 1946 med Alma Xenia Granby. Dimitterad 1929. — Lärare i Granskog, Korsnäs från 1929. [Foto?]


MASALIN, Gustaf (G
östa) Edmund
* 27.2.1871 i Vasa. Dimitterad 1893. Dimitterad från Högre elementarskolan i Gamlakarleby 1887. — Lärare vid Jakobstads svenska folkskola 1893—95, Forsby, Pedersöre 1895—96, Uleåborgs svenska folkskola 1896—1925. Pension 1925. — Timlärare vid Svenska förberedande skolan i Uleåborg. — Ledamot av Uleåborgs fattigvårdsstyrelse Några år principal i stadens Sparbank. — † 17.1.1958.


MASALIN, Johan Gustav
* 25.6.1905 i Petalax. Gift med lärare Berta Lovisa Sundius. Dimitterad 1929. Deltagit i av FSF anordnade kurser. — Lärare i Petalax kyrkoby från 1931. Ledamot av olika kommunala och kyrkliga nämnder. Miliärgrad: Löjtnant. [Foto?]


MASALIN, Olga Lovisa

se Wilson, O. L.


MATHIASSON, Johannes Theodor

se Bertell, T. J.1950

MATTANS, Frans Oskar
* 8.8.1926 i Korsnäs. Gift med Linnea Mannsén från Korsnäs. Dimitterad 1952. Lärare i Norrnäs, Närpes 1952—. (54)


MATTB
ÄCK, Bror Olof Valdemar
* 6.6.1929 i Esse. Dimitterad 1956. Lärare i Vallvik, Korsholm 1956—.


MATTFOLK, Josef Adrian

* 4.3.1889 i Närpes. Avgått 1909. † 26.8.1911. (KB)


MATTFOLK, Karl-Erik

* 30.6.1890 i Närpes. Gift med Emma Augusta Långgård. Dimitterad 1912. Deltagit i fortbildningskurser i Åbo och Kristinestad. — Lärare i Uttermossa, Lappfjärd från 1912. — Ledamot av kommunalfullmäktige, kommunalrevisor, ordförande i valnämnden mer än 20 år. Deltagit i ungdomsarbete och grundat Uttermossa ungdomsförening. R FVR 1954. — Pension 1957.


MATTLAR, Mathias

* 25.2.1872 i Malax. Gift 1900 med Hanna Östman. Dimitterad 1900. — Lärare i Taklax, Korsnäs 1900—05, Malax 1905—37. Pension 1937. — Kamrer i Malax Sparbank sedan 1915. Tillhör olika kommunala nämnder och styrelser. † 25.4.1941. (23)


MATTSSON, Alfred Verner

* 25.10.1877 i Jomala. Avgått 1897. Emigrerat till USA. † 31.1.1927. (KB)


MATTSSON, August Ragnar

* 29.10.1893 i Jomala, Åland. Inskriven 1912. † 28.4.1913. Begravd i Nykarleby.


MATTSSON, August Theodor

* 28.9.1864 i Jomala. Gift 1891 med Selma Boman. Dimitterad 1887. — Lärare i Norrby, Iniö 1887—89, Vestersunda, Jomala 1889—93, Kyrkoby, Jomala 1893—1925. Sånglärare vid Mariehamns folkskolas fortsättningsklass. Tidtals t.f. folkskoleinspektör i Åboland—Åland. — Klockare-organist i Jomala församling i 35 år. Dir.cantustitel 1930. — Tillhört Ålands landsting två perioder. Medlem av Ålands landskapsnämnd 1935—38. Utsedd till vice lantråd, men tillträdde ej posten. Ordförande i kommunalfullmäktige i Jomala. Föreståndare för Jomala postanstalt under många år. Sångledare och ordförande i Ålands sång- och musikförbund. † 3.5.1942.


MATTSSON, Bertel Teodor

* 24.8.1890 i Jomala. Gift 1920 med lärare Ida Elisabet Kull. Dimitterad 1912. Pedagogieexamen 1914. Akademiska fortsättningskurser 1924. Idkat språkstudier (finska, tyska). — Lärare i Såka, Karleby 1912—13, Långåminne, Malax 1913—29. Pension 1930. — Deltagit i nykterhets- och annat folkbildningsarbete. Kooperatör och livförsäkringsman. Artikelförfattare i arbetarpressen. Översättningsarbeten. — Enleverad av lappomän 30.6.1930. [Långåminne trasslet, 61 vittnen 1928, mitt på femte spalten.]


MATTSSON, Bruno Herman Alexander

* 6.9.1909 i Åbo. Gift med Gerda Carola Nordling. Dimitterad 1932. Pedagogieexamen. (a). Deltagit i fortbildningskurser i gymnastik och idrott för folkskollärare. Akademiska sommarkurser 1945. Som stipendiat deltagit i gymnastikledarkurs i Sverige 1938. — Lärare i Skräbböle, Pargas köping från 1939. — Sekreterare i Åbolands ungdomsförbund, från 1950 dess ordförande. Ordförande i Pargasmalm ungdomsförening. Ordförande i Pargas lärarförening från 1952. — Revisor i Pargas andelshandel.

Faksimil

MATTSSON, Hugo Ernfrid
* 31. 12, 1900 i Korpo. Gift med Sigrid Ingrid Andersson. Dimitterad 1927. Studerat matematik och naturvetenskap. — Lärare i Björkboda, Dragsfjärd från 1927. — Principal i Dragsfjärd Sparbank. — Innehaft olika kommunala uppdrag. Sekreterare och kassör i Svenska folkpartiets lokalavdelning. † 5.11.1952.


MATTSSON, Mathias Rafael

* 19.8.1890 i Lumparland. Dimitterad 1912. Lärare Åva, Brändö 1912—. 17. † 6.3.1917. (KB)


MATTSSON, Matts Edvin

se Micklén, M. E.


MATTSSON, Matts Viktor

se Jungner, M. V.


MATTSSON, Oscar Helmer

se Halling. O. H.


MEINANDER, Margit Gunvor

* 18.1.1909 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1929. Studentexamen. Ekonomisk examen vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Studieresa till Stockholm, Göteborg och Hälsingborg 1935. — Lärare i handelstekniska ämnen vid Helsingfors skolors fortsättningsklass, i maskinskrivning vid Helsingfors stads arbetareinstitut sedan 1944, lärare i stenografi vid Svenska normallyceum i Helsingfors sedan 1946. — Kanslist vid Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 1933—46, kamrer sedan 1947. Maskinskriverska vid riksdagens svenska stenografkansli 1938—39. Kanslist vid Svenska normallyceum sedan 1943.


MELART (Bastman, f. Viklund), Anna Lovisa

* 13.2.1893 i Helsingfors. Gift med f.d. borgmästaren direkören Hugo Gustaf Johannes Melart. Dimitterad som hospitant 1921. Studentexamen. — Resor i Tyskland, Österrike, Italien, Sverige och Norge. Har ej innehaft lärartjänst.


MELIN (f.
Åkerblom), Ruth Alexandra
* 28.10.1906 i Kvevlax. Gift med prosten Karl Selim Melin. Dimitterad som hospitant 1929. Studentexamen. Studerat tre terminer vid Helsingfors universitet — Ej innehaft lärartjänst.


MERIJ
ÄRVI, Erik Vilhelm
se Ryd, Erik Vilhelm.


MERUS, Ludvig Magnus

* 8.10.1878 i Kyrkslätt. Gift 1912 med lärare Berith Alina Augusta Porthan. Dimitterad 1900. Studentexamen 1911, rättsexamen 1921. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola från 1900. Auskultant vid Åbo hovrätt 1921, extraordinarie. kanslist i Tullstyrelsen 1921. Verksam som jurist i Helsingfors. † l.l.1936.


MICKELSSON, August Anton

se Sjövall, A. A.


* MICKELSSON, Johannes

* 4.10.1876 i Nykarleby lk. Gift med Viola Nuutinen. Dimitterad 1898. — Lärare i Gamlakarleby stad, därefter Backböle. — Kankböle, Mörskom 1905—24. † 24.9.1924. (KB)


MICKELSSON, Robert Hjalmar

Hospitant 1895, fullföljde icke kursen. Uppgifter saknas. (?)


MICKL
ÉN (Mattsson), Matts Edvin
* 21.9.1902 i Amerika. Inskriven 1921. Avgått 1922. Jordbrukare i Vörå.


MITTS, Ernst August

* 29.1.1891 i Björkö. Gift 1927 med Anna Samberg. Dimitterad 1913. Studentexamen 1927. Fil.kand. och fil.mag. 1933. Studieresor i olika repriser till Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och England. — Lärare i Rimal, Solf 1913—20. Konsulent i SOK 1920—22. Rektor för folkhögskolan Breidablick 1922—35. Folkskoleinspektör i Vasa stad 1935—45. I Vasa distrikt från 1945. — Verksam inom ungdoms- och andelsrörelsen. Ordförande i Österbottens fiskarförbund från 1930. Ordförande i Svenska Österbottens kulturförbund. Medlem av Svenska Finlands folkting 1941—46. Skolrådstitel 1951. R FLO 1. — Pension 1958. [Medlem i Juthbacka Semesterhems förvaltningsråd.]


MITTS, Viktor Anselm

se Sirén, V. A.1940

MOLANDER, Bernhard Verner
* 7.9.1890 i Bergö. Gift med Tyyne Alexandra Nordling. Dimitterad 1916. Avlagt examen vid navigationsläroverket 1912, styrmansbrev 1940. Examen i finska språket 1929. — Auskulterat vid folkhögskolor i Sverige och Danmark 1930. Studieresor till England, Holland och Norge. – Lärare i Ånäs, Oravais 1917—19, Sonasund, Ingå 1930. — Vid folkhögskolan Breidablick 1920—21, biträdande lärare 1926. T.f. föreståndare 1927. Västra Nylands folkhögskola andra lärare 1928—30.— Lots 1907—12; fyrmästare 1918—28. — Tillförordnad 1916 att inspektera lots- och fyrplatserna vid Bottniska viken. Hedersmedlem i Finlands och Sveriges lots- och fyrmannaförbund. — Pension 1950. T.f. lärare i Svarvar, Pörtom 1952—53.


MORING, Uno Viktor

* 4.2.1884 i Helsingfors. Gift 1910 med Maria Dahla. Dimitterad 1906. Skyddskårsofficersexamen. — Lärare i sång vid realläroverket i Jakobstad 1906—08. Lärare i Kimo, Oravais 1908—09, Överträsk, Övermark 1909—25. — Emigrerat till Amerika 1925 och stannat där i 8 år. — Konsulent inom andelsrörelsen. Sångkonsulent för VII Ungdomsringens körer. Lokalchef för skyddskåren i Övermark och chef för 3:dje skyddskårsbataljonen. —Verksam inom föreningslivet. † 19.8.1937.


MYHRBERG, Carl-Gustav Viking
* 21.1.1923 i Helsingfors. Studentexamen. Dimitterad 1952. Lärare i Spjutsund, Sibbo 1952—54, Haapajärvi, Kyrkslätt 1954—. (?)


MYNTTI, Anton

* 12, 10.1921 i Replot. Dimitterad 1951. Lärare i Kila, Karis 1951—55, Åbo 1955—. (?)


* M
ÅRTENS (Johansson), Hjalmar Edvin
* 4.5.1892 i Nykarleby lk. Gift med lärare Huldi Boström. Dimitterad 1916. Besökt Centralskolan för konstflit 1916—17 samt Yrkesföreningens slöjdskola. Studerat slöjdundervisning vid skolor i Stockholm 1930. — Lärare i Överby skola för landsbygdens yrken 1918—25, lärare i gossgymnastik, teckning, kalligrafi, slöjd och bokföring vid Karis-Billnäs samskola 1925—37, Helsingfors svenska folkskola från 1937. — Pension 1957.

Faksimil

MÅRTENSON, Almus Konrad
* 11.10.1888 i Ingå. Gift 1915 med Helga Elisabet Eriksson. Dimitterad 1911. — Lärare Vestankvarn, Ingå från 1911. — Rayonchef i Ingo 1918—19, lokalchef 1919—20 och 1926 till skyddskårens upplösning. — Fr. K. 4, Fr. m. 1 och 2. Sk. Fk., Sk. fmed. FVR. Med., Mmed. 39—40.


M
ÅRTENSON, Hjalmar Gustaf Mårten
* 2.9.1877 i Liljendal. Gift 1905 med lärare Ellen Forsström. Dimitterad 1899. Lärare i Illby, Borgå lk. 1899—1902, Prästgårdsbacken, Borgå från 1902. — Kommunal verksamhet. † 2.8.1940. (?)


M
ÅRTENSON, Otto Reinhold
* 16.12.1872 i Liljendal. Gift 1904 med Alina Meijer. Dimitterad 1895. — Lärare i Vårdö, Åland 1895—1905, Mickelspiltom, Liljendal 1905—34. Pension 1934. — Ledamot av Liljendal kommunalfullmäktige, tillhört styrelsen för Liljendal Sparbank. † 10.4.1944.

MÄENPÄÄ, Pehr Bjarne
se Tonberg, P. B.


(Inf. 2023-02-19.)

N

NESSLER, Josef
* 15.8.1854 i Oravais. Gift med Edla Martola. Dimitterad 1878. Lärare i Lappfjärd 1878—1919. Pension 1919. — Föreståndare för postanstalten i 3 år. † 13.4.1930. (?)


NEUMAN, Gunnar Johannes

* 15.7.1909 i Munsala. Gift 1935 med Edna Nylund. Dimitterad 1932. I-kl. radiotelegrafistexamen 1937. Lärare i Kila, Karis från 1946.


NICOLAISON, Johan

se Sjöstrand, J.


NILSSON, Nils Levi

se Fjällsby, Nils Levi.


NISS
ÉN (f. Herrgård), Senta Gunhild
* 18.1.1904 i Vasa. Gift med kontorschef Viktor Nissén. Dimitterad som hospitant 1929. Studentexamen. — Lärare i Gamla Vasa från 1929.


NISSFOLK, Anders Gideon

se Enroth, A. G.


NISSFOLK, Oskar
se Junge, O.


NORDAS, Erik Eyolf Mauritz

* 24.8.1929 i Kumlinge. Dimitterad 1958. Lärare i Degerby, Föglö. (?)


NORDBACK, Karl Alfred

*25.4.1890 i Närpes. Gift med musiklärare Inga Strandberg. Dimitterad 1915. — Lärare i Lappfjärd södra folkskola 1915—19, Kaskö svenska folkskola från 1919. — Verksam inom ungdomsarbetet, inom Svenska folkpartiet. Tidningsman. — Ordförande i Kaskö andelshandels styrelse. — Pension 1954.


NORDBERG, Daniel Vilhelm

* 20.12.1882 i Kökar. Dimitterad 1906. — Lärare i Seglinge, Kumlinge. — Invald i Ålands landsting 1934. † 25.1.1936. (?)1914

NORDBERG, Erik Adalbert
* 28.9.1890 i Brändö, Åland. Gift med handarbetslärare Ida Sofia Pettersson. Dimitterad 1914. — Lärare i Jurmo, Brändö, Åland 1915—22, Norrby, Iniö 1922—29. En kortare tid anställd som resetalare i Sjömansmissionens tjänst. Ordförande i Iniö kommunalnämnd. † 18.10.1929.

NORDBERG, Johannes Erhard
* 6.11.1895 i Vårdö. Gift med Saga Mustonen. Dimitterad 1919. — Lärare i Kyrkoby, Solf 1919—20, Rimal, Solf 1920—22, Brännboda, Västanfjärd 1922—31, Gottby, Jomala 1931. [Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.]1944

NORDBERG, Johannes Torvald
* 26.5.1917 i Sottunga. Gift 1945 med Anne-Maj Seffer. Dimitterad 1944. Pedagogieexamen. (a). Akademiska sommarkurser i Åbo. — Lärare i Sviby, Jomala från 1944. — Ledamot av kommunala nämnder.


NORDBERG, Levi Hilding

* 1.10.1900 i Vårdö. Gift med Elsa Maria Pärman. Dimitterad 1924. — Lärare i Nivelax, Västanfjärd från 1925. — Fr. K.4.


NORDBERG, Paul Bernhard

* 12.5.1902 i Vårdö. Inskriven 1920. Avgick efter en termin. Emigrerat till Amerika. (KB)1930

NORDLING (Öhrner), Frans Henrik Bruno
* 4.10.1878 i Åbo. Dimitterad 1900. Läroverkskurs för studentexamen Pedagogieexamen. Examen i svenska och finska språket, i bibliotekskunskap samt i solosång, piano och orgel. Resor i Skandinavien, Danmark, Tyskland och Amerika. — Tjänstgjort vid olika skolor under tiden 1900—11, bl.a. vid seminariets i Nykarleby övningsskola 1904. Vid Havras folkskola i Malax 1911—38. Pension 1939. — Organist vid Aspsjö kyrka i Kyrkslätt 1942—43. Ombud för Postsparbanken 1913—38. Ombud för Malax Sparbank 1926—38. Biblioteksstyrelsens ordförande 1924—38. Kommunala förtroendeuppdrag. — Grundat Havras folkskola stipendiefond. — Bedrivit genealogiska- och arkivstudier angående släkten Nordling. Utgivit Herrskap och småfolk del I och II. — Uppsatser i tidskrifter och tidningar. — Kallade sig Öhrner på klass II och III. (54) [Engagerad i flytten av Majniemi.]


* NORDLING, Isak Otto

* 13.4.1872 i Nykarleby lk. Dimitterad 1896. — Lärare i Gamlakarleby stad, Kristinestad och Helsingfors. Redaktör för tidningen Norra Posten i Gamlakarleby. † 1.6.1906. (23)1918

NORDLING, Karl Johan
* 17.12.1891 i Munsala. Dimitterad 1915. Studerat per korrespondens dubbel bokföring för bankaffär samt kontoristkurs. — Lärare i Hirvlax, Munsala 1915—17, Paxal, Malax 1917—18, Markby, Nykarleby lk. 1918—46. Pension 1946. Ordförande i Nykarleby lk. förmyndarnämnd och telefonandelslag. Medlem i tuberkuloskommittén. Ungdomsföreningsordförande. Varit disponent för Markby andelsmejeri. — Deltagit i frihetskriget 1918 som fältväbel.

Faksimil

NORDLING, Kosti Gunnar Elias
* 17.4.1882 i Åbo. Gift 1910 med lärare Thyra Charlotta Grenman från Mörskom. Dimitterad 1906. — Lärare i Kalax, Närpes från 1906 till sin död. Tillhörde skolnämnden, biblioteksstyrelsen och skattenämnden. † 26.1.1945.


NORDLING, Oskar Vilhelm

* 31.1.1890 i Munsala. Dimitterad 1912. — Lärare i Markby, Nykarleby lk. 1912—18. — Stupade vid Tammerfors 3.4.1918. (23)


* NORDLUND, Cay Jarl Erik

* 10.3.1933 i Nykarleby. Gift med handarbetslärare Els-May Linnea Hansson från Karleby. Dimitterad 1954. Lärare i Övre Korplax, Karleby 1954—. (54)


NORDLUND, Johannes Algot

* 25.3.1904 i Geta. Dimitterad 1928. Studerat landskapsmålning. — Lärare i Fredriksberg, Sjundeå 1928—30, Svartbäck, Sjundeå 1930—45, Finnö, Geta från 1945. — Scoutledare. [Foto.]


NORDLUND, Sigurd Gottfrid

* 7.2.1926 i Sideby. Gift 1954 med bankkassörskan Edit Elisabet Berg från Sideby. Dimitterad 1956. Slöjdlärare. Ekenäs svenska 1956—.


* NORDLUND, Ture Alexander

* 12.11.1905 i Nykarleby. Gift med Elsa Maria Wiik. Dimitterad 1928. — Lärare i Markby, Nykarleby lk. från 1947. — Varit i O/Y Alkoholiliike A/B:s tjänst 1932—46. [Nordlunds gård.]


NORDMAN, Emil Gustaf

* 15.9.1862 i Saltvik, Åland. Dimitterad 1887. — Lärare i Lappo, Brändö, Åland 35 år. Avsked på grund av sjukdom 1922. † 22.7.1923. (B)


NORDMAN, Evert Severin

* 15.9.1879 i Kaskö. Gift 1907. Dimitterad 1903. Besökte Vasa läns lantbrukssällskaps slöjdskola i Vasa läsåret 1896—97. Fortbildningskurs i Vasa 1928. — Lärare i Björköby i 43 år. Pension 1947. T.f. vid samma skola 1947—49. — Ordförande i kommunal-, hälsovårds-, vård- och valnämnden. Sekreterare i kommunalfullmäktige. Medlem av skattenämnden. — Deltagit i det fria folkbildningsarbetet som ledare för ungdoms- och nykterhetsföreningen. — En tid organist i församlingen samt medlem av Björkö hornkapell. FLO fm. [Nordman spelade då på Koskimies orgel.]


NORDMAN, Gustav Mikael

* 29.9.1929 i Jakobstad. Dimitterad 1953. Lärare i Oxkangar, Oravais 1953—. (53)


NORDMAN, John Adolf

* 23.6.1920 i Replot. Gift med Astrid Alice Hägglund. Dimitterad 1945. Lärare i Gerknäs, Lojo från 1945.1932

NORDMAN (Åvist), Karl Johan
* 23.1.1886 i Purmo. Gift med handarbetslärare Selma Johanna Forss. Dimitterad 1917. Besökt Korsholms jordbruksskola 1909—10. Söderkulla skogvaktarskola läsåret 1910—11. Vistades 1906—09 i staten Washington USA dels som arbetare dels för studier. — Lärare i Måtar, Jeppo 1920—53. Pension 1953. Vikarierande lärare vid folkhögskolan Breidablick under 2 år. En kortare tid vikarierande lärare vid Korsholms jordbruksskola. — Ordförande i Svenska folkpartiet i Jeppo. Ledamot av kommunalfullmäktige. Ordförande i biblioteksstyrelsen. Ledare för lärarnas i Jeppo studiecirkel. — Varit skogsvårdsförman. Utfört lantmäteriarbeten, bl.a. uppmätt alla odlade marker i Jeppo. — Försäkringsman. Erhållit försäkringsbolaget Sampos guldmedalj. † 20.1.1954. [Nordmans villa på Markusholmen brann.]


NORDMAN, Signe

* 1.6.1903 i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen. Pedagogieexamen 1927. Deltagit i Internationella skolkongressen för ny uppfostran, Helsingör 1929. Resa till England 1939. — Lärare i Helsingfors från 1931. Svenska samskolans i Helsingfors förskola 1927—30. [Foto.]


NORDMAN, Stig Anders

* 8.6.1932 i Brändö, Åland. Dimitterad 1954. Lärare i Lappo, Brändö (Åland) 1954—. (54)


NORDSTR
ÖM, Anders Einar
* 14.9.1902 i Munsala. Avgått 1920.


NORDSTR
ÖM, Anders Gustaf
* 29.7.1856 i Pedersöre. Gift 1881 med Antonia Kristina Marklund. Dimitterad 1878. — Slöjd- och sånglärare i Åbo och Viborg 1879—88, slöjdlärare vid Vasa svenska folkskola från 1888. Även undervisat i sång. Pension 1923. † 18, 9.1933.


NORDSTR
ÖM, Einar
* 10.10.1885 i Ekenäs. Dimitterad som hospitant 1910. Studentexamen. — Lärare i Ekenäs och Helsingfors. Kommunala förtroendeuppdrag. Idrottsledare. † 16.1.1947.


NORDSTR
ÖM, Gustaf Albert Torsten
* 7.4.1920 i Sottunga. Dimitterad 1946. — Lärare i Torp, Eckerö 1947 — 48, Jomala kyrkoby från 1948. † 6.6.1953. [Foto.]


NORDSTR
ÖM, Johan August
* 12.11.1859 i Jakobstad. Gift 1884 med Hanna Elisabet Roos. Dimitterad 1883. Sånglärarexamen i Helsingfors 1884. — Lärare och föreståndare för Ekenäs folkskola från 1884. Lärare i sång vid Ekenäs elementarskola 1885—1905 och i Ekenäs samskola 1906—07 och i sistnämnda skola i gymnastik och slöjd under olika perioder. Pension efter c:a 50 års skolverksamhet. — Ledamot av stadsfullmäktige, ordförande i drätselkammaren och fattigvårdsnämnden. Chef för släckningsdivisionen av Ekenäs brandkår. — Lett Arbetets Vänners kör. † 2.11.1936. (23)


NORDSTR
ÖM, Nils Arvid
* 31.8.1910 i Gudmundrå, Västernorrland, Sverige. Gift 1939 med Maj-Lis Karlsson. Dimitterad 1936. Svensk folkskollärarexamen i Luleå 1941. Organistexamen 1934. — Lärare i Matarengi, Övertorneå, Sverige från 1942. — Organist i Övertorneå och musiklärare vid högre folkskola.


NORDSTR
ÖM, Nils-Ole
* 13.7.1923 i Malax. Gift 1946 med Gunvor Margaretha Nabb. Dimitterad 1946. Studentexamen 1942. — T.f. föreståndare för Malax samskola 1946—47, lärare Vasa svenska folkskola från 1947. [Foto. Militärfoto. Foto.]


NORDSTR
ÖM, Viktor Emanuel
* 30.10.1872 i Malax. Gift med Vendla Maria Hjort. Avgått 1898. — Tjänst vid statsjärnvägarna som konduktör. † 5.4.1942.


NORRBACK, Axel Artur

* 20.10.1880 i Sideby. Gift 1912 med Matilda Bergholm. Dimitterad 1903. — Lärare i Kasaböle, Sastmola 1903—09, Flada, Sideby från 1909. — Ordförande i kommunalfullmäktige i Sideby. Ungdomsföreningens ordförande. Kamrer i Sideby Sparbank. † 25.11.1935. (23)


NORRBACK, Erik Eigel

* 25.4.1918 i Sideby. Gift 1950 med lärare Brita Gerda Helena Nordman. Dimitterad 1955. Lärare i Borgby, Sibbo 1955—56, Svartbäck, Pyttis 1956—57, Gesterby, Sibbo 1957—. (?)

Faksimil

NORRBACK, Frans Valter
* 8.4.1894 i Sideby. Gift 1) 1919 med Elin Östergård † 1926, 2) 1937 med lärare Märta Hjördis Stenlund. Dimitterad 1916. Hermods bokföringskurs, biblioteksexamen. — Lärare i Petalax 1916—17, Västra Yttermark, Närpes 1917—19, Kyrkoby, Sideby från 1926. — Ledamot av kommunalfullmäktige i olika repriser. Ordförande i taxerings-, skol- och centralnämnden. Ordförande och kassör i kolonisationskassan. Tillhör många kristidskommissioner. Bankföreståndare, jordbrukare. Flere militära utmärkelser.


NORRBACK, Gustav Eliel

* 12.10.1931 i Sideby. Dimitterad 1955. Lärare i Härkmeri, Lappfjärd 1956—56, Flada, Sideby 1956—. (?)


NORRBACK, Johan Emil

* 27.7.1875 i Sideby. Gift 1908 med Alexandra Mathilda Teir. Dimitterad 1897. Genomgått handelsskolkurs i Stockholm 1904—05. — Lärare i Skaftung, Sideby 1897—1904. Avgått och ägnat sig åt affärsverksamhet. † 7.7.1941.


NORRBY, Hans Leander

* 20.10.1863 i Kronoby. Avgått 1884. Ägnat sig åt jordbruk och innehaft Norrgård hemman i Kronoby. † 20.8.1934. (KB)


NORRB
ÄCK, Karl Ture
* 11.4.1931 i Närpes. Dimitterad 1953. Lärare i Björkboda, Dragsfjärd 1953—. (?)


NORRHOLM, Johan Edvard

* 31.7.1873 i Närpes. Gift 1908 med Klara Ström. Dimitterad 1897. — Lärare i Norrnäs, Närpes 1897—1911, Kåtnäs, Närpes 1911—39. Pension 1939. — Ordnat folkskolväsendet i Närpes. Ordförande i kommunalnämnden. Tillhör flere andra nämnder och sammanslutningar inom kommunen. — Ordförande i Södra Österbottens lärarkrets 1920—27, därefter dess hedersmedlem. En tid t.f. organist. Bibliotekarie i kommunbiblioteket. † 27.1.1945.


* NYBACKA, Anders Johan

* 17.2.1868 i Nykarleby. Gift 1893 med Sofia Tomtti. Dimitterad 1889. — Lärare i Vassor, Kvevlax 1889—1919. Pension 1919. † 17. 8.1925.


NYBACKA, Arvid Johannes

* 1.1.1894 i Kvevlax. Gift 1919 med K.I.E. Hedberg. Dimitterad 1917. — Lärare i Vassor, Kvevlax 1917—18, Kyrkoby, Vörå 1918—21. Avsked på begäran 1921. — Biträdande föreståndare för Nordiska Föreningsbanken i Vörå, senare direktör vid samma kontor. — Ordförande i kommunalfullmäktige och kyrkoförvaltningsnämnden. Disponent för Vörå-Oravais telefonandelslag. Kommunalrevisor samt revisor i Vörå andelshandel och elverk. Tillhör direktionen för Vörå folkhögskola. — Deltagit i frihetskriget 1918. † 21.12.1941.1940

NYBERG, Anian Theodor
* 4.11.1889 i Snappertuna. Gift 1939 med lektor fil.mag. Vieno Kanerva Koskinen. Dimitterad 1913. Studier vid Helsingfors konservatorium 1926—29. — Lärare i Brasby, Karis 1913—20, sånglärare vid Helsingfors svenska folkskola 1920—34, klasslärare vid sistnämnda skola från 1934. Tjänstledig från Brasby folkskola läsåret 1914—15. Nämnda år lärare vid S:ta Katarina svenska församlings skola i Petersburg. — Kantor-organist i Svartå församling 1915—20, kantor-organist i Åggelby 1921—52. Tillhör kyrkofullmäktige i Åggelby från 1926. Tillhört Åggelby svenska samskolas föräldraråd 1930—33. Ordförande i Karis östra ungdomsförening 1917—20. Varit dirigent för ett 10-tal sångkörer. — Pension 1951.


NYBERG, Herman Karl Helge

* 14.9.1899 i Åbo. Gift 1929 med Aino Ojanen. Dimitterad som hospitant 1922. Studentexamen 1920. Studerat vid Helsingfors universitet 1925—26 (naturalhistoria och geografi). — Lärare i Alamaa, S:t Mickels lk. 1922—48, Hiukko, Kiukais 1948—. (54)


NYBERG, John Gustav Valfrid

* 8.6.1891 i Helsingfors. Gift 1927 med kontorist Rut Ingberg. † 1980, omgift 1937 med Aili Hein. Dimitterad 1923. Språkstudier i England 1921. Korrespondenskurs i sjöfartsämnen i Norske Shipping Skolen, Oslo 1926. — Lärare i Lovisa svenska folkskola 1913—16. — Verksam inom speditions-, mäkleri- och stuveribranschen sedan 1916. — Kör- och orkesterledare på olika orter. (Lovisa, Torneå, Kemi, Kotka, Hangö, Mäntyluoto och Björneborg.) — Fr. K. 3 och 4, minnesmedaljer.


* NYBERG, Matts Alfred

* 11.7.1902 i Nykarleby. Gift med Eva Lovisa Granroth. Dimitterad 1924. Akademiska fortbildningskurser i Helsingfors ht. 1927. Genomgått slöjdkurs vid Nääs slöjdseminarium i Sverige 1931. — Lärare i Norra Vallgrund, Replot i 22 år. Tjänstledig 1930—31 och under detta år. T.f. lärare vid Vasa svenska folkskola, Lovisa svenska folkskola från 1946. — Ledamot av kommunalfullmäktige i Replot 1926—45. Kommunalrevisor. Tillhör många kommunala nämnder. — Andels- och livförsäkringsverksamhet.

Ett orgelharmonium
önskas hyra under en tid av två månader. Svar till sem. A. Nyberg, Högbacka, telefon 91.

[Österbottniska Posten, 02.02.1923, nr 5, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.]1935

* NYBERG, Sten Gustav
* 28.11.1906 i Nykarleby. Gift med Ethel Maria Wik. Dimitterad 1930. — Vikarierande lärare i Norra Vallgrund, Replot läsåret 1930—31 och vt. 1932. — Anställd vid Ömsesidiga livförsäkringsbolaget Suomi från 1934. Inspektör i samma bolag från 1946.


NYBLOM, Leo Elmer

* 26.4.1910 i Munsala. Gift 1939 med lärare Göta Nyström. Dimitterad 1932. Studentexamen 1937. Pedagogieexamen. (a). Studieresa till England 1939. — Lärare i Vasa svenska folkskola 1932—33, Helsingfors från 1933. — Sårad 31.8.1941. † 5.9.1941.1946

NYBOND, Gunnar Georg
* 14.6.1909 i Sideby. Gift med Helmi Emilia Hedenqvist. Dimitterad 1933. Deltagit i FSF:s sommarkurser och föreläsningsdagar i Kristinestad 1939, Åbo 1943 och Gamlakarleby 1945. Akademiska sommarkurser i Åbo 1945. Finskt språkprov 1945. Studerat skolsparverksamhet i Sverige 1937. Exkursionskurs med lantbruksklassmedlemmar till Sverige 1946. — Lärare i Böle, Närpes 1933—39, Vasa svenska folkskola från 1939, föreståndare för Handelsesplanadens folkskola sedan 1941. T.f. andra lärare vid folkhögskolan Breidablick läsåret 1947—48. — Ordförande i Svenska Österbottens Röda Kors-distrikts simutskott sedan 1945. Lärarkårens representant i Vasa svenska folkskoledirektion från 1944. Medlem av lärarrådet 1951—58, Styrelseledamot i Vasa Sparbank från 1947. Medlem av styrelsen för Svenska folkpartiets lokalavdelning i Vasa. Förestår Vasa skolträdgårdar från 1947. I Vasa taxeringsnämnd 1953—. Utgivit Språklära och Rättskrivningslära med ordlista (med Selim Smeds). (54) [Min utbildning till lärare och min första lärartjänst av Gunnar Nybond.]

Faksimil

NYBY, Anders
* 10, 9.1853 i Vörå. Dimitterad 1877. — Lärare i Björneborg, en kort tid lärare vid seminariets övningsskola i Nykarleby. † 5.12.1882. (23)


NYGREN, Bertha Maria

* 27.7.1862 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1888. Lärare i Kyrkoby, Kronoby till 1895, Jungsund, Korsholm till 1897. † i Helsingfors 16.1.1941. (KB)


NYGREN, Erik

* 7.8.1838 i Larsmo. Gift med Maria Sofia Paavola. † 1915. — Dimitterad som hospitant omkring 1877. Kantor i Larsmo 1874—1888. T.f. föreståndare för skola i Larsmo någon tid. † 16.3.1888. (KB)


NYGREN, Erik Alexander

* 12.5.1902 i Nedervetil. Gift med Ingrid Adéle Granlund. Dimitterad 1926. Studerat vid Helsingfors konservatorium 1925—27. — Lärare i Heimbacka, Pedersöre 1946—52, Tast, Nedervetil 1952—.


NYGREN, Johan Emil

* 22.12.1870 i Brahestad. Inskriven 1889. Avgått 1890. † 24.7.1890.


NYG
ÅRD, Anders
* 20.5.1862 i Lappträsk. Gift 1883 med Maria Backas. Inskriven 1879. Avgått 1880. Ekonomidirektör. † 9.8.1939. (KB)


NYG
ÅRD, Carl Joel
* 5.5.1907 i Munsala. Gift med Beda Maria Nylund. Dimitterad 1931. Reservofficersskola. Statens polisskola. — Äldre poliskonstapel i Pedersöre länsmansdistrikt.


NYG
ÅRD, Erik
* 30.6.1888 i Munsala. Gift med Helen Meiner. Avgått 1907. Studentexamen. Emigrerat till USA, blev där ingenjör. † 8.4.1943 i staten New York. (KB)


NYG
ÅRD, Isak Alfred
* 21.12. (21.11.?) 1891 i Munsala. Gift med Karin Gustavsson, bosatt i USA. Inskriven 1910. Avgick och Emigrerat till USA. † 19.4.1954 i Denver, Colorado. (KB)


NYG
ÅRD, Isak Arvid
* 25.7.1905 i Munsala. Gift med fil.mag. Helga Maria Nyfors. Dimitterad 1926. Studentexamen. Fil.mag. — Lärare i Palvis, Vörå 1926—42, Vörå samskola 1942—45, Helsingfors folkskola 1947—48, Vasa svenska folkskola 1949—52. Lektor Vasa lyceum1952—. [Foto.]1938

NYGÅRD, Johan Alvar Albin
* 24.12.1910 i Närpes. Gift 1940 med Siri Heléne Signhild Hannus. Dimitterad 1938. Religionspedagogisk fortbildningskurs 1939, akademisk sommarkurs i Åbo 1945. — Lärare i Kåtnäs, Närpes 1939—55. Slöjdlärare i Vasa 1955—. T.f. lärare Kyrkoby norra Lappfjärd 1951—52. — Kommunal yrkesinspektör. Ledamot av kommunalnämnden. Jordbrukare.


NYG
ÅRD, Johannes Lennart
* 29.8.1903 i Munsala. Dimitterad 1930. — Ej innehaft lärartjänst. Jordbrukare. † 23.4.1941.


NYG
ÅRD, Nils Gösta Ingmar
* 13.11.1925 i Terjärv. Dimitterad 1950. Lärare i Småbönders, Terjärv 1950—.


NYG
ÅRD, Ture Rudolf
* 23.12.1922 i Korsholm. Gift 1949 med kassörskan Ruth Valborg Jern från Korsholm. Dimitterad 1955. Lärare i Kyrkoby, Replot 1955—. (55) [Boende.]


NYHOLM, Lars Bertel

* 20.12.1924 i Munsala. Gift 1951 med farmaceuten Margit Regina Renvall. Dimitterad. 1950. Pedagogieexamen. Lärare i Jakobstad 1950—. (54) (T: Föreståndare för Lagmans skola i Jakobstad och folkskolans ekonom från 1958.)


NYHOLM, Viktor Runar Alexander

* 24. 8, 1913 i Munsala. Gift 1939 med Anna Julia Lindborg. Dimitterad 1936. Deltagit i seminariets gruppresa till Sverige och Norge 1936. — Lärare i Lotlax, Vörå 1936—46, Gunnar, Jeppo från 1946. — Ordförande i Jeppo idrottsförening. Ordförande i nykterhetsnämnden, sekreterare i skolnämnden, biblioteksstyrelsen, Nykarlebynejdens sång- och musikförbund. Principal i Jeppo Sparbank. (54)


NYHOLM, Valter Fridolf

* 27.12.1893 i Helsingfors. Inskriven 1912. Avgick. (Närmare uppgifter saknas.)


NYL
ANDER, Elis
* 25.9.1892 i Korpo. Gift med Carin Andersson från Eskilstuna. Avgått 1914. Emigrerat till USA 1915. Vistas i Florida. (KB)


NYL
ANDER, Guido
* 30.3.1896 i Mörskom. Dimitterad 1926. — Vikarierande lärare läsåret 1926—28, vt. 1945 samt läsåret 1947—48. — I militärtjänst åren 1917—25 samt 1928—45. Pension som kapten 1945. (T: Lärare Nybro, Mörskom 1956—.) [Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.]


NYLIND, Klas Isak

* 9.2.1934 i Jeppo. Dimitterad 1956. Lärare i Köpbacka, Pernå 1956—.


* NYLUND, Alfred Georg

* 21.1.1898 i Nykarleby lk. Gift med Martha Nyman. Dimitterad 1921. Akademiska fortbildningskurser 1930. Kurs i fysikslöjd i Nykarleby. — Lärare i Koskeby, Vörå 1922—24, Kållby, Pedersöre 1924—26, Köping, Malax från 1926. T.f. lärare Brasby, Karis lk. 1957—58. — Tillhör skolnämnden och byggnadskommittéer. Revisor i olika företag. Ordförande i Svenska folkpartiets lokalavdelning några år.


NYLUND, Artur Wilhelm

* 20.8.1898 i Munsala. Gift med lärare Ruth Anna Alice Sandås. Dimitterad 1922. Pedagogieexamen. (a). Akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1927—28. Studerat finska, tyska och matematik. Deltagit i dirigentkurs. — Studieresor i Sverige och Estland. — Lärare i Monå, Munsala 1923, Bemböle, Esbo 1923—26, 1928—43, 1946—, Haapajärvi, Kyrkslätt 1943—46. Lärare i Mellersta Nylands folkhögskola 1926—27. — Ledamot av kommunalfullmäktige i Esbo 9 år. Medlem av skol-, central-, val- och hyresnämnd under olika perioder. Medlem av direktionen för Diakonianstaltens barnhem i Esbo. — Ordförande i olika ungdomsföreningar. — Körledare, jordbrukare, innehavare av handelsträdgård m.m. — Tapperhetsmedalj.

Faksimil

NYLUND, Conrad Wilhelm
* 25.5.1876 i Åbo. Inskriven 1896, avgått 1897. Brokiga öden. Överkonstapel i Jakobstad. † 17.1.1917. (?)

[”Brokiga öden” väckte min nyfikenhet. Hösten 1903 angav han V.K.E . Wichmann för gendarmstyrelsen och generalguvernören.


Självmordsförsök. Förre överkonstapeln vid polisinrättningens detektiva avdelning härstädes Conrad Nylund begick i torsdags vid 8-tiden på kvällen självmordsförsök i sitt hem Biskopsgatan 23 [i Skata]. Med revolver avlossade N. ett skott mot högra tinningen. Kulan gick ut genom högra ögat. Läkare tillkallades och N. fördes till Malmska sjukhuset, där han nu vårdas. Omedelbar fara för livet torde ej föreligga. Orsaken till den förtvivlade gärningen står att söka i ekonomiska bekymmer och en smärtsam och nervslitande sjukdom. N. har hustru och tre barn.

Pedersöre, 13.01.1917, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Dödsfall. Förre detektivöverkonstapeln Conrad Nylund avled å Malmska sjukhuset den 17 d-s till följd av det vid självmordsförsöket erhållna skottsåret.

Pedersöre, 20.01.1917, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.]


NYLUND, Edgar Anders

* 24.8.1929 i Purmo. Dimitterad 1951. Lärare i Tuckor, Vörå 1951—54, Överesse, Esse 1954—. — Kontrollant vid HAB:s kontor i Esse från 1956. (?)1943

NYLUND, Erik Johan
* 22.10.1893 i Munsala. Gift med gymnastiklärare Rakel Kallström. Dimitterad 1916. Studentexamen 1919. Fil.kand och fil.mag. 1928. Med statsstipendium studerat folkhögskolor i Danmark 1922. Samma år studieresa i Tyskland. — Lärare i Munsala Kyrkoby 1916—17, andra lärare vid Vörå folkhögskola 1917—20, föreståndare för Mellersta Nylands folkhögskola i Esbo 1920—50. Ordförande i Svenska folkpartiets lokalavdelning i Esbo 1928—46, i Esbo kommunalbiblioteksnämnd 1930—45, i Esbo hembygdsförening från 1928, i Esbo folkförsörjningsnämnd 1940—44, därtill många andra kommunala förtroendeuppdrag. — Befordrad till fänrik under frihetskriget. Ledamot av statsförbrytardomstolen i Riihimäki 1918. — Fr. med.2.1952

* NYLUND, Gunnar Ingmar
* 9.2.1931 i Nykarleby lk. Dimitterad 1954. Studentexamen 1956. Lärare i Privata svenska folkskolan, Uleåborg 1954—56. Studerat vid Åbo Akademi. (54) (T: Studerat vid Åbo Akademi 1957—.)


* NYLUND, Gunnar Isak Georg

* 2.6.1916 i Nykarleby lk. Gift med lärare Anna Kristina Nordman. Dimitterad 1944. Pedagogieexamen. (a). Deltagit i olika pedagogiska fortbildningskurser. Lärare i Lovisa svenska folkskola 1944—45, Vasa svenska folkskola 1945. — Viceordförande och sekreterare i Vasa svenska lärarförening. Ordförande i IX Ungdomsringen.


NYLUND, G
öran Ingvar
* 12.6.1933 i Malax. Dimitterad 1956. Lärare i Brasby, Karis 1956—.


NYLUND, Herman Johannes

* 15.6.1904 i Nedervetil. Dimitterad 1928. Personlig vikarie kortare perioder i Åivo, Karleby; Norrby och Murick, Nedervetil; Småbönders, Terjärv. † 30.4.1937. (?)


NYLUND, Olga Maj

se Ljungqvist, O. M.1952

NYLUND, Lars Vilhelm
* 16.2.1921 i Kronoby. Gift 1943 med Ruth Edna Valdine Lind från Kronoby. Dimitterad 1953. Lärare i Kirjala, Pargas 1953—55, Evangeliska folkhögskolan i Hangö 1955—. — Ordförande för Evangeliska unga i Söderby, Kronoby och i bönehusstyrelsen Söderby. Tillfällig predikant i Svenska Lutherska evangeliiföreningen. — Fr. med. 2, Mmed. 39—40 med sv. och s. (53)


NYLUND, Rurik Mattias

* 2.10.1929 i Kronoby. Dimitterad 1956. Lärare i Sexsjö, Purmo 1956—. (T: Gift 1957 med kontrollassistent Ragnhild Birgitta Berber från Purmo.)1945

* NYLUND, Valter Johannes
* 4.12.1907 i Nykarleby lk. Gift 1945 med barnmorskan Senny Elisabeth Enroth. Dimitterad 1931. Pedagogieexamen. (a). — Lärare i Långö, Öja 1937—49, Munsala Kyrkoby från 1949. Kommunalkassör och ordförande i Öja kommunalnämnd och ledamot av kommunalfullmäktige. Medlem av Karleby kyrkofullmäktige. Sekreterare i Nykarleby-Vörå lärarförening från 1952. (T: Ordförande i kommunalfullmäktige i Munsala 1957—.)


NYMAN, Anders
* 1.12.1904 i Vormsö, Estland. Gift med lärare Anna Ragnhild Högnäs från Nedervetil. † 1956. Dimitterad 1928. Fortsättningsstudier i Sverige och Estland. — Lärare i Hullo svenska skola på Vormsö 1930—40. — Blev jämte familj — hustru och tre små söner — bortförd av ryssarna 1940. † 30.3.1943 i fångenskap. — Familjen vistas i Sverige. [Foto.]


NYMAN, Bruno Valdemar
* 15.8.1904 i Vasa. Gift 1939 med Ulla Evers-Hybinette, född i USA. Dimitterad som hospitant 1924. Studentexamen. Teologie dimissionsexamen 1929 (l). Prästvigd 1929. Pastoralexamen 1934. Studier i Lund vt. 1930, i Bonn, Tyskland 1932. Resor i Tyskland 1937, England 1948, Rom 1953. — Förordnad till t.f. kyrkoherde i Finström. Examen off. adj. i Tenala 1930, Kyrkoherde i Finström från 1934. — Skriftställarskap: Kulturhistoriska artiklar i tidskrifter i Åländsk Odling och tidningen Åland. — Romanen Som tusen liljor 1944, Sko, sko hästen 1945, Broder Kilian 1947, Margareta Jönsdotter 1950, Den stora flykten 1953 m.fl.


* NYMAN, Edvard Alexander
* 9.9.1865 i Nykarleby. Dimitterad 1886. Underofficer. † 26.12.1889. (23)


NYMAN, Henry Hilding Alfred
* 13.6.1929 i Ekenäs. Dimitterad 1952. Studentexamen. Lärare i Ingermansby, Lappträsk 1952—56. Lärare i Överby skola för landsbygdens yrken från 1956.


NYMAN, Jakob Erik
* 5.2.1879 i Kvevlax. Gift 1) med sjuksköterskan Evi Naemi Wegelius, 2) med lärare Sigrid Maria Fahler. Dimitterad 1901. Studerat lantbruk vid Landbohøjskolen i Köpenhamn 1907—08. Studieresor till Sverige och Danmark. — Andra lärare vid Kronoby folkhögskola 1901—19, lärare i Västerhankmo, Kvevlax 1919—27, Rosenlund, Pedersöre 1927—46. Pension 1946.

Faksimil

NYMAN, John Anton
* 10.12.1901 i Pedersöre. Gift med Elsa Holmgård. Dimitterad 1929. — Lärare i Jackarby, Borgå lk. 1929—31, Kållby, Pedersöre 1931—46, Rosenlund, Pedersöre 1946—. Skolan [flyttad] till Jakobstad 1950. Verksam inom nykterhetsrörelsen samt Föreningen Folkhälsan i Pedersöre. Kommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag, bl.a. ordförande i vårdnämnden från 1943. Stadsfullmäktige 1950—53. Socialnämndsledamot. (54)


* NYMAN, Lennart Johannes
* 28.6.1905 i Nykarleby lk. Dimitterad 1932. Deltagit i sommarkurser i fysikslöjd vid Nykarleby seminarium. — Lärare i Lappträsk Kyrkoby 1932—34. † 1.1.1935. (?)


NYMAN, Levi

* 28.3.1909 i Kronoby. Gift med danska läraren Gudrun Winter. Dimitterad som hospitant 1930. Studentexamen. Pedagogieexamen. Deltagit i kurs vid Nordiska folkhögskolan i Genève 1938. — T.f. lärare i Bennäs, Pedersöre och Karkmo. — Ungdomsledare inom Finlands svenska nykterhetsförbund. — Är numera bosatt i Danmark.


NYMAN, Magnus Thorwald
* 2.7.1927 i Jeppo. Dimitterad 1954. Lärare i Pederså, Kimito 1954—57. (?) (T: Lärare i Gammelby, Kimito 1957—.)


NYMAN, Mauritz Arvid Ingvald
* 17.4.1919 i Korsnäs. Gift 1947 med Darling Inga-Lill Bergström. Dimitterad 1946. Pedagogieexamen. (a). — Lärare i Pörtom Kyrkoby 1946—50, Åbo svenska folkskola 1950—52, Vasa 1952—. [Foto.]


NYMAN, Rainer Rafael
* 5.5.1928 i Borgå lk. Gift 1948 med gymnastiklärare Anna-Lisa Gustafsson, frånskild. Dimitterad 1952. Lärare i Fagerstad, Borgå lk. 1953—. (?)


NYMAN, Sven-Erik Rafael
* 9.5.1922 i Korsnäs. Gift 1946 med Elin Alice Enholm från Malax. Dimitterad 1954. Lärare i Sidbäck, Pörtom 1954—56, Havras, Malax 1956—. (54)


NYMARK, Karl Axel
* 4.1.1891 i Munsala. Gift 1) 1916 med Johanna Sofia Ohls från Munsala. † 1920. 2) 1923 med Edith Helena West från Munsala. Dimitterad 1916. Lärare i Storsved, Munsala 1916—27. Pension på grund av sjukdom. — Inspektör i livförsäkringsbolaget Kaleva. † 16.2.1940. (KB)1938

NYQVIST, Johannes
* 14.12.1890 i Kvevlax. Dimitterad 1912. Pedagogieexamen. (l). Universitetsvitsord i nordisk kulturhistoria och etnografi, nordisk filologi, jordbrukslära, hälsolära och tyska. Akademiska sommarkurser i Åbo 1914, 15 och 16. Akademiska kurser i Helsingfors läsåret 1919—20. Studieresor till Sverige och Danmark (folkhögskolor och folkskolor) fem särskilda gånger. Studieresa till Ryssland 1937. — Lärare i Forsby, Nykarleby lk. 1912—13, Vasa och Petsmo 1913—14. Andra lärare i folkhögskolan Breidablick 1914—20, föreståndare för Lappfjärds folkhögskola från 1920. Ordförande i Lappfjärd skolnämnd, historikkommitté, biblioteksnämnden och centralnämnden för kommunalval. Kommunalsekreterare i Lappfjärd 9 år. Har varit ordförande i följande sammanslutningar: Svenska Österbottens ungdomsförbund. Från 1926, Svenska Österbottens kulturförbund 1935—47, Finlands svenska folkhögskollärarförening från 1936, Finlands svenska ungdomsförbund under 6 år, Österbottens södra nykterhetskrets, Finlands svenska folkhögskollärares kamratförbund från 1938, Svenska folkpartiet lokalavdelning i Lappfjärd. — Tillhör folktinget och folktingsfullmäktige. Ombud för Närpes prosteri vid kyrkomötet 1933 och 35. Tillhör kyrkofullmäktige i Lappfjärd. Tillhör Svenska folkpartiets förstärkta centralstyrelse. — Skolrådstitel 1950. R FLO 1. † 28.7.1952.


NYRÉN, Karl Ernest
* 9.6.1912 i Springfield, USA. Dimitterad 1939. Lärare i Pjelax, Närpes 1939. Stupade 22.2.1940.


NYSTEDT, Karl Martin
* 8.9.1906 i Larsmo. Gift 1934 med Edit Sofia Martola från Korsholm. — Dimitterad 1928. Lärare i Helsingby, Korsholm 1931—34. † 24.12.1938. (?) [Foto.]


NYSTEN, Gustaf Alfred
* 30.7.1859 i Degerby. Gift 1884 med Inga Helena Lindroos. Dimitterad 1882. — Lärare i Hangö folkskola i 38 år. — Deltagit i nykterhetsarbetet. Lekmannapredikant. Kyrkokassör. † 28.2.1937. (23)


NYSTRAND, Matts
* 5.2.1881 i Purmo. Dimitterad 1903. — Lärare i Forsby, Nykarleby lk, därefter Tolkis, Borgå lk. — Stiftade Forsby ungdomsförening i Nykarleby. Reseinspektör Livförsäkringsbolaget Fennia. † 18.6.1914. (?)


NYSTRÖM, Anders Gustaf
* 15.2.1853 i Nedervetil. Gift 1886 med Adéle Krabbe. Dimitterad 1877. — Lärare i Gamlakarleby 1877—1907. Sånglärare vid elementarskolan därstädes. Kamrer i Sparbanken, kyrkokassör. Många förtroendeuppdrag. † 25.7.1907.


NYSTRÖM, Anders Oskar
* 29.11.1875 i Lappträsk. Gift 1909 med lärare Irene Sofia Andersson. Dimitterad 1898. Akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1911—12. — Lärare i Harsböle, Lappträsk 1898—1942. Pension 1942. — Ungdomsledare. † 13.8.1948, (K.B och B)1910*


NYSTRÖM, Johannes
* 29.7.1880 i Nedervetil. Gift med Eleonora Lindeberg. Dimitterad 1992. Lärare i Gerby, Korsholm 1902—03. Vägrade infinna sig till olagligt värnpliktsuppbåd. Reste till USA. Studerade bl.a. vid Augustana College, Rhode Island, Illinois. (Bachelor of Arts) och B. D. (Baccalaurei Divinitatis). — Prästvigd 1913 inom Augustasynoden. Pastor i Gardner, Massachusetts 1913—18, Worcester Massachusetts 1918—20. Föreståndare för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920—47. Ordförande i Lutherska lekmannaförbundet sedan dess stiftande 1921. † 10.10.1943 (23)


NÄSE, Johannes
* 15.8.1881 i Kronoby. Gift med Olga Häggström. Dimitterad 1904. Studentexamen 1907. Fil.kand. 1916, fil.mag. 1919. Studieresor till Skandinavien, Tyskland och Schweiz. Vistats 6 månader i USA. — Lärare bl.a. i Helsingfors. Lärare i naturalhistoria och geografi vid Vasa samskola 1917—21. Lektor i Vasa svenska flickskola 1921—24. Folkskoleinspektör i Vasa distrikt och i Vasa stads folkskola från 1924. — Ordförande i Svenska Österbottens ungdomsförbund, i direktionen för Breidablick, i Vasabygdens sång- och musikförbund, i Svenska odlingens befrämjare i Vasa och i direktionen för Vasa arbetarinstitut. † 30.12.1942.

Faksimil

NÄSMAN, Gerhard Ingmar
* 14. 2, 1933 i Kvevlax. Dimitterad 1955. Lärare i Storbacka, Purmo 1955—. (?)


NÄSMAN, Hans Ragnar
* 6.12.1931 i Korsholm. Gift 1956 med lärare Marianne Eleonora Nyström från Nykarleby. Dimitterad 1952. Lärare i Vasa 1952—55. Centralfolkskolan, Pargas 1955—56, Kilo, Esbo 1956—. (52)

(Inf. 2023-02-19.)

O

OHLS, Ellen Alla Alina
se Håkans, E. A. A.


OHLS, Erik
se Ohlsson, E.1910*

OHLS, Petter Edvard
—27.4.1872 i Björkö. Gift med Maja Kajsa Lassila. Avgått 1893. Bedrivit hembygds- och ortnamnsforskning. — Resor i Sverige och Ryssland. — Barnalärare i Björkö 1889—91 och 1893—97, Replot 1898. T.f. folkskollärare 1898—99 och 1899—1900 i Vallgrund. — Initiativtagare till folkskola i Björkö, Vallgrund, Replot och Brändövik. — Fyrvakt på Valsörarna 1899—1906, fyrmästare på Ulkokalla 1906 och Gråhara 1907—12. Konsulent i Svenska folkpartiet, sekreterare i Finlands svenska nykterhetsförbund. Utgivit ett stort antal skrifter, behandlande särskilt byanamn i Österbotten och på Åland. Korrespondent i ett stort antal finlandssvenska tidningar. † 2.11.1914.


OHLSSON (Ohls), Erik
* 21.9.1866 i Vörå. Gift 1891 med Maria Sofia Köping. Dimitterad 1888. Lärare i Köping, Malax 1890—1926. Pension 1926. — Postexpeditionsföreståndare 1891—1908. † 5.11.1942.


OJALA, Harry Ossian
se Erikslund, H. O.


OLÁN, Oskar
* 4.7.1876 i Pernå. Gift 1903 med Sofia Henriksson. — Dimitterad 1908. Ägnat sig åt jordbruk. † 4.2.1934. (B)


OLANDER, Johan Albert
* 24.6.1868 i Helsinge. Inskriven 1894. T.f. lärare i Tusby 1890–91. Lärare vid jordbruksskolan i Nyland 1897—98. † 28.3.1899. (KB)1944

OLANDER, Oskar Evert
* 11.11.1889 i Lappträsk. Gift med Karin Relander. Dimitterad 1914. Studieresor i i Sverige och Norge. — Föreståndare för Labby skolkoloni i 3 år. — Föreståndare för Helsingfors Aktiebanks kontor i Lappträsk 1924—56. — Ordförande i kommunal- och vårdnämnden i 17 år. Ordförande för kommunalfullmäktige i 2 år. Verkställande direktör för Lappträsk brandförsäkringsförening 30 år och ordförande i styrelsen för Lappträsk handelslag 13 år. Pension 1956.1955

OLIN, Fredrik Holger
* 21.1.1927 i Föglö. Gift 1954 med skolkökslärare Viola Elisabeth Edfelt från Purmo. Dimitterad 1955. Lärare i Olovsnäs, Geta 1956—. (55)


OLIN, Mårten August
* 21.9.1876 i Vörå. Gift 1913 med lärare Tekla Andersson. Dimitterad 1899. — Lärare i Paxal, Malax 1899—1908, Villa, Gamlakarleby 1908—43. Pension 1943. — Ett flertal kommunaa lförtroendeuppdrag. † 5.8.1947.


OLLUS, Elsa Josefina
* 13.1.1905 i Oravais. Gift 1953 med bonden Runar Wilhelm Back från Malax. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen. Akademiska sommarkurser i Åbo 1945. — Lärare vid Seinäjoki svenska folkskola 1927—48, Ribäcken, Malax 1948—54, Bertby, Vörå 1954—55, Bärs, Jeppo 1955—. (?) [Foto. Foto.]

(Inf. 2023-02-19.)

P

PALENIUS, Karl-Gustav Alexander
* 22.5.1913 i Helsingfors. Dimitterad 1935. — Vikarierande lärare vid Träskby folkskola, Esbo, ordinarie vid Träskända, Esbo. Ordförande i Gammelgårds ungdomsförening. Stupade 9.7.1944.


PALIN, Ruth Margit
* 20.5.1902 i Vasa. Dimitterad som hospitant 1924. Studentexamen 1923. — Lärare i Björkö 1924—44, Nämpnäs, Närpes från 1945.


PALMGREN, Åse Johanna
* 13.4.1907 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1929 med dispens. Utbildad sjuksköterska och hälsosyster. Examen i pedagogik och sociologi. Studieresor till Sverige, Norge och Danmark. — Hälsosyster i Dickursby och Hangö. Ledande hälsosyster i Helsingfors stad.


PASÉN, Vilhelm Rudolf
* 18.12.1902 i Terjärv. Gift med Jean Kidd från Skottland. Dimitterad 1922. — Lärare i Djupsjöbacka, Terjärv 1922—24. — Emigrerat till Australien 1924. Vistas i Melbourne.

Faksimil1947

PASS, Anders
* 4.9.1892 i Purmo. Gift 1940 med Irene Ollus. Dimitterad 1917. Venia concionandi 1929, teologisk dimissionsexamen vid Helsingfors universitet 1942, prästvigd i Borgå 1943, pastoralexamen 1945. — Studieresor i Sverige, Danmark och Norge 1924, Tyskland, Tjeckoslovakien, Schweiz, Österrike och Italien 1927. Grekland, Mindre Asien, Syrien, Palestina och Egypten 1929. I eget land Savolax, Karelen och Lappland. — Lärare i Kuni, Kvevlax 1917—21, Karis—Billnäs samskola 1921—22. Föreståndare för Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1922—35. — T.f. kapellan i Kronoby, kyrkoherdeadjunkt i Karleby. T.f. kyrkoherde i Purmo två särskilda gånger, i Terjärv, Larsmo och Jeppo. T.f. kyrkoherde i Munsala 1947—49. Kyrkoherde i Kökar 1950—58. — Ombud för Purmo församling vid åtta särskilda kyrkodagar. — Skrifter: Vid grindarna 1928, Genljud 1933, Purmo församling, historisk skildring, 1942. Korrespondent i flere tidningar. (54)


PASS, Gustaf Wilhelm
* 26.11.1877 i Purmo. Gift med Sofia Storkamb. Dimitterad 1901. — Lärare i Djupsjöbacka, Terjärv. — Lutherska evangeliska föreningens resetalare. † 19.11.1919.


PEHRMAN, Karin Cecilia
* 18.1.1893 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1915. Studentexamen. — Lärare i Överesse, Esse 1916—20. Hemlärare i Trondheim, därpå i Sundom, Ekenäs lk. och Helsingfors. † 7.9.1931. (KB)1932

PELLFOLK, Karl Alfred
* 9.6.1892 i Korsnäs. Gift med Henrika Rein-Lassfolk. Dimitterad 1919. — Lärare i Taklax, Korsnäs 1919—29 och 1934—. Pension 1950. Lärare i Österbottens svenska lantbrukssällskaps lantmanna- och fiskarskola 1929—43. — Mejeridisponent. Tillhört kyrkofullmäktige i Korsnäs under 20 år. — Ordförande i ett stort antal kooperativa sammanslutningar. — Ordförande för principalerna i Korsnäs Sparbank. Styrelsemedlem i Helsingfors Aktiebank i Korsnäs. — Centrallagets, förtjänstmärke i guld.


PENSAR, Gunnar Valdemar

* 2, 12.1906 i Munsala. Gift 1936 med lärare Gunnel Ekman. Dimitterad som hospitant 1928. Studentexamen. Fil.kand. 1935. Därutöver bedrivit Studier inom teologiska och juridiska fakulteterna. — Studieresa till Sverige 1936. — Lärare i Sockenbacka, Helsinge 10 år, Monå, Munsala 2 år. — Inspektör för Vasa stads svenska folkskola och föreståndare för Vasa arbetarinstitut från 1946. — Ansvarig redaktör för Finlands fredsförbunds organ Frid på jorden 1941—44. Styrelsemedlem i ideella och politiska sammanslutningar. Deltagit i musikaliska strävanden. — Bedrivit affärsverksamhet. [Vykort skickat till Pensar. Baksidan. Foto.]1949

PENSAR, Karl Ingmar
* 18.8.1928 i Oravais. Dimitterad 1949. Pedagogieexamen. — Lärare i Karperö, Korsholm från 1949. (54)


PENSAR (f. Ekman), Gunnel
* 28.3.1906 i Närpes. Gift 1935 med folkskoleinspektör Gunnar Pensar. Dimitterad som hospitant 1925. Studentexamen. Universitetsstudier samt studerat musik. Studieresa till Sverige 1936. — T.f. lärare vid folkskola i 6 år. Lärare i Vasa 1950—. — Tjänstgjort på apotek och bankkontor.


PETERSON, Karl Gösta
* ? i Helsingfors. Hospitant ht. 1901. Fil.kand.


PETTERSSON, Alexander
* 10.9.1847 i Pedersöre. Dimitterad 1879. Lärare i Veikars, Korsholm. † 21.2.1894.


PETTERSSON, Anders
* 4.10.1861 i Pedersöre. Dimitterad 1883. — Lärare Lepplax, Pedersöre. † 22.4.1888. (23)


PETTERSSON, Bruno Reinhold
* 8.10.1908 i Nagu. Gift med handarbetslärare Arla Engström. Dimitterad 1930. — Lärare i Ingermansby, Lappträsk 2 år, Borgå fortsättningsklass 2 år, Hangö stads folkskola från 1934 med avbrott för åren 1940—42. Under denna tid lärare i Borgå. — Ordförande i Västra Nylands lärarförening1945. —. Medlem av FSF styrelse 1949—. 2 st. Fr. K 4; l st. Fr. K 4 med el.


PETTERSSON, Johannes Eliel
* 25.3.1910 i Iniö. Dimitterad 1932. Lärare i Haapajärvi, Kyrkslätt 3 år, Träskby, Esbo 1948—53, Gröndal, Esbo 1953—55, Kilo, Esbo 1955—.


PETTERSSON, Karl Petter
* 8.10.1857 i Nagu. Gift med Rosa Alexandra Lindblom. Dimitterad 1887. Venia concionandi. — Lärare i Nagu, Åbo och Iniö. Mångbetrodd kommunalman. † 20.7.1912.1929

PETTERSSON, Frans Gustav
* 3.10.1886 i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1910. Studentexamen. Akademiska kurser vid universitetet i Marburg. Auskulterat vid lands- och stadsfolkskolor i Tyskland och Sverige (Stockholm) — Lärare i Bosund, Larsmo 32 år. — Kommunalrevisor. Ordförande i valnämnden för riksdagsval. Pension 1953. † 27.12.1954.1951

PETTERSSON, Knut Lennart
* 25.12.1928 i Brålanda, Sverige. Gift 1951 med Gunnel Helena Holmlund från Malax. Dimitterad 1954. Extra lärare i Pjesker, Arvidsjaur, Sverige 1954—55. (54) (T: Lärare i Södra Sandträsk, Arvidsjaur 1955—.)


PETTERSSON, Petter August
se Portin, P. A.


PETTERSSON, Petter Holger
* 2.11.1925 i Brändö, Åland. Gift 1) i Sverige, frånskild, 2) 1954 med Carita Margareta Nordlund. Dimitterad 1955. Lärare i Jurmo, Brändö 1955—. (?)

Faksimil

PETTERSSON, Ragnhild Maria
* 11.11.1894 i Alastaro. Dimitterad som hospitant 1917. Studentexamen. Kompletteringskurser vid Ekenäs seminarium 1920. Pedagogieexamen. Deltagit i teckningskurs 1926. — Lärare i Kristinestads svenska folkskolas lägre klasser från 1922. Verksam inom söndagsskolan samt nykterhetsarbetet bland barn. — Pension 1955.


PETTERSSON, Sven Artur
* 20.2.1917 i Föglö, Åland. Gift 1939 med Anna Lovisa Nyman. Dimitterad 1939. Pedagogieexamen. (a). — Lärare i Storby, Eckerö 1939—53, Kyrkoby, Jomala 1953—54, Strandnäs, Jomala 1954—.


PIHLFLYCKT, Karl Hjalmar
* 8.5.1900 i Sibbo. Gift med lärare Mery Nyman. Dimitterad 1925. — Studieresa till Sverige och Norge. — Lärare i Hangelby, Sibbo 1925—47, Helsingfors svenska folkskola från 1947. — Föreståndare för Sydvästra Sibbo Andelskassa. Ledamot av kommunalfullmäktige i Sibbo.


PIHLMAN, Carl Edvard
* 18.5.1860 i Pernå. Gift med Emilia Kristina Willman. Avgått 1884. — Snickarmästare i Pernå Tjusterby. Betrodd kommunalman. Tillhör kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Pernå. Ordförande i Tervik-Tjusterby folkskolas direktion. † 24.2.1938. (B)


PIHLSTRÖM, Ernst Fritiof
Hospitant 1899. Studentexamen. (Närmare uppgifter saknas.)


PIIRAINEN, Ernst
se Åfors, E.


PORTHIN, Jarl Enzio
* 25.11.1908 i Pedersöre. Gift 1935 med kontorist Laura Sylvia Mäenpää. Avgått 1927. Studerat bokföring, försäljning och reklam. — Tjänstgjort som officer i Finlands armé. Fr. K. 3, Fr. K. 4, Fr. K. 4 med el., Fr. m. 1, r. m. 2. Mmed. 39—40, Koivisto-medaljen.


PORTIN (Pettersson), Petter August
* 29.2.1864 i Pedersöre. Gift med Maria Matilda Westerlund. Dimitterad 1888. — Lärare i Lepplax, Pedersöre 1888 —1923. — Betrodd kommunalman. Jordbrukare. † 27.7.1923.


PÅTT, Johan Elmer
se Grane, J. E.


PÖHL, Viktor Valfrid
* 4.12.1910 i Rågö, Estland. Gift med skolkökslärare Alma Stenholm. Dimitterad 1933. Genomgått slöjdkurs i Sverige. — Lärare i Birka folkhögskola 1933—40, Birka folkskola på Nuckö 1940—41 och 1945—47. (?)

(Inf. 2023-02-19.)

Q


1890*

QVANTEN, Felix
* 20.9.1855 i Gamlakarleby. Dimitterad 1877. — Lärare i Korsholm, Tusby, Petalax och Björkö, Viborgs län. † 20.7.1909. (23)1923*

QVANTEN, Karl Fredrik
* 23.9.1884 i Tusby. Dimitterad 1908. — Lärare i Kimo, Oravais 1908—09. Lärare i finsk folkskola i Rautanen, Björkö, Viborgs län 1909 till vinterkriget. Under evakueringen vikarierande lärare i Vierenoja, därefter utnämnd till lärare i Gammelby, Borgå. — Ordförande i Björkö ungdomsförening. Kommunala uppdrag. † 16.2.1941. (23)


QVARNSTRÖM
se även Kvarnström.


QVARNSTRÖM, Anders Knut
* 23.11.1862 i Karis. Avgått 1885. Handelsbiträde i Karis. Posttelegraftjänsteman i Helsingfors. † l.2.1922. (KB)

(Inf. 2023-02-19.)

R

RANCKEN, Febe Johanna
se Ingman, F. J.


RANK, Johannes Vilhelm
* 2.2.1887 i Nykarleby lk. Avgått 1906. Emigrerat till Amerika och varit arbetsförman där. Återvände till hemlandet 1930. † 10.7.1930.


RABB, Karl
se Örndal, K.


RAJ, Jakob Edvin
se Granroth, J. E.


RAJANDER, Gustaf Herman
* 25.12.1913 i Nykarleby. Dimitterad 1937. — Sårades 19.2.1940 under striderna i närheten av Viborg, dog på krigssjukhus 1.3.1940.1942

RAJANDER, Torkel Osvald
* 29.12.1911 i Nykarleby. Dimitterad 1935. — Lärare i Bodbacka, Övermark 1946—17, Harsböle, Lappträsk 1947—51, Storbacka, Purmo 1951—52, Asplund, Kronoby från 1952. — Ledamot av Lappträsk skolnämnd. Extra byråtjänsteman vid Nykarleby seminarium 1945.

[Ungkarlen Torkel var ett stående inslag i stadsbilden på sjuttiotalet när han stod vid Souranders hörn vid korsningen Esplanaden-Lybecksgatan med mustaschen som ofta tvinnades, möjligen något rökverk i munnen, airedaleterriern vid sidan och såg livet dra förbi. Sina måltider intog han på Hanséns café och när det stängdes, vid Restaurang von Döbeln. Doris Lidh berättade att han drack kaffe vid busstationen. Eventuellt bodde han på vinden vid ”Fiskbutiken”.]


RASI, Karl Valter
* 22.7.1906 i Pyttis. Gift med Margit Linnea Westerholm. Dimitterad 1929. Genomgått slöjdkurs i Nääs slöjdseminarium, Sverige. — Slöjdlärare i Hangö stads folkskola och läroverk från 1934. Under evakueringstiden vid Borgå folkskola.


READER, Jan Edvard Oskar
se Svebilius, J. E. O.


REHN (f. Svenfors), Hildur Irene
* 12.7.1893 i Öja. Gift 1929 med kantor Joh. Adolf Rehn. Dimitterad som hospitant 1922. 8 klass i Svenska samskolan i Gamlakarleby 1914. Genomgått sjuksköterskekurs 1918—19. — Vikarierande lärare vid lägre folkskola 1916—17, lärare vid Munsala Kyrkoby högre folkskola 1922. — Arbetat som undersköterska vid Maria sjukhus barnavdelning 1920. † 25.4.1954.

Faksimil

REHN, Karl Henrik
* 17.1.1913 i Vasa. Dimitterad 1938. Studentexamen. En tid studerat juridik vid Helsingfors universitet. — Lärare i Nyby, Petalax från 1938. † 7.11.1943. (?)


REHNBERG, Martin Wilhelm
* 19.2.1928 i Västanfjärd. Dimitterad 1952. Studentexamen. Studerat 2 år vid Åbo Akademi. Lärare i Malm, Pargas köping 1952—55, Centralskolan, Pargas 1955—57, Åbo 1957—. (52)


REHNBÄCK, Frans Oskar
* 9.9.1869 i Lappfjärd. Gift med Charlotta Kristina Forsman. Dimitterad 1899. — Lärare i Tjärlax, Närpes 1899—1902, Mörtmark, Lappfjärd 1902—05, Påskmark, Tjöck från 1905. —Bok- och pappershandel i Kristinestad från 1915, kolonial- och tyghandel från 1921. — Kommunala förtroendeuppdrag. † 24.11.1926.


REIMAN, Abraham
* 7.11.1863 i Liljendal. Dimitterad 1886. Pedagogieexamen. Universitetsvitsord i svenska språket. Studerat tre terminer vid Helsingfors musikinstitut. — Lärare vid Helsingfors folkskola. T.f. lektor i sång och kalligrafi vid Nykarleby seminarium vt. 1898. † 22.6.1898. (28)


RELANDER, Salome
se Falck, S.


REMELL, Matts
* 16.6.1859 i Gamlakarleby. Dimitterad 1884. — Lärare i Vittsar, Karleby 1884—1914. † 16.2.1914.1947

REMELL, Matts Herman
* 29.7.1886 i Karleby. Gift med lärare Anna Lovisa Lidsle. Dimitterad 1911. Studentexamen 1908. Studerat 3 ½ terminer latin och moderna språk. — Lärare i Lill-Heikkilä, S:t Karins 1911—12 och 1913—14, vikarierande lärare vid Åbo stads svenska folkskola 1912—13, lärare i Vittsar, Karleby från 1914. — Instruktör och förbundsdirigent i Karlebynejdens sång- och musikförbund från 1924. Pension 1952. Dir.cant. titel 1955. † 1.3.1956.


* RENKONEN, Elis Ivar
* 4.11.1895 i Nykarleby. Avgått 1915. Emigrerat till Amerika. Haft tjänst vid järnvägen i Finland † 3.12.1938. (B)


RHENBÄCK, Ingrid Alina Eufemia
se Liljestrand, I. A. E.


RHENSTRÖM (f. Johansson), Milda
* 21. 8, 1886 i Kansas City USA. Gift 1910 med agr. V. Rhenström. Dimitterad som hospitant 1908. Studentexamen. — Lärare i Vasa primärskola. — Verksam inom Lotta Svärd. † 18.6.1928.1938

RINGVALL, Adolf Albinus
* 21.7.1871 i Houtskär. Gift 1896 med Edith Maria Björklund. Dimitterad 1896. Akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1911—12. Föredragskurs vid Nykarleby seminarium 1906. Studerat småbruk i Danmark 1908. — Lärare i Hyppeis, Houtskär från 1896. Skärgårdens vandrande folkhögskola 1913—14. Pension 1937. — Ledande kommunalman i Houtskär i flere tiotal år. Hållit hundratals föredrag, berörande kulturella, politiska, ekonomiska och andra spörsmål. Tagit aktiv del i lärarorganisationens arbete. Var sålunda ordförande i Skärgårdskretsen 1907—35 samt medlem av centralstyrelsen för F.S.F. 1921—31 och 1935—39. — Grundat ungdomsföreningen Hembygdens vänner i Houtskär och var dess ordförande 1903—41. — Arbetat för vinterkommunikationernas förbättrande i Åbo skärgård. — Folktingsman vid Finlands svenska folkting 1919. Uppställd som kandidat vid många riksdagsmannaval. Tillhört kyrkoråd och kyrkofullmäktige. — Korrespondent till flere tidningar som Åbo Underrättelser, Åland, Västra Finland och jordbrukstidskriften Tapio. — Innehaft Västerby rusthåll i Nagu 1917—19. Innehaft småbruk i Houtskär. — RFVR 2, FHS fm., Fr. m. Hedersdiplom från Lantbruksstyrelsens fiskerihushållning avdelning. Finska Hushållningssällskapet pris för skogsskötsel och lantbruk. — Sampos hederstecken i brons, silver och guld och Kalevas hederstecken i silver och guld. Axel Lille medaljen, Svenska Finlands folktings medalj, Åbolands ungdomsförbund hederstecken i guld, FSF hedersmedlem, Kommunalrådstitel. † 29.11.1957.


RINGWALL, Stig Sigvald
* 25.5.1912 i Houtskär. Gift 1936 med lärare Ruth Linnea Lindberg. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen. (a). Akademiska sommarkurser i Åbo 1945. Genomgått dirigent-, gymnastik-, domar- och ungdomsledarkurser. — Lärare i Hyppeis, Houtskär från 1935. — Ordförande i Houtskär skolnämnd, viceordförande i vårdnämnden. Körledare.


RISBERG, Hilda Kristina
se Geust, H. K.1923*

RISKA, Anders Wilhelm
* 20.1.1879 i Kronoby. Gift 1911 med Freydis Maria Granholm. Avgått 1900. Studentexamen 1902. Fil.mag. 1907, jur.kand. 1910, vicehäradshövding 1912. Språkstudier i Ryssland 1903. Juridikstudier- och kongressresor till Sverige, Frankrike, Tyskland och Österrike. — Praktiserande advokat i Jakobstad. Stadsfullmäktige i Jakobstad. Tillhörde under frihetskriget Mannerheims stab som språkexpert. Föredragande inom krigsministeriet. Chef för Finska kreditgivareförening från 1918. Fr. K.4. † 28.6.1937.1932

RISKA, Johannes
* 19.7.1872 i Kronoby. Gift 1899 med lärare Maria Ulrika Svedberg. Dimitterad 1897. Studieresa till Sverige och Danmark 1927. — Lärare i Hafras, Malax 1897—1900. — Antagen till praktikant vid statsjärnvägarna 1901, telegrafist 1903, bokhållare av II kl. 1914 och bokhållare I kl.1929. Pension 1939. — Arbetat inom nykterhetsorganisationer. Ordförande i Fredriksbergs ungdomsklubb samt ordförande i föreningen Svenska kamratförbundet vid statsjärnvägarna. Svenska kamratförbundets förtjänstmärke och hedersmedlem. † 22.5.1950.

Faksimil

RODAS, Anders Wilhelm
* 25.7.1879 i Pedersöre. Gift med Anna Charl. Björkman. Dimitterad 1901. — Lärare i Kyrkoby, Purmo i 29 år. Pension 1931. Lärare vid Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola under två kurser. — Bevistat en föreläsnings- och ritkurs vid Nykarleby seminarium. — Verksam inom livförsäkringsbranschen. Föreståndare för postanstalt. Landshövdingsombud i inkomst- och förmögenhetsskattenämnden samt ordförande i valnämnden i Purmo. Ledare för Purmo sångkör och ungdomsförening. — Försäkringsinspektör i Jakobstad.


RODAS, Otto
* 12.3.1887 i Pedersöre. Dimitterad 1910. — Lärare i Asplund, Kronoby samt vikarierande lärare i Vasa. † 15.1.1920.


ROMAR, Henrik Evald
* 27.12.1908 i Jeppo. Dimitterad 1931. Besökt Vasa industriskola. — Propagandainstruktör vid Cementföreningen, Helsingfors. — Stupade 3.3.1940.1949

ROMBERG, Rolf Rurik Reinhold
* 23.5.1929 i Ekenäs. Gift 1954 med Doris Anita Huldén från Bromarf. Dimitterad 1956. Lärare i Kyrkoby, Bromarf 1956—.


ROOS, Aida
* ? Dimitterad som hospitant 1907. Studentexamen. (?)


ROOS, Elsie
* 26.4.1900 i Kannus. Dimitterad som hospitant 1922. Studentexamen. Pedagogieexamen. (cl). Examen vid Åbo dövstumskola för lärartjänst vid dövstumskolor. Studerat dövstumundervisningen i Sverige, Norge, Danmark och England. — Lärare i Terjärv Kyrkoby 1922—28, Borgå dövstumskola 1928—35, Åbo dövstumskola från 1935. — Tjänstgjort som kanslist vid krigssjukhus. — Fr. m. 2 och 3. — Grundat 1955 Etiopiens första dövskola.


ROOS, Gustaf Mauritz
* 6.7.1905 i Kristinestad. Dimitterad som hospitant 1927. Studentexamen 1924. — Vikarierande lärare i Harrström, Korsnäs och Dagsmark, Lappfjärd. Ordinarie i Blaxnäs, Korsnäs från 1934. — En tid reseagent för livförsäkringsbolaget Verdandi. Stupade 18.2.1940.


ROOS (Roosas), Theodor Johannes
* 16.8.1875 i Lappträsk. Dimitterad 1902. † 30.3.1903. (23)


ROSBÄCK, Johan Theodor
* 2.8.1874 i Esbo. Dimitterad 1899. — Lärare i Molpe, Korsnäs 1899—1932. — Innehaft flere kommunala förtroendeuppdrag samt verksam inom ungdomsrörelsen. † 9.5.1932.


ROSENBACK, Georg Eliel
* 22.9.1905 i Lappfjärd. Dimitterad 1927. Genomgått kurs vid Tekniska skogs- och sågverksskolan i Härnösand 1938. — Antagen till lärare vid Träskvik folkskola i Lappfjärd. — Försvunnen vid Leipäsuo 13.2.1940. (?)


ROSENBACK, Johannes
* 28.12.1875 i Lappfjärd. Dimitterad 1897. — Lärare i Mörtmark, Lappfjärd. Avgått 1908. — Livförsäkringsinspektör. † 8.6.1938.


ROSENBACK, Josef Henrik
* 12.10.1879 i Lappfjärd. Gift 1905 med Selma Lillkull. Dimitterad 1902. — Lärare i Björkö, Replot 1902—04, Lappfjärd östra folkskola från 1905. Ledare av ungdoms-, nykterhets- och sångföreningar. † 16.8.1945. (23)


ROSENBLAD, Robert Werner
* 29.12.1890 i Saltvik, Åland. Gift 1922 med lärare Saima Finnholm. Dimitterad 1916. Pedagogieexamen. (cl). Högre kurs i bokföring vid Universitet 1937. Akademiska fortsättningskurser 1936—37, därutöver deltagit i flere kurser för folkskollärare. — Studieresor till Sverige och Norge. Bevistat Normalskolmöten i Danmark 1931 och i Stockholm 1935. — Lärare i Pjelax, Närpes 1917—38, andra lärare vid Mellersta Nylands folkhögskolan läsåret 1920—21. Vasa svenska folkskola 1938—54. Pension 1954. — Innehaft kommunala förtroendeuppdrag i Närpes. Verksam inom lärarorganisationen, nykterhetsföreningar och sångkörer. Bildat och lett Närpes skyddskårs hornkapell. Korresponderat i ett flertal tidning Försäkringsverksamhet. — Mmed. med r. och s., Sk. fmed., Mmed. 39—40. (54)1940

ROSENDAHL (Kamb), Anders Sigvald
* 15.2.1911 i Korsnäs. Gift med Sylvia Signhild Bjurbäck. Dimitterad 1933. — Lärare Blaxnäs, Korsnäs 1940—47, Tjärlax, Närpes från 1947. — Ledare för Korsnäs lantbruksklubb 1942—43. Sekreterare i Blaxnäs-Helenelund lantmanna- och fiskargille 1941—46. Ordförande i Taklax ungdomsförening1935—37.


ROSENDAHL, August

* 26.6.1871 i Korsholm. Gift 1899 med Anna Bengs. Dimitterad 1893. Lärare i Korsholm 1893—1907. Föreståndare för Brändö andelshandel, Vasa 1907—08, Labors Vasa-kontor 1908—11. Innehaft herrekiperingsaffär i Köpenhamn 1912—19. Sekreterare Finlands svenska andelsförbund 1919. Innehaft denna befattning ett tiotal år varefter återgick till läraryrket. Lärare vid Långåminne folkskola till uppnådd pensionsålder. — Avlagt fackteknisk examen vid Berliner Zuschneider Akademi 1911, École du Coupe i Paris 1912, Galleri Viviani i Paris 1914. Studerat i England, Tyskland, Frankrike † 30.4.1941.


ROSENDAL, Väinö Ensio
* 13.1.1926 i Liljendal. Gift med skolkökslärare Birgit Lindqvist från Liljendal. Dimitterad 1952. Lärare i Dickursby, Helsinge 1952—. (54)

Faksimil

ROSENGRÉN (Aarnio), Adolf Reinhold
* 20.10.1858 i Kristinestad. Dimitterad 1880. — Lärare i teckning och gymnastik vid realskolan i Kexholm. Avgått och ägnat sig åt affärsverksamhet. Antog namnet Aarnio. Flyttade 1935 till Östermyra. † 27.10.1936 som bankdirektör. (KB)1944

ROSENGREN, Artur Anselm
* 15.4.1901 i Lappfjärd. Gift med lärare Matilda Alexandra Forsgård. Dimitterad 1931. Lärare i Träskvik, Lappfjärd från 1940. — Ordförande i Träskvik-Uttermossa telefonandelslag och lantmannagille.


ROSENGREN, Fjalar
* 11.4.1929 i Lappfjärd. Dimitterad 1952. Studentexamen. Slöjdlärare i Helsingfors 1952—. (?)


ROSENGREN, Kurt Erik
* 26.12.1926 i Lappfjärd. Dimitterad 1950. — Lärare Kyrkoby östra folkskola, Lappfjärd från 1950. (?)


ROSENHOLM, Gunnar Valter
* 24.4.1912 i Åbo. Gift med Svea Liljenfeldt. Dimitterad 1936. — Lärare i Solf Kyrkoby från 1936, — Publicerat bl.a. Solf kyrka och dess minnen (med A. Appelgren) och De obesuttnas utkomstmöjligheter i Solf.


ROSENLÖF, Adrian
* 29.5.1879 i Korsnäs. Dimitterad 1905. — Lärare Taklax, Korsnäs och Töjby, Närpes tills avsked på grund av sjukdom. — Föreståndare för postanstalten i Töjby. Ledare för sång- och ungdomsföreningar. † 18.5.1941.


ROSENLÖV, John Ivar
se Linde, J. I.


ROSENQVIST, Helge Abram
* 9.1.1908 i Houtskär. Gift med Anita Marita Waltzer. Dimitterad 1934. Akademiska sommarkurser1945. Studerat per korrespondens trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning. — Lärare i Jungfruskär, Houtskär 1938—40, Mossala, Houtskär 1940—46, Västlax, Kimito 1946—47, Helsingfors svenska folkskola från 1947.


ROSENQVIST, Oskar
* 1.4.1862 i Kaskö. Dimitterad 1883. — Lärare i Pyttis, senare vid finskspråkiga folkskolan i Helsingfors. † 5.4.1933.


ROSLUND, Per Teodor Johannes
* 27.4.1930 i Esse. Inskriven 1949. Avgått 1952. (?)


ROSTÉN (f. Eriksson), Sigrid Alice
* 1.6.1888 i Sund, Åland. Gift 1910 med magister Eino Rostén. Dimitterad som hospitant 1909. Studentexamen. — Ordförande i Lotta Svärd Vasa distrikt 1928—44. — Fr. K. 4, Sk. Fk., L—S fk., Mmed. 39—40. † 27.9.1956.


RUDBÄCK, Johan
* 11.6.1860 i Kronoby. Gift 1879 med Margareta Sofia Bast. Extra elev 1875. Avgått 1877. — Affärsman i Gamlakarleby. † 12.3.1926. (?)


RUDBÄCK, Theodor Lennart
* 16.6.1881 i Kronoby. Avgått 1902. — Emigrerat till Amerika 1902. (KB)


RUIN (f. Sievers), Karin
* 4.9.1894 i Helsingfors. Gift med professor Hans Ruin. Dimitterad som hospitant 1916. Studentexamen. Pedagogieexamen. Studieresor till Skandinavien. Vistats 19S1—34 i Frankrike, England, Tyskland och Italien. — Lärare i Svenska samskolan i Helsingfors 1918—45. [Maken Hans höll tal vid invigningen av R. R. Eklunds minnessten.]


* RUNDT, Isak
* 25.11.1860 i Nykarleby lk. Gift med Aina Bertha Skogster. — Avgått 1880. Flyttade 1880 till Vasa och 1884 till Korsholm under namnet Eriksson. Genomgått Korsholms Lantbruksskola. Bosatt i Snappertuna, Tammela, Tavastehus. † 20.3.1937.


RUOTZI, Hugo Verner
* 14.9.1863 i Villmanstrand. Dimitterad 1887. — Lärare i Villmanstrand och Kotka. † 1.10.1913. (KB)1937

* RUNDT, Anders Joel
* 3.12.1879 i Nykarleby lk. Gift med lärare Toni Maria Forss. Dimitterad 1903. Resor till Sverige, Tyskland och Österrike. — Lärare i Rödsö, Karleby 1908—07, Gamlakarleby svenska folkskola 1907—11, Helsingfors folkskola 1911—25. Pension 1925. — T.f. organist i Karleby 1905—11. Redaktör för tidning Österbottningen 1909—10. Kanslisekreterare i Svenska folkskolans vänner 1925—28. Sekreterare i Finlands svenska författareförening 1925—28. Medlem och sekreterare i finlandssvenska psalmbokskommittén 1935—42. Skrivit diktsamlingarna Ödemark, Skogen och fältet, Den stilla ån, Kväll vid floden, Det stilla ljuset, ön och stjärnan, Den gröna muren, I människor, Allt talar till ditt hjärta, Landet i norr, Vår hårda jord, Uppfyllelse och Valda dikter. — Utgivit antologin Svensk sång i Finland, 3 upplagor, nämligen 1919, 35 och 38. — Bearbetat sagor samt tolkat finsk lyrik bl.a. sånger ur Kanteletar. Översatt sångtexter från finska och tyska.1946

RUSELL, Martin Albinus
* 25.12.1919 i Västanfjärd. Gift med skolkökslärare Marianna Tidström. Dimitterad 1949. Mellanskolexamen. Förvaltningsexamen vid Svenska medborgarhögskolan. Studerat socialvård och förvaltning i Stockholm 1945. — Lärare i Helgeboda, Kimito 1949—52, Österby, Ekenäs lk. 1952—.


RUSK, Karl-Johan
* 12.5.1917 i Korsnäs. Gift 1948 med bankkassörskan Ulla Birgit Moring från Övermark. Dimitterad 1952. Lärare i Kyrkoby, Pörtom 1952—. — Genomgått polisskola. Ordförande för Korsnäs ungdomsförening 3 år, Korsnäs Sportklubb 1 år. Sekreterare i Pörtom Sportklubb 1953—54. Ordförande i Pörtom ungdomsförening 1954. (54)

Faksimil

RYD (Merijärvi), Erik Vilhelm
* 24.11.1885 i Kronoby. Gift 1912 med Elin Johanna Lövqvist. Avgått 1909. † 9.4.1917. (KB)


RYDMAN, Frans Oskar
* 3.10.1870 i Esbo. Dimitterad 1893. Lärare i Nilsby, Pargas. † 11.1.1911 (23)1933

* RYDSTRÖM (Eriksson), Johannes Alexander
* 22.6.1890 i Nykarleby lk. Gift 1) 1914 med Svea Elvira Hagström, död 1947, 2) 1949 med Hulda Österback. Dimitterad 1912. Företagit studieresor i Sverige. — Vikarierande lärare i Rödsö, Karleby, Asplund, Kronoby, Kovjoki, Nykarleby. Ordinarie i Petsmo, Kvevlax 1916 —19, Monäs, Munsala 1919—13, Kerklax, Maxmo 1943—47. Pension 1947. T.f. andra lärare vid Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola ht. 1948. —Verksam inom ungdoms-, nykterhets- och andelsrörelsen. Ordförande i Folkhälsan, Röda Korset, och andra sammanslutningar i Maxmo. Kommunala förtroendeuppdrag. Ordförande i Österbottens distriktsloge av IOGT. Vice ordförande i Finlands svenska storloge av IOGT. Resetalare för olika nykterhetssammanslutningar. Korrespondent i flere tidningar. Kördirigent. † 10.7.1956.1943

RYDSTRÖM, Yngve Fjalar
* 19.1.1915 i Vasa. Gift med barnsköt. [skötare eller sköterska?] Anna Brita Fagerlund. Dimitterad 1937. Genomgått RUK, reservofficer. — Lärare i Töjby, Närpes 1938—47, Österhankmo, Kvevlax från 1947. — Ordförande i Töjby ungdomsförening 1945—47. — Pluton- och kompanichef under vinterkriget och under kriget 1941—44. — Fr. K. 4 med el, från K.3.1935

RÅNLUND, Knut Signar
* 27.8.1900 i Råneå, Sverige. Gift med Irma Falk, Stockholm. Dimitterad 1927. Svensk folkskollärarexamen i Göteborg 1936. Besökt Rösiö-skolan, Hagaberg. — Lärare vid olika skolor bl.a. vid Österbottens vandrande folkhögskola 1927—31. Ordinarie lärare vid Valvträsk, Råneå från 1943.[”Rösiö-skolan på Hagaberg, före detta Nordisk Lantbruksskola, beläget strax söder om Jönköping. Ägare 1898-1933 var Per Jonson Rösiö, kallad Nordens Jordbruksapostel”. Förstoring. Från Digitalt museum/Jönköpings läns museum.]


RÅSTU, Erik Ivar
* 15.9.1916 i Närpes. Gift med lärare Runa Margareta Antila. Dimitterad 1941. — Lärare i Nyby, Petalax 1947—50, Centralfolkskolan, Petalax 1950—.1941

RÄBB, Arne Eugen
* 12.8.1910 i Karleby. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen. (cl). — Lärare i Flada, Sideby 1936—37, Storby, Karleby 1937—52, Vittsar, Karleby 1952—. — Verksam inom ungdoms- och nykterhetsrörelsen. Någon tid kyrkokassör i Karleby. Kassör i Karleby brandförsäkringsbolag. Ordförande i Folkhälsan och sekreterare i Svenska folkpartiets lokalavdelning i Karleby. Medlem av kommunalfullmäktige. Ordförande i socialnämnden, förmyndarnämnden, sekreterare i skolnämnden (54)


RÖBERG, Olof Mikael
* 23.1.1914 i Helsingfors. Gift med lärare Inez Sallmén. Inskriven 1950. Avgått 1951. — Slöjdlärare. Kervo svenska folkskola 1947—48. T.f. lärare Dickursby, Helsinge 1948—49, Hyvinge svenska skola 1949—50. Reklamtecknare. (?)


RÖKMAN, Otto Selim
* 3.2.1889 i Helsingfors. Gift 1913 med Ellen Österlund [från Nykarleby]. Dimitterad 1913. — Lärare Norrby, Nedervetil 1913—15, Norrby, Kronoby och senast Ekenäs. Slöjdlärare vid finska folkskolan i Ekenäs. — Sekreterare vid Nylands lärarkrets. Ledamot i styrelsen för Arbetets Vänner. Scoutledare. † 7.11.1943. (?)


R
ÖNNBLOM, Frans Hjalmar
* 11.2.1879 i Hammarland. Avgått 1899. Emigrerat till USA. Omkommit där 15.12.1910. (KB)1946

RÖNNBÄCK, Andreas Emanuel
* 21.10.1906 i Töre, Norrbotten, Sverige. Gift med sjuksköterskan Gerda Maria Rhensfeldt. Dimitterad 1929. Svensk folkskollärarexamen i Luleå 1931. Fortbildningskurs i Stockholm. — Lärare i Vita, Niemisel, Markusvinsa, Västanäs och Jävrebyn skolor i Norrbottens län. — Talare vid andliga möten och konferenser. Ledamot i styrelsen för Norrbottens länsförbund för lutherskt frivilligt missionsarbete.


R
ÖNNING, Hugo Alexander
* 22.9.1889 i Jakobstad. Avgått 1913. Övergått till affärsverksamhet. Innehade pappershandel i Jakobstad. † 29.9.1951.

(Inf. 2023-02-19.)

S

Faksimil

SAHLBERG, Sven Olof
* 6.9.1932 i Borgå lk. Gift 1956 med Sig-Britt Björklund från Kronoby. Dimitterad 1956. Lärare i Tast, Nedervetil 1956—.


SALENIUS, B
örje Olof
* 31.8.1927 i Borgå. Gift 1950 med skolkökslärare Greta Hedvig Mathilda Nyström från Nykarleby. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Söderveckoski, Borgå lk. 1952—. (52)


SALIN, Ester

se Cygnel, E.


SALIN, Eva

se Lindqvist, E.


SALM
ÉN, Gustaf Holger
* 29.7.1911 i Lovisa. Gift med Britta Ekelund. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen. (l), gymnastikens metodik (cl), nordisk filologi (a), sociologi (a). Akademiska fortsättningskurser. Kameralexamen. RUK. Löjtnant 1942. — Lärare i Lovisa svenska fortsättningsskola från 1935. Tjänstledig från 1947 för övergång till annan verksamhet. Ledamot av stadsfullmäktige i Lovisa 1946—47. Ordförande i Lovisa stads idrottsnämnd 1946—47. Ordförande och styrelseledamot av flere idrottssammanslutningar. Fr. K.4.


SALOVIUS, Frans Fridolf

* 27.8.1878 i Sjundeå. Gift med Signe Meinander. Avgått 1897. Studentexamen 1900, fil.kand. 1905, fil.mag.1907. Under olika studieresor studerat lantbruksundervisning vid lantmanna- och folkhögskolor i Sverige och Danmark, fröodling och frörensning i Danmark och Sverige, lantbrukskooperationen i Tyskland samt under resor i England, Frankrike, Belgien och Holland studerat importmöjligheterna av lantbruksprodukter. — Lärare och föreståndare för Östra Nylands lantmanna- och husmodersskola i Pernå 1905—08. Medlem av Centralandelslaget Labors direktion 1910—42. Verkställande direktör 1942—45. — Medlem i styrelsen för Nylands svenska lantbrukssällskap och Svenska lantbrukssällskapets i Finland förbund. Ordförande i direktionen för Vestankvarn skolor. Fullmäktige i Svenska småbruk och egna hem m.m. — Titeln lantbruksråd 1948. Finlands svenska andelsförbunds fm. i guld. Centralhandelskammarens i Finland fm. i guld.


SAMBERG, Alexander

* 1.1.1899 i Kors socken, Estland. Gift 1937 med Maria Notman, Ormsö, Estland. Dimitterad 1927. Dimitterad från folkskollärarseminarium i Reval 1931. Svensk folkskollärarexamen i Uppsala 1946. — Tjänstgjort vid Estlands svenska folkskola 19 ½ år. Överflyttat till Sverige 1944 och innehaft tjänst vid folkskola därstädes. Från 1946 extraordinarie lärare vid Gåsvik folkskola Väddö, Stockholms län. (T: Nu lärare i Oskarshamn.)


SANDBERG, Elmer Leander

* 25.7.1900 i Jeppo. Inskriven 1921. † 22.10.1925.


SANDBERG, Jonas

* 25.4.1878 i Purmo. Gift med Ida Grägg. Dimitterad 1901. — Lärare i Vana, Pargas 1908—17. † 19.6.1917. (KB)


SANDBERG, Knut Harald

* 12.9.1902 i Karis. Gift med lärare Hjördis Nyberg. Dimitterad 1929. Mellanskolexamen — Lärare i Strömsby, Kyrkslätt 1934—44, Björkbacka, Kervo från 1945. — Körledare i Kyrkslätt. Ordförande i flere kommunala nämnder i Kyrkslätt. Ungdomsledare i Björkbacka, Kervo.


SANDBERG, Sigurd Svante

* 7.9.1907 i Pargas. Gift med Hildur Elisabeth Vikman. Dimitterad 1930. — Lantbrukare. Deltog i kriget 1939—40 och 1941—44. Innehar löjtnants grad. Sårad 26.7.1944. — Fr. K. 4., Fr. K. 4 med el. — Förtjänsttecken för idrottslig verksamhet.1913


SANDELL, Gideon Alexander

* 1.5.1880 i Pargas. Gift 1920 med lärare Hjördis Viola Rökman. Dimitterad 1902. Kurs i bokföring, teckning och bankteknik. Akademiska fortbildningskurser 1911—12 och sommarkurser i Åbo 1913—14. Därtill deltagit i ett flertal pedagogik kurser såväl i eget land som i Sverige. Företagit flere studieresor till Sverige och Norge. — Lärare i Vana, Pargas 1902—03, Överträsk, Övermark 1903—05, Storpellinge, Borgå lk. 1905—06, Fröjdböle, Kimito 1906—09 och Ekenäs stads folkskola 1909—47. Timlärare i Ekenäs samskola, Ekenäs skogsskola och Ekenäs predikantskola. Pension 1947. Ordförande i Västra Nylands lärarkrets 1926—45. Ordförande i FSF:s centralstyrelse 1937—45. Ledamot av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och kyrkofullmäktige i Ekenäs. Förestått Ekenäs Sparbank ett antal år och varit kontrollant i flere bankkontor i Ekenäs. Utöver detta handhaft ett stort antal förtroendeuppdrag i sin hemstad. — Skrivit hundratal pedagogikuppsatser i lärartidskrifter i Finland och Sverige. — Utarbetat arbetsuppgifter i zoologi och geografi för folkskolan. Utgivit arbetskartor för folkskolan m.m. — R FVR. † 11.6.1948.


SANDELL, John Herman

* 15.1.1917 i Pedersöre. Gift 1947 med lärare Saga Viola Björkroth. Dimitterad 1941. Deltagit i religionspedagogikkurser i Vasa 1939. Akademiska sommarkurser i Åbo 1945. Pedagogieexamen. (cl) 1944. — Lärare i Nyby, Petalax 1945—46, Österhankmo, Kvevlax 1946—47, Såka, Karleby 1947—.


SANDELL, Kurt Andreas

* 11.6.1929 i Helsingfors. Gift 1955 med lärare Göta Agneta Sjöberg. Dimitterad 1953. Studentexamen. Lärare i Jackarby, Borgå lk. 1953—55, Borgå 1955—. (53)


* SANDELL, Oskar Alexander

* 17.5.1886 i Nykarleby. Inskriven 1904. Avgick. Emigrerat till USA 1909. † därstädes 27.3.1918. (?)


SANDELL, Torsten Arnold

* 31.5.1912 i Pojo. Dimitterad 1934. — Lärare i olika skolor i södra Finland, bl.a. i Snappertuna och Ingå. Från 1938 tjänst vid Helsingfors telefonbolag. — Stupade 24.12.1939.


SANDELL, Wilhelm Jonathan

* 14.7.1863 i Pedersöre. Dimitterad 1883. — Hemlärare; därefter Tölby, Korsholm. † 3.1.1888. (23)1951

SANDÉN, Bengt-Eric
* 9.2.1926 i Övermark. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Sundom, Solf 1952—. — Ordförande i Sundom ungdomsförening. (53)

Faksimil

SANDHOLM, Artur Bernhard
* 5.11.1884 i Lojo. Avgått 1905. † 13.9.1943. (KB)


SANDKULLA, Alexander

* 7.9.1859 i Terjärv. Gift med Alina Forss. Dimitterad 1882. — Lärare i Nedervetil och Gamlakarleby stad. † 5.4.1901. (23)


SANDLER (Svarfvars), Torsten Vilhelm

* 2.11.1912 i Munsala. Gift med Hilkka-Liisa Pietiläinen. Dimitterad 1936. — Lärare i Karperö, Vasa 1936—50, Helsingfors 1950—.


SANDLIN, Jakob Gustaf

* 8.8.1848 i Pedersöre. Avgått 1876. — T.f. lärare någon tid i Forsby, Nykarleby, därefter ambulerande lärare i Kyrkoby, Ytterjeppo och Forsby, Nykarleby lk. † 27. 2, 1919. (KB och B)


SANDN
ÄS, Herman Vilhelm
* 14.2.1906 i Pedersöre. Gift med Naemi Maria Nynäs. Dimitterad 1929. Företagit sångarresa till Sverige 1947. — Lärare i Norrby, Kronoby 1929—38, Kyrkoby, Pedersöre 1938—50, Kyrkostrand, Jakobstad 1950—. — Kördirigent. Kommunalstambibliotekarie. Ordförande i hälsovårdsnämnden, sekreterare i Folkhälsan i Pedersöre m.fl. förtroendeuppdrag. Militära utmärkelsetecken. (55)


SANDSTR
ÖM, Allan Emil
* 3.7.1895 i Gamlakarleby. Gift med Heidi Axelqvist. Dimitterad som hospitant 1929. Studentexamen 1927. Pedagogieexamen. (a), telegrafistexamen 1913. Studerat trävaruförmedling, befraktning och skeppsklarering i Tyskland och Danmark 1920. — Lärare i Norrby, Nedervetil 1929—36, Gamlakarleby svenska folkskola från 1936. T.f. timlärare i tyska vid Gamlakarleby svenska mellanskola från 1937. T.f. föreståndare för Gamlakarleby arbetarinstitut. — Telegrafist 1913—14. Kontorist och prokurist i trävaruförmedlingsfirma 1920—28. Ledamot av stadsfullmäktige i Gamlakarleby, tillhör samskoledirektionen, ordförande i valnämnden i Nedervetil, ordförande i Karlebynejdens sång- och musikförbund från 1936, viceordförande i Svenska folkpartiets lokalavdelning m.m. — Medarbetare i Österbottningen och i Hufvudstadsbladets riksupplaga. — Fr. K. 3, Jm, Hindenburgs Ehrenkreuz samt flere medaljer. † 10.12.1950.


SANDSTR
ÖM, Hans Rainer
* 11.12.1925 i Karleby. Dimitterad.1951. Lärare i Övre Korplax, Karleby 1951—53, Påras, Kronoby 1953—56, Storby, Karleby 1956—. (54)1928

SANDSTRÖM, Johan Viktor Anselm
* 28.12.1892 i Munsala. Gift med Emma Ahlnäs. Dimitterad 1916. Studerat två år vid Sibelius-Akademin och avlagt sånglärarexamen. — Lärare i Komossa, Oravais 1916—20, Stubbrösl, Oravais från 1920. — Lokalchef i Oravais skyddskår 11 år, orkesterdirigent i Nykarlebynejdens sång- och musikförbund, orkesterledare för Oravais stråkorkester. Ordförande i Oravais idrottsförening under många år. — Diverse kommunaluppdrag.


SANDSTR
ÖM, Rolf Henrik
* 15.4.1925 i Karis lk. Dimitterad 1956. Lärare i Vohls, Kyrkslätt 1956—.


SANDVIK, Anders

* 27.3.1870 i Terjärv. Avgått 1894. Sedan 1900 bosatt i Tenala som jordbrukare. Ledamot av kommunalnämnden och kommunalfullmäktige samt innehaft flere andra förtroendeposter. † 12.9.1946. (?)


SANDVIK, Elis Irenius

* 14.11.1901 i Terjärv. Gift med Aino Sylvia Vesisenaho. Dimitterad 1925. Studentexamen 1930, Fil.kand. 1936, Fil.mag.1938. Pedagogieexamen. Deltagit i Nykarleby seminariums exkursion i södra Finland 1924. — Lärare i Oxkangar, Oravais 1927—32, Billnäs, Pojo från 1934. — Tillhör Billnäs fadderortskommitté. — Fr. med. 2. — T.f. Lektor i svenska vid Nykarleby seminarium 1956—57.


SANDVIK, Hugo

* 5.5.1899 i Kvevlax. Gift 1937 med Dagmar Backlund. Dimitterad 1927. Besökt Kvevlax slöjdskola läsåret 1920 —21. Biblioteksexamen 1930. Deltagit i pedagogikkurser. — Lärare i Korsby, Vörå från 1927. Bibliotekarie i Vörå stambibliotek. Verksam inom ungdomsrörelsen. Kommunala förtroendeuppdrag.


SANDVIK, Martin Evald

* 1.9.1908 i Terjärv. Gift med musiklärare Gunvor Hongell. Dimitterad 1932. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola från 1947. — Varit instruktör inom Vasa skyddskårsdistrikt.


SANDVIK, Ture Teodor

* 11.4.1904 i Terjärv. Gift med Dagny Alexandra Lindh. Dimitterad 1931. Pedagogieexamen. (cl). Grundkurs i tyska. Kurs i praktisk kemi, praktisk fysik och praktisk botanik. Kurs i byggnadsritning m.m. — Lärare vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby från 1931. Vikarierande övningsskollärare vid Nykarleby seminariums sammansatta klass ht. 1934. Vikariter handhaft undervisning i sång och gossgymnastik vid Nykarleby samskola ht. 1938. — Kassör för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby och kassör för skolans elevförbund.


SAND
ÅS, Karl Edvard
* 8.10.1903 i Munsala. Gift 1929 med Annie Sofia Granlund. Dimitterad 1925. — Lärare i Nybränn, Purmo 1925—49, Sannäs, Karis från 1949. Deltagit i det fria folkbildningsarbetet. (54)


SARELIN, Birger Vilhelm

* 17.2.1907 i Jeppo. Gift med Sofia Jungar. Avgått 1930. Jordbrukare. — Deltagit i striderna vid Hangö och Karelska näset. Stupade vid Juustila 26.7.1944.1923*

SARELIN, Edvin Edvard
* 20.1.1895 i Jeppo. Gift 1918 med Helli Laquist. Dimitterad 1917. — Lärare i Bärs, Jeppo. Ledare av Jeppo sångkör och hornorkester. Sekreterare i taxerings- och skolnämnden. Chef för ortens skyddskår. Förestod under kriget de evakuerades kansli. Uppgjort historik över Jeppo kommun. Tidningskorrespondent. † 7.3.1946. (?)1943

SARELIN, Matts Olof
* 19.5.1925 i Jeppo. Gift med Martha Björkvall. Dimitterad 1948. Genomgått 8 klass i läroverk. — Lärare i Embom, Liljendal 1948—49, Forsby, Pernå 1949—.

Faksimil

SAWELA, Telma Matilda
* 9.3.1902 i Gamlakarleby. Dimitterad som hospitant 1925. Studentexamen. — Lärare i Villa, Karleby från 1930. Skattmästare i Folkhälsan i Karleby.


SCHANTZ, Fritz Felix von

* 31.3.1870 i Jakobstad. Gift 1901 med Evelina Maria Hallberg, Falköping. Dimitterad som hospitant 1897. Fil.kand. Lektor i Svenska lyceet i Helsingfors. † 24.5.1942.


SCHOULTZ (f. Segerstråle), Solveig Margareta von
* 5.8.1907 i Borgå. Gift med kanslichef Sven V. Schoultz. Dimitterad som hospitant 1926. Pedagogieexamen. — Lärare i Primärskolan i Läroverk för gossar och flickor i Helsingfors 1932—37. Privata svenska flickskolan, Helsingfors från 1937. — Författarinna. Utgivit diktsamlingar och prosaböcker. — Statens litteraturpris 1945. Prisbelönad av Svenska litteratursällskapet och Finlands svenska författareförening. [Foto. . Syster till Lennart Segerstråle.]1909

SCHILDT (f. Heikel), Mila Mathilda
* 2.6.1885 i Helsingfors. Gift 1903 med ingenjör Valter Grönqvist, skild 1913; gift 1914 med författaren Runar Schildt, död 1925. Dimitterad som hospitant 1909. Studentexamen 1903. Besökt folkskolor under resor i Sverige, Norge, Danmark, Österrike, Schweiz, Holland, Frankrike, Italien och England. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola från 1910; tidigare vikarierande lärare vid samma skola under fyra terminer. Avsked på egen begäran 1919. — Under kriget övervakat barntransporter till Danmark ävensom barnens eftervård. Byråchef för Mannerheimförbundets utskott för barn till Danmark. Styrelsemedlem i Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne från 1921; viceordförande 1930—36; ordförande från 1956. — FRK med. i brons, PBH.1955*

SCHREY, Åke Arthur Bernhard
* 2.6.1885 i Helsingfors. Gift 1949 med Gunnel Marita Avellan. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen. Bibliotekarieexamen. — Lärare i Sjökulla, Kyrkslätt 1936—50, Gesterby, Sibbo 1950—51, Norrveckoski, Borgå lk. 1951—. Timlärare i lanthushållning, hälsolära, naturlära och sång vid Evangeliska folkhögskolan i Jeppo 1940—41. Vikarierande lärare vid olika skolor. Resetalare i Finlands svenska nykterhetsförbund. 1944—45. Deltagit i det fria bildningsarbetet och sparverksamheten. (55)


SCHULTZ (Warg, Holtti), Jakob

* 26.1.1854 i Kvevlax. Dimitterad 1878. — Lärare i Kvevlax Kyrkoby. † (23)


SEBBAS, Hugo Leander

* 29.9.1902 i Korsnäs. Gift med lärare Ester Antfolk. Dimitterad 1930. — Lärare i Harrström, Korsnäs 1930—32, Molpe, Korsnäs från 1932. — Arbetat inom ungdomsföreningsrörelsen. Ordförande i kommunalfullmäktige i Korsnäs.


SEEGER (Johansson), Fredrik Johannes

* 2.3.1895 i Pargas. Dimitterad 19171. Ägnat sig åt affärsverksamhet. Direktör och teknisk ledare för Åbo Nätfabrik A/B.


SEFFERS, Albert

* 30.5.1916 i Nuckö, Estland. Gift 1940 med lärare Aino Tilling, Estland. Dimitterad 1938. Avlagt estnisk folkskollärarexamen vid Revals pedagogikhögskola. Besökt sommarkurser i Uppsala 1945 avsedda endast för estlandssvenska lärare. Resor i Sverige och Estland. Lärare i Estland: Emmaste 1938—39, Rände 1939—41, Putkaste 1941—42, Rickull 1943—44. Sverige: Storuman vt. 1945, Östergarn från 1945. — Numera svensk medborgare. (T: Nu lärare på Gotland.)


* SEGERSTAM (Sigfrids), Selim Johannes

* 9.4.1904 i Nykarleby lk. Gift 1930 med lärare Viola Maria Kronkvist. Dimitterad 1926. Studerat vid Helsingfors konservatorium 1926—29. Genomgått kurs för utbildning av sånglärare vid läroverk. Praktiskt prov i sång vid Svenska normallyceum 1929; d:o vid Vasa lägre folkskoleseminarium 1930. — Lärare i Bemböle, Esbo 1926—27. T.f. lektor i musik och sång vid Nykarleby seminarium 1929—30, lärare i sång och musik vid Vasa lägre folkskolseminarium 1930—46, vid Vasa svenska lyceum 1937—47, vid Vasa svenska flickskola 1945—47 och vid Helsingfors svenska folkskola från 1947. — Dirigent för Vasa sångargille 1934—47, för blandade körer inom Vasa stad samt inom Vasabygdens sång- och musikförbund; dirigent vid sångfester. — Styrelsemedlem i Vasabygdens sång- och musikförbund, Vasa stads musiknämnd samt Finlands svenska sång- och musikförbunds musikutskott. Dirigent för Arbetets Vänners kör i Helsingfors 1949—51, vicedirigent i Muntra Musikanter. 1950—51. Komponerat och arrangerat sånger för blandad kör och manskör. Utgivit sångsamlingen Vår sångbok. (54) [Foto.]


SEGERSTR
ÅLE, Ingrid Johanna
se Basberg, I. J.


SEGERSTR
ÅLE, Märta Aline
se Stenfors, M. A.


SEGERSTR
ÅLE, Solveig Margareta
se Schoultz, S. M. v.


SELÉN, Frans Edvin

* 17.2.1893 i Sibbo. Gift med kontorist Ingeborg Maria Brandt. Dimitterad 1917. Deltagit i olika fortbildningskurser. Studieresa till Uppsala och Stockholm 1928. — Lärare i Hindhår, Borgå lk. 1918—41, Kullo, Borgå, lk. från 1941. Ordförande i Borgå lärarförening 1943—51. Ordförande i ungdomsföreningen samt i Borgåbygdens ungdomsförbund. Hedersordförande i Hindhår ungdomsförening. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige i Borgå lk. Tillhör statens skattenämnd, kommunalrevisor, styrelsemedlem i Svenska folkpartiet m.m. — Sk.f. med.1950

SELENIUS, Henrik Börje
* 12.5.1921 i Pojo. Gift 1945 med Ebba Maria Heinänen från Lojo. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Harparskog, Tenala 1952—. (52)

Faksimil

SELENIUS, Johan Wilhelm
* 22.9.1870 i Kvevlax. Dimitterad 1891. — Lärare i Oxkangar, Oravais. † 17.6.1892.


SELIN, Rainer Alexander

* 11.11.1920 i Ekenäs. Dimitterad 1947. — Lärare i Tötar, Lojo 1947—48, Ingo Kyrkoby 1948—50, Ekenäs—1950.1947

SID, Sigurd Harald
* 1.4.1916 i Replot. Gift 1944 med lärare Ulla Elisabet Landström. Dimitterad 1941. Privatstudier i pianospel. Konserterat i Vasa; fortsatta musikstudier. Studieresa till Sverige 1938. — Lärare i Norrback, Pörtom 6 år. Lärare vid Helsingfors svenska folkskola från 1948.


* SIEGFRIDS, Arne Vilhelm

* 7.7.1906 i Nykarleby lk. Gift med lärare Emmy Elisabeth Kvist. Dimitterad 1927. Mellanskolexamen. Studerat per korrespondens finska och algebra. Deltagit i fortbildningskurser. Resor i hemlandet och i Sverige. — Lärare i Västerhankmo, Kvevlax från 1927. — Ordförande i ungdomsföreningen, lett sångkör bl.a. Kvevlax kyrkokör. Ledamot av FSF:s centralstyrelse från 1940, ordförande i Mellersta Österbottens lärarförening från 1938, tillhör kommunalnämnden, ordförande för Sparbankens principaler, föreståndare för Västerhankmo andelshandel 1940—45, barnatillsyningsman m.m.


* SIEGFRIDS, Bror Ernst

* 10.11.1927 i Nykarleby. Gift med Ester Carlström. Dimitterad 1941. — Lärare i Söderudden, Replot 1946—47, Oxkangar, Oravais 1947—49, Vassor, Kvevlax från 1949.


* SIEGFRIDS, Klas Alvar

* 20.9.1909 i Nykarleby. Gift 1937 med lärare Saga Hedström. Dimitterad 1931. Deltagit i FSF:s fortbildningskurs 1936 och 39. Dirigentkurs. Gymnastikledarkurs i Vierumäki idrottsinstitut 1937. SFS:s idrottsinstitut 1937. SFS:s idrottsledarkurs 1935. Studieresa till Sverige. — Lärare i Kaskö svenska folkskola från 1933. — Deltagit i ungdomsarbete som gymnastik- och idrottsledare. Ledamot av stadsstyrelsen i Kaskö från 1942, stadsfullmäktige från 1945, tillhör kyrkoråd, samskoledirektionen, i Svenska folkpartiets lokalstyrelse m.m.


SIEVERS, Karin

se Ruin, K.


SIFFR
ÉN, Gustav Melvin
* 29.10.1927 i Oravais. Dimitterad 1949. Lärare i Komossa, Oravais 1949—. (?)


SIGFRIDS, Anders Gustaf

* 1.3.1866 i Oravais. Gift 1896 med Hilda Olivia Harlin. Dimitterad 1887. — Lärare i Uleåborgs svenska folkskola 1887—91, Helsingfors svenska folkskola från 1891. Förestått slöjdundervisning från 1924. Förtroendeuppdrag inom lärarföreningen. Ekonom för Tff 1913—27. † 3.4.1928.


SIGFRIDS, Johan

* 24.1.1873 i Oravais. Gift 1899 med Fanny Häggström. Dimitterad 1899. T.f. lärare i Storbacka, Purmo 1896—97, Oxkangar, Oravais 1897—98. Lärare i Storbacka, Purmo från 1899. Pension 1939. — Ofta anlitad i kommunalvärv. † 4.9.1939. (23)


SILANDER, Frans Alexander

* 1.3.1865 i Åbo. Dimitterad 1886. — Lärare i Fiskars bruk. † 3.7.1894.


SILFVAST (Silvast, Johansson), Nils

* 28.11.1848 i Lappträsk. Gift med Catharina Lovisa Meijer. — Dimitterad 1878. Lärare i Liljendal 1878—79, Kappelby, Lappträsk 1879—1908. Pension 1908. — Viceordförande i kommunalstämman 1885—1903. † 20.3.1919. (Se Allardt, Lappträsk historia sid. 291.) (KB)1923*

SILFVAST, Otto Vilhelm
* 27.10.1875 i Lappträsk. Gift med Hilma Sofia Henriksson. Dimitterad 1899. — Lärare i Hindersby-Bäckby, Lappträsk 1899—1931. Pension 1931. — Ledamot av kommunalfullmäktige och kyrkorådet, tillhört styrelsen för Lappträsk Sparbank i 42 år varav ordförande i 25 år, kommunalstämmoordförande m.m. I yngre år sångledare. — Sparbanksförbundets förtjänsttecken i silver. † 11.1.1948.


SILFVERBERG, Johannes

* 3.1.1861 i Ylistaro. Avgått 1880. Extra landskanslist vid länsstyrelsen i Vasa 1882. Kronolänsman i Pedersöre distrikt 1891, och därjämte stadsfogde och kronokassör i Jakobstad. Transporterad 1906 som länsman till Kauhajoki och 1919 till Laihela distrikt. — † 6.6.1932. (B)1937

SILFVERSTEN, Carl Johan
* 21.8.1879 i Närpes. Gift med Ellen Benson, Sverige. Inskriven vid seminariet 1897, avbröt 1899 och emigrerade till USA. Fortsatte studierna där och prästvigdes 1909. Tjänstgjort inom finlandssvenska och svenska församlingarna. Pension 1946. — Har utgivit följande arbeten: Christian Science versus the Bible 1915, Hälsningar från hembygden 1927, Finlandssvenskarna i Amerika 1932, What the Bible Teaches about Holy Baptism 1936, This Minnesota Arrowhead Country 1947. Fortfarande sysselsatt med författarskap. — Stiftat Föreningen för svenskhetens bevarande i Duluth och dess ordförande i 17 år. Arbetat för svenskans införande i stadens högskola. — Erhållit minnesmedalj präglad med anledning av 300-årsdagen av Delawares grundläggning 1638.

Faksimil

SILVANDER, Runar Alfons
* 17.11.1906 i Larsmo. Gift med Evi Gunhild Svenfors. Dimitterad 1928. — Lärare i Knifsund, Öja 1928—30, Kiisk, Esse 1930—31, Holm, Larsmo 1931—32. Polis i Esse 1933—49. Kortare perioder t.f. länsman i Pedersöre länsmansdistrikt. Lärare i Långö, Öja 1949—. Flere kommunaluppdrag.


SILVANDER, Selim Valdemar

* 8.9.1923 i Larsmo. Dimitterad 1951. Lärare i Ytteresse, Esse 1951—56, Gamlakarleby 1956—. (?)


SILVAST, Nils

se Silfvast, N.


SIMONI (Simons), Jakob

* 13.12.1860 i Vörå. Gift 1893 med Maria Selenius. Dimitterad 1884. — Lärare i Kimo, Oravais 1887—97, Malax 1897—98, Bergö 1898—1914. Pension 1914. Klockare-organist. † 23.1.1915.


SIMONS, Matts

se Wikman, M.


SIPPEL, Frans Gabriel Waldemar

* 2.5.1870 i Jakobstad. Gift. — Hospitant 1895. Studentexamen 1889. Fil.mag. 1894. —T.f. lektor vt. 1895 vid Nykarleby seminarium. Lektor vid Tavastehus lyceum 1898—1938. Pension † 11.7.1951.


SIRÉN (Mitts), Viktor Anselm

* 22.3.1903 i Lappfjärd. Avgått 1922. Emigrerat 1926 till Canada. (KB)1923*

SJÖBERG, Axel Emil
* 29.6.1875 i Sideby. Gift med Hulda Karlsson. Dimitterad 1897. — Lärare i Tölby, Korsholm 1897—1921, Karkmo, Korsholm 1921—42. Pension 1942. T.f. klockar-organist i Solf 1912—21. Anlitad kommunalman. Arbetat inom nykterhetsrörelsen. Andlig talare. † 7.12.1947.


SJ
ÖBERG, Bror-Adolf Waldemar
* 4.2.1916 i Sottunga, Åland. Gift med Agnes Natalia Bergman. Dimitterad 1937. — Lärare i Bertby, Saltvik 1940—47, Ödkarby, Saltvik från 1947. — Ledamot av kommunalfullmäktige och folkskolans centraldirektion. Ungdomsledare.


SJ
ÖBERG, Elis Bernhard
* 9.6.1911 i Korsholm. Gift med Linnea Dahlman. Dimitterad 1935. — Lärare i Flada, Sideby 1937—51, Voitby, Korsholm 1951—. — T.f. klockare-organist i Sideby i 6 år. Ledare för ungdoms- och sångföreningen. Sekreterare i taxeringsnämnden, bankkamrer.


SJ
ÖBLAD, Johannes
* 27.12.1852 i Lappträsk. — Gift 1888 med Maria Mathilda Sandelin. — Dimitterad 1879. — Lärare i Jeppo 1879—82. Tjänst vid statsjärnvägarna från 1883. Förrådsbokhållare. † 12.5.1935. (23)


SJ
ÖBLAD (Sjögård), Johannes Evert
* 16.3.1879 i Lappträsk. Gift 1910 med handarbetslärare Johanna Albertina Baddar. Dimitterad 1908. Pedagogieexamen. Universitetsvitsord i nordisk filologi, konsthistoria och dogmatik och etik. Venia concionandi vid Åbo Domkapitel. Vitsord i finska språket från Vasa finska lyceum. Akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1919—20. Slöjdkurs vid Nääs slöjdseminarium, Sverige 1923. Auskulterat teckning och kalligrafi vid Svenska normallyceum 1920. Besökt världsutställningen i Göteborg 1923. — Lärare i Paxal, Malax 1908—12. Lärare i och predikant i Sottunga, Åland 1912—14, Harrström, Korsnäs 1915—21, Dagsmark, Lappfjärd 1921—30. Föreståndare för Evangeliska folkhögskolan i svenska Finland (Vasa) 1930—52. Pension 1952. —Av Åbo Domkapitel förordnad att biträda kyrkoherden i Korsnäs församling med kyrkopredikan, läsförhör och skriftskola 1916—17. Lekmannaombud för Vasa nedre prosteri vid kyrkomötet 1923. Ordförande i Vasa svenska bibelsällskap från 1944. Varit predikant inom Svenska lutherska evangeliiföreningen. T.f. folkskoleinspektör i Kaskö distrikt 1921—22. Kommunala och andra förtroendeuppdrag. R FLO 1, Finlands folkhögskolors fm. i silver. † 16.1.1956.


SJ
ÖBLOM, Gustaf Berndt
Hospitant 1885. Ambulerande lärare i Kimito? Närmare uppgifter saknas.


SJ
ÖBLOM, Herman Konstantin
* 24.1.1886 i Pargas. Gift 1914 med Augusta Maria Blomström. Dimitterad 1913. Deltagit i olika fortbildningskurser. — Lärare i Lassila, Jeppo 1913—16, Simonby, Pargas 1916—21, Skräbböle, Pargas från 1921. — Kommunal yrkesinspektör i Pargas. Bildat Pargas amatörorkester. Sångledare. Ledamot av kommunalfullmäktige och skolutskottet. Verksam inom lärarorganisationen. † 28.8.1938.


SJ
ÖBLOM, Karl Lönnhard
* 22.11.1901 i Karis. Gift med lärare Judith Byman. Dimitterad som hospitant 1926 med dispens. Mellanskolexamen. Dimitterad från Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1924. Studerat vid Åbo Akademi. Akademiska vitsord i nordisk historia. (cl). Studerat gymnastik och idrott vid olika kurser. — Lärare i Keistiö, Iniö 1925—44, Grundsjö, Karis från 1944. Uppträtt som sångare vid andliga möten. — Ordförande i Iniö barnavårds- och folkförsörjningsnämnd. Sekreterare i skolnykterhets- och idrottsnämnden i Karis. Korrespondent till Hufvudstadsbladet.


SJ
ÖDAL (Andersson), Anton Vilhelm
* 29.6.1876 i Kimito. Gift 1905 med lärare Agnes Maria Törnudd. Dimitterad 1899. Genomgått slöjdkurs vid Nääs slöjdseminarium i Sverige 1901. Deltagit i sommarkurser för folkskollärare i Stockholm 1902. — Lärare i Ekenäs svenska folkskola 1899—1902, timlärare i Ekenäs privata flickskola 1900—02, Åbo stads svenska folkskola 1902—20. Pension 1920. † 21.4.1932.


SJ
ÖGÅRD, Johannes Evert
se Sjöblad, J. E.


SJ
ÖHOLM, Odin Frans Gustav
* 10.3.1933 i Dragsfjärd. Dimitterad 1956. Lärare i Paipis, Sibbo 1956—.


SJ
ÖLUND, Petter Albert
* 15.9.1881 i Föglö. Inskriven 1900. Avgick. Avlagt styrmansexamen. Dog av lungsot på Atlanten i närheten av Sydamerika 6.4.1908. (KB)


SJ
ÖMAN, Karl
* 2:6.12.1922 i Malax. Gift 1947 med Greta Maria Elisabet Sandelin. Dimitterad 1956. Lärare i Kvimo, Maxmo 1956—.


SJ
ÖSTRAND (Nicolaison), Johan
* 6.1.1855 i Pedersöre. Avgått 1878. Arbetare och gårdsägare. † 13.5.1935. (KB)


SJ
ÖSTRAND (Johansson), Karl Anton
* 10.6.1894 i Kumlinge. Dimitterad 1916. Deltagit i sommarkurser för folkskollärare. Resor i Danmark och Sverige. — Lärare i Vargskär, Föglö 1918—24, Rörstorp, Lemland 1924. — Ordförande i statens skattenämnd. Verksam i ungdomsrörelsen. Bsk. fmed. Pension 1956. [Händelser ur minnets dagbok av Sjöstrand.]

Faksimil

SJÖSTRÖM, August Konstantin
* 3.8.1886 i Pargas. Gift 1918 med telegrafist Märta Elisabet Danielson, död 1937. Dimitterad 1909. Pedagogieexamen 1913. (l). Universitetsvitsord i praktisk filosofi 1920. (cl) . Akademiska sommarkurser i Åbo 1914. Akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1919—20. Diverse smärre kurser för olika ändamål. Studieresa i Sverige 1928 under en månad. Deltagit i flere skolmöten. — Lärare i Dalsbruk, Dragsfjärd 1911—31, därefter vid Helsingfors svenska folkskola. Föreståndare vid Cygnaeusskolan från 1938. Undervisat i Centralskolan för konstflit från 1931 och Helsingfors boktryckeriskola från 1933. — Verksam som ungdomsledare, skyddskårs-, och idrottsman. Ordförande i Kimito lärarkrets samt i Helsingfors krets 1944—47. Medlem av centralstyrelsen för FSF 1927—34. Medlem av lärarrådet. Tillhör styrelsen för Svenska folkskolans vänner. Publicerat: Folkskolans elevbibliotek och Provräkningsblad för folkskolan. R FLO 1952. — Pension 1955.


SJ
ÖSTRÖM, Wilhelm
* 10.10.1884 i Pargas. Dimitterad 1908. Pedagogieexamen. (l). — Lärare i Solf 1908, Pargas 1909—11, Gammelbacka, Borgå lk. 1912—44. Pension 1944. — Verksam inom lärarorganisationen. Ungdomsledare. Skrivit dikter, teaterpjäser och tidningsartiklar. (B)


SJ
ÖVALL (Mickelsson), August Anton
* 4.7.1880 i Korpo. Gift med Selma Maria Öhman. Dimitterad 1902. Studieresa till Sverige, Norge och Danmark 1931. — Lärare i Seglinge, Kumlinge 1902—04, Öster Yttermark, Närpes 1905—07, Sibbo Kyrkoby 1907—11, Fiskars 1911—16, Borgå svenska folkskola 1916—44. Pension 1944. — Biblioteksamanuens. Medlem i olika styrelser och nämnder. — R FVR. — † 29.7.1956.


SJ
ÖÖ, Elof Werner Teofil
* 16.8.1924 i Berg, Sverige. Inskriven 1949. Avgått 1950. Fortsättningsstudier vid Gävle seminarium. (?)


SK
ÄRPER (senare: Kronman), Johan
* 9.10.1857 i Vörå. Besökt seminariet 1877—78. Fortsatt sina studier i Vasa lyceum, men måste avbryta på grund av sjukdom. † 30.5.1938.1945

SKEPPAR, Anders
* 3.8.1884 i Munsala. Gift med lärare Maj Söderlund. Dimitterad 1912. Genomgått Korsholms lantbruksskola 1902—04. Akademiska sommarkurser i Åbo 1913. Vistats i USA 1906—08. — Lärare i Koskeby, Vörå 1912—18, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920—24. Därefter affärsman i Kristinestad. — Olika kommunaluppdrag, bl.a. ledamot av stadsfullmäktige i Kristinestad. Ordförande i Skrattnäs folkskoledirektion 1926—46. † 10.11.1948.


SKOG (Kivij
ärvi), Helge Alexander
* 2.3.1904 i Kronoby. Gift 1929 med handarbetslärare Elsa Maria Grahn. Dimitterad 1929. Genomgått bibliotekskurs, religionspedagogikkurs i Nykarleby 1929, dirigentkurs 1931, studiecirkelkurs. Resa i norra Sverige 1935. — Lärare i Vexala, Munsala 1929—34, Hirvlax, Munsala 1934—43, Åbacka, Nedervetil från 1943. — Ordförande och sekreterare i en mängd kommunala nämnder och kommittéer.


SKOMARS, Henrik Alfred

se Strand, H. A.1890

SKRIFVARS, Jakob
* 17.10.1861 i Vörå. Gift med Maria Beata Södergård. Dimitterad 1883. — Lärare i Maxmo Kyrkoby 1883—1922. — Verksam inom ungdoms- och nykterhetsrörelsen. Grundat föreningen Hembygdens vänner i Maxmo. Ordförande i i kommunalstämman och kommunalfullmäktige i Maxmo. Verksam inom hemortens lantmannagille, brandstodsbolag och andra organisationer. † 9.6.1922,


SKRIFVARS, Johan Ragnar

* 18.10.1908 i Maxmo. Dimitterad 1931. — Vikarierande lärare vid Sundom folkskola i Solf. — Föreståndare. Maxmo postanstalt från 1936. Föreståndare för Helsingfors Aktiebanks Maxmo kontor från 1938. Under många år revisor för kyrkliga och kommunala räkenskaper därtill revisor för olika sammanslutningar inom kommunen.


SKRIFVARS, Valdemar Erik

* 12.10.1925 i Munsala. Dimitterad 1950. Pedagogieexamen. (a). — Lärare i Godby, Finström 1950—54, Strandnäs, Jomala 1954—. (?)


SKR
ÄDDARS, Aron
se Stenvall, A.


SK
ÄGG, Gustav Albert
* 5.1.1891 i Björkö, Replot. Gift 1913 med Lina Håkans. Dimitterad 1914. — Lärare i Österö, Maxmo 1915—22, Österhankmo, Kvevlax 1922—43. Verksam inom ungdomsrörelsen. † 20.8.1943.


SKUTNABB, Viktor Ivar

se Lönnqvist, V. L


SLOTTE, Hjalmar Alexander

* 4.6.1890 i Nedervetil. Gift med Sally Nejnstedt. Dimitterad som hospitant 1922. Studentexamen. Studerat naturvetenskap två terminer vid universitet. — Vikarierande lärare vid Gamlakarleby svenska samskola i gymnastik, hälsolära, naturalhistoria och geografi. Försäkringstjänsteman. † 12.9.1928.


SLOTTE, Lars Johan

* 15.3.1917 i Nedervetil. Gift med telegrafist Ebba Ingeborg Pauline Lehtinen. Dimitterad 1941. Pedagogieexamen. (a). Kurs i modern bokföring vid NIK-skolan [NKI]. — Lärare i Asplund, Kronoby 1946—49, Heimbacka, Nedervetil 1949—56, Skräbböle, Pargas köping 1956 —.


SLOTTE, Stig Torvald Johannes

* 10.2.1930 i Nedervetil. Dimitterad 1953. Lärare i Högnabba, Terjärv 1953—56, Jakobstad 1956—. (53) (T: Gift 1958 med lärare Anna Valborg Holmström från Pudasjärvi.)1951

SLOTTE, Viking Samuel
* 20.8.1925 i Nedervetil. Gift med Gunhild Irene Fagernäs från Terjärv. Dimitterad 1951. Lärare i Forsby, Pedersöre 1951—. — Sekreterare i Österbotten norra krets av Kristliga lärarförbundet från 1953, ordförande från 1958. (55)

Faksimil

SLOTTE, Vilhelm Valfrid
* 17.10.1917 i Nedervetil. Avgått 1938. Studerat vid Johanneslunds missionsinstitut i Stockholm från 1939, examinerades våren 1945, prästexamen i Uppsala 1946 och prästvigd. Avreste våren 1946 till Eritrea som missionspastor. (B)


SMEDS, Gustaf Hjalmar

* 10.6.1887 i Lappträsk. Gift med Elvira Maria Silfvast. Dimitterad 1917. Studieresa i Sverige. — Lärare i Sjundeå 1917—18, Labby skolkoloni 1918—23, Söderveckoski, Borgå lk. från 1923. — Grundat Söderveckoski ungdoms- och sångförening. Ledamot av vårdnämnden och skolutskottet. Sekreterare i Borgåkretsen. † 6.6.1950.


* SMEDS, Jakob Selim

* 19.6.1906 i Nykarleby lk. Gift med Lea Vesterlund. Dimitterad 1932. Pedagogieexamen. Studentexamen 1937. — Lärare i Vasa svenska folkskola 1933—39, Helsingfors svenska folkskola från 1939. Redaktör för Tff 1939—41. Ekonom för FSF från 1943. I FSF:s styrelse från 1953. — Utgivit Språklära och Rättskrivningslära med ordlista (med G. Nybond). — Förbundssekreterare i FSF 1957—.


SMEDS, Otto Evert

* 4.5.1882 i Solf. Gift 1906 med Vendla Elisabet Pärus. Dimitterad 1904. — Lärare i Petsmo, Kvevlax 1905—16. — Därefter jordbrukare i Solf. (KB)


SM
ÅROS, Karl Nestor
* 22.6.1913 i Vörå. Gift med Jenny Maria Bergström. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen. (cl). Tentat grundkurs i statskunskap och nationalekonomi vid Svenska medborgarhögskolan 1944. Nykterhetskurs i Ljungskile, Sverige 1947. — Lärare i Vesterö, Maxmo 1939—41, Lotlax, Vörå 1946—52, Rökiö, Vörå 1952—. Konsulent och resetalare för Finlands svenska storloge av I.O.G.T. 1939. Ordförande i Vörå nykterhetsnämnd från 1946, centralnämnden för kommunalval från 1945, Svenska folkpartiet i Vörå från 1945. Vice ordförande i kommunalfullmäktige 1946—47. Medlem av skolnämnden och av Lotlax-Rökiö skoldirektion. Hoppets härs sekreterare och ungdomsledare inom F.S.N. 1940—45. Ombudsman för Svenska folkpartiet i Österbotten 1945—46.


SNICKARS, Einar Valentin

* 2.11.1920 i Närpes. Dimitterad 1947. — Lärare i Kyrkoby norra folkskola, Lappfjärd från 1947. — Pedagogieexamen 1957. (cl) .


SNICKARS, Erik Anders

* 2.2.1856 i Närpes. Inskriven 1874, avgått 1875. † 4.3.1876. (?)


SNICKARS, Karl Eugen

* 13.7.1889 i Närpes. Inskriven 1908, avgått 1875. † 4.3.1876. (?)


SNICKARS, Karl Johan

* 17.2.1854 i Närpes. Dimitterad 1877. — Lärare i Kristinestad 1878—93. † 1.8.1893. (KB)


SNICKARS, Markus

* 17.2.1852 i Närpes. Hospitant 1890. Lantmäteribiträde och barnalärare i Närpes. † 29.11.1926. (KB)


SOHLSTR
ÖM, John Ernst
* 19.12.1930 i Korsnäs. Dimitterad 1956. Lärare i Bodbacka, Övermark 1956—57. (T: Lärare i Taklax, Korsnäs 1957—.)


* SOLFVIN, Frans Jakob

* 16.12.1880 i Nykarleby. Gift 1907 med Karolina Asplund. Avgått 1898. Emigrerat till Amerika och lever i Brooklyn. (KB)


SOLSTRAND (Lapponen), Johan Petter

* 24.6.1855 i Brändö, Åland. Dimitterad 1878. Lärare i Helsingfors folkskola. Publicist. Utgivit diktsamlingen Toner från skären. — Stenograf vid lantdagen. † 18.9.1900.


SOLVIN (Eriksson), Karl Evert

* 11.2.1901 i Oravais. Gift med Hulda Mårtens. Dimitterad 1922. — Lärare i Petsmo, Kvevlax, Dragnäsbäck, Korsholm från 1927 till sin död. Intresserad av sport och idrott. † 3.8.1938.


SOMMARDAHL, Evert Albert Georg

* 19.11.1888 i Ekenäs lk. Gift med lärare Elvira Irene Törnblom. Dimitterad 1910. — Lärare i Harparskog, Tenala 1912—20, Brasby, Karis från 1920. — Vikarierat organist i Karis och Svartå i olika repriser. Ledare för sångkör i Tenala, Karis och Svarta. — Ledamot av kommunalfullmäktige och dess ordförande från 1926. Ordförande i förmyndar-, kolonisations- och folkförsörjningsnämnden. Sekreterare i Svenska folkpartiet i Karis 1925—45. Pension 1950. † 13.1.1955.


SOMMARDAHL, Karl

* 22.12.1869 i Ekenäs. Dimitterad 1897. — Lärare vid Fiskars bruk, senare i Bobäck, Kyrkslätt från 1900. † 4.11.1920. (KB)


SOURANDER, Karl Mauritz

Dimitterad som hospitant 1889. Närmare uppgifter saknas.


SPOLANDER, Karl Fredrik

* 24.10.1858 i Kronoby. Gift 1883 med Selma Baarman från Ekenäs. † 1927. Dimitterad 1880. Pedagogieexamen, musikexamen vid Helsingfors universitet. — Disponerad för övningsskolläratjänst. — Lärare i Ekenäs 1880—84. Normalskolan vid Nykarleby seminarium 1884—1900. Första överlärare vid Nykarleby seminariums övningsskola 1900—1.9.1910. T.f. lektor i sång och musik ht. 1897. Lärare i sång i privata flickskolan i Nykarleby. Föreståndare för Hantverksskolan i Nykarleby. — Synnerligen betrodd kommunalman i Nykarleby: Fullmäktigeordförande 18 år. Fullmäktige 1887—1926. Trafikchef vid Nykarleby järnväg 1901—15. — Direktör för Lantmannabanken i Nykarleby 1913—14. Direktör för Föreningsbanken 1915—28. 24.9.1928.


SPOLANDER, Maud Hildigunn Bianca

* 22.12.1900 i Åbo. Dimitterad som hospitant 1921. Studentexamen. Fil.mag. Studieresor i Sverige och Tyskland. — Föreståndare för Privata förberedande skolan i Jakobstad 1921—23, ordinarie lärare i matematik och naturlära i Nykarleby samskola 1927—28, lektor i matematik och naturlära vid Ekenäs seminarium från 1930. [Adoptivdotter till Karl Fredrik S.]


STADE, Petter
* 31.8.1864 i Jakobstad. Gift 1905 med lärare Ester Hemming. Dimitterad 1888. Praktiskt prov för lärartjänst vid dövstumskola 1896. Språkprov i finska och svenska för statstjänst. — Studerat dövstumundervisning i Sverige och Danmark. — Lärare i Bobäck, Kyrkslätt 1888—89, Sisbacka, Purmo 1889—91, vikariat vid svenska folkskolan i Uleåborg vt. 1892, vid dövstumskolan i Jakobstad från 1892. — Anlitad kommunalman i Jakobstad. T.f. folkskoleinspektör i Jakobstad under olika perioder 1902—21. Medredaktör i Tidskrift för dövstumma under ett antal år. † 8.1.1930.


STAFFANS, Martin Helge

* 21.9.1908 i Vörå. Gift med lärare Linda Mickels. Dimitterad 1934. Besökt Hemslöjdsskolan i Kvevlax läsåret 1935—36. — Föreståndare och facklärare vid Kimito hemslöjdsskola 1938—46, lärare i Kankböle, Mörskom 1946—47, Virböle, Strömfors från 1947.


STAFFANS, Runar Evert

* 14.5.1914 i Vörå. Gift med Helmi Maria Grannas. Dimitterad 1941. Studerat engelska, teckning och målning vid Hermods korrespondensinstitut, Malmö, Sverige. — Lärare i Nötö, Nagu 1945—46, Bertby, Vörå från 1946. — Bonde, försäkringsman och klubbledare. — Lärare nu i Ludvika, Dalarna. (?)

Faksimil


1939

STAGNÄS Johannes Adolf
* 23.6.1907 i Maxmo. Gift 1939 med Ellen Nordling. Dimitterad 1930. Genomgått underofficersskola 1931 och manskapsklassen vid statens polisskola 1946. — Lärare i Västerö privata svenska folkskola i Maxmo 1935—37, Österö, Maxmo 1955—. — Poliskonstapel i Vörå länsmansdistrikt från 1937. Utmätningsbiträde, roteman, kommunal yrkesinspektör och brandchef i Maxmo. Medlem av olika styrelser. — Mmed. 39—40 med s.1947

STAHL (f. Björkvall), Gundel Edit Marianne
* 16.4.1907 i Fiskars. Dimitterad som hospitant 1927. Studentexamen 1925. Pedagogieexamen. Universitetsvitsord i svenska språket 1928. Studerat vid Helsingfors konservatorium 1929. — Lärare i Svenska folkskolan i Lojo köping 1929—32, Svenska folkskolan i Reval 1932—43, Nya elementarskolan för flickor i Stockholm 1944—47, tjänstgjort från sistnämnda år vid Stockholms folkskola. (55)


STAHL, Andreas

* 30.6.1898 i Nuckö, Estland. Gift med Gundel E. M. Björkvall, frånskild. Dimitterad 1927. Lärare vid svenska folkskolan i Reval 1927—43. Numera i Sverige. (?)


STARCK, Oskar Vilhelm

* 6.4.1902 i Liljendal. Gift med Brita Söderholm. Dimitterad 1924. Genomgått Nääs slöjdseminarium 1928. Studerat vid Helsingfors musikinstitut 1926—28. Genomgått Nordiska Kompaniets försäljningsskola i Stockholm. — Lärare i Norr-Sarvlax, Pernå 1924—25, Helsingfors svenska folkskola från 1926. Kördirigent och ordförande i Helsingfors svenska sångarförbund 1932—37. Disponent. Föreståndare för A/B Stockmanns försäljningsskola. — Skrivit skådespelen Talko i hundra dagar 1941, Vet hut 1945 samt byrallor på liljendalmål under signaturen Edlas Abu. [Fiolspelare.]


STARK, Adolf Viktor

* 22.7.1855 i Helsinge. Gift 1899 med Agneta Karolina Ingström. Dimitterad 1882. — Lärare i Vreta, Kimito 1882—85, därefter avsked på grund av sjukdom. Sysslade med jordbruk, var anställd vid järnvägen, auskulterat vid seminariet 1896 och samma år anställd i Nämpnäs, Närpes där han kvarstod till uppnådd pensionsålder. Pension 1925. — Verksam inom nykterhetsrörelsen, särskilt bland järnvägsarbetare † 1.6.1944.1939

STARK, Karl Viktor Mikael
* 6.8.1900 i Närpes. Gift med sångerskan Regina Örn, frånskild. Dimitterad 1922. Pedagogieexamen. Innehar kompetens för lärartjänst vid seminariets övningsskola. Dimitterad från Sibelius-Akademin. Sångpedagogikkurs 1929, vitsord i musikvetenskap 1938. Dimitterad från Helsingfors kyrkomusikinstitut 1940. Studieresa till Sverige, Norge och Danmark 1939. Solist vid Föreningen Brages i Vasa konsert i Härnösand 1937. Praktiskt lärarprov vid Svenska normallyceum 1929, vid Vasa lägre lärarseminarium  1930 och vid Nykarleby seminariums övningsskola 1934. — Lärare i Harrström, Korsnäs från 1922. T.f. sånglärare i Vasa småskolseminarium vt. 1930, i instrumentalmusik vid Nykarleby seminarium 1930—34, reselärare i Vasanejdens sång- och musikförbund 1930—31, i Södra Österbottens d:o 1938—48, festdirigent vid ett tiotal sång- och musikfester i Österbotten och Nyland, uppträtt i Sveriges och Finlands rundradio dels med egna solistprogram, dels med körprogram. Idrottsinstruktör 1922—27.
— Mmed. 39—40 med. sv. och s. S.F.I-märke i silver, skidmärke i guld.


STEN, Anders
* 2.11.1877 i Pörtom. Gift 1904 med Mia Dalbo. Dimitterad 1900. — Lärare i Norrback, Pörtom. Sparbankskamrer i 22 år. Ungdomsledare. Kommunala uppdrag. † 15.11.1940.


STEN, Arne Alvar

* 17.7.1910 i Pörtom. Gift med kontorist Doris Elvira Alander. Dimitterad 1933. Pedagogieexamen. Besökt Nääs slöjdseminarium 1938. — Slöjdlärare vid Borgå folkhögskola, Borgå lyceum och Porvoon yhteislyseo från 1937.


STEN, Gunvor Viola
se Grannas, G. V.1947

STEN, Gustaf Brage
* 16.10.1906 i Pörtom. Gift med Anni Romsu. Dimitterad 1930. Genomgått mellanskola. — Lärare i Karvat, Oravais 1930—39, Kristinestads svenska folkskola från 1939. Deltagit i ungdomsarbete i Oravais och Kristinestad. Ledamot av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Kristinestad från 1946. Viceordförande i Södra Österbottens lärarförening från 1951. — Mmed. 39—40, Fr. m. 2, från K 4, Bsk. med.


* STENB
ÄCK, Olof Johannes
* 24.9.1900 i Nykarleby lk. Gift med Siviä Tammila. Dimitterad 1932. — Inträtt i försvarsväsendets tjänst 1935, fältväbel 1941, fänrik 1941, löjtnant 1943, premiärlöjtnant — Fr. K. 4, Fr. m. l och 2, Mmed. Summa. (T: Kapten 1957.)


STENBERG, Aron

* 16.1.1884 i Pyttis. Gift 1910 med lärare Selma Nybondas. Dimitterad 1908. — Lärare i Kappelby, Lappträsk. Pension 1932. — Kamrer i Lappträsk Sparbank. Ledamot av kyrkorådet och kyrkoförvaltningsnämnden. Grundat församlingens invalidfond. † 26.2.1942.


STENFORS, Erik Elis

se Forstén, E. E.

Faksimil


1987

STENFORS, Johan Alfred
* 6.5.1887 i Övermark. Gift 1913 med lärare Amanda Mathilda Lång. Dimitterad 1909. Akademiska sommarkurser 1913. Pedagogik-, tekniska- och nykterhetskurser. Resor till Danmark och Sverige i samband med skolmöten och kurser. — Lärare i Havras, Malax 1909—11, Malax Kyrkoby 1911—13, Rejpelt, Vörå 1913—14 och Vestersundsby, Pedersöre 1914—50. Pension 1950. — Verksam inom ungdoms- och nykterhetsorganisationer. Ordförande i lärarnas nykterhetsförening. Mångårig sekreterare inom Norra lärarkretsen. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige, kommunalrevisor, lärarnas representant i skolnämnden. — Korresponderat i olika tidningar och tidskrifter. † 17.7.1952.


STENFORS, Johan Valdemar

* 16.11.1901 i Övermark. Gift med lärare Edit Elise Nordberg. Dimitterad 1925. Deltagit i av lärarföreningen anordnade kurser i Gamlakarleby och Kristinestad. — Lärare i Påskmark, Tjöck från 1927. — Verksam inom ungdomsrörelsen. Ledare av lantbruksklubbar i tio år. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige, tuberkuloskommittén, nationalhjälpen, Folkhälsan och Fria vården i Tjöck. Ordförande i vårdnämnden. — Fr. med. 2 och 3. † 24.9.1954.


STENFORS (f. Segerstr
åle), Märta Aline
* 3.9.1902 i Borgå. Änka efter vicehäradshövding Carl Stenfors. Dimitterad som hospitant 1925. Studerat ett år vid Musikinstitutet i Helsingfors. — Lärare i Nykarleby samskola 1927—29, Elin Kocks förberedande skola i Vasa 1932—35, Nya svenska samskolan i Helsingfors från 1935. (T: Lärare i Helsingfors svenska fokskola 1948—.)


STENG
ÅRD, Frans Erik
* 1.4.1906 i Sastmola. Gift med Greta Sonck. Dimitterad 1928. Avlagt förvaltningsexamen vid Svenska medborgarhögskolan 1945. — Lärare i Korsbäck, Lappfjärd 1929—43, årsvikarie vid Helsingfors folkskolas fortsättningsklass 1945—46, vid Åbolands folkhögskola, Pargas 1946, Breidablick folkhögskola 1953, Centralskolan Jeppo 1955—56, lärare Kråkö, Borgå lk. 1956—. — Tjänstgjort vid skatteberedningsverket och drätselkontoret i Helsingfors 1944—45.


STENING (Jansson), Victor Anshelm

* 13.8.1887 i Korpo. Gift med Johanna Erika Sommarström. Dimitterad 1910. Akademiska sommarkurser i Åbo 1914—15. — Lärare i Sommarö, Föglö 1910—11, Norrskata, Korpo 1911—46. Pension 1946. — Föreståndare för postanstalt och rikstelefonstation. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige, kommunalrevisor. — Fr. K. 4 med sv., Fr. K. fmed. 2, Mmed. 39—40.1923*

STENLUND (Hannus), Klas Otto Gideon
* 20.10.1871 i Sideby. Gift med lärare Sigrid Elvira Malmström. Dimitterad 1898. Akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1911—12. Lärare i Mörtmark 1898—1902, därefter i Kristinestad. — Föreståndare för Helsingfors banks kontor i Kristinestad. Verksam inom nykterhetsrörelsen. Medlem av Svenska folkpartiets kretsstyrelse i Kristinestad. Ett antal år ansvarig utgivare och huvudredaktör för tidningen Syd-Österbotten. † 1.1.1935.1945

STENLUND, Theodor Wilhelm
—7.11.1910 i Korsnäs. Gift med handarbetslärare Helmi Alice Lönnqvist. Dimitterad 1934. Pedagogieexamen. (cl). Akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1936—37. Avlagt examen i bokföring 1936. Genomgått kurs i handelsräkning vid Hermods korrespondensinstitut. — Lärare i Vias, Malax 1937—50, Lappfjärds folkhögskola 1950—. Lärare i Vasa 1945—46 och från 1956. — Sång- och orkesterledare. Ordförande i styrelsen för Malax stambibliotek, ledare av lantbruksklubb, sekreterare i styrelsen för Malax handelslag och i styrelsen för Folkhälsan, ordförande i tuberkulosnämnden samt ledamot av arbetskraftsnämnden, i Malax och i styrelsen för Vasabygdens sång- och musikförbund. Sekreterare och kassör i Finlands svenska folkhögskolförening 1952—. Ordförande i nykterhetsföreningen Wiktoria, Lappfjärd. — Korrespondent i Hufvudstadsbladet. (54)1938

STENMAN, Anders Gideon
* 12.10.1900 i Nedervetil. Gift med Karin Maria Wiik. Dimitterad 1923. Pedagogieexamen. (cl). Akademiska fortsättningskurser ht. 1930. Prov i finska 1931. På socialministeriets förordnande studerat olika uppfostringsanstalter i Finland 1937. Som Svenska Finlands skidförbunds stipendiat deltagit i av Kungl. skolöverstyrelsen i Sverige anordnad skidkurs och fjällfärd i Storlien 1929. — Lärare i Östensö skyddshem, Pedersöre från 1923, föreståndare från 1933. — Ordförande i Svenska Finlands idrottsförbundets norra distrikt från 1930, i Suomen kasvatuslaitositen voimistelu- ja urheiluliitto från 1945. Styrelsemedlem i Svenska Finlands idrottsförbund från 1935 och i Svenska Finlands skidförbund från 1940. — Ledamot av kommunalfullmäktige, ordförande i arbetskraftsnämnden m.m. — R FVR, S.F.I:s och F.S.S:s förtjänsttecken. [Hornblåsare.]


STENMAN, Lennart Valfrid

* 22.2.1907 i Nedervetil. Gift med lärare Gunnevi Jaatinen. Dimitterad 1929. Hermodskurs för folkskollärare i Falsterbo (teckning) 1933, Malmstenska slöjdförbundets kurs på Åland 1939, Stiftelsen Stora Nyckelvikens folkhögskolas kurs i Viggbyholm (träslöjdkurs) 1947, föreläsningsdagar i Åbo och Gamlakarleby. Skidkurs på Ounasvaara 1932. Sångarfärd till Sverige 1939. — RUK 1930. Militärgrad: Löjtnant. — Lärare i Gamlakarleby svenska folkskola från 1930. — Sekreterare i Svenska folkpartiets Gamlakarleby lokalavdelning. Ledare för arbetsterapi vid Sota S. 26 1942—44. — Fr. K.2. [Foto.]

Faksimil

STENMAN, Otto Evald
* 21.3.1911 i Nedervetil. Gift med Greta Anderssén. Dimitterad 1933. RUK 1942, fänrik 1942, löjtnant 1944. Genomgått SFI:s gymnastikledarkurs i Vierumäki idrottsinstitut 1937. Ledare för idrottsföreningen Pedersöre-Pojkarnas idrottstrupp till Boden 1947. — Lärare vid Östensö skolhem, Pedersöre från 1933. — Sekreterare i idrottsföreningen Pedersöre-Pojkarna 1934—36, ordförande från 37. Styrelsemedlem i Norra idrottsdistriktet från 1947 och Norra idrottsdistriktets skidsektion från 1946. Ledamot av styrelsen för Pedersöre hembygdssällskap. — Fr. K. 4 med sv.


STENVALL (Skr
äddars), Aron
* 8.10.1869 i Pyttis. Gift 1893 med Berta Vivika Holmqvist. Dimitterad 1892. Pedagogieexamen. Fortsättningsexamen för folkskollärare 1916. Flere studieresor till Sverige och Danmark. — Lärare i Illby, Borgå lk. 1892—93, Pargas folkhögskola från 1893. T.f. föreståndare 1895—96, föreståndare 1899—1937. — Ordförande under en lång följd av år i kommunalstämman, kommunalfullmäktige och kolonisationsnämnden i Pargas. Ombud vid Svenska Finlands folkting 1919 samt vid kyrkomötet 1938. — R FVR, Axel Lille medaljen. † 23.10.1957. [Höll tal vid Nykarleby seminariums 50-årsfest.]


STENVALL, Bernhard Vilhelm

* 14.4.1878 i Pyttis. Dimitterad 1902. Studentexamen. Studerat teologi men avbrutit. — Lärare i Sörnäs finska folkskola Helsingfors. Ägnat sig därjämte åt affärsverksamhet. † 23.8.1936.


STENWALL, Erik Rafael

* 16.2.1928 i Jeppo. Dimitterad 1950. Pedagogieexamen. — Lärare i Bennäs-Lövö, Pedersöre från 1950. (?)


STENVALL, Henrik

* 16.11.1874 i Pyttis. Gift med Maria Herrman. Dimitterad 1898. — Lärare i Illby, Borgå lk. ett år. Ägnat sig åt jordbruk och affärsverksamhet, bl.a. ägde han Viiala filfabrik 12 år. Ordförande i kommunalfullmäktige i Degerby, Nyland under 15 år. † 9.2.1951. (?)


STENVALL, Karl Anders

* 26.8.1906 i Kimito. Gift 1936 med kassörskan Martha Fredrika Fankhauser från Lappträsk. Dimitterad 1933. Genomgått Vrethalla lantmannaskola. — Lärare i Ingermansby, Lappträsk från 1934. — Ordförande i Lappträsk idrottsförening. Revisor för Lappträsk Sparbank samt andra förtroendeuppdrag inom kommunen. Stupade 31.8.1941.


STERNER (Jossas), Reinhold

* 18.1.1877 i Lappträsk. Dimitterad 1902. — Lärare Forsby, Nykarleby lk. till 1904, Karis 1904—08, Lappträsk 1908—13, Ingå 1913—15. † 29.3.1915. (23)


STILL, Johannes

* 24.1.1868 i Kronoby. Gift 1894 med lärare Lydia Sofia Kristina Fredriksson. Dimitterad 1888. Som stipendiat resa till nordiska nykterhetsmötet i Kristiania (Oslo). — Lärare i Berga bruk, Pörtom 2 år, Pörtom Kyrkoby 5 år, Småbönders, Terjärv 5 år, Tammerfors svenska folkskola 29 år. — Sekreterare i De ungas kristliga förening i Tammerfors under många år. Utgivit i tryck två häften Andliga sånger med noter samt åtta häften Studier i Skriften. Skrivit artiklar i olika tidningar och tidskrifter. † 17.3.1951.


STILL, Yngve Johannes

* 6.4.1932 i Nykarleby. Dimitterad 1955. Lärare i Bonäs, Tenala 1955—. (55) [Minnesbilder. 50 arbeten i skrapteknik med tillhörande text.]


STJERNBERG (f. T
örnroos), Darling Valborg
* 10.1.1905 i Helsingfors. Gift med lärare Edvin Adolf Stjernberg. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen. — Lärare i handarbete vid Skavarböle folkskola i Borgå lk. från 1931. [Foto. Foto.]


STJERNBERG, Edwin Adolf

* 22.6.1905 i Borgå lk. Gift med lärare Darling Valborg Törnroos. Dimitterad 1926. Mellanskolexamen. — Lärare i Skavarböle, Borgå lk. från 1926. Ledamot av kommunal-, brand- och vårdnämnden i Borgå lk. [Foto.]


STOLPE, Oskar Ivar

* 10.10.1891 i Vasa. Dimitterad 1913. — Lärare i Vasa svenska folkskola † 16.5.1916.


STORBACKA, G
östa Ferdinand
* 13.2.1927 i Esse. Dimitterad 1948. — Lärare i Träskända, Esbo 1948—50, Jakobstads svenska folkskola från 1950.


STORBACKA, John Albert

* 31.12.1929 i Esse. Dimitterad 1955. Lärare i Gamlakarleby svenska folkskola 1955—. — Ekonom vid Gamlakarleby svenska folkskola från 1957. (?) (T: Gift 1957 med Dorit Holmén från Öja.)


STORBACKA, Rurik Alexander

* 14.1.1930 i Terjärv. Gift 1956 med Gunvor Alice Nylund från Nykarleby lk. Dimitterad 1956. Lärare i Högnabba, Terjärv 1956—.


STORBJ
ÖRK, Börje Wiking Gustav
* 14.8.1907 i Kronoby. Gift med Selma Johanna Skuthälla. Dimitterad 1930. Genomgått RUK. Hermodskurser i bokföring, jordbrukslära och skogshushållning. Byggmästarkurs. — Ej varit verksam som lärare. Uppsyningsman vid Kronoby arbetsinrättning 1933—40, föreståndare från 1940. — Medlem i statens skattenämnd, förmyndarnämnden och centralnämnden för kommunalval i Kronoby, samt i direktion för Ås folkskola i Kronoby. — 2 st. Fr. K. 4 m. sv.


STORBJ
ÖRK, Eigil Jarl Halvdan
* 20.9.1927 i Kronoby. Gift 1953 med Marta Ulla-Lis Svensson från Sverige. Dimitterad 1953. Lärare i Klaverström, Sverige. (KB)


STORBJ
ÖRK, Gustaf
* 25.8.1858 i Kronoby. Dimitterad 1878. Lärare i Vestanfjärd. † 15. l 1879. (23)


STORBJ
ÖRK, Lars Olof Leander
* 12.4.1932 i Närpes. Dimitterad 1954. Lärare i Nordanå, Purmo 1954—57. (54) (T: Lärare i Påras, Kronoby 1957—.)


STORBJ
ÖRK, Leander
* 17.12.1881 i Kronoby. Gift 1921 med Johanne Hansen, Köpenhamn. Avgått 1904. Studentexamen 1906. Dimitterad som hospitant 1907. Fil.kand. 1917, promoverad fil.mag. 1919. Studieresa till Sverige och Danmark 1910. Föreståndare för Svenska teoretiska kreatursskötarskolan 1917. Lärare i Närpes folkhögskola 1926, föreståndare 1944. Pension. T.f. lärare Nordanå, Purmo 1955—56.


STORFORS, Viktor Mattias

* 2.3.1922 i Malax. Gift med lärare Ruth Magdalena Erkus från Malax. Dimitterad 1953. Lärare i Vias, Malax 1953—. (53)1923*

STORGÅRDS, Anders Vilhelm
* 20.6.1892 i Liljendal. Gift med sjuksköterskan Berta Maria Gustavsson. Dimitterad 1918. Bevistat en kurs för skandinaviska folkskollärare i Västra Bodarna, Göteborg 1931 samt flere kurser, anordnade av FSF. Bevistat Nordiska skolmötet i Karlshamn 1931 och i Stockholm 1935. — Lärare i Söderby, Liljendal 1918—42. Pension 1942. — Direktör för Liljendal Sparbank från 1919. Disponent för Liljendal andelsmejeri 1923—42. Körledare inom Liljendal ungdomsförening 1920—37.

Faksimil

STORGÅRDS, Karl Anders
* 8.10.1920 i Liljendal. Gift med Anna-Lisa Paavola. Dimitterad 1947. — Lärare i Boxby, Sibbo från 1947.


STORG
ÅRDS, Verner
* 6.2.1911 i Lappträsk. Gift med handarbetslärare Astrid Harriet Himberg. Dimitterad 1934. Pedagogieexamen. — Lärare i Vesterby, Pyttis 1937—47, Mankans, Esbo från 1947. — Medlem av folkskolenämnden i Pyttis 1946—47. Ordförande i föreningen Arbetets Vänner i Pyttis 1941—47.1937

STORHANNUS, Eskil Arvid
* 13.7.1912 i Lappfjärd. Gift 1945 med Hillevi Margareta Enkulla. Dimitterad 1934. Studentexamen 1937. Pedagogieexamen. (l). — Lärare i Härkmeri, Lappfjärd 1940—50, Noux, Esbo 1950—. Posttjänsteman i Lappfjärd 1941—47. Tidningsredaktör i Tammerfors 1937—38 och i Hangö 1939. — Kommunal revisor. (54)


STORLUND, Einar

* 25.3.1915 i Vörå. Gift med Edna Maria Stenvall. Dimitterad 1939. Pedagogieexamen. (a). Turist- och studieresa till Sverige och Norge 1936. — Lärare i Korsbäck, Lappfjärd 2 år, Böle, Närpes 1947—50. Andra lärare i Överby skola för landsbygdens yrken, Esbo 1950—56. Lärare i Centrala fortsättningsskolan i Lagstad, Esbo 1956. † 23.10.1956.


STORLUND, M
årten (Martin)
* 19.11.1864 i Vörå. Dimitterad 1886. — Lärare i Uleåborg, Koskeby, Vörå. Pension 1896. † 9.2.1904.


STORM
ÅNS (Andersson), Gustaf
* 29.10.1880 i Karleby. Gift 1910 med lärare Tyra Naemi Heikel. Dimitterad som hospitant 1902. Studentexamen 1901. Studerat vid Helsingfors universitet 1902—07 med svenska och nordisk historia som huvudämnen. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola 1903—45. Pension 1945. — Lärare vid Svenska Folkakademien 1909—28, Åggelby svenska samskola 1918—45, Helsingfors svenska folkhögskola 1906—14. — Ordförande i Svenska folkpartiet i Åggelby 1928—45. Ordförande i Allmänna jaktvårdsföreningen i Nykarleby 1946—, i Nykarlebynejdens kennelförening 1946—. — Akt. Med., Mmed. 02—04. — Förvisad 1903 till Sibirien, rymde från fångtransporten. [Bodde i Heikelska och Herlerska gården.]


STRAND, Gustav Wilhelm

* 30.12.1906 i Njurunda, Sverige. Gift med skolkökslärare Margit Engnell. Dimitterad 1936. Svensk folkskollärarexamen i Luleå 1940. Kantor- och organistexamen i Umeå 1941. — Lärare i Lysvik kyrkskola och nu Härad, Vårfruberga, Sverige.


STRAND (Skomars), Henrik Alfred

* 8.1.1896 i Lappträsk. Gift med Urda Astrid Andersson. Avgått 1917. Genomgått lantbruksskola, kurs i bokföring. — Affärsman. Innehavare av Östra Nylands spannmålsaffär, Lappträsk. — Kyrkoekonom. † 2.4.1952.


STRANDBERG, Jakob Alfred

* 25.10.1868 i Munsala. Gift 1899. Dimitterad 1892. — Lärare i Sundom 1892—99, Vasa svenska folkskola 1899—35. Pension 1935. — Redaktör för Vasa Posten 1899—1905, samt 1907—20, då den överläts till A/B Fram. Redaktör för Österbottens Bondetidning 1926—32, då den övertogs av Österbottens Dagblad. — Utgivit en lärobok i geometri för folkskolan. — Körledare. Intresserad biblioteksman. Verksam inom ungdomsrörelsen. † 13.9.1944.


STRANDBERG, Johan Hjalmar

* 16.10.1895 i Kyrkslätt. Gift 1922 med Vera Maria Isaksson. Dimitterad 1919. — Lärare i Nötö, Nagu 1919—21, därefter i Sibbo, från 1925 i Hitis. Startat och lett gymnastikklubbar samt verksam inom ungdomsrörelsen. Drunknade 6.3.1926 på Hangö västra fjärd. (KB)


STRANDBERG, Johan Sigfrid

* 3.1.1885 i Åbo. Gift 1907 med Sigrid Sofia Tuominen från Åbo. Dimitterad som hospitant 1906. — Föreståndare för Åbo stads skola för vanartade gossar i Finby, Nagu 1913—22. Från 1923 arbetsförmedlingen, byråchef i Åbo. † 29.11.1955. (KB)


STRANDBERG, Tora Linnea

se Westerlund, T. L.


* STRANDÉN, Edvin Joel

* 30.4.1920 i Nykarleby lk. Gift med lärare Elsa Marttila. Dimitterad 1947. Pedagogieexamen. (a). — Lärare i Dalsbruk svenska folkskola 1947—54, Kyrkoby, Terjärv 1954—. Timlärare i svenska och matematik vid Dalsbruk arbetarinstitut. Studerat folkundervisning i Sverige 1928. Ekonomiska studier i de skandinaviska länderna samt studie- och turistresor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Belgien, England, Frankrike och Estland. — Lärare i Fiskö, Brändö, Åland 1910—11, Sanda, Föglö 1911—41. — Chef för självstyrelsen på Åland. Lantråd 1939—54. Pension 1954. Medlem av Ålands landsting 1922—38, vicetalman 1935—38. Under många år ordförande i finansutskottet. Kommunalfullmäktige i Föglö 1919—38, ordförande 1919—28, viceordförande 1929—38. Medlem och ordförande i styrelsen för Föglö handelslag, Föglö telefonandelslag, Föglö Andelskassa, medlem i CHF:s förvaltningsråd 1923—47, ordförande i Folkhälsan i Föglö och i Folkhälsan på Åland. President i Mariehamns Rotaryklubb. — Deltagit i det fria kulturarbetet. — K FVR, FHS fm. (54) 1939

STRANDFÄLT (Andersson), Anders Viktor
* 21.4.1887 i Brändö, Åland. Gift 1918 med lärare Sylvia Maria Rosalie Ekholm. Dimitterad 1910. Pedagogikkurser i Uppsala 1912. Akademiska sommarkurser i Åbo 1913.1935

STRANDVIK, Gideon (Gigge) Johannes
* 25.9.1884 i Pargas. Gift med bankprokuriststuderande Agda Maria Stolpe. Dimitterad 1909. Akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1911—12 och i Åbo 1913. Som Publicistförbundets stipendiat studerat journalistik i Sverige 1931. — Föreståndare för Lovisa svenska folkskola 1909—43. Pension 1943. Bokhandlare 1919—25. Huvudredaktör för tidningen Östra Nyland 1926—32. Drätselkamrerare, ledamot av stads- och kyrkofullmäktige, sekreterare i olika sammanslutningar, föreningsordförande, scoutledare m.m. — Utgivit noveller och romaner i bokform: Ödets lek, En oförbätterlig, Syndafloden och Sommar. Publicerat ett otal fest- och hyllningsdikter. Författat kantaten till Lovisa stads 200-årsjubileum 1945. Mycket anlitad festtalare och föredragshållare. — Hedersordförande i Svenska ungdomsklubben, Finlands svenska scoutförbund. Utmärkelsetecken. † 22.12.1947.

Faksimil

STRANDVIK, Vide Ingemar
* 15.9.1916 i Lovisa. Gift 1942 med skolkökslärare Ulla Bäck. Dimitterad 1941. Akademiska sommarkurser i Åbo 1945. Kurs vid Nääs slöjdseminarium 1947. Lärare i Lovisa 1941—43, Helsingfors 1949—. Ungdomsledare 1944—46. Lärare i teckning och slöjd i Karis-Billnäs samskola 1946—49. — Utgivit diktsamlingen Utanför 1943. (54)


STR
ÅHLMANN, Doris Maria
* 13.11.1896 i Slavanka. Dimitterad som hospitant 1916. Studentexamen. — Byråbiträde vid Helsingfors elverk.


STR
ÖMBERG, Frans Fridolf
* 31.8.1860 i Kyrkslätt. Dimitterad 1885. — Lärare i Helsingfors. Redaktör för tidningen Folkvännen. † 1.9.1892.


STR
ÖMBERG, Frans Victor
* 22.3.1871 i Kyrkslätt. Gift 1901 med lärare Thyra Bergman. Dimitterad 1893. Kurs vid Nääs slöjdseminarium 1896. Studerat slöjdundervisning i Köpenhamn 1896. — Lärare i Kristinestad 1893—98, Kotka 1898—1922. † 24.7.1922.1946

STRÖMBÄCK, Freja Ingeborg
* 26.1.1902 i Gamlakarleby. Dimitterad som hospitant 1923. Studentexamen. Odont.lic. 1932. — Lärare i Kerklax, Maxmo 1923—24, Östra Yttermark, Närpes 1924—26. —Tandläkare i Nykarleby 1932—36, i Gamlakarleby från 1936.


STR
ÖMSTÉN, Arthur Fredrik
* 10.5.1870 i Borgå. Dimitterad 1901. — Lärare i Strömsby, Kyrkslätt från 1901. — Ledamot av kommunalfullmäktige och folkskoledirektionen. Verksam inom ungdomsrörelsen. † 17.1.1934.


STR
ÖMSTÉN, Eskil Alexander
* 13.5.1892 i Helsingfors. Gift med lärare Gurli Margareta Strömstén. Dimitterad 1914. Resor i Estland och Sverige. — Lärare i Porkala, Kyrkslätt 1914—38. — Pension 1938. — Ordförande i Porkala ungdomsförening, i Kyrkslätts fiskargille och sekreterare i Kyrkslätts legonämnd. En av initiativtagarna till Makelo fiskeriandelslag m.b.t och ordförande i dess styrelse från starten 1920 till 1927. Initiativtagare till Porkala Konserv AB 1927 och sedan dess bolagets verkställande direktör. Evakuerad till Hangö 1944. — Ordförande i styrelsen för Hangö arbetsgivarförening från 1945. Av Inrikesministeriet utsedd representant för den förflyttade befolkningen i Hangö hyresnämnd. (T: Erhållit ekonomieråds titel.)


STR
ÖMSTÉN, Gustaf Mikael
* 4.10.1868 i Helsingfors. Gift med Aina Holmberg. Dimitterad 1899. — Lärare i Helsingfors från 1899. — Lärare i Lägre hantverksskolan i Helsingfors från 1907 och i Centralskolan för konstflit från 1913. † 18.3.1933. [Engagerad i flytten av Majniemi.]


STR
ÖMSTÉN, Karl Alfons
* 27.3.1887 i Helsingfors. Gift med vävlärare Anna Maria Roos. Dimitterad 1916. — Lärare i Porkala, Kyrkslätt ht. 1916, Fredriksberg, Sjundeå vt. 1917, Friggesby, Kyrkslätt 1917—18. — Lotsålderman vid Rönnskärs lotsplats i Kyrkslätt 1918—28, uppförd på indragningsstat 1928. — Lagerbokförare vid Porkala Konserv A/B från 1942. Evakuerad från Porkala 1944, bosatt i Hangö och fortfarande i Porkala Konserv A/B:s tjänst därstädes.


ST
ÅHL, Birger Erik
* 2.2.1900 i Kronoby. Gift med telegrafist Karin Åström. Avgått 1919. Sju klasser läroverk. Genomgått akt. officerskurs. Ordinarie anställd inom skyddskåren och senare inom försvarsväsendet. Avsked och pension med majorsgrad 1945. — Lärare i gymnastik och hälsolära vid Kristinestads svenska samskola 1929—39. — Övergått till affärsverksamhet. — Mmed., Fr. K. 4, Fr. K. 3, Mmed. 39—40 med sv. och sp., Summakorset, Sk. Fk., Sk. fmed.


ST
ÅHL, Henrik
Hospitant 1892. Fil.kand. (?)


ST
ÅHL, Henrik Oscar
* 2.8.1885 i Kronoby. Gift med Mary Elisabet Bergmann. Avgått 1906. Besökt handelsskola. — Affärsman i Lübeck och Hamburg samt i Riga under 8 ½ år. I Stockholm från 1947.


ST
ÅHL, Hugo Leonard
* 25.7.1899 i Pörtom. Dimitterad 1926. — Lärare på Äpplö, Houtskär. † 28.7.1943. (?) [Foto.]


ST
ÅHLBERG, Gustaf Reinhold
* 9.5.1870 i Oravais. Gift 1899 med Minna Blomqvist. Dimitterad 1891. — Lärare i Taklax, Korsnäs 1891—92, Västerhankmo, Kvevlax 1892—93, Mojkipä Korsnäs 1893—96, Vexala, Munsala 1896—. Pension 1924. Föreståndare för Helsingfors Aktiebanks kontor i Oravais 1924—31. Ordförande i kommunalfullmäktige, statens skattenämnd och valnämnden i Munsala. Intresserad jordbrukare. † 28.12.1935.


ST
ÅHLSTRÖM, Hugo Engelbrekt
* 24.7.1897 i Lappträsk. Dimitterad 1926. Fortbildningskurser, handelsskolkurs, studerat ryska, tyska, engelska och finska. Turist- och studieresor i Tyskland och Schweiz 1921, Danmark 1936 och 38, England 1937 och Sverige 1939. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola från 1927. — Anställd vid Helsingfors stads skolträdgårdar från 1927. [Fotade familjen Armas Pihlainen och deras nya Chevrolet.]


SUND, Anders Alfred

* 15.7.1862 i Esse. Avgått 1881. † 13.7.1887.1949

SUND, Karl Viktor
* 27.8.1891 i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1914. Studentexamen 1912. — Vikarierande lärare vid Realläroverket i Jakobstad 1916—17. Lärare vid Jakobstads svenska folkskola från 1922. — T.f. bibliotekarie i särskilda repriser vid Stadsbiblioteket i Jakobstad 1914—20, bibliotekarie vid Stadsbiblioteket i Jakobstad från 1920. Intendent vid Jakobstads historisketnografiska museum från 1920. Utgivit diktsamlingen Skymningsriket (1915). Pension 1955.

Faksimil

SUNDBERG, Erik Viktor
* 16.5.1919 i Kumlinge. Gift med hälsosystern Svea Helena Andersson. Dimitterad 1949. Pedagogieexamen. Examen för behörighet. Undervisat i engelska i folkskola i Falsterbo 1953. — Som sjöman besökt bl.a. Syd-, Mellan- och Nordamerika. — Lärare i Mariehamn från 1949. Timlärare i Ålands yrkesskola 1951—53 och Ålands sjöfartsläroverk från 1953. T.f. föreståndare för Arbetarinstitutet i Mariehamn. ASLA-stipendium 1956. (54)


* SUNDBERG, Isak Emil

* 20.2.1870 i Nykarleby lk. Gift 1900 med Sofia Arkukari. Avgick från klass III 1893. — Efter några års verksamhet som affärsman inträdde han i statsjärnvägarnas tjänst 1896, avancerade snabbt och utnämndes till överkonduktör i Hangö 1909. Erhållit senare transport till Helsingfors. † 1929.


SUNDBERG, Jan Fredrik

* 25.8.1930 i Finström. Dimitterad 1954. Pedagogieexamen. Lärare i Frebbenby, Hammarland 1954—55, Centralfolkskolan, Finström 1955—. (?)


* SUNDBERG, Karl Adolf Zacharias

* 30.6.1871 i Nykarleby. Gift med Hanna Elisabeth Ahlström. Avgått 1895. — Tjänstgjort som t.f. lärare vid olika skolor ett antal år. Inträdde i statsjärnvägarnas tjänst 1899, avancerade och utnämndes till överkonduktör vid Åbo station 1925. — Avsked med pension 1929. † 27.4.1948.


SUNDBLAD, Heidi Gabriella Wilhelmina

se Sundblad-Halme, H. G. W.


SUNDBLAD, Johan Gunnar

* 11.5.1871 i Stockholm. Dimitterad 1893. Klockar-organistexamen. — Lärare i Kaskö 1893—94, Veikars, Korsholm 1904—21, Ånäs, 1921—22, Oravais Kyrkoby vt. 1923. Pension 1923. Klockare-organist i Oravais. † 29.6.1947. [Kunde ha blivit Maria Castréns man.]


SUNDBLAD-HALME, Heidi Gabriella Wilhelmina

* 25.9.1903 i Jakobstad. Gift med lagstiftningsrådet Helge Halme. Dimitterad som hospitant 1924. Hospiterat och vikarierat vid Borgå dövstumskola. Studerat dövstumundervisning i Lund samt vid Manilla institutet i Stockholm. Genomgått Helsingfors konservatorium och studerat komposition för bl.a. professor E. Melartin, vid Raitio och professor A. Willner. Avlagt kapellmästarexamen vid Musikinstitut für Ausländer i Berlin. — Verksam som musiklärare. — Grundat Helsingfors damorkester 1938 och fortfarande dess ledare. Anlitad ackompanjatris. — Kompositionskonserter.1930*
[Stor bild i matrikeln, så då fick han det här också.]

SUNDBLOM, August Julius
* 22.6.1865 i Jomala, Åland. Gift 1888 med Hilda Olivia Fredenberg. Dimitterad 1887. Lärare i Kyrkoby, Jomala 1887—91. Redaktör för tidningen Åland 1891—96 och 1901—45, tidningen Västra Finland 1896—1901. Landsförvisad 1903—06. Riksdagsman 1907—18. Ordförande i Ålandsdelegationen till Paris 1919. Medlem av stadsfullmäktige i Mariehamn 30 år, 15 år ordförande. Landstingets talman 1922—45. † 23.8.1945. Hans staty rest på torget i Mariehamn 1948 av Ålands folk. (54) [”Ålandskungen” är fortfarande uppskattad och han har tillägnats en webbplats.]


SUNDBLOM, Erik Noak Filemon

* 8.3.1899 i Föglö. Gift med Lydia Emilia Nordling. Dimitterad 1944. Deltagit i religionspedagogiska kurser i Pargas 1946 samt i F.K.S.L:s sommarmöte i Hedemora, Sverige 1947. — Lärare i Simskäla, Vårdö 1944—51, Sonboda, Föglö 1951—. — Bedriver fruktodling i Föglö. (54)


SUNDELL, Karl Julius

* 7.5.1864 i Munsala. Gift 1899 med lärare Mimmi Forsström. Dimitterad 1885. — Lärare i Kovjoki, Nykarleby lk. 1885—91, Terjärv 1891—1910. Pension 19101. Verksam kommunalman, postkontors- och Sparbanksföreståndare. — † 10.10.1915. (23)


SUNDELL, Linus Vitalis

* 23.11.1868 i Kyrkslätt. Gift 1906 med lärare Sigrid Sofia Peldan. Dimitterad 1891. Studieresor till Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Biträdande lärare vid mellersta Nylands folkhögskola, Esbo 1891—95 och 1900—01 föreståndare. Borgå folkhögskola 1904—06, biträdande lärare vid Närpes folkhögskola 1905—06, lärare i Bobäck folkskola, Kyrkslätt 1921—22, Träskby, Esbo från 1922. — Innehaft Kurck egendom i Kyrkslätt 1894—1902 samt Tottesund, Maxmo 1907—14. — Verksam kommunalman inom olika kommuner. Deltagit i det fria folkbildningsarbetet. Hållit hundratal föredrag och publicerat talrika uppsatser i tidningspressen. —  Utgivit böcker: Bygdens vandrande söner, Då farfar var ung, Ur livet i det gamla Kyrkslätt, Den gamla goda tiden, samt medarbetare i verket Kyrkslätt förr och nu. — † 23.10.1937.


SUNDELL, Sigrid Sofia

Hospitant ht. 1920 med statsrådets dispens. (?)


SUNDHOLM, Gustaf Adolf

* 26.6.1865 i Borgå lk. Dimitterad 1887. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola från 1887. Religionslärare vid småskolseminariet i Helsingfors 1899—1918. — Medlem i styrelsen för S.F.V. 1906—23. Medlem av kyrkorådet i Helsingfors norra svenska församling 1911—23. Principal i Helsingfors Sparbank 1916—23. Stadsrevisor i Helsingfors. Tagit verksamt del i planläggandet av sommarkolonier för folkskolebarn i Helsingfors och under många år ekonom för dessa kolonier. — Studieresor i Sverige, Danmark och England. — † 27.10.1928. (?)


SUNDKVIST, Henrik Alfred

* 4.3.1867 i Kumlinge. Dimitterad 1888. Lärare i Enklinge, Kumlinge 1888—91, Helsingfors från 1891. Avsked och ägnat sig åt privat undervisning. Började 1897 utge Folkskolans tidning. Kassör i Arbetets Vänner. † 9.7.1940. (KB)


SUNDKVIST, Johan (John) Herman

* 31.10.1889 i Pedersöre. Gift med lärare Nanny Ragnhild Andersson. Dimitterad 1915. Akademiska fortbildningskurser. Examen i bokföring. — Lärare i Socklot, Nykarleby lk. 1915—46. Pension 1949. Ledande kommunalman i Nykarleby lk. Ordförande i kommunalfullmäktige 1920—44, i statens skattenämnd 1920—43, i taxeringsnämnden i 20 år samt i kommunal- och vårdnämnden från 1945. Revisor i olika kommunala och andra företag. Olika kommunaluppdrag i Nykarleby stad 1954—. Ledare för enskilda och förbundskörer under 35 år. † 19.12.1957. [Folkskollärare John Sundkvists avskedssamkväm.]


SUNDKVIST, Nils Klas Ingmar

* 14.8.1917 i Jakobstad. Gift 1958 med Else-Maj Irene Aurén från Nedervetil. Dimitterad 1941. — Lärare i Näs, Larsmo 1943—46, Socklot, Nykarleby lk. från 1946. — Ordförande i Socklot ungdomsförening och studiecirkel.


SUNDMAN, Johan Oskar

* 3.8.1881 i Kaskö. Avgått 1900. — Emigrerat 1902 till okänd utrikesort. (KB)


SUNDMAN, Ragnar Konstantin

* 5.11.1889 i Kaskö. Gift 1916 med Lydia Amanda Fredriksson. Dimitterad 1912. — Lärare i Fiskö, Brändö, Åland 1912—20, Åva, Brändö Åland 1920—24, Simonby, Pargas 1924—52. Pension 1952. — Kommunalordförande i Brändö 1920—24 samt ordförande i centralnämnden ett antal år. — FSLK fm 40.

Faksimil

SUNDQVIST, Ester Johanna
se Fougstedt, E. J.


SUNDQVIST, Halfdan
Åke
* 21.6.1897 i Kyrkslätt. Gift med lärare Ellen Sveholm. Dimitterad 1921. — Lärare i Masaby, Kyrkslätt 1922—44, Bobäck, Kyrkslätt från 1944. — Ordförande i statens skattenämnd 1942—46. Barnatillsyningsman i Kyrkslätt. Ledamot av kommunalfullmäktige † 21.6.1957.


SUNDQVIST, Johan Emil

* 21.6.1872 i Kyrkslätt. Gift 1896 med Hildur Eleonora Wilén. Dimitterad 1894. Auskulterat vid Nykarleby seminarium. Akademiska fortsättningskurser i Helsingfors 1912—13. — Lärare i Taklax, Korsnäs 1894—95, Porkala, Kyrkslätt 1895—1914, Ingels, Kyrkslätt 1914—37. Pension 1937. — Inspektör för de kommunala småskolorna. Ordförande i tre ungdomsföreningar samtidigt. Ordförande i Svenska folkpartiets lokalstyrelse, i Nylands fiskarförbund, i Kyrkslätt fiskargille, i Kyrkslätt handelslags förvaltningsråd. Viceordförande i Kyrkslätt hembygdsförening, kommunalfullmäktige i flere repriser, CHF:s förvaltningsråd m.m. Kommunens representant vid flere svenska partidagar. — Har ej mottagit erbjudna utmärkelsetecken. — † 28.3.1948.


SUNDQVIST, Karl Arvid

* 9.9.1880 i Kyrkslätt. Gift 1906 med Edit Grönqvist. Dimitterad 1902. — Lärare i Snappertuna 1903—09. — † 8.7.1909.


SUNDQVIST, Nils Vilhelm

* 22.11.1926 i Pedersöre. Gift 1950 med Lisa Anna-Britt Sandberg från Jakobstad. Dimitterad 1952. Lärare i Sexsjö, Purmo 1952—56, Sundby, Pedersöre 1955—56. Ungdomskurator i Jakobstad 1956—. (54)


SUNDQVIST, Sven August

* 10.7.1929 i Jakobstad. Inskriven 1950, avgått 20.12.1950. — Studentexamen. (?)


SUNDSTR
ÖM, Alf Fritiof
* 20. 2, 1910 i Korpo. Gift med Hagar Lindström. Dimitterad 1932. Pedagogieexamen. (l). Universitetvitsord i Finlands historia. (a). Studieresor till Sverige 1945 och 1947. — Lärare i Harsböle, Lappträsk 1943—47, Gröndal, Esbo 1947—1955, Kilo, Esbo 1955—. Lärare vid Tammerfors svenska samskola 1942—43, slöjdlärare vid Grankulla samskola från 1947. — Ordförande i ungdomsföreningen 1942—43, sekreterare i Lappträsk idrottsförening 1941—46. — Fr. K. 4 med sv.


SUNDSTR
ÖM, Alfred Bertil
* 3.5.1931 i Kökar. Dimitterad 1953. Lärare i Tjudö, Finström 1953—56, Frebbenby, Hammarland 1955—56, Tjudö 1956—. (54)1936

* SUNDSTRÖM, Einar Emil Vilhelm
* 1.7.1876 i Nykarleby. Gift 1909 med Ester Sundkvist. Dimitterad 1898. — Lärare i Näs, Larsmo 1898—1943. Pension 1943. — Många kommunaluppdrag bl.a. ordförande i kommunalstämman 1908—18, i kommunalfullmäktige 1919—33. FSLK fm 30. † 25.2.1956.


SUNDSTR
ÖM, Fjalar Einar Vilhelm
* 14.11.1920 i Larsmo. Gift 1952 med Rakel Maria Mattsson från Nykarleby lk. Dimitterad 1947. — Lärare i Tammerfors svenska folkskola från 1948.


SUNDSTR
ÖM, Karl Nestor
* 4.8.1909 i Kökar. Gift med Inez Ingegerd Sjöberg. Dimitterad 1935. Pedagogieexamen. Musik- och sångstudier. Studieresa i Sverige. — Lärare i Karlby, Kökar 1935—54, Mariehamn 1954—. — Tjänsteman vid Ålands Aktiebanks kontor i Kökar. Ordförande i Kökar ungdomsförening. Medlem av kyrkorådet. Kommunalrevisor.


SUNDSTR
ÖM, Rolf Henry
* 22.11.1928 i Kökar. Gift 1956 med lärare Else Elisabet Grundström från Pargas. Dimitterad 1955. Lärare i Söderby, Lemland 1955—56, Rone, Gotland 1956—57. (KB) (T: Lärare i Hummersö, Föglö 1957—.)


SVANB
ÄCK, Lars Johan
* 20.5.1856 i Pedersöre. Avgått 1878. Emigrerat till Amerika. † 23.11.1927. (KB)


SVAHNSTR
ÖM, Lars Gideon
* 5.6.1907 i Nagu. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen 1925. Fil.kand. 1932, — Lärare i Brändö, Åland, därefter vid Åbo svenska folkskola. — † 29.12.1943. [Foto. Foto.]


SVARFVARS, Torsten Vilhelm

se Sandler, T. V.


SVEBILIUS (Reader), Jan Edvard Oskar

* 2.2.1925 i Mariehamn. Dimitterad 1949. Lärare i Överby, Eckerö 1949—. (?)
1885

SVEDBERG, Anders
* 30.1.1862 i Munsala. Gift 1885 med Maria Lovisa Rank. Dimitterad 1885. Lärare i Storsved, Munsala 1885—. † 4.6.1918. [Troligen son till Anders Svedberg.]


SVEDBERG, Anders Arvid

* 11.3.1891 i Munsala. Dimitterad 1914. — Lärare i Rejpelt, Vörå, därefter t.f. lärare i Petersburg. Redaktör 1918 för Österbottens Folkblad. † 24.5.1920.


SVEDBERG, Hugo Harald

* 1.4.1904 i Munsala. Gift med kontorist Helmi Sofia Svedin. Dimitterad 1926. Pedagogieexamen. — Lärare i Storsved, Munsala 1928—46, Vexala, Munsala 1946—47, Helsingfors svenska folkskola 1947—49. — Kommunala uppdrag. Verksam inom olika föreningar. — † 24.6.1949.


SVEDBERG, Johan

* 8.5.1853 i Munsala. Dimitterad 1877. — Lärare i Åbo. — † våren 1882. (?)1925

SVEDBERG, Johannes (John)
* 1.5.1860 i Munsala. Gift 1892 med Maria Julin. Dimitterad 1881. — Lärare i Storsved, Munsala 1881—87, vikarierande lärare i Helsingfors 1882—83. Lärare i Jeppo 1887—95, Pensala, Munsala 1895—1912. Pension 1912. — Föreståndare för Nylands Aktiebanks kontor i Munsala 1912—19, och för Helsingfors Aktiebanks kontor därstädes 1919—26. — Första ordförande i norra lärarkretsen och kvarstod som sådan till 1896. Kommunalstämmoordförande i Jeppo 1888—94. Disponent för Jeppo mejeri 1889—95. — Redaktör för Österbottniska Posten ett år. † 18.1.1931. [Troligen son till Anders Svedberg.]

Faksimil


1947*

SWEINS, Viktor Werner
* 31.7.1887 i Öja. Gift 1) 1912 med lärare Mandi Sand, död 1914, 2) 1917 med Hilma Nordinarie. Dimitterad 1912. Deltagit i pedagogikfortbildningskurser i Vasa och Kristinestad, trädgårdskurs i Jakobstad, bibliotekskurs i Nykarleby samt bokbindarkurs i Nykarleby. Turistresor i eget land. — Lärare i Groop, Övermark 1912—22, Såka, Karleby 1922—47. Pension 1947. Vikarierande lärare vid Kasaböle skola i Sastmola 1909—10. — Ordförande i Karleby hembygdsförening och i Övermark hembygdsutskott. Ledamot av kommunal- och kyrkofullmäktige. Kommunalsekreterare i Övermark. Ordförande i Folkhälsan, Mannerheimförbundet och Fadderortskommittén i Karleby. Medlem i skolnämnden i Karleby m.m. Mmed. från Suomen Huolto.


SVENFORS, Hildur Irene

se Rehn, H. I.


SVENS, Allie Virginia

se Weckman, A. V.


SVENSSON, Annie Hedvig Aie

* 1.1.1896 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1922. Studentexamen. — Vikarierande lärare vid olika skolor i Tenala, Lappträsk, Esbo och årsvikarie i Helsingfors folkskola, för närvarande Svartbäck, Borgå lk. — Verksam inom affärsbranschen.


SYLVIN, Astrid Viola

se Andberg, A. V.


S
ÖDERBACKA, Gottfrid Immanuel
* 4.7.1924 i Terjärv. Gift med lärare Gunnel Westerholm från Korsnäs. Dimitterad 1949. Missionär i Japan till 1956. Resetalare i Svenska lutherska evangeliiföreningens tjänst. Lärare i Skaftung, Sideby 1957—.


S
ÖDERBERG, Johannes
* 22.2.1911 i Kvevlax. Avgått 1931. Ägnat sig åt affärsverksamhet. † 1938.1930

SÖDERGRANN, Johan August
* 23.3.1877 i Närpes. Dimitterad 1902. — Lärare i Tjärlax, Närpes 1902—43. Pension 1943. — Sysslat med jordbruk. Innehaft sin fädernegård, som gått i arv från far till son sedan urminnes tider. — Ledamot i kommunalfullmäktige, anlitad revisor inom kommunsammanslutningar, ordförande i fattigvårdsstyrelsen och lantmannagillet, suttit i olika kommittéer m.m. — Livförsäkringsman. † 20.7.1954.


S
ÖDERHOLM, Gustaf Reinhold
Dimitterad som hospitant 1906. Studentexamen. (Skådespelare?) Närmare uppgifter saknas.


S
ÖDERHOLM, Harald Sanfrid
* 11.7.1906 i Kimito. Besökt seminariet ht. 1924 och en del av vt. 1925, men blev på grund av sjukdom tvungen att avgå. Ägnade sig åt sjömansyrket och omkom genom drunkning 12.5.1927.


S
ÖDERHOLM, Paul
* 27.12.1876 i Åbo. Gift 1906 med Hulda Irene Orre från Tavastehus. Dimitterad 1897. Genomgått reservofficerskurs vid Finska kadettskolan i Fredrikshamn 1899. Har ej tjänstgjort vid folkskola. Militär tjänsteman. Pension som militär. — 3 Mmed. från våra krig. Voimaförbundets med. † 28.11.1957. [Dimissionen den 8 juni 1957.]


S
ÖDERHOLM, Paul Rafael
* 8.4.1885 i Helsingfors. Gift 1914 med Agnes Westerlund. Dimitterad 1907. — Lärare i Illby, Borgå lk, Ebbo, Borgå från 1930. — Ordförande såväl i Illby som Ebbo ungdomsförening. Ledamot av kyrkofullmäktige, ordförande i valnämnden. Sångledare. † 20.12.1944.


S
ÖDERHOLM, Sven Rafael
* 13.12.1915 i Kimito. Gift 1940 med Ethel Karola Troberg. Dimitterad 1937. — Lärare i Ingels, Kyrkslätt 1937—46, Sannäs, Karis 1946—48, Ekenäs från 1948.


S
ÖDERLING, Rolf Hjalmar
* 5.4.1933 i Helsingfors. Gift 1954 med Gun-Britt Sofi Ekblad från Vörå. Dimitterad 1956. Lärare i Solberg, Ingå 1956—.


S
ÖDERLING, Sven Börje
* 13.4.1931 i Korsnäs. Dimitterad 1954. Lärare i Veikars, Korsholm 1954—. (?)


S
ÖDERLUND, Artur Vilhelm
* 2.8.1888 i Kimito. Gift med handarbetslärare Ann-Sofi Fogel. Dimitterad 1912. — Lärare i Taklax, Korsnäs 1912—19, Gottböle, Närpes 1919—21, Gammelby, Kimito 1921—55. Pension. [Skyddskåristfoto.]


S
ÖDERLUND, Brynolf Knut
* 8.8.1929 i Sund. Dimitterad 1953. Lärare i Storby, Eckerö 1954—. (?)


S
ÖDERLUND, Börje Wilhelm
* 29.1.1931 i Hangö. Dimitterad 1952. Studentexamen. Lärare i Gråmarböle, Ingå 1952—54, Evitskog, Kyrkslätt 1954—. (?)


S
ÖDERLUND, Edvard Robert
* 31.1.1927 i Kumlinge. Dimitterad 1948. Pedagogieexamen. — Lärare i Lappo, Brändö, Åland 1948—51, Näfsby, Hammarland 1951—. Sekreterare i skolnämnden 1953—. (54)


S
ÖDERLUND, Einar Valfrid
* 6.4.1892 i Gamlakarleby. Dimitterad 1914. — Tjänstgjort en tid som lärare i Närpes och vid Pargas folkhögskola. — Redaktör för Kaskö Tidning 1918—19. Kanslichef i Vasa skyddskårsdistrikt 1919—23. Chef för Montins bokhandel i Vasa från 1923. — Mmed., Sk. fk. † 30.3.1928.


S
ÖDERLUND, Georg Gustaf
* 13.4.1922 i Saltvik. Dimitterad 1948. — Lärare i Söderby, Lemland 1948—55, Mariehamn 1955—. Pedagogieexamen 1957. (cl). (?)

Faksimil

SÖDERLUND, John Birger Gustav
* 9.6.1906 i Sund, Åland. Gift 1932 med Helga Irene Kihl från Pyttis. Dimitterad 1927. Lärare i Eckerö 1927, Mogenpört, Pyttis 1928—44, Ekenäs 1944—. (KB)


S
ÖDERLUND, Karl Arne
* 3.10.1922 i Hangö. Inskriven i seminariet 1939. Stupade vid Tienhaara på Karelska näset 26.6.1944.


S
ÖDERLUND, Lars Albert Karl
* 27.11.1933 i Hangö. Gift 1954 med Linnea Matilda Portin från Pedersöre. Dimitterad 1956. Lärare i Ingarskila, Ingå 1956—.


S
ÖDERLUND, Karl Axel
* 15.11.1855 i Pojo. Dimitterad 1877. — Lärare i Pernå och senare i Borgå stad. Avsked med pension. † 30.6.1921. (23)1936

SÖDERLUND, Knut Artur
* 5.4.1889 i Sund. Gift med Ellen Maria Damén. Dimitterad 1911. Deltagit i akademiska sommarkurser i Åbo. Resor till England, Danmark och Sverige. — Lärare i Hitis Kyrkoby 1911, Pensala, Munsala 1912—24, Strand, Degerby 1924—44, Ingarskila, Ingå 1944—49, Wohls, Kyrkslätt 1949—56. — Föreståndare för Finlands svenska lantmannabanks kontor i Degerby. Ordförande i kommunalfullmäktige i Munsala. Ordförande i hälsovårdsnämnden, vägnämnden, Folkhälsan, tuberkulosfonden, folkförsörjningsnämnden, och förvaltningsnämnden i Degerby, Nyland samt vårdledare, folkförsörjningsledare, ledamot av skolnämnden m.m. — Sångledare, ungdomsföreningsordförande, redaktionsråd, medarbetare i tidningen Nyland m.m. — Pension 1955. Fr. m.1945

SÖDERLUND, Magnus Gottfrid
* 5.7.1903 i Kumlinge. Gift 1929 med Elvi Elisabet Liljeström. Dimitterad 1927. Pedagogieexamen. Deltagit i flere pedagogikfortbildningskurser, dirigentkurser m.m. Studieresa som stipendiat 1938 till Sverige, Norge och Danmark. Deltagit i Nordiska skolmöten. — Lärare i Virböle, Strömfors 1927—29, Kallbäck, Sibbo 1929—35, Sibbo Kyrkoby från 1935. — Lokalredaktör för tidningarna Borgåbladet och Nyland. Medlem av FSF:s centralstyrelse och verkställande utskott, ordförande 1948. Sekreterare och viceordförande i Sibbo lärarförening 1933—52, ordförande från 1953. Ordförande och sekreterare i många kommunala nämnder och kommittéer. Medlem av kommunalfullmäktige och kyrkofullmäktige. Ordförande i Fria vården, Mannerheimförbundet, krigsfadderutskottet, Fadderortskommittén i Sibbo, Folkhälsan, Nationalhjälpen. Sekreterare och en av grundarna av Sibbo ungdomsförening, Borgå sång- och musikförbund, styrelsen för Svenska folkpartiet m.m. — Mmed. 39—40, PBH. (54)


S
ÖDERLUND, Per-Olof
* 11.11.1920 i Saltvik. Inskriven 1939. Avgått 1943. Vistas i Sverige. (KB)


S
ÖDERMAN, Axel Eliel
* 22.2.1889 i Vårdö. Gift 1919 med lärare Alice Rydman. Dimitterad 1911. — Lärare i Nilsby, Pargas från 1911. — Verksam inom ungdomsrörelsen. † 22.11.1921.


S
ÖDERMAN, John Waldemar
* 23.2.1908 i Pedersöre. Gift med lärare Ruth Wilhelmina Nordberg. Dimitterad 1931. Pedagogieexamen. Officersexamen. Resa till Sydafrika. — Lärare i Kyrkoby, Pedersöre, Hyvinge svenska folkskola, Helsingfors svenska folkskola från 1948. — Arbetat på kontorsmannabanan. — Fr. K. 4.


S
ÖDERMAN, Karl Uno
* 9.3.1893 i Larsmo. Inskriven 1911. † 6.11.1918. (KB)


S
ÖDERMAN, Knut Walter
* 13.1.1901 i Houtskär. Gift med lärare Eva Ringwall. Dimitterad 1930. — Lärare i Keistiö, Iniö 1944—46, Näsby, Houtskär från 1946. — Kamrer i Houtskärs Sparbank.


S
ÖDERMAN, Matias Emil Kristoffer
* 15.3.1884 i Iniö. Inskriven 1902. Avgått 1906. Genomgått kantor-organistskurs i Åbo. Kantor i Nykarleby 1912—18. — Stupade vid Uleåborg 3.2.1918.1938

SÖDERQUIST, Joel Egild
* 30.5.1910 i Närpes. Gift 1938 med Karin Elisabeth Wikström. Dimitterad 1936. Kurs vid Nääs slöjdseminarium i Sverige 1941. Genomgått tre kurser i målning och ytbehandling vid Vasa svenska yrkesskola 1936—37. Deltagit i J.U.F:s (Jordbrukarnas ungdomsförbund) riksstämma i Umeå 1946. — Vikarierande lärare i Vasa och Korsholm, lärare i Näverås, Närpes från 1938. T.f. lärare i Jakobstad 1953—54. Lärare i svenska och slöjd vid Närpes medborgarinstitut från 1946. — Ordförande i Mellersta Närpes ungdomsförening från 1943. Lärarrepresentant i folkskolnämnden i Närpes från 1945. Ordförande och kassör i VII Ungdomsringen. Klubbledare från 1941. Sekreterare i Närpes folkhögskolas elevförbund. Sekreterare och kassör i nykterhetsnämnden. — Hållit tal och föredrag vid ungdomsföreningsfester och möten m.m. (54)


S
ÖDERSTRÖM, Karl Seiding
* 22.1.1908 i Jomala, Åland. Gift med Maj-Gret Sjöblom. Dimitterad som hospitant 1928. Studentexamen. — Lärare i Lovisa svenska folkskola från 1929. — Tillhört stadsfullmäktige, styrelsen för Östra Nylands sång- och musikförbund, Östra Nylands ungdomsförbund, Östra Nylands lärarförening. (54)


S
ÖDERSTRÖM, Selim Sanfrid
* 13.9.1874 i Kimito. Inskriven 1892. † 1.2.1894.


S
ÖDERSTRÖM, Walter Wilhelm
* 1.2.1908 i Kimito. Dimitterad 1930. Dimitterad från Åbo kyrkomusikinstitut 1933. Besökt Konservatoriet i Helsingfors 1935—36. Musikstudent vid Sibelius-Akademin 1948—52 och i München 1955. — Reselärare i Åbolands sång- och musikförbund 1933—34 och 1945—46. Kantor-organist i Västanfjärd 1935—52. T.f. kantor-organist i Jakobstad 1947. T.f. sånglärare vid samlyceet i Jakobstad 1947—48. — Vikarierande lärare Helsingfors 1948—49, Sibbo 1949—54. — T.f. kantor-organist i Pauluskyrkan, Helsingfors 1956—57. (57)

 

(Inf. 2023-02-24.)

T

Faksimil

TAKOLANDER, John Alexander Magnus
* 28.9.1873 i Kyrkslätt. Gift 1897 med Maria, Sofia Mannfolk. — Inskriven 1892, avgått 1896. Lärare i Kyrkoby, Korsnäs 1894—95, Molpe, Korsnäs 1896—99. — Vågmästare vid statsjärnvägarna, Vasa station 1900. Lanthandlare i Korsnäs 1903. Emigrerat till Kanada 1904 och förvärvat kanadensiskt medborgarskap. Sedan länge bosatt i Kakabeka Falls i Ontario. Deltog i första världskriget.


TALLGREN, Karl Viking

* 12.11.1911 i Liljendal. Gift med Agnes Alhedi Sandberg. Dimitterad 1933. — Lärare i Gislom, Pernå 1933—48, Lovisa 1948—.


TALLMARCK (Eriksson), Erik Emil

* 20.10.1864 i Saltvik, Åland. Gift 1897 med Alma Vilhelmina Karlsson. † 1942. Dimitterad 1887. — Lärare i Mörby, Hammarland 1888—89, Emkarby, Finström 1889—95, Haga, Saltvik 1895—1909, Strömma, Saltvik 1909—33. Pension 1933. — Ordförande i kommunalcentralnämnd. Kommunalrevisor i många år. † 25.1.1951.


TALLMARK, Isak Alfred

* 3.11.1908 i Oravais. Dimitterad 1939. Studerat talteknik och välläsning i Helsingfors och Stockholm. Studieresor i Sverige. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola från 1948. — Ordförande i ett antal ungdomsföreningar och andra kulturella sammanslutningar. — Redaktör för Veckospegeln från 1941. Utgivit läroboken Hela klassen med, romanen Vägen ut och novellsamlingen Rök vid horisonten. Skrivit barn- och ungdomspjäser. — Uppträtt i radio som välläsare.


TAMMELIN, Tor Oskar Elias

* 27.8.1911 i Ekenäs. Dimitterad 1933. Pedagogieexamen. Vitsord i nordisk filologi. Prov i finska språket. Studieresor i Sverige. — Lärare i Kervo svenska folkskola 1938—47, Lappvik, Tenala 1947—.


TAST, Axel Osvald

* 30.12.1906 i Nedervetil. Gift med Elsa Slotte. Dimitterad 1933. — Lärare i Snåre, Kronoby 1945—51, Åivo, Karleby 1951—.


TAST, Fredrik Vilhelm

* 17.6.1913 i Nedervetil. Gift med Elsie Sandbacka. Dimitterad 1938. Pedagogieexamen. (a). Resa till Sverige som representant för talkoungdomen. — Lärare i Övre Korplax, Karleby 1938—39, Murick, Nedervetil från 1939. (T: Ordförande i kommunalfullmäktige i Nedervetil 1958—.)


TEGENGREN (f. Blomqvist), Hj
ördis Margareta
* 30.8.1905 i Vörå. Gift med bankdirektör Ingmar Tegengren. Dimitterad som hospitant 1926. Studentexamen. — Lärare i Korsby, Vörå från 1926. [Foto.]


TEIR, Axel Emil

* 17.2.1878 i Sideby. Gift 1922 med lärare Agnes Linnea Grönholm. Dimitterad 1902. — Lärare i Flada, Sideby 1902—04, Skaftung, Sideby 1904—24, Stubbrösl, Oravais från 1924. — Anlitad kommunalman både i Sideby och Oravais. I sistnämnda kommun därtill ordförande i statens skattenämnd, medlem av kyrkofullmäktige och sekreterare i Svenska folkpartiets lokalavdelning — Sekreterare, viceordförande och en tid ordförande i Nykarleby-Vörå lärarkrets. Tillhör FSF:s centralstyrelse. — † 4.1.1941.1923*

TEIR, Frans Viktor
* 2.11.1879 i Sideby. Gift 1906 med Hilja Olivia Hannelius. Dimitterad 1902. Deltagit i feriekurser. — Lärare i Lappfjärds norra högre folkskola, Lappfjärd 1902—17, Lappfjärds folkhögskola 1905—10. Pension 1917. — Bankverksamhet från 1910 till 1946 i Lappfjärd, Kristinestad, Gamlakarleby. — Ledamot av kommunalfullmäktige i Lappfjärd och Gamlakarleby. T.f. folkskoleinspektör i Kristinestad och Gamlakarleby. Medlem i folkskoledirektionen, därav ordförande i Gamlakarleby från 1928. Medlem av folktinget 1919. — Sifferrevisor i Gamlakarleby från 1936.


TEIR, Jarl H
åkan
* 21.9.1912 i Lappfjärd. Gift 1940 med sjuksköterskan Svea Långvik. Dimitterad 1939. Studentexamen. — Lärare i Gamlakarleby svenska folkskola från 1939. — Ordförande i Gamlakarleby stads brandnämnd från 1946.


TENELIUS, Alf Nikolai

* 26.10.1887 i Åbo. Avgått 1907. Genomgått fem klasser i Åbo klassiska lyceum. Anställd som färgmästare hos John Barker, Åbo, Vasa Bomullsmanufaktur A/B från 1919. — † 1.1.1927.


THOD
ÉN, Simon
* 5.7.1868 i Vörå. Dimitterad 1888. — Lärare i Töjby, Korsnäs från 1892 därefter i Vörå. Avsked med pension på grund av sjukdom. † 7.6.1943. (?)


* THORS, Fredrik Frithiof

* 18.7.1877 i Nykarleby. Gift 1902 med lärare Ellen Alina Herler. Dimitterad 1899. Studieresa i Sverige och Danmark 1905. — Lärare i Jungar, Jeppo 1899—1940. Pension 1940. — Föreståndare för Vasa Aktiebanks kontor i Jeppo. Ordförande i kommunalstämman 1907—09, i kommunalfullmäktige 1919—36, i statens skattenämnd 1924—43 och i Jeppo livsmedelsnämnd 1917—20. Ledamot av Jeppo kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Ungdomsföreningsordförande i 15 år. † 6.12.1949.


THORS, Karl Johan

* 12.4.1895 i Oravais. Gift med lärare Anna Emilia Snellman. Dimitterad 1917. — Lärare i Kyrkoby, Oravais 5 år. Föreståndare för Helsingfors Aktiebanks kontor i Oravais 1919—24 och vid samma banks kontor i Vörå från 1924. — CH. fm. XXV. † 14.12.1951.


THORS (
Österlund), Mårten
* 4.4.1862 i Oravais. Gift med lärare Vendla Johanna Holgers. Dimitterad 1884. Gymnastiklärarexamen. Studier i svenska språket. — Lärare i Uleåborg 1884—86, Helsingfors svenska folkskola 1886—1925, föreståndare för skolan Annegatan 30, Helsingfors. Pension 1925. Givit kurser i bokföring. Lärare i Svenska hantverksskolan i Berghäll 16 år. — Lärarkårens representant i Helsingfors stads svenska folkskoldirektion. — Känd läroboksförfattare. Utgivit Räknebok för folkskolan, Geografisk kartbok m.fl. Har som Svenska Litteratursällskapet stipendiat samlat sagor och folktraditioner i svenskbygden. Då representationsreformen genomfördes, reste han genom hela svenska Finland för att instruera valmännen i det nya systemet. — Deltagit i det fria folkbildningsarbetet som föredragare och grundare av bibliotek. † 28.11.1929.


THORS, Olov Fredrik

* 17.11.1904 i Jeppo. Gift med Greta Gref. Dimitterad 1928. Pedagogieexamen. (a). Deltagit i FSF:s fortbildningskurser 1933 och 36. Akademiska fortbildningskurser i Åbo 1945. Nordisk hjälpskolekurs i Sigtuna 1937. — Lärare i Sexsjö, Purmo 1928—29, Jungar, Jeppo, 1931—35, Röukas, Vörå 1935—36 och Vasa stads svenska hjälpskola från 1936. Timlärare i Vasa stads svenska yrkesläroverk. Sekreterare i Vasa lärarkrets 1941—46, ordförande 1947—49. — Ordförande i direktionen för Vasa svenska arbetarinstitut. [Vicekårchef i scouterna.]

Faksimil

TILL, Erik Ingmar
* 18.8.1931 i Sideby. Dimitterad 1955. T.f. lärare i Skaftung, Sideby 1955—56. Lärare i Henriksdal, Sideby 1956—57. (?) (T: Lärare i Uttermossa, Lappfjärd 1957—.)


TJEDER, Ragnar Torleif

* 14.12.1896 i Pyttis. Gift med Ester Valborg Sjernvall [Stjernvall?]. Dimitterad 1919. Kompetens som slöjdlärare vid folkskola med finskt undervisningsspråk. Lärare i Borgå lk. 1920—23, Kotka stad från 1923.


* TONBERG (M
äenpää), Pehr Bjarne
* 1.3.1928 i Nykarleby lk. Gift med Iris Gunhild Nordman från Närpes. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Karlå, Närpes 1952—. (54)


TORSTENSSON, Tor Lennart

* 30.1.1912 i Finström, Åland. Gift 1943 med sjuksköterskan Carin Oldenburg, Sverige. Dimitterad 1935. Deltagit i ungdomsledarkurser m.m. Deltagit i internationellt scoutläger i Sverige. — T.f. lärare i Sviby, Jomala, Degerby, Åland. Lärare i Bertby, Saltvik 1947—50. — Redaktör vid tidningen Åland 1935—44. Ansvarig redaktör för tidskriften Åländsk odling under 2 år. — Styrelsemedlem i olika kulturella föreningar på Åland. — Hedersmedlem i Teaterföreningen i Mariehamn. — Korrespondent i flere tidningar i Finland och Sverige. Skrivit teaterstycken samt publicerat noveller och dikter.


TROBERG, Viktor Emanuel

* 25.8.1885 i Geta. Gift med Margareta Matilda Alén. Dimitterad 1909. Tenterat den teoretiska kursen i jordbruks- och husdjurslära vid Haga tvååriga jordbruksskola. Studerat som stipendiat fortsättningsundervisningen vid folkskolor i Stockholm och Uppsala med kringliggande landsbygd. — Lärare i Kvimo, Oravais 1909—10, Haga, Saltvik 1910—47. Pension 1947. — Föreståndare för Västra Saltviks Andelskassa i 23 år. Ledamot och sekreterare i kommunalfullmäktige samt ordförande i 11 år. Medlem av olika kommunala och kyrkliga nämnder och kommittéer. † 16.5.1948.


TURUNEN, Anders Wilhelm

* ? i Helsingfors. Hospitant 1901. Studentexamen. (?)


T
ÅNG, Anders Hjalmar
* 20.11.1887 i Lappträsk. Gift med lärare Ellen Amalia Kuggas. Dimitterad 1916. Avlagt examen i tyska språket. Studieresa till Sverige och Danmark 1925 och som stipendiat studieresa till Sverige 1947. — Lärare i Harparskog, Tenala från 1921. Pension 1952. — Redaktör vid tidningarna Hangö och Västra Nyland. Ordförande i ungdomsföreningen och Svenska folkpartiets lokalavdelning i Tenala. Ledamot av kommunalfullmäktige, vårdnämnden och folkförsörjningsnämnden. Lett ortens sångkör i 25 år. Skrivit över tusen kåserier under signatur Spanaren. Utgivit antologin Svensk dikt 1945. Skrivit teaterstycken.


T
ÖRNKVIST, Matts Leander
* 21.5.1877 i Nedervetil. Gift 1) med Aina Sofia Sundqvist. 2) med Rosa Emilia Furu. Dimitterad 1899. — Lärare i Merijärvi, Kronoby från 1899. Läsåret 1920—21. T.f. lärare vid Västerby folkskola, Larsmo. † 4.7.1947.


T
ÖRNROOS, Darling Valborg
se Stjernberg, D. V.1947*

TÖRNROOS, Jean
* 6. 8, 1886 i Brändö, Åland. Gift med handarbetslärare Selma Matilda Jansson. Dimitterad 1909. Akademiska sommarkurser i Åbo 1913. Bibliotekskurs i Mariehamn 1925. Sigtuna skolas slöjdkurs 1926. Religionspedagogikkurser i Borgå 1932. — Lärare i Äpplö, Houtskär 2 år, Åminne, Pojo l år, Mariehamn l år, Brändö by, Brändö, Åland 35 år. Pension 1949. — Livförsäkringsagent 25 år. Medlem av Ålands landsting 6 år. Ordförande i valnämnden för riksdagsmannaval 20 år. Kyrkofullmäktige, ordförande i Brändö lantmanna- och fiskargille, ordförande i statens skattenämnd m.m.


T
ÖRNROTH, Karl Edvin
se Ideman, K. E.

(Inf. 2023-02-24.)

U

UDDSTRÖM, Frans Richard
* 4.7.1869 i Kyrkslätt. Gift 1890 med Katrina Forsbacka. Dimitterad 1890. — Lärare i Mariehamn. — Organist och söndagsskollärare. — Emigrerat till Amerika 1900. — † 16.2.1913.


ULLBERG, Runar Rafael

* 4.4.1910 i Sibbo. Dimitterad 1932. — Vikarierande lärare i sin hemkommun men övergått sedan till annan verksamhet. † 17.7.1940.


UPPG
ÅRD, Herbert Emanuel
* 23.12.1927 i Jomala, Inskriven 1950, avgått 20.9.1950. (?)

(Inf. 2023-02-23.)

V W


1882*

WADSTRÖM (Mannfolk), Johan Jakob
* 4.9.1861 i Närpes. Gift med Ida Bränn. † 1938. Dimitterad 1882. — Lärare i Dagsmark, Lappfjärd 1882—1919. Pension 1919. — Bankkontorsföreståndare i Lappfjärd 1919—31. Kommunalstämmoordförande i Lappfjärd 1887—1902. Ordförande i kommunalfullmäktige 1919—20 och 1926—35, och ordförande i förmyndarnämnden 1907—19. — Erhöll titeln ekonomidirektör 1936. † 19.5.1937. [Foto.]


WAHLBECK, Verner Valter Voldemar

* 15.10.1877 i Liljendal. Dimitterad 1900. — Lärare i Pellinge samt slöjdlärare vid dövstumskolan i Borgå från 1907. Pension 1932. (B)


WAHLMAN, Paul Rudolf

* 26.1.1925 i Iniö. Gift 1955 med lärare Inga Maria Westlin från Vörå. Dimitterad 1950. Lärare i Kyrkoby, Purmo 1950—53, Jakobstad 1953—. (54)


VAINIO, Tage Roland

se Werling, T. R.


WALL
ÉN, Lärs-Henrik
* 16.8.1919 i Lappträsk. Gift med skolkökslärare May-Brit Sandberg. Dimitterad 1944. — Lärare i Rilax, Bromarf 1944—46, Fiskars, Pojo från 1946.


WALLENIUS, Emil Ludvig

* 21.10.1875 i Dragsfjärd. Gift 1908 med lärare Enny Danielsbacka. Dimitterad 1897. — Lärare i Hommansby, Liljendal från 1897. — Verksam inom ungdoms-, sång- och gymnastikföreningar. Ledare för nykterhetsföreningen. Ordförande i valnämnden. † 28.6.1928. (?) [Engagerad i flytten av Majniemi.]

Faksimil

WALLIN, Axel Johan Gustaf
* 12.3.1921 i Vörå. Inskriven som extra elev 1948, avgått 19.12.1948. — Forsttekniker. I Sideby skogsvårdsförenings tjänst 1947—48. (?)


WALLIN, Klas Wilhelm

* 7.10.1908 i Helsingfors. Gift 1937 med Birgit Leonora Strandman. Dimitterad som hospitant 1930. Studentexamen 1928. Fil.kand. 1938. — Lärare i Malm slöjdskola 1930—37, Malm fortsättningsskola 1937—45. Folkskoleinspektör i Kajana distrikt 1945—46, i Åbolands distrikt 1947—48, inspektör inom Handels och industriministeriet 1948—52. Folkskoleinspektör i Borgå stad 1949—50. Skolråd 1952—. Tjänstgjort som inspektör för de skolor, som i Sverige inrättades för den från norra Finland förflyttade befolkningens barn under tiden 27.3.45—23.8.45. R FVR l, K NSOO.


WARG, Jakob

se Schultz, J.


WARRO, Jakob Joachim

* 20.3.1886 i Sibbo. Gift med Beda Amanda Degerman. Avgått 1906. † 26.3.1940. (KB)


WASSHOLM, Runar Wilhelm

* 24.11.1903 i Degerby, Nyland. Gift med Signe Agnes Sommardahl. Dimitterad 1925. Genomgått sex klass vid Svenska lyceet i Helsingfors. Företagit en resa genom Sverige och Norge sommaren 1930. — Lärare i Ekerö, Pojo 1931—49, Helsingfors folkskola från 1949. — Ordförande i valnämnden för Pojo kommunala röstningsområde, ledamot av vårdnämnden i Pojo kommun 1937—45, talkochef 1940—44.


WAXLAX, Karl

se Granholm, K.


WECKMAN (f. Svens), Allie Virginia

* 15.4.1903 i Närpes. Gift med lärare Karl Johan Weckman. Dimitterad som hospitant 1925. Studentexamen. — Lärare i Bäckliden, Närpes 1925—30, lärare i sång och handarbete vid Tessjö folkskola i Strömfors 1930—50. Föreståndare och lärare i kyrkoby, Pyttis 1950—. (57)


WECKMAN, Charles August Knut

* 3.12.1875. Dimitterad som hospitant 1902. — Praktikant vid Statsjärnvägarna 1894, andra bokhållare 1897, förrådskontrollör 1920, tjänstgjort som t.f. distriktskamrerare. — Första tenor i Muntra Musikanter. (B)


WECKMAN, Karl Johan

* 6.11.1901 i Pernå. Gift med lärare Allie Virginia Svens. Dimitterad som hospitant 1925. Studentexamen. — Lärare i Tessjö, Strömfors från 1925. Ordförande i Östra Nylands lärarförening1939—45.


WECKMAN, Nestor Walfrid

* 29.12.1863 i Sastmola. Gift 1887 med Maria Ottiliana Ahlqvist. — Dimitterad 1885. Lärare i Forssa 1885—1925. † 19.2.1944 i Åbo. (Ej införd i matrikeln.) (KB)


WECKSTR
ÖM, Hugo Bernhard
* 21.4.1879 i Esbo. Gift 1920 med lärare Ida Matilda Nordström. Dimitterad 1902. Pedagogikkurser i Ekenäs seminarium, Åbo Akademi, i Lovisa samt deltagit i mindre kurser i anslutning till skolmöten och dylikt samt i de kurser, som i seklets början anordnades av Svenska folkskolans vänner. — Studieresor i Sverige, Norge, Danmark och England. — Lärare i Illby, Borgå lk. 4 år, Köklax, Esbo 10 år samt Fiskars, Pojo 1917—46. Pension 1946. — Bibliotekarie. Valnämndsordförande.


WECKSTR
ÖM, Karl Arne
* 27.2.1926 i Kristinestad. Gift 1953 med Emma Damares Margareta Gottleben från Vasa. Dimitterad 1951. Lärare i Svarvar, Pörtom 1952—. (?)


WECKSTR
ÖM, Karl Emil
* 2.6.1881 i Esbo. Gift med Hilda Cecilia Nissinen. Avgått 1902. — Jordbrukare i Esbo från 1923. Tillhört Bemböle folkskolas direktion. Verksam inom ungdomsrörelsen samt skyddskåren. † 17.3.1941. (B)1940

WEDENBERG, Gunnar Gottfrid
* 27.10.1894 i Dragsfjärd. Gift 1921 med Verna Nyman. Dimitterad 1918. — Vikarierande lärare vid Kristinestads svenska folkskola 1918—19, lärare vid Närvilä, sedan Chydenius folkskola, Gamlakarleby 1919—46, Gamlakarleby svenska folkskola från 1946. Deltagit i kurser och föreläsningar. Studieresor i Sverige. Bokförare vid Hagströms läderfabrik 1919—20. Startare, huvudaktionär och verkställande direktör för Gamlakarleby stensliperi. Tjänsteman i drätselkontoret 1940. Tillhört Gamlakarleby stadsfullmäktige, ordförande i Karleby skattedistrikt, styrelsemedlem i Karlebynejdens handelslag. Tillhört Gamlakarleby manskör. † 10.3.1947.


WEGAR, Johannes Wilhelm

* 4.1.1896 i Pörtom. Gift med lärare Signe Johanna Sandberg. Dimitterad 1926. Deltagit i religionspedagogikkurser i Nykarleby 1929, i juniorledarkurs i Skellefteå 1941, kristligt lärarmöte i Östersund 1942. Föredragsresa i Norrbotten 1947. — Lärare i Åvist, Purmo 1926—52, Skrattnäs, Närpes 1952—. Lutherska evangeliiföreningens predikant sedan 1920, ordförande i Evangeliska ungas i norra Österbotten krets från 1925. Ordförande för Evangeliska unga i Purmo från 1926, medlem av Evangeliska föreningens huvudstyrelse samt Evangeliska föreningens juniorsekreterare från 1943.


WEIKAR, Jakob Edvard
* 6.11.1871 i Korsholm. Gift 1896 med L.M. Malmberg. Dimitterad 1894. — Lärare i Vexala, Munsala 1894—96, Singsby, Korsholm 1897—1934. Pension 1934. Verksam kommunalman. † 16.1.1936.


WEISSMAN, Viktor

* 10.9.1866 i Pyttis. Dimitterad 1889. — Lärare i Helsingfors svenska folkskola. † 22.12.1920.


WENDELL, Uno Johannes

* 29.9.1860 i Helsingfors. Dimitterad 1885. — Lärare i Gammal Svenskby ett år, Helsingfors 1886—1928. † 2.9.1935.1941

WENMAN, Karl August
—29.12.1906 i Närpes. Gift med Aili Carlson. Dimitterad 1928. Pedagogieexamen. (cl). Studieresor i Sverige och Danmark. — Vikarierande lärare i Åva, Brändö, Åland 1928—29, lärare i Pockar, Lappträsk 1929—30, Vasa hjälpskola 1930—31, Vasa svenska folkskola 1931—44. Föreståndare för Vasa svenska allmänna yrkesskola 1936—44. Rektor för Vasa stads svenska yrkesläroverk från 1944. Rektor för Österbottens svenska centralyrkesskola 1955—. Föreståndare för Vasa skolträdgårdar 1934—46. Ordförande inom Vasa-kretsen av FSF 1935—36 och 1943—46. Sekreterare i samma förening 1932—35. — R FLO 1956.

Faksimil

WENNSTRÖM, Erik Gunnar
* 9.4.1933 i Vårdö. Dimitterad 1956. Lärare i Frebbenby, Hammarland 1956—.


WENNSTR
ÖM, Johan Bernhard
* 14.6.1922 i Kumlinge. Gift med handarbetslärare Ingrid Maj-Lis Söderlund. Dimitterad 1949. Pedagogieexamen. — Lärare i Centralskolan i Finström från 1949, Ålands folkhögskola från 1955. Studerat folkskola i Sverige, främst arbetat i klass 7. Vikarierande i folkhögskola. — Medlem av Ålands ungdomsförbunds styrelse. (54)


WERLING (Vainio), Tage Roland

* 22.12.1932 i Helsingfors. Dimitterad 1956. Studentexamen. Lärare i Mankans, Esbo 1956—. (T: Gift 1957 med Ruth Johanna Lindell från Nykarleby. — Lärare i Gräsa, Esbo 1956—.)


WEST, Carl Lennart

* 25.9.1919 i Munsala. Dimitterad 1948. Pedagogieexamen. (cl). Genomgått Österbotten svenska lantbrukssällskaps ambulerande lantmanna- och fiskarskola 1935. Deltagit i Nykarleby seminaristers konsertresa till Sverige 1948. Lärare i Iskmo, Korsholm 1948—.


WEST, Matts Leander

* 23.8.1902 i Oravais. Dimitterad 1931. — Lärare i Jackarby, Borgå 1931—50, Karvat, Oravais 1950—. Innehaft egen plantskola. Sekreterare i Borgåkretsen av FSF i 14 år. Ordförande i ungdoms- och nykterhetsföreningen. Studieledare. Försäkringsman. (T: Lärare i Brännars, Oravais 1957—.)


WESTBERG, Erik Edvard

* 6.4.1877 i Maxmo. Gift 1917 med Verna Lindström. Dimitterad 1902. Akademiska sommarkurser 1915. Genomgått slöjd- och lekledarkurs vid Nääs seminarium i Sverige. — Lärare i Vasa svenska folkskola från 1902. Lärare i Vasa yrkesskola. — Sekreterare i Föreningen Brage. Stadsfullmäktige 1934—36. † 29.1.1942.


WESTBERG, Frans Oskar

* 5.8.1870 i Vörå. Gift 1906 med Hilja Helena Zimmerman. Dimitterad 1891. Pedagogieexamen. Deltagit i akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1911—12 och i Åbo 1915. Resor i de nordiska länderna. — Lärare i Kovjoki, Nykarleby 1891, Brändö, Vasa från 1892, föreståndare för samma skola från 1905. I tio år föreståndare och lärare i Arbetets Vänners i Vasa aftonskola. Lärare i Vasa handelsbiträdesskola från 1909. † 16.6.1928.


WESTBERG, Fredrik Vilhelm

* 15.3.1875 i Vörå. Gift 1916 med Elsa Lindroos. Dimitterad 1898. — Lärare i Malax 1898—1901, Dragnäsbäck, Korsholm från 1901. En av initiativtagarna till Vasa-Brage, startat Dragnäsbäck ungdomsförening och en tid dess ordförande. Undervisat vid Gustavsro trädgårdsskola, vid Arbetets Vänners och Svenska arbetarföreningens aftonkurser samt en tid vid Vasa länsfängelse. † 14.6.1927.


WESTBERG, Johannes Valfrid

* 5.9.1910 i Korsnäs. Gift med Alice Söderback. Dimitterad 1934. Studerat vid Hermods och Svenska brevinstitutet i Finland. — Lärare i Långåminne, Malax till 1948, därefter Töjby, Korsnäs. Ordförande i studie- och läsecirkel, i Långåminne distrikts biblioteksstyrelse samt i Malax tuberkuloskommitté. Klubbledare samt tidigare ledare för folkförsörjningsnämnden.


WESTER, Allan

* 20.10.1918 i Replot. Gift med Eva Gunborg Moliis. Avgått 1939. Besökt Tekniska skolan i Vasa.


VESTER, Erik Henrik

* 20.4.1866 i Närpes. Gift med Katarina Gros. Avgått 1884. Inträdde i Vasa 3-dje skarpskyttebataljon 1888, underofficer 1889. Yngre poliskonstapel i Närpes kronolänsmansdistrikt. Flerfaldiga gånger tillförordnad kronolänsman i Närpes och Kaskö länsmansdistrikt. Polischef i Kaskö 1913. — Ordförande i inkomst- och förmögenhetsskattenämnden. Vägnämndsordförande och -kassör. Lokalchef för Närpes skyddskår. Diverse minnesmedaljer och andra utmärkelsetecken. † 20.3.1942.


WESTER, Karl Johan

* 9.7.1860 i Närpes. Gift 1885 med Maria Julina Bruun. Dimitterad 1881. — Lärare i Malax 1881—82, Pjelax, Närpes 1882—1916. Pension 1916. Därefter t.f. lärare i Tjärlax, Yttermark och Norrnäs, Närpes samt Lappfjärd och Kristinestads lk. † 24.10.1938. (23)


WESTERBACK, Johannes

* 12.12.1888 i Närpes. Gift 1) med Hulda Olivia Kamb, 2) med lärare Sigrid Ingeborg Törnqvist. Dimitterad 1917. Deltagit i pedagogikkurser i Vasa, Kristinestad och Åbo. Vistats i USA 1910—14. — Lärare i Bjurbäck, Korsnäs från 1917. Ordförande i Korsnäs lantbruksklubb, i Taklax lantmannagille och i Svenska folkpartiets lokalavdelning i Korsnäs. Revisor i Korsnäs handelslag, Sparbank samt kommunalrevisor. † 14.11.1949.


WESTERBACK, Karl Valfrid

* 24.7.1904 i Närpes. Gift med Tea Åkerman. Dimitterad 1931. — Vikarierande lärare i Harrström och Helenelund i Korsnäs samt i Långvik, Närpes 1939—40. Predikant inom missionsförbundet 4 ½ år. Lantbrukare i Övermark. † 30.12.1943. (KB)


WESTERBACK, Paul Viktor

se Jossfolk, P. V.1947

WESTERBERG, Anders Arvid
* 23.10.1898 i Munsala. Gift med Alma Frilund. Dimitterad 1923. Pedagogieexamen. Deltagit i fortbildningskurser för folkskollärare i nykterhets-, religionspedagogik och studieledarkurser. Deltagit och medverkat vid nordiskt fredsmöte. — Lärare i Kerklax, Maxmo 1924—43, Monäs, Munsala från 1943. Andra lärare 1948—49 vid Evangeliska folkhögskolan i Hangö. Konsulent i Svenska Österbottens ungdomsförbund 1926—27. Ledare för Maxmo lantbruksklubb i 3 år. Ordförande i olika nämnder i Munsala. Ordförande i Munsala fredsförening, i Samfundet Finland-Sovjetunionens Munsala avdelning, i Munsala lantbruksklubb, sekreterare i Nykarleby-Vörå lärarkrets, barnvårdsinspektör i Munsala. Medlem av redaktionen för Fredsposten. Ordförande i Evangeliska lärareförbundet från 1951. Viceordförande i Evangeliska ungas krets i norra Österbotten från 1952. — Skrivit kåserier, jordbruks- och andra artiklar i Vasabladet, korrespondent till Hufvudstadsbladet och Österbottniska Posten. Kåserier och artiklar i Fredsposten. Skrivit en prisbelönt broschyr om skogsvård. Hållit föredrag i de flesta städer och byar i svenska Österbotten. (54)


VESTERBERG, Anton

* 4.6.1897 i Rikull, Estland. Dimitterad 1925. Folkskollärardiplom i Estland 1931. Svensk folkskollärarexamen i Uppsala 1946. — Lärare i Höbring, Estland 1925—43, Utö folkskola, Sverige från 1946. Ledamot av föreningen Svenska odlingens vänners styrelse i Estland, ordförande i föreningen Svenska odlingens vänner bland utlandssvenskar i Sverige. — Flyttade 1943 till Sverige och är nu svensk medborgare och verksam vid svensk folkskola.

Faksimil

VESTERBERG, Anton Fredric
* 18.7.1888 i Kyrkslätt. Dimitterad 1912. — Lärare i Friggesby, Kyrkslätt. Tjänstgjorde en kortare tid som t.f. folkskoleinspektör, men övergick sedan till försäkringsverksamhet. † 5.7.1944.


WESTERBERG, Edvard Rafael

* 23.9.1907 i Munsala. Gift 1932 med Elsa Rankén. Dimitterad 1929. Studerat per korrespondens musikteori, tyska språket, bokföring och radioteknik. Deltagit i dirigentkurs. — Lärare i Jussila privata folkskola, Munsala 1931—43, Pensala, Munsala från 1943. — Ledare för sångkör och lantbruksklubb. Ordförande i Pensala ungdomsförening och lantmannagille. Kommunal yrkesinspektör. Tillhört ett flertal nämnder och kommittéer.


WESTERBERG, Gustav Gunnar

* 15.7.1905 i Munsala. Gift med Helmi Sofia Nyström. Dimitterad 1928. Rest som kurir till Östkarelen under vårt senaste krig. — Lärare i Nars, Purmo 1929—47, Lappfors, Esse från 1947. — Ledamot av kommunalfullmäktige i Purmo 1936—47. Ordförande och sekreterare i taxeringsnämnden. Under två år ordförande i arbetskraftsnämnden. Odlingschef 1940—45.


WESTERBERG, Karl-Erik

* 18.5.1933 i Munsala. Gift 1955 med farmaceuten Aino Kaupinmäki från Härmä. Dimitterad 1954. Studentexamen. Lärare i Tuckor, Vörå 1954—. (54)1954

WESTERBERG, Stig Göran
* 5.12.1930 i Purmo. Gift med Ethel Ingegerd Lindgren från Oravais. Dimitterad 1954. Lärare i Svartså, Borgå lk. 1954—. (54)


WESTERHOLM, Karl Sigurd

* 23.11.1893 i Hangö. Dimitterad som hospitant 1925. Studentexamen 1913. Utbildad forstmästare. — Vikarierande lärare vid olika läroanstalter, bl.a. i Ekenäs och Åbo. Lärare i Attu, Pargas från 1927. Ordförande i ungdomsföreningen och sångledare. Viceordförande i Pargas lärarförening från 1953. — Lagt upp en betydande entomologisk samling. (B)


WESTERHOLM, Karl Uno Alexander

* 3.6.1877. Dimitterad som hospitant 1902. Studerat simundervisning i England, Sverige och Tyskland. — Medverkat vid stiftandet av Svenska Finlands idrottsförbund och Finlands gymnastik- och idrottsförbund. Ledamot av Olympiska kommittén och statens idrottsnämnd. Ledamot av Helsingfors simsällskap och vicepresident för Simförbundet från 1915. Startade och redaktör för Idrottsbladet 1903—27. Utgivit handbok i simning och livräddning. Redigerade idrottsavdelningen i Hufvudstadsbladet under många år. Medlem i skoldirektioner samt i styrelser för olika sammanslutningar. † 12.4.1932. R FVR, SvVO . (B)


WESTERHOLM, Sten-Olof

* 1.12.1930 i Borgå. Inskriven 1948. Avgått 1952. T.f. lärare i Haapajärvi, Kyrkslätt 1953—54, Särklax, Pernå 1954—55, Dickursby, Helsinge 1955 — 56, Mogenpört, Pyttis 1956—57.


WESTERLUND, Frans Julius

* 27.7.1875 i Geta. Gift 1911 med Hulda Maria Mattsson. Dimitterad 1899. Vikarierande lärare i Nykarleby, Sastmola, Korpo. Lärare i Geta 1903—31.Betrodd kommunalman, föreståndare för poststationen och apotekslådan. Redare. † 27.6.1931. (KB)


WESTERLUND, Hans Gustav

* 9.3.1930 i Seinäjoki. Gift med banktjänsteman Karin Inga-Lill Ahlström. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare Köklax, Esbo 1952—. (52)


WESTERLUND (f. Andersson), Inga Johanna

* 27.1.1887 i Terjärv. Gift med fil.mag. Axel Nikolai Westerlund. Dimitterad som hospitant 1908. Studentexamen 1907. — Tjänstgjort vid tullkammaren i Jakobstad som renskriverska och kassör 1909—14.


* WESTERLUND, Jakob

* 25.10.1850 i Nykarleby. Gift 1874 med Kristina Eriksdotter. Avgått 1874. Besökt Korsholms jordbruksskola och hantverksskolan i Vasa. Kommunalnämndsordförande i Jeppo samt ambulerande barnalärare och poliskonstapel. Föreståndare för Jeppo och Nykarleby brandstodsbolag. — Kunnig i lantmäteri och flitigt anlitad vid skiftesförrättningar. † 8.3.1914. (B)1931

WESTERLUND, Jakob Villiam
* 13.11.1875 i Pedersöre. Gift med Hanna Kassnäs. Dimitterad 1897. Lärare i Sundby, Pedersöre 1897—1908, Kyrkoby, Pedersöre 1908—37. Pension 1937. — Verksam inom olika kulturföreningar. Kommunalman. Varit ordförande i Norra Österbotten lärarkrets, medlem i FSF:s centralstyrelse och i lärarrådet. Under långa tider innehaft kyrkliga, kommunala och interkommunala förtroendeuppdrag, såsom kyrkokassör, kommunalnämndsordförande, kommunalsekreterare och kassör. Elektor vid presidentval. Medlem av Finlands svenska folkting. — Ekonomieråd. Kommunalförbundets hederstecken. [Dimissionen den 8 juni 1957. Engagerad i flytten av Majniemi.]


WESTERLUND, Johan Villiam

* 3.9.1899 i Kyrkslätt. Dimitterad 1923. Lärare i Friggesby, Kyrkslätt till 1944, efter evakueringen i Ebbo, Borgå lk. 1945—54 och Helsingfors svenska folkskola 1947—48, Skåldö, Ekenäs lk. 1954—. — Verksam inom ungdomsrörelsen. Ordförande i skattenämnden. Ordförande för Järsö gymnastik och idrottsförening. Vaktchef under kriget.


WESTERLUND, Karl

* 29.11.1861 i Oravais Dimitterad 1884. — Efter att ha varit lärare vid flere skolor emigrerade till Missiones, Argentina. (23 och KB)


WESTERLUND (Eriksson), Oscar

* 3.2.1893 i Lemland. Avgått 1915. — Jordbrukare på sin fädernegård i Lemland.


WESTERLUND (f. Strandberg), Tora Linnea

* 28.1.1905 i Vasa. Gift med direktör Gustaf Hugo Westerlund. Dimitterad som hospitant 1925. Studentexamen. Bedrivit musikstudier. — Vikarierande lärare i Vexala, Munsala 1925—26, Södra Vallgrund 1926—28, Bofjärden, Petalax 1928—29. Ordinarie lärare i Jungsund, Korsholm 1929—35, Vasa svenska 1953—. — Ordförande i Korsholms Lotta Svärd från 1931.

Faksimil


1941

WESTERLUND, Viktor Wilhelm
* 28.2.1891 i Sjundeå. Gift 1921 med lärare Ura Lovisa Charlotta Bergman. Dimitterad 1913. Akademiska sommarkurser i Åbo 1915 och 1916, akademiska fortsättningskurser för folkskollärare i Helsingfors ht. 1919. Avlagt fortsättningsexamen för folkskollärare 1917 med vitsord i pedagogik (cl), finsk och skandinavisk historia (a), nationalekonomi (a) samt tyska språket. — Lärare i Fredriksberg, Sjundeå 1913—23, Haga köpings svenska folkskola 1923—43, Helsingfors svenska folkskola från 1945. Slöjdlärare vid Svenska lyceet i Helsingfors från 1942. — Medlem av kyrkorådet i Hoplaks församling från 1928. Tillhör olika nämnder och sammanslutningar i Haga köping. Sekreterare i Svenska folkpartiet i Haga 1924—31 samt inom Haga Frivilliga brandkår. Inspektör i livbolaget Verdandi 1944—45. Verksam inom ungdomsrörelsen. — Utgivit Sjundeå under det röda upproret, anteckningar från krigsåret 1918, samt Historik över skolförhållandena i Sjundeå från 1735 till 1922. — Mmed. med r. o. s., Mmed. 39—40, Sk. fmed. — Pension 1956.1927

WESTIN (Johansson), Johannes Edvin
* 29.10.1904 i Michigan, USA. Gift med Elna Alina Flink. Dimitterad 1927. — Lärare Sexsjö, Purmo 1927—46, Bärs, Jeppo 1946—57, Centralskolan i Jeppo 1957—. — Medverkat i kulturella och ekonomiska sammanslutningar.


WESTSTR
ÖM, Martin (Mårten)
* 2.10.1863 i Vörå. Gift 1892 med Anna Ahlstrand. Dimitterad 1884. — Lärare i Tölby, Korsholm 1884—86. — Av religiösa skäl tvungen överge sin lärarverksamhet, verkade han som predikant inom Baptistsamfundet i Finland och innehaft olika förtroendeuppdrag inom sagda förbund. † 1919.


VIALA, Konstantin

se Willner, K.


* WICHMANN, Gerda Emilia

* 24.2.1889 i Nykarleby. Dimitterad som hospitant 1911. Studentexamen. Fil.kand. 1915, promoverad mag. 1919. Auskulterat vid Svenska normallyceet i Helsingfors. Studerat vid Oxford universitet 4 månader och i Tyskland 2 månader för språkstudier. — Vikarierande lärare vid seminariets övningsskola i Nykarleby 1915, Lägre svenska folkskolan i Helsingfors 1911—12, Svenska flicklyceet, Helsingfors 1919 i engelska, Svenska flickskolan i Helsingfors 1923—30.— Korrespondent vid Aktiebanken för utrikeshandel, Helsingfors 1919—23, vid Finlands Automobilklubb 1921—24. Ledare för Svenska kvinnoförbundets samtliga kurser i engelska 1929—32. † 28, 3.1949. [Dotter till V.K.E Wichmann.]


WICKHOLM, Holger Vilhelm

* 2.8.1917 i Borgå. Gift med Sigrid Alice Segervall. Dimitterad 1939. Fem klasser lyceum. — Lärare i Borgå stads svenska folkskola från 1944, föreståndare från 1945. Ordförande i Borgå stads ungdomsnämnd från 1946. Viceordförande i Borgå lärarförening


WICKSTR
ÖM, Otto Fridolf
* 30.1.1885 i Borgå lk. Gift med lärare Gunvor Ingeborg Grönqvist. Dimitterad 1910. Studieresa till Sverige 1931. — Lärare i Uttermossa, Lappfjärd 1910—11, Kråkö, Borgå lk. från 1911. — Innehar flere kommunalförtroendeuppdrag. Ordförande i Borgå-Sibbo allmänna jaktvårdsförening. Körledare sedan 1911. — Musikförbundets förtjänsttecken i guld för 40-årig verksamhet, FSLK fm. 40, Jägarförbundets fm. 20. — Pension 1952.


VIDBERG (Adams), Anders Alfred

* 2.11.1902 i Munsala. Gift 1949 med lärare Elna Ingeborg Svedberg. Dimitterad 1925. — Lärare i Munsala Kyrkoby 1926—39, Pörtom Kyrkoby 1940—50, Storsved, Munsala 1950—. — Verksam inom ungdoms-, nykterhets- och idrottsarbetet. Föreståndare för Nykarleby Sparbanks filial i Munsala till 1939. (54) [Skyddskåristfoto.]1941

VIDBERG, Gustaf Verner
* 30.6.1909 i Munsala. Gift 1940 med sjuksköterskan Svea Rakel Maria Wiik. Dimitterad 1932. — Deltagit i fyra av Finlands svenska sång- och musikförbund arrangerade dirigentkurser, samt i S.F.I:s fortbildningskurser för fysisk fostran för folkskollärare i Vierumäki 1939. — Konsertresa till Nordiska sångfesten i Stockholm 1935. Lärare i Lappvik, Tenala 1932—40, Bennäs, Lövö, Pedersöre 1940—50, Gamlakarleby 1950—. — Föreståndare för Bennäs filial av Jakobstads Sparbank, från 1945. Styrelseledamot av idrottsföreningen Pedersöre-Pojkarna (P.P.), Pedersörebygdens sång- och musikförbund, Lovö jaktvårdsförening, Pedersöre F.B.K. och Bennäs El.-andelslag. Av Suomen urheiluliitto godkänd II klass domare.


VIDBERG, Karl Gunnar

* 18.11.1915 i Munsala. Gift 1944 med Helmi Värnå. Dimitterad 1938. Pedagogieexamen. (a). Reservofficersexamen 1940. — Lärare i Lappfors, Esse 1938—47, Kållby, Pedersöre 1947—55, Jakobstad 1955—. — Ungdomsföreningsledare. Ordförande i Esse Idrottsklubb 1945—46, sekreterare i II Ungdomsringen 1946 och idrottsföreningen Pedersöre-Pojkarna från 1947. — Militärgrad: Löjtnant. Fr. K. 4 med sv., Fr. K. 4 m. sv. o. el., Fr. K. 3 m. sv.


WIDD, M
årten
se Widén, M.


VIDE (Jakobsson), Anders Vilhelm

* 15.1.1881 i Munsala. Gift med Ida Holmberg. Dimitterad 1903. Studerat kooperativa företag i Sverige, Danmark, Holland, Belgien och Frankrike. — Lärare i Komossa, Oravais 4 år, Hirvlax, Munsala 35 år. — Ordförande i kommunalfullmäktige och i Munsala Handelslags styrelse samt i Österbottens svenska handelslags distriktsstyrelse. Medlem av Centrallagets för handelslagen i Finland förvaltningsråd samt av livbolaget Pohjas förvaltningsråd. † 22.10.1932.

Faksimil

WIDE (Hermansson), Emil Edvin
* 22.2.1896 i Kimito. Gift med Axelina Kristina Andersson. Dimitterad 1918. Studieresa till USA 1927 och 29, vardera gången sex månader. — Lärare vid Stockholms folkskola från 1924. Överlärare i Abrahamsbergs folkskola, Stockholm från 1946. — Studieledare för arbetslösa i Stockholm 1934—35. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige från 1938 samt av Stockholms stadskollegium från 1944. Därutöver ledamot av ett stort antal nämnder och sammanslutningar i Stockholms stad. — Innehar ett stort antal idrottsliga utmärkelsetecken.


VIDE, Ragnar Vilhelm

* 7.10.1908 i Munsala. Gift med Tyyne Maria Nurminen. Avgått 1926. Genomgått Industriskolan i Vasa. Studieresor i Sverige och Danmark. Anställd vid CHP:s trikotfabrik i Helsingfors från 1931.


WIDELL, Erik

* 13.10.1890 i Vörå. Gift med Ellen Johanna Blomström. Dimitterad 1913. Deltagit i välläsnings- och nykterhetskurs i Vasa 1913, trädgårdskurs i Nykarleby 1914, fysik- och slöjdkurs i Nykarleby 1931, religionspedagogik- och mentalhygieniska kurser i Vasa, föreläsningskurs i Gamlakarleby 1945. — Lärare i Malax Kyrkoby 1913—18, Paxal, Malax 1918—21, Tölby-Vikby, Korsholm från 1921. Pension 1954. — T.f. kantor-organist i Solf 1921—24, Körledare. Försäkringsman.


WID
ÉN (Widd), Mårten
* 13.2.1855 i Vörå. Dimitterad 1878. — Lärare i Pörtom, senare i Kaskö. † 14.9.1889. (23)


WIDENIUS, Karl Hjalmar

* 18.12.1877 i Helsingfors. Gift 1905 med Ingrid Ingeborg Bergh. Dimitterad som hospitant 1902. Järnvägstjänsteman i Helsingfors. † 28.5.1945. (KB)1935

WIDESKOG, Karl Engelbrekt
* 27.11.1880 i Terjärv. Dimitterad 1904. — Genomrest vårt land i alla riktningar. Deltagit i ett stort antal fortbildningskurser. — Lärare i Hästbacka, Terjärv i 36 år. Pension 1944. — Sk. Fmed., Mmed. 39—40. (T: Hette på klass I och II Vidjeskog, Karl Engelbert.)


WIDJESKOG, Reid John Immanuel

* 5.2.1935 i Terjärv. Inskriven 1953, avgått 17.12.1954. (?)


VIHERKOSKI, V
äinö Vilhelm
se Järner, V. V.


WIHLMAN, Christian Ivar

* 4.8.1858 i Borgå. Dimitterad 1884. Genomgått kurs i träslöjd i Köpenhamn, kurs i papparbete och metallslöjd i Leipzig. Studerat trädgårdsanläggning i Tyskland och Österrike. — Lärare i Helsingfors 1884—85, lärare i slöjd vid Vasa folkskola 1885—86, lärare i slöjd vid Helsingfors folkskola sedan sistnämnda år. Pension 1925. Utgivit Modellritning för skolslöjd, 3 h. † 18.6.1933.


VIHLMAN, Melker Verner

* 5.7.1876 i Borgå. Inskriven 1894. Avgått 1895. — Maskinist och docksmästare vid Nobelbolagets skeppsdocka i Astrakan 1900—20. † under upproret 1920 i Astrakan.


WIIK, Per Filip Alexander

* 11.5.1915 i Nedervetil. Gift med Catharina Ericsson. Avgått på grund av sjukdom 1936. — Företagit ett flertal resor till de skandinaviska länderna. Ett års studieresa i USA för att studera amerikanska metoder för framställning av tegel. Verkställande direktör för Raudas-Tiili och O.Y. tegelbruk. Medlem i styrelsen för Finlands Tegelindustriförbund. Direktionsmedlem i ett torvförädlingsaktiebolag.


WIJKMAN, Hugo Verner

se Hvitsjö, H. V.1947

WIIK, Karl Harald
* 27.7.1910 i Kvevlax. Gift 1939 med Elin Serafina Antill. Dimitterad 1932. Pedagogieexamen. (l). Akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1936—37. Studieresa till Sverige 1941, Sverige och Norge 1945, Danmark 1949. — Lärare i Havras, Malax från 1939. Österbottnisk programchef i Rundradion 1956—. — Sekreterare i Svenska Österbottens ungdomsförbund 1939—49 sedermera ordförande t.o.m. 1956. Medlem av folkhögskolan Breidablicks direktion från 1946. Olika kommunaluppdrag i Malax, bl.a. sekreterare i folkskolnämnden, ordförande i biblioteksstyrelsen samt ordförande i direktionen för Malax samskola. — Redaktör för ungdomsbilagan Svenskbygdens ungdom i Hufvudstadsbladets riksupplaga. Skrivit Föreningsboken.


WIIK, Leander Sanfrid

* 29.11.1892 i Pedersöre. Gift med sjuksköterskan Alina Holmlund. Dimitterad 1924. Besökt Ateneums ritskola och deltagit i olika fortbildningskurser. Bedrivit konststudier i Sverige. — Lärare i Replot Kyrkoby från 1925. — Kyrklig uppbyggelseverksamhet, bl.a. inom Evangeliska ungas förbund. Ordförande i Replot förmyndarnämnd samt arbetsnämnd under någon tid. Utsedd att representera församlingen och politiska sammanslutningar vid olika tillfällen.1914

* WIK, Henrik
* 4.8.1872 i Nykarleby lk. Gift med Kristina Lovisa Sundsten. Dimitterad 1894. Avlagt klockar-organistexamen vid Nykarleby seminarium. Studieresa till Sverige 1909. Auskulterat vid Svenska normallyceum. — Lärare i Munsala Kyrkoby 1894—1917. Vikarierande lärare i Österhankmo, Kvevlax 1920—21. Pension 1927. Organist i Munsala församling 1894—1920. Tjänstgjort vid Breidablicks och Mellersta Österbottens folkhögskolas kurser i Munsala. T.f. lärare vid Nykarleby seminariums övningsskola 1919—20. Vikarierande lärare vid Nykarleby samskola. Ordinarie lärare vid Kotka svenska samskola 1921—35. — Föreståndare för Lantmannabankens kontor i Nykarleby 1915—20. Kamrerare för Sparbanken i Kotka. Tillhör grundarna av Munsala sångförening, Munsala ungdomsförening, Österbottens norra lärarkrets och Nykarleby samskola. Mmed. † 23.8.1949.

Faksimil

WIK, Johannes (John)
* 14.1.1866 i Kvevlax. Gift 1890 med Sofia Lundberg. Dimitterad 1889. — Lärare i Oxkangar, Oravais från 1898. Olika kommunaluppdrag. Tidningskorrespondent. † 4.9.1926.


* WIK, Sven Valdemar

* 17.10.1904 i Nykarleby lk. Gift 1940 med hemslöjdskonsulent Elin Nyman. Dimitterad 1932. Kurs i träslöjd vid Nääs slöjdseminarium 1950. — Lärare i Purmo Kyrkoby 1937—41, Nordanå, Purmo 1941—46, Jakobstad svenska folkskola från 1946. (54)1940

WIKBERG, Hilding Eliel
* 16.1.1906 i Närpes. Gift 1940 med farmaceut Eva Maria Weikar. Dimitterad 1930. Deltagit i FSF:s fortbildningskurser för folkskollärare. Studieresor till Sverige, Danmark, Norge. — Lärare i Singsby, Korsholm från 1932. Tillfälligt undervisat vid Närpes folkhögskola 1931. Ordförande i V Ungdomsringen från 1945. Sekreterare i Korsholms vårdnämnd, ordförande i socialnämnden och ordförande i folkskolnämnden. Ordförande i Folkhälsans lokalavdelning 1953, ordförande i Röda Kors-avdelningen 1951. (54)


WIKBERG, Lars Johannes

* 9.6.1908 i Ekenäs. Gift 1942 med Svea Gustafsson från Mariehamn, frånskild 1947. Dimitterad 1935. — Lärare i teckning, kalligrafi och gymnastik vid Nykarleby samskola 1936—38, Nykarleby seminarium i teckning, kalligrafi och slöjd kortare perioder läsåren 1937 och 38 och Ekenäs samskola i teckning och kalligrafi 1938—39. Vikarierande lärare i Broby, Snappertuna och Lappvik, Tenala och Ekenäs. Arbetat inom affärsbranschen. Sedan 1952 slöjdkonsulent vid Lantbruksklubbutskottet av Lantbrukssällskapens förbund.


WIKL
ÉN, Johan
* 31.12.1871 i Vörå. Gift med lärare Betty Reis. Dimitterad 1895. — Lärare i Voitby, Korsholm 1895—97, Spjutsund, Sibbo 1897—98, Pörtom 1898—1919. — Intresserad och mångbetrodd kommunalman. Föreståndare för Lantmannabankens kontor i Pörtom. † 17.10.1919. (23)


WIKLUND, Anna Lovisa

se Melart, A. L.1923*

WIKLUND, Erik Johan
* 31. 8, 1875 i Munsala. Gift 1904 med lärare Nanna Katharina Jakobsson. Dimitterad 1903. Pedagogieexamen. Examen i musikhistoria och -teori vid universitet. — Lärare i Pickala, Sjundeå 1903—04, Gamlakarleby stad 1904—20, lärare i sång och musik vid Vasa småskolseminarium från 1919. — Ansvarig redaktör för tidningen Österbottningen i Gamlakarleby 1906—13. Resor i Finland och Skandinavien. † 9.5.1930.


WIKLUND, Gustaf

* 25.10.1851 i Purmo. Gift 1885 med Johanna Lillqvist. Dimitterad 1877. — Lärare i Pedersöre 1877—1909. — Kyrkvärd i 40 år. Klockare-organist i Pedersöre i 6 år. — Kommunala förtroendeuppdrag. Pension 1909. † 14.11.1930.


VIKLUND, Hugo Adrian

* 14.9.1899 i Purmo. Avgått 1919. Sedan 1923 jordbrukare i Nykarleby lk. † 10.10.1956.


* WIKLUND, Verner Johannes

* 8.12.1896 i Nykarleby lk. Dimitterad 1919. Lärare i Socklot, Nykarleby lk. ht. 1919; Nykarleby seminariums övningsskola vt.1920, Koskeby, Vörå 1920—27. Verkmästare vid Nykarleby seminarium 1926—. — Praktiserat vid Metvikens verkstad, Vasa sommaren 1927. — Mmed. med sv. och r.; Fr. med. 1.


WIKMAN, Anders Wilhelm

* 30.12.1859 i Munsala. Dimitterad 1881. — Lärare i Härkmeri, Lappfjärd 1881—. † 28.1.1884. (KB)


WIKMAN, Fredrik

* 7.11.1857 i Kronoby. Gift 1884 med Edla Karolina Cederqvist. Dimitterad 1879. Examen i gymnastik och finska. — Lärare i Viborg, i Björneborg svenska folkskola 33 år. Lärare i gymnastik vid Finska lyceet i Björneborg 1883—86. Kommunala förtroendeuppdrag. Pension 1912. † 30.6.1932. (23)


VIKMAN, Hjalmar Adolf

* 22.5. 1926 i Vörå. Gift 1956 med lärare Astrid Fredrika Jern. Dimitterad 1951. Lärare i Jackarby, Borgå 1951—53, Vörå folkhögskola 1953—55. Studentexamen 1956. (56)1945

WIKMAN (Simons), Matts
* 7.4.1864 i Vörå. Gift 1) med Selma Löfgren, 2) med handarbetslärare Fredrika Teresia Sundqvist. Dimitterad 1885. — Lärare i Jeppo 1885—86, Malax 1886—87, Hangelby, Sibbo från 1887 (dess första lärare) till 1926. Pension 1925. — Startat Hangelby ungdomsförening, den första i Nyland, 1889. Föreståndare för Hangelby postanstalt. Representerat ortens lärarkår i kommunalfullmäktige. Verksam inom söndagsskolan. Korrespondent till flere tidningar. Mmed. 02—04. † 18.11.1950.


WIKMAN, Ragnar

* 26.8.1895 i Sibbo. Gift 1918 med lärare Ingrid Johansson. Dimitterad 1917. Lärare i Sävträsk, Liljendal 1917—20, Embom, Liljendal från 1920. — Dirigerat sångkörer och stråkorkester † 24.6.1933.


WIKSTEDT, Karl Fridolf

Dimitterad som hospitant 1896. Närmare uppgifter saknas. † 6.6.1945.


WIKSTR
ÖM, August Erhard
* 27.6.1895 i Dragsfjärd. Gift 1916 med Edit Rank. Dimitterad 1917. — Lärare i Bäckby, Esse från 1919.


WIKSTR
ÖM, Berndt Gunnar
* 7.5.1885 i Karuna. — Dimitterad 1908. Sånglärarexamen 1917. Pedagogieexamen. Fortsättningsexamen 1923 för folkskollärare 1917. Disp. från fil.kand. 1918. Praktiskt prov vid Ekenäs seminarium 1919. — Studieresor i Tyskland (Nürnberg, Leipzig, Dresden, München) och Sverige. — Lärare i sång m.m. i Realläroverket i Jakobstad 1908—14. Sånglärare i Helsingfors folkskola 1914—19. Sånglärare i Nya svenska läroverket i Helsingfors 1916—18. Lektor vid Nykarleby seminarium 1919—30.— Dirigent för flere körer i Jakobstad, Helsingfors och Nykarleby. — † 8.2.1930.

Faksimil

VIKSTRÖM, Edvin
* 5.9.1905 i Esse. Gift med Hilma Elisabet Lindström. Dimitterad 1929. — Vikarierande lärare i Norrby, Kronoby 1930—31, ordinarie lärare i Hovsala, Kronoby från 1931. Medlem av kyrkorådet, kyrkofullmäktige, kommunalfullmäktige och vårdnämnden. Ordförande i kolonisationsnämnden i Kronoby. Ordförande 1951—55 i Svenska Österbottens norra folkskollärarförening. Styrelsemedlem i Finlands svenska folkskollärarförbund från 1954. Viceordförande i Kristliga lärareförbundet från 1938. Ordförande för Österbottens norra krets av kristliga lärarförbundet 1940—51. (54)


WIKSTR
ÖM, Johan Emil
* 24.8.1874 i Ekenäs. Gift 1905 med Emmy Porthman. Dimitterad 1901. — Lärare i Attu, Pargas från 1901. † 20.10.1926.


VIKSTR
ÖM, Sven Erik
* 9.5.1926 i Larsmo. Dimitterad 1954. Genomgått Kvevlax slöjdskola. Lärare i Gammelby, Kimito 1954 — 56, Grev, Larsmo 1956 —. Ordförande i Larsmo nykterhetsförening.


WIL
ÉN, Runar Vilhelm
* 15.9.1917 i Eckerö, Åland. Inskriven 1938. Avgått 1939. (?)


WILLNER (Viala), Konstantin

* 24.7.1878 i Pyttis. Dimitterad 1900. † 18.6.1919.


WILSON, Karl Ingmar

* 9.3.1917 i Närpes. Gift 1943 med Dora Julie Marianne Berglund från Ekenäs. Inskriven 1939. Avgått 1945. T.f. lärare i Blaxnäs, Kosnäs 1954 — 58. (?) (KB)


WILSON (f. Masalin), Olga Lovisa

* 25.8.1901 i Petalax. Gift 1947 med jordbrukaren Karl August Wilson. Dimitterad som hospitant 1923 med dispens. Deltagit i ett stort antal fortbildningskurser. — Lärare i Rönnholm, Pörtom från 1923.


VINBERG, August Isidor

* 14.12.1867 i Jakobstad. Gift 1898 med Ida Lovisa Holmström. Dimitterad 1888. — Lärare i Nedervetil. Affärsman i Jakobstad. † 18.3.1943. (KB)


WINBERG, Viktor

* 8.5.1876 i Pörtom. Gift 1902 med A. Blomström. Dimitterad 1901. — Lärare i Asplund, Kronoby 1901—05, Övermark Kyrkoby från 1905. — T.f. organist i Övermark församling 1906—08. Föreståndare för Övermark andelshandel 1906—08. Ungdomsföreningsordförande, körledare, verksam inom politiken och ekonomiska sammanslutningar. Föreståndare för Helsingfors Aktiebanks kontor i Övermark. Utgivit Övningsexempel till geometrien 1903. Berättelser ur världs- och kulturhistoria för folkskolan. † 16.6.1942. (23)


WINELL, Alfred Napoleon

* 28.10.1862 i Gamlakarleby. Gift 1889 med Kathinka Hansen. Dimitterad 1883. — Lärare i Terjärv 1883—86, Hindersby, Kyrkslätt från 1886. Lärare vid söndags- och aftonkurser. Ledare för ungdoms-, nykterhets- och sångföreningar. Gymnastikledare. T.f. klockare-organist i Kyrkslätt under ett antal år. — Under 15 år utgivit Kyrkslätt kungörelser. Intresserad kommunalman. Verksam inom skyddskåren. — Medlem av teosofiska samfundet under många år. Utgivit Blad ur min framtids religion och Karta över Kyrkslätt socken. Studieresor i Sverige och Tyskland. † 7.11.1933. (23)


VINK
VI ST, Anders Johan
* 16.11.1873 i Tusby. Inskriven 1891. Avgått 1891. Arrendator i Klemetskog, Tusby. † 23.9.1921. (KB)


WINQVIST, Alfred Lennart

* 18.5.1921 i Esbo. Gift med Mildred Sofia Nylund. — Dimitterad 1947. Pedagogieexamen. Studentexamen 1954. Bedrivit studier vid universitet. — Lärare i Finnå, Esbo från 1947. Ordförande i Mellersta Nylands lärarförening1953—. — Utgivit Skriv och stava rätt (med K.V. Lundqvist). Ämneslärare i biologi och geografi 1957—58 i Mariekällskolan, Södertälje. (55)


WINQVIST, Karl Gunnar

* 15.12.1884 i Vichtis. Inskriven 1903. Avgått 1907. † 1.3.1930. Närmare uppgifter saknas. (KB)


WISTBACKA, Arne Alexius

* 14.9.1901 i Terjärv. Gift med lärare Rakel Pasén. Dimitterad 1924. — Lärare i Djupsjöbacka, Terjärv. Andra lärare vid Evangeliska folkhögskolan 1926—27. Resetalare inom Svenska lutherska evangeliiföreningen och Föreningen evangeliska unga. Stupade 8.11.1941.


WISTBACKA, Arne Nils-Gustav

* 7.1.1934 i Terjärv. Dimitterad 1955. Lärare i gymnastik, slöjd m.m. vid Tammerfors svenska samskola 1955—56. (?) (T: Lärare i Oitbacka, Kyrkslätt 1957—.)


1941

WISTBACKA, Artur Johannes
* 7.8.1921 i Terjärv. Gift 1949 med barnskötaren Ellen Anita Höglund från Karleby. Dimitterad 1951. Lärare i Bennäs-Lövö, Pedersöre 1951—52, Heimbacka, Pedersöre 1952—. — Bibliotekarie vid Bennäs distriktsbibliotek 1951—52, Ledamot av biblioteksnämnden i Pedersöre 1951—52 och från 1954. Viceordförande i nykterhetsnämnden i Pedersöre från 1954. Ordförande i styrelsen för Kållby distriktsbibliotek. (54)


VISTBACKA, Einar Johannes

* 16.4.1900 i Terjärv. Gift med lärare Sylvia Hedlund. Dimitterad 1924. Pedagogieexamen. (a). Deltagit i pedagogikfortbildningskurser.
— Lärare i Småbönders, Terjärv 1924—26, Kolam, Terjärv 1926—47, Kvevlax Kyrkoby från 1947. Ordförande i Terjärv nykterhetsförening. Medlem av kyrkoråd och kommunalfullmäktige i Terjärv. FSN:s hedersmärke.


WISTBACKA, Olav Fredrik

* 17.7.1924 i Terjärv. Gift med skolkökslärare Rakel Helena Wistbacka. Dimitterad 1949. Pedagogieexamen. — Lärare i Näs, Larsmo 1949—54, Jakobstad 1954—. (54)


W
ÄRNÅ, Hilma
se Fjärdstrand, H.

(Inf. 2023-02-23.)

Å

Faksimil

ÅBERG, Arvid
* 8.1.1898 i Petalax. Gift med Elna Granlund. Dimitterad 1927. Deltagit i pedagogikfortbildningskurser. — Lärare i Långmossa, Malax från 1927. [Foto.]1938

ÅBERG, Einar Vilhem Thorvald
* 26.9.1906 i Kyrkslätt. Gift med sjuksköterskan Naemi Appelberg. Dimitterad 1932. — Lärare i Mataskär, Esbo från 1932. — Tillhör kommunalfullmäktige och kyrkofullmäktige. Ordförande eller ledamot av flere styrelser och nämnder, av kommunal och kulturell natur. Lokalchef för Esbo marinskyddskår till upplösningen. (54)


Å
BERG, Jonas
* 10.12.1853 i Oravais. Avgått 1874. — Handlande i Vasa. Delägare i C. J. Hartmans järnhandel, en lång tid tillhört firmans ledning. En av grundarna av Handelsaktiebanken Hansa i Vasa. I många år ledamot av stadens drätselkammare. † 16.6.1925. (B)1946

ÅBERG, Nils-Erik
* 9.10.1916 i Nagu. Dimitterad 1939. Pedagogieexamen. (l). Universitetsvitsord: praktisk filosofi (l), Finlands historia (cl), allmän historia (a), dogmatik och etik (a). Övningsskollärarkompetens. Språkprov i svenska och finska. Kompetens för folkskoleinspektörstjänst. Avlagt praktiskt prov för övningsskollärartjänst. — Lärare i Haapajärvi, Kyrkslätt 1939—41, Porkala, Kyrkslätt 1941—44, Borgå 1946—47, Åbo 1947—56, överlärare i Nykarleby seminariums övningsskola 1957—. T.f. lärare i Nykarleby seminariums övningsskola 1945—46. Viceordförande och ordförande (1956) i Åbo svenska folkskollärarförening.Å
BONDE, Johan Ivar
* 12.9.1895 i Övermark. Gift 1922 med Ester Elisabet Nylund. Dimitterad 1921. — Lärare i Nyby, Petalax 1921—22, Bergö 1922—23. — Postföreståndare i Bergö samt klockare-organist i samma förs. † 7.3.1931. (KB)1956


Å
BONDE, Johannes
* 12.6.1902 i Närpes. Gift 1989 med Ingeborg Maria Helena Granlund från Nykarleby. — Dimitterad 1923. Pedagogieexamen. (l). Universitetsvitsord: filosofi (l), finländsk och skandinavisk historia (cl), nordisk filologi (a), sociologi (a), etik och dogmatik (a). Kompetens för övningsskollärartjänst 1934. Praktiskt lärarprov vid Ekenäs seminarium 1934 för övningsskollärartjänst, 1945 för överlärartjänst. — Studieresor i Skandinavien och eget land med statsstipendium. — Lärare i Yttermark, Närpes 1923—24; Näverås, Närpes 1924—34; övningsskollärare vid Nykarleby seminarium 1935—50. Folkskoleinspektör i Pedersöre distrikt 1950—och i Jakobstad 1954—. — Verksam i kultur, ungdomsrörelsen, sång- och musikförbund. Redaktör Österbottniska Posten 2 år. Medlem av redaktionskommittén för Tff, medlem av styrelsen för FSF. Ordförande i Österbottens norra lärarkrets 2 år. Stadsfullmäktige i Nykarleby 8 år, därav 4 år ordförande Medlem av stadsstyrelsen i Nykarleby. —Fr. med. 2., Mmed., Mmed 39—40 med svenska och som R FLO 1.


Å
DAHL (Hästö), Agner Alvar
—16.4.1906 i USA, Telluride, Colorado. Gift med Sally Lea Sofia Kotkamaa. Dimitterad 1929. Idkat språkstudier per korrespondens. — Lärare i Kotka, Karleby 1933.—. Affärsman. Verksam inom Folkhälsan och Fria vården i Karleby.


1949

ÅGREN, Otto Elmer
* 4.1.1921 i Korsnäs. Gift 1952 med banktjänsteman Lisbeth Margareta Jungar från Jeppo. Dimitterad 1953. Lärare i Åvist, Purmo 1953—. (54)


Å
FORS (Piirainen), Ernst
* 25. 4, 1882 i Terjärv. Dimitterad 1904. — Lärare Mossala, Houtskär. Avgick och rest till USA. Återvänt, handlande i Terjärv. † 16.1.1955. (KB)


Å
HLÉN (Abrahamsson), Birger Abraham
* 14.5.1913 i Korpo. Dimitterad 1945. Genomgått Villa Billnäs trädgårdsskola 1932—33. Pedagogieexamen. (a). Kurs i svenska språket. — Lärare i Träskby, Esbo 1946. En kortare tid vikarierande lärare vid Nykarleby seminariums övningsskola. † 26.1.1948.


Å
HLSTRÖM, Axel Leonard
* 12.2.1891 i Helsingfors. Dimitterad 1915. — Vikarierande lärare i Vreta, Kimito 1915—16, i Helsingfors 1916—17. Redigerat Arbetarbladet. Riksdagsman. † 25.10.1934.


Å
KERBERG, Jean Charlie
* 27.1.1887 i Houtskär. Gift med Naene Sofia Mårtensson. Dimitterad 1909. Pedagogieexamen. Deltagit i akademiska fortbildningskurser. Besökt skolmöte i Köpenhamn. — Lärare i Vargskär, Föglö, Äpplö och Saverkeit, Houtskär. Pension 1947. Ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkoråd, kyrkvärd, kommunalkassör, ordförande i Svenska folkpartiets lokalstyrelse. Livförsäkringsagent. Medarbetare under många år i Åbo Underrättelser och Hufvudstadsbladet, Fiskeritidskrift och Fiskarbladet. En tid ordförande i Skärgårdskretsen av FSF. † 8.4.1951.1937

ÅKERBLOM, Kristian Vilhelm
* 9.3.1877 i Vörå. Gift 1901 med lärare Sofia Alexandra Skog. Dimitterad 1900. Deltagit i akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1907 och ht. 1911. Har flere gånger vistats i Sverige för arkivforskningar särskilt vid Riksarkivet i Stockholm. Under tiden 1907—47 nästan årligen forskat i Finlands riksarkiv i Helsingfors. Under sagda tid idkat arkivforskning i Stockholm, Helsingfors, Vasa och Åbo under sammanlagt 2063 dagar rörande Österbottens historia. Därtill forskat i flere kyrko- och kommunalarkiv samt bykistor. — Lärare i Vallgrund, Replot 1900—1904, Kvevlax Kyrkoby 1904—37. Pension 1937. — Riksdagsman 1917, 1919—29 och 1930—33. Ordförande i Österbotten mellersta lärarkrets 1907—23 och 1927—37. Ordförande i Österbottens svenska hemslöjdsförening från 1913 och medlem av styrelsen för Finska hemslöjdsdelegationen 1919—40. Ett stort antal kommunala förtroendeuppdrag inom Kvevlax kommun. Tillhör centralstyrelsen för FSF 1932—40; dess hedersledamot från 1950. — Svenskösterbottniska samfundets medalj i brons. Finlands svenska landskommuners hederstecken i silver. Gratifikationer från Svenskösterbottniska samfundet, Svenska folkskolans vänner, och Föreningen Svenska österbottningar i Helsingfors. — Medlem av Svenska litteratursällskapet i Helsingfors och Uppsala, Genealogiska samfundet i Finland, Österbotten fiskarförbund m.fl. sammanslutningar. Publicerat: Folkskolans sångbok 1907, 254 sidor, Hembygdsgeografi för folkskola 1914, 82 sidor, Mustasaari—Korsholms sockens historia 183 sidor, Österbottens svenska hemslöjdsförening, tioårsberättelse 1913—23, samt för tiden 1923—33, Johannes Klockars biografi 1935, 271 sidor, Solv kyrka och församling 1937, 59 sidor, Lappfjärd sockens historia I 1938, 374 sidor, Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938, Korsholms historia I 1941, 779 sidor, Vassor bys historia 1943, 254 sidor, Övermarks historia 1947, 575 sidor. — Har dessutom skrivit ett stort antal uppsatser i tidningar och tidskrifter, mest av hembygdshistoriskt innehåll. — Skolråds namn och värdighet 1946. Fil.dr h.c. vid Åbo Akademi. R FVR 1954. † 19.3.1954.

Faksimil

ÅKERBLOM, Ruth Alexandra
se Melin, R. A.1950

ÅKERGÅRD, Åke Harald
* 29.4.1925 i Pörtom. Gift 1951 med Berit Dahlstedt från Pörtom. Dimitterad 1952. Lärare i Bodbacka, Övermark 1952—55, Åmossa, Petalax 1955—. (54)


Å
KERLUND, Gustaf Adolf
* 11.8.1862 i Kronoby. Inskriven 1881. † 12.7.1884. (?)


Å
KERLUND, Mathias (Matts)
* 5.2.1854 i Kronoby. Dimitterad 1877. — Lärare i Lovisa 1877—1901. † 30.12.1906.1939

ÅKERMARK, Wilhelm Magnus
* 18.11.1912 i Purmo. Gift 1942 med Birgit Liljekvist. Dimitterad 1934. Studentexamen 1939. Pedagogieexamen. (cl). Inskriven vid Åbo Akademis kemisktekniska fakultet 1939. Diplomingenjörsexamen 1949. — Vikarierande samt t.f. lärare i Purmo och Pedersöre 1934—41. Timlärare vid Åbo svenska klassiska lyceum samt vid Svenska trädgårdsskolan i Åbo 1945—46. Anställd vid Jeppo fabriker Ab. (T: Lärare i folkhögskola i Norrbotten, Sverige 1957—.)


Å
KERSTEN, Johannes Arvid
* 30.11.1924 i Korsnäs. Gift 1948 med handarbetslärare Helmi Amanda Östring från Korsnäs. Dimitterad 1956. Lärare i Korsbäck, Korsnäs 1956—.1953

ÅNÄS, Nils Gösta
* 27.7.1929 i Närpes. Dimitterad 1953. Lärare i Könick, Bromarf 1953—54, Tölby-Vikby, Korsholm 1954—. (53)


Å
VIST, Karl Johan
se Nordman, K. J.

(Inf. 2023-02-27.)

Ö

ÖBERG, Henrik Hjalmar
* 1.6.1883 i Brändö, Åland. Avgått 1908. Östersjöskepparkompetens. † 29.3.1936. (B)


Ö
GÅRD, Wilhelm
* 8.4.1877 i Pyttis. Gift 1) med Anna Alina Hermans, 2) med Aina Rauha Sacklén. Avgått 1899. Ägnat sig åt lantbruk. Kommunaluppdrag i Pyttis och Viborgs lk. Medlem i styrelsen för Maalaisten Säästöpankki i Viborg. Tillhör kommunalnämnden och kommunalfullmäktige i Vichtis. Medlem av direktionen för Vihdin Kansanopisto m.fl. förtroendeuppdrag.


Ö
HMAN, Sven Torolf
* 22.2.1931 i Närpes. Dimitterad 1954. Lärare i Grev, Larsmo 1954—. (54)


Ö
HRNER, Frans Henrik Bruno
se Nordling, F. H. B.1943

ÖRNDAL (Rabb), Karl
* 12.7.1880 i Kvevlax. Gift med Lempi Maria Häggblom. Dimitterad 1902. Vistades i Amerika 1903—04. — Lärare i Kaitsor, Vörå 1902—44. — Ordförande för Vörå norra lantmannagille. Ledamot av skolnämnden i Vörå. † 15.3.1944.

Faksimil

* ÖRNDAL, Jarl
* 27.2.1905 i Nykarleby. Gift 1932 med Elsa Thors. Dimitterad 1928. Pedagogieexamen. Reservofficersexamen 1929. Resa till Estland och Polen 1934. — Lärare i Bennäs, Pedersöre 1932—40. Kommunal brandchef och ordförande i Folkhälsan i Pedersöre. Gymnastikledare i Pedersöre-Pojkarna. Stupade 13.2.1940.


Ö
STERBACKA, Alfred Werner
* 20.8.1899 i Terjärv. Dimitterad 1926. — Lärare i Småbönders, Terjärv. Ungdoms- och idrottsledare. Ledare för Evangeliska ungas sångkör. Stupade 5.3.1940.


Ö
STERBACKA, Matts Ruben
* 5.4.1907 i Terjärv. Dimitterad 1934. Kvevlax slöjdskola och Nääs slöjdseminarium i Sverige. — Lärare i Påras, Kronoby, Bergö och Pirlax, Närpes. Lärare vid Terjärv slöjdskola. T.f. klockare-organist i Bergö. Stupade 8.8.1944.1947

ÖSTERBERG, Axel Alexander
* 23.10.1889 i Kimito. Gift med lärare Lenny Maria Packalén. Dimitterad 1911. — Lärare i Tjuda, Kimito 1911—50. — Verkställande direktör i Kimito brandförsäkringsförening. Tillhör kommunalfullmäktige från 1919; ordförande sedan 1934. Ordförande i folkskolnämnden i Kimito. Ordförande i Kimitoöns lärarkrets 1930—45. Ledare för Kimito ungdomsförenings sångkör 1919—40. K FVR — Pension 1950. † 15.7.1955.


Ö
STERBERG, Harald Gabriel
* 22.11.1897 i Kimito. Gift 1928 med med.lic. Toini Margit Hildén. Dimitterad 1921. Pedagogieexamen. Officersexamen 1922. — Vikarierande lärare i Pargasmalm från 1921; lärare i Helsingfors svenska från 1923. Gymnastiklärare i Pargas samskola. Medlem av Finlands svenska scoutförbund och redaktör för Scoutposten. Lärarkårens representant i Helsingfors folkskoledirektion. Stupade 31.10.1941.


Ö
STERBLOM, Frans Vilhelm
* 16.9.1870 i Kimito. Dimitterad 1891. — Lärare i Vestlax, Kimito. Utgivit två samlingar dikter. † 29.6.1907.1947*

ÖSTERBLOM, Sigvald Göran
* 15.10.1904 i Kimito. Gift med lärare Ruth Sundman. Dimitterad 1932. — Lärare i Västra Nylands yrkesskola, Karis samt föreståndare dess elevhem. Vikarierande lärare i Köningstedt, Helsinge, Helsingfors svenska folkskola och Karis-Billnäs samskola, Karis. Lärare i Vesterby, Pyttis 1949—. Ungdomsledare för K.F.U.M, Helsingfors samt föreståndare för dess sommarkoloni. Ungdomsinstruktör för General Mannerheims barnskyddsförbund, Helsingfors, Brändö och Haga lokalavdelning. Ordförande i folkskolans elevförbund Fylgia, Helsingfors. Ordförande för barn och ungdomsföreningen Vårbris, Helsingfors. Scoutledare samt ledare för gymnastikförening S.F.U.K, Helsingfors. [Kårchef för Nykarleby Spejargossar.]


Ö
STERGÅRD, Karl Gustav
* 6.9.1906 i Vasa. Gift 1947 med kontorist Greta Cecilia Florström. Dimitterad 1928. Genomgått reservofficerskurs 1929. Betyg från Nääs seminarium, Sverige 1936. Deltagit i musikpedagogik- och dirigentkurser. Resa till Sverige och Danmark 1928. — T.f. lärare vid Vasa stads folkskola 1938—39. Modellsnickare vid Maskin och Bro, Helsingfors. Slöjdlärare i Helsingfors svenska folkskola 1951—. — Militärgrad: Löjtnants. FR. K. 4.


Ö
STERGÅRD, Seriks Otto Viking
* 9.5.1893 i Nagu. Gift 1919 med Rachel Öström. Dimitterad 1917. — Lärare i Pargasmalm 1917—21. — Kanslichef vid Pargas skyddskår 1919—21, instruktionschef 1921. Avled genom olyckshändelse 20.8.1921.1948

ÖSTERHOLM, Harry Lennart
* 30.4.1932 i Jakobstad. Gift 1955 med hjälpsköterskan Doris Maria Nygård från Jakobstad. Dimitterad 1956. Lärare i Jakobstad 1956—.1956

ÖSTERHOLM, Thor Rudolf
* 1.7.1929 i Korsnäs. Dimitterad 1948. Pedagogieexamen. (l). Sommarkurs vid Åbo Akademi 1952. — Lärare i Korsbäck, Lappfjärd 1948—49, Bergö 1949—. — Kantor-organist i Bergö från 1949. Kommunalfullmäktigeordförande från 1951. Styrelsemedlem i Bergö andelshandel från 1949 och Bergö el-andelslag från 1951. Ordförande i Bergö nykterhets och ungdomsförening 1958—54. (55) (T: Gift 1948 med Iris Matilda Gullström från Korsnäs.)1936

ÖSTERLUND, Enok Valentin
* 10.2.1900 i Terjärv. Gift med Karin Björklund. Dimitterad 1926. Pedagogieexamen. (cl). Deltagit i religionspedagogiska kurser samt i kurs för fysikslöjd. Studieresa till Sverige 1932. — Lärare i Asplund, Kronoby 1926—43, Villa, Karleby från 1943. Pension 1953. — Ordförande i nykterhetsnämnden, Karlebynejdens allmänna jaktvårdsförening samt ledamot av ett flertal nämnder och styrelser. Sekreterare i kommunalfullmäktige. — Finlands svenska nykterhetsförbunds fm., Stortalkoföreningens fm. m.fl. † 20.11.1954.

Faksimil

ÖSTERLUND, Karl Evert
* 16.3.1867 i Kumlinge. Gift 1) med Rosa Charlotta Nyman från Nykarleby, 2) med Emma Kristina Karlsson från Finström. Dimitterad 1888. — Lärare i Kumlinge by, Kumlinge 2 år, Stålsby, Finström 10 år. † 22.2.1900.


Ö
STERLUND, Mårten
se Thors, M.


Ö
STERLUND, Runar Volmar
* 17.8.1908 i Ekenäs lk. Gift 1941 med Margareta Nyman. Dimitterad 1931. Pedagogieexamen. (cl), nordisk filologi (a) och sociologi (a). Deltagit i akademiska fortsättningskurser i Helsingfors ht. 1936. Deltagit i Nordiska skolmötet i Stockholm 1935. Lärare i Siggböle, Borgå lk. 1931—42, Prästgårdsbacken, Borgå från 1943. — Viceordförande i skolnämnden i Borgå lk. Medlem av kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Ordförande i Borgå domkyrkokör från 1946. Ordförande i Borgå lärarförening. Ordförande i FSF 1954—. Ordförande i idrotts- och nykterhetsnämnden i Borgå lk. Innehaft därutöver många förtroendeuppdrag inom kommunen. Fr. m. l och 2.


Ö
STERMAN, Ernst Olof
* 12.7.1909 i Lovisa. Gift med Meri Gunhild Holmström. Avgick på grund av sjukdom 1928. Utdimitterad från Kyrkomusikinstitutet i Helsingfors 1935. — Kantor-organist i Dragsfjärd från 1945.


Ö
STERMAN, Otto Ferdinand
* 3. 4, 1871 i Ekenäs. Gift med lärare Anna Adolfina Hägert. Dimitterad 1898. — Lärare i Mickelspiltom, Liljendal 1898—1901, Lovisa stad 1901—29. Pension 1929. En tid föreståndare för Lovisa hantverksskola. † 6.10.1944. [Engagerad i flytten av Majniemi.]


Ö
STMAN, Hilma
se Fjärdstrand, H.1946

ÖSTMAN, Karl Gösta
* 14.9.1921 i Vörå. Gift 1948 med Berit Nyberg från Liljendal. Dimitterad 1952. Pedagogieexamen. Lärare i Kappelby, Lappträsk 1953—. — Med Finlands svenska sång- och musikförbunds representationskör till Oslo 1954. Lappträsk svenska församlings kyrkoråd från 1954. Ordförande i ungdomsföreningen. Medlem av nykterhetsnämnden från 1954. — Timlärare1952—53 vid Lovisa svenska samlyceum i aritmetik, geografi, naturlära. (54)


Ö
STMAN, Rolf Anders
* 3.2.1929 i Karhula. Dimitterad 1953. Lärare i Svartbäck, Pyttis 1953—55, Lojo svenska 1955—. (54)


Ö
STRAND (Abrahamsson), Henrik Walter Isidor
* 19.3.1879 i Houtskär. Inskriven 1898. † 20.5.1903 på klass V. Begravd i Nykarleby. (KB)1945

ÖSTRÖM (Isaksson), Axel Irenéus
* 15.12.1885 i Nagu. Gift 1932 med Karin Alexandra Holmström. Dimitterad 1913. Pedagogieexamen. Deltagit i akademiska kurser i Åbo 1913, 1914 och 1915. Deltagit i Nordiska skolmötet i Stockholm 1935. — Lärare i Haga Saltvik 1913—14, Lill-Heikkilä svenska folkskola i S:t Karins 1915—17, Cygnaeus folkskola Åbo från 1917; föreståndare från 1928. Sånglärare vid samma skola 1919—46. — Tillhört Åbo skyddskår 1918—32, S.B.V:s sångkör från 1921 [Svenska Bildningens Vänner]; sekreterare i dess musikutskott från 1926, medlem i styrelsen för Åbolands sång- och musikförbund 1925—27. Tillhör Åbo Svenska Ungdomsråd. — Publicerat dikter i dagspressen. RFLO. † 23.3.1953.


Ö
STVALL (Koski), Runo William
* 12.12.1933 i Närpes. Dimitterad 1956. Lärare i Sidbäck, Pörtom 1956—57. (T: Lärare i Näverås, Närpes 1957—.)


(Inf. 2023-02-27.)Hans von Schantz (1958) Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957, sid. 271.


Fortsättning: Elever jordfästa på Nykarleby begravningsplats.


Läs mer:
Hagfors matrikel från 1923.
(Inf. 2023-02-01, rev. 2024-05-29 .)