Ur Nykarleby seminariums årsberättelser


1945—1946

Byggnadsärenden.

Under läsåret ha bl. a. följande arbeten blivit utförda:

1. Festsalen m. fl. rum målade.
2. Några kakelugnar ommurade.
3. 3 st. stora väggfasta skåp för samlingar och musikinstrument uppförda.
4. 3 st. WC installerade.
5. Värmeledningen i övn. skolan reparerad.
6. Sportplanen utjämnad och gräsbesådd.

Utgifter: 151.300:—

Skulle icke Statens Upphandlingscentral stått seminariet bi med materialanskaffning och överhuvud varit mycket tillmötesgående, hade årets reparationer icke kunnat utföras.

 

Inventarier, undervisningamateriel och bibliotek.

Sedan senaste årsredogörelse ha bl. a. följande inventarier inköpts eller blivit förfärdigade vid seminariets verkstäder.

Gardinlister 13 st.
Mjölktransportkannor 22   » 
Alum. kittlar 3  »
Laboratoriebord 4  »
Orkestertaburetter 12  »
Kopplingsur 1  »
Bokhyllor 11  »
Portföljhållare 3  »
Lab. taburetter 30  »


Följande viktigare undervisningsmateriel har anskaffats:

Lövsågsramar 7 st.
Sandlåda 12  »
Vandringsbibl. låda 1  »

 

Bibliotekets bokförråd har utökats med 263 volymer. Det år 1941 påbörjade katalogiseringsarbetet har fortsatts.

De i förvärvskatalogen införda bokbandens antal är för närvarande 12,735. Antalet boklån från seminariets allmänna och elevbibliotek har varit 1155, fördelade på följande ämnesgrupper.

A. Bok- och biblioteksväsen: 7
B. Skrifter av blandat innehåll: 0
C. Religion: 71
D. Filosofi: 59
E. Uppfostran och undervisning: 84
F. Språkvetenskap: 10
G. Litteraturvetenskap: 18
H. Skönlitteratur: 40
I. Skön konst: 69
J. Arkeologi: 2
K. Historia: 94
L. Biografi: 64
M. Antropologi: 4
N. Geografi: 89
O. Samhälls- och rättevetenskap: 6
P. Teknologi: 4
Q. Ekonomi: 20
R. Gymnastik, sport och lek: 9
S. Krigsväsen: 0
T. Matematik: 32
U. Naturvetenskap: 94
V. Medicin: 12.

Övningsskolans elevbibliotek omfattar f. n. 721 band, som kunna lånas ut. Under läsåret ha anskaffats 108 nya böcker.

Till elever ha under läsåret utgivits 1380 boklån, nämligen 666 under höstterminen och 714 under vårterminen. Antalet låntagare har varit 53, nämligen 25 gossar och 28 flickor. Till eleverna i kl. I ha boklån icke utgivits. II kl. elever ha erhållit lån från den 1 februari. Till gossar ha utgivits 271 lån och till flickor 1109. Flitigaste låntagaren var en elev i kl. IV med 159 lån.

På de olika klasserna fördelade sig lånen på följande sätt: kl. II, 73; kl. III, 340; kl. IV, 668; kl. V, 175 och kl. VI, 134.


Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Fröken Signe Wranér, Stockholm: 12 ex. »Stjärnböcker» till övn. skol. elevbibl.

Alb. Bonniers Förlag, Stockholm: 1 ex. Folke H. Törnblom, Wagner (1942) och 1 ex. Gösta Zetterberg—Törnbom, Chopin (1943).

Föreningen för Nordisk filologi i Helsingfors: 1 ex. Folkmålsstudier, årg. XI (1945).

Rektor Ragnar Ljunggren, Uppsala: 1 ex. Sextonde svenska seminarielärarmötet i Uppsala den 13 och 14 okt. 1944. Mötesberättelse.

Professor Robert Ehrström, Helsingfors: 10 ex. modern skönlitteratur till semin. elevbibl.

Fru Karin v. Schantz, Nykarleby: ett praktfullt ex. av Cissus antarcticus till övn. skol. vinterträdgård.

Svenska Befolkningssförbundet i Finland r. f.: 2 ex. av publikationerna N:o 1—3 samt årsberättelsen 1945.

Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag: 1 ex. Koralbok för skola och hem.

Fil. mag. Sven Andersson, Åbo: 1 ex. Åbo Akademi 1918—1943 av W. E. Nordström (1945).

Professor Wold. Backman, Nykarleby: 1 ex. Emigrationen från Munsala socken.

Skolföreståndaren J. L. Birck. Jakobstad: 1 ex. »Jacobstad, En liten Sjöstad . . .» år 1773. Särtryck, 1 ex. Bouppteckningar och böcker. Särtryck.

Lektor Maria Castrén, Nykarleby: flere ex. noter.

Övn. skollärarinnan Tora Lindeberg, Nykarleby: flere ex. noter.

Red. för Folkskolans årsbok, Stockholm: 1 ex. av Årsboken 1946.

Svensk-österbottniska Samfundet, Vasa: 1 ex. österbottnisk årsbok 1945.

Rektor Nils G. Ohlson, Kalmar: 1 ex. Rostads Elevförbunds årsskrift 1945.

Elever vid Oslo Laererskole: 39 st. julpaket att utdelas bland seminariets elever.

Radiotjänst, Stockholm: 42 st. grammofonskivor med fågelläten. Donationen förmedlad av semin. Karl Eklund.

Helsingfors Akvarieförening: 1 st. akvarieram till övn. skol. vinterträdgård samt 25 ex. av Utställningskatalogen 1945.

Direktör Bjarne Lönegren, Helsingfors: växter och fiskar till akvariet; bistått vid iordningställandet av akvariet.

Kyrkoherde Jan Vernooy, Helsingfors: Bilder och planscher från Italien och Vatikanstaten.

Finlands Industriförbund, Helsingfors: 1 ex. Minnesskrift 1921—1946.

Övn. skoleeleven Ulla Mattsson: 2 ex. sagoböcker till övn. skol. bibliotek.

Lektor G. Forsander: 2 stadsplanekopior och Nykarleby stads vapen till övn. skol.

Lektor T. Korsström: vignett i tusch av övn. skolan.

Lärar Henrik Wiik, Nykarleby: 1 ex. Fredrikshamns stads historia. D. I—III av S. Nordenstreng.

Semin. Mikael Järnström: Kalksten från Pargas och granit från Hangö.

Semin. Hans Bergman: Prov på Böle-granit (Närpes).

Semin. Lars Lindqvist: gnejsgranit från Kökar.

Svenska Folkskolans Vänner: 500 mk för prenumeration på pedagogiska tidskrifter.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har till beklädnadshjälp för mindre bemedlade elever i övn. skolan beviljat 1000 mk.

Sollefteå kommittén (fadderortskommittén) har skänkt skor till övn. skolans elever.


Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Brandvakten, Folkskollärarnas tidning, Församlingsbladet, Handelslaget. Korrespondens. Kristendom och skola, NMKY:n kuukausilehti, Kyrka och skola, NFB:s Unitas. Nordisk tidskrift, Skogsbruket. Skogsmannen, Slöjd och yrke. Spararen. Svensk lärartidning, Svensk slöjdtidning, Terra. Time, Vårtecken. Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica och Geografiska sällskapet i Finland ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.1946—1947

Byggnadsärenden.

Under läsåret ha bl. a. följande arbeten blivit utförda:

1 st. askbehållare av cement vid olika byggnader.
2 st. WC jämte lavoar i övn. skolan.
    Vattenledning i trädgården.
2 st. bykgrytor i tvättstugan.

Dessutom ha en hel del årligen återkommande reparationer utförts, såsom tak- och golvlappning, tjärning av stegar, trappor och tak slamning av kakelugnar, nödvändiga målningsarbeten m. m.

Utgifter: 328.508:25.Inventarier, undervisningsmateriel och bibliotek.

Sedan senaste årsredogörelse ha bl. a. följande inventarier inköpts eller blivit förfärdigade vid seminariets verkstäder:

1 st. skåp för grammofonskivor
2 » st. arkivskåp
30 » festsalsbänkar
2 » gardinslister
1 » trädgårdsspruta
1 » släde
2 » gummihandlampor
1 » bikupa och -redskap.

Någon undervisningsmateriel har icke anskaffats under läsåret.

Bibliotekets bokförråd har utökats med 185 volymer. Det år 1941 påbörjade katalogiseringsarbetet har fortsatts och numera framskridit så långt att ungefär 3/4 av det gamla bokbeståndet har blivit genomgånget.

De i förvärvskatalogen införda bokbandens antal är för närvarande 12.920. Antalet boklån från seminariets allmänna- och elevbibliotek har varit 1938, fördelade på följande ämnesgrupper.

A. Bok- och biblioteksväsen: 14
B. Skrifter av blandat innehåll: 3
C. Religion: 144
D. Filosofi: 106
E. Uppfostran och undervisning: 130
F. Språk vetenskap: 21
G. Litteraturvetenskap: 26
H. Skönlitteratur: 275
I. Skön konst: 108
J. Arkeologi: 1
K. Historia: 139
L. Biografi: 53
M. Antropologi: 3
N. Geografi: 95
O. Samhälls- och rättsvetenskap: 15
P. Teknologi: 5Q. Ekonomi: 22
R. Gymnastik, sport och lek: 12
S. Krigsväsen 0
T. Matematik: 18
U. Naturvetenskap: 160
V. Medicin: 48.

Referensavdelningen, som är tillgänglig kl. 7—22, har flitigt anlitats.

Övningsskolans elevbibliotek omfattar f. n. 710 volymer, som kunna lånas ut. Några nya böcker ha ej anskaffats under året.

Lånens antal äro 985, nämligen under höstterminen 538 och under vårterminen 447. 55 elever, 28 gossar och 27 flickor, ha anlitat biblioteket. Gossarna ha lånat sammanlagt 486 böcker och flickorna 499. Eleverna i kl. I ha ej tillåtits låna.

På de skilda klasserna fördela sig lånen på följande sätt: kl. II 197, kl. III 84, kl. IV 428, kl. V 117, kl. VI 49, kl. VII 22, kl. VIII 19 och sammansatta kl. 69 lån.


Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Fil. mag. N. Malmström., Helsingfors: Diktsamlingarna »Under solen» och »Vid skymningens fönsterpost».

Kungl. Skolöverstyrelsen, Stockholm: 10 ex. »Sorters förkortning».

Lär. A. J. Dahl, Vasa: 1 ex. av orkidéen Stanhopea tigrina superba.

Frk. Maj Hansson, Norrviken, Sverige: 13 ex. läroböcker m. m.

Sem.stud. Gunnar Hagström: Fossilförande kalksten från Sund Åland.

Sem.stud. Lars Lindqvist: Gnejsgranit från Kökar, Åland.

Sem. stud. Karl Eklund: 1 ask grammofonstift och, F. Rösiö: »Svenska fåglar».

Sem.stud. Paul Wahtman: Hasselnötter och ekollon.

Lekt. G. Forsander: 1 ex. K. Knuthenberg, »Den stora kaktusboken» och 1 ex. O. Cyrén, »Ormar i fantasi och verklighet» samt 1 ex. Passiflora coerula till övningsskolans vinterträdgård.

Lär. Elsa Marttila, Ekenäs: 1 ex. »Svalorna flyga högt i dag».

Fil. mag. Th. Svedlin, Helsingfors: 21 ex. skönlitteratur, biografier och diktsamlingar.

Lär. H. Wiik, Malax: 1 ex. »Föreningsboken».

NKI-skolan, Stockholm: några frågeformulär över fritidssysselsättning.

Sv. Befolkn.förb. i Finl. r. f.: 5 ex. »Barn och skatter».

Rektor E. Lilie, Göteborg: GKM:s tidning och festnummer 1938. En stor ask kola, vars innehåll avnjöts under julfestkonventet.

Skolförest. J. L. Birck, Jakobstad: 1 ex. »Kartor över Pedersöre och Jakobstad i de svenska arkiven» av E. L. Birck. Särtryck.

Finlands Röda Kors, Sv. Österbottens distr.: 20 st. sångflöjter (»Tonetter») jämte noter.

Fil. dr N. Hänninger, Stockholm: Årg. 1946 av tidskr. »Skola och samhälle».

Semin. lär. L. G. Sjöholm, Göteborg: Årg. 1947 av samma tidskrift.

Arbetaren H. Frilund, Nykarleby: snäckor, fjärilar och ormskinn från Australien.

Prof. W. Schmidt, Åbo: 1 ex. »Frikyrkliga samfund i svenska Finland». Särtryck.

Fru Rut Lundell, Nykarleby: 1 ex. Opuntia sp. till övn.skol. vinterträdgård.

Köpman Flisberg, Sollefteå: fotboll.

Radiotjänst, Stockholm: »Matematik till vardag» i flere ex.

Frk. Ellen Nylund Nykarleby: Byster av Topelius och Runeberg.

Rektor N. Ohlson, Kalmar: Rostads elevförbunds årsskrift 1946.

Time-Life International, Paris: Årg. 1946 och 1 kvart. 1947 av Time.

Frälsningsarmén, Helsingfors genom överste R. Wahlström: »General William Booth» av G. Railton och »Frälsningsarmén» av E. Malmström.

Riksdagsbiblioteket: »Ur Kagalens arkiv».

Föreningen för Nordisk filologi i Helsingfors: Folkmålsstudier, årg. XII.

Stockholms Tidningen: »Vad jag skall göra för att få en bra plats» i flere ex.

Lär. Esther Backman: flere böcker och geogr. tidskrift.

Red. Ruth Furcteniborg, Helsingfors: 1 årg. 1946 av Vår Tid.

S. F. V. Helsingfors: Årg. 1939, 1940 1941 av Svenskbygden.

Sv. Litteratursällskapet i Finland: »Ofärdsårens politiska litteratur» av E. Estlander.

Sv. Folkskolans Vänner: 1000 mk för prenumeration på pedagogiska tidskrifter.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne: 1000 mk till beklädnadshjälp för elever i övningsskolan.

Handl. Hugo Casén, Nykarleby: 200 mk till stip. åt elever i övn. skolan.

Amerikas Röda kors: gåvopaket till elever i övningsskolans lägre klasser.

Fadderorten Sollefteå: 78 par skidkängor till elever i övningsskolan, hemmahörande i Nykarleby stad.

Kyrkorådet, Nykarleby: en helbibel till premium åt elev i övningsskolan samt dessutom 6 ex. av Bibeln att disponeras av övningsskolan.

»Vän till seminariet»: 2 st. stipendier à 500 mk att utdelas ibland seminariets elever.

Doktorinnan H. Hagfors, Nykarleby: 3000 mk till Fil. dr K. J. Hagfors' premiefond.

Elevkåren vid Karlstads seminarium: 20 pkt mjölkpulver och 46 askar soletter till semin. elever.

Oslo Laererskole: 34 julpaket till semin. elever.

Pianostämmaren Franz Kock, Umeå stämt utan ersättning seminariets flygel och ett piano.

Lektor Maria Castrén, Nykarleby har utan ersättning meddelat undervisning i pedalorgelspel.

Kyrkosångaren Allan Björk, Helsingfors, har vid två skilda tillfällen givit gratislektioner i tonbildning.

Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Brandvakten, Folkskollärarnas tidning, Församlingsbladet, Handelslaget, Hembygden, Kasvinsuojelu-uutiset, Korrespondens, Kristendom och skola, NMKY:n kuukausilehti, Kyrka och skola, Månadsrevyn, Människovännen, NFB:s Unitas, Nordisk tidskrift, Nya Argus, Skogsbruket, Skogsmannen, Skola och samhälle, Slöjd och yrke, Spararen, Svensk lärartidning. Svensk slöjdtidning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Time, Vårtecken, Vår tid.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica och Geografiska sällskapet i Finland ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.

 
1947—1948

Byggnadsärenden.

Under läsåret ha bl. a. följande arbeten blivit utförda:

  Övningsskolans pumphus grundligt reparerat.
  Växthuset reparerat.
3 st. askbehållare av betong.
1 st. WC i övningsskolan.

Dessutom ha en hel del årligen återkommande reparationer utförts, såsom tak- och golvlappning, tjärning av stegar, trappor och tak, slamning av kakelugnar, nödvändiga målningsarbeten m. m.

Utgifter: 393.062:50.


Inventarier, undervisningsmateriel och bibliotek.

Sedan senaste årsredogörelse ha bl. a. följande inventarier inköpts eller blivit förfärdigade vid seminariets verkstäder:

4 st. Svamptavlor.
8 » Alum. kittlar, 1 l.
17 » Bostadsfören. för sv.-Finl. ritningar.
12 » Decimalvåg modell.
1 » Gummikärra

Bibliotekets bokförråd har utökats med ett 400-tal volymer. Det år 1941 påbörjade katalogiseringsarbetet har fortsatts och slutfördes under vårterminen.

De i förvärvskatalogen införda bokbandens antal är för närvarande 13.148. Antalet boklån från seminariets allmänna- och elevbibliotek har varit 1379, fördelade på följande ämnesgrupper.

A. Bok- och biblioteksväsen: 24
B. Skrifter av blandat innehåll: 4
C. Religion: 147
D. Filosofi: 117
E. Uppfostran och undervisning: 112
F. Språkvetenskap: 26
G. Litteraturvetenskap: 22
H. Skönlitteratur: 368
I. Skön konst: 75,
J. Arkeologi: 0
K. Historia: 148
L. Biografi: 66
M. Antropologi: 2
N. Geografi: 75
O. Samhälls- och rättsvetenskap: 4
P. Teknologi: 8
Q. Ekonomi: 32
R. Gymnastik, sport och lek: 4
S. Krigsväsen: 0
T. Matematik: 18
U. Naturvetenskap: 117
V. Medicin: 6.

Referensavdelningen, som är tillgänglig kl. 7—22, har flitigt anlitats.

Övningsskolans elevbibliotek omfattar f. n. 813 volymer, som kunna lånas ut. Genom donation har bokbeståndet ökats med ett hundratal band. Under läsåret ha 1189 boklån utgivits, nämligen 568 under höstterminen och 621 under vårterminen. 19 gossar och 25 flickor ha anlitat biblioteket. Eleverna i kl. I och II ha icke erhållit lån, då lämpliga böcker för åldersstadiet icke finnas. På de skilda klasserna fördela sig lånen på följande sätt: kl. III 510, kl. IV 182, kl. V 241, kl. VI 128, kl. VII 44, kl. VIII 25 och sammansatta kl. 59 lån.


Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor och donationer:

USA information Service, Helsingfors: 4 ex. Förenta staternas undervisningsväsen av G. Durand.

Frk. Esther Backman, Nykarleby: ett 30-tal böcker och äggsamling.

Prof. W. Schmidt, Åbo: 4 ex. Luthersk Kyrkofromhet. Särtryck.

Lär. R. Herler, Vasa: 7 st. trumpetsnäckor till akvarium.

Kuvaus Oy, Helsingfors: 2 st. lådor för bildarkiv jämte fotografier och 2 st. fotografier i ram.

Nykarleby Rotary Klubb: 5000 mk till ett stipendium och 1 årg. Rotary Norden och The Rotarian.

Fil. mag. G. Engkvist, Sverige: Bok om FN jämte hektograferade föredrag om FN.

Skolförest. J. L. Birck, Jakobstad: 1 ex. »Mellan Ehrensvärd och Toll» av E. L. Birck samt »Prästrättigheterna i Pedersöre vid slutet av 1600-talet»

Sem. stud. E. Krogell: flere böcker och broschyrer om KFUM.

Geologiska Kommissionen: Kartor och böcker.

Uppsala seminarium: 2 st. fotbollar.

Fil. mag Th. Svedlin, Helsingfors: flere ex. skönlitteratur m. m.

Lär. kand. K. Eklund: 1 ex. Berglind—Lindén »Ut i vida världen».

Sören Berner & C: o, Helsingfors: 4 st. planscher om växtskydd.

Fil. mag. H. Hoffstedt, Imatra: provkollektion belysande järn- och ståltillverkningen samt katalog och instruktion.

Kyrkorådet i Nykarleby: 2 biblar att utdelas som premier åt elever vid övningsskolan.

Amerikas Röda Kors: gåvopaket åt övn. skolans elever samt 50 kg torrmjölk till elevbespisningen.

Övn. skol. lär. E. Backman: leksaksvävstol, 1 ex. Crinum sp. till övn. skol. vinterträdgård.

Timmerman E. Nyblom: prov på silver- och blymalm från Utah, USA.

Frk. Christina Ingberg: 148 ex. barn- och ungdomsböcker till övn. skolans elevbibliotek.

Arne Sörensens Förlag A/S, Köpenhamn: bokgåva.

Frk. G. Thors, Nykarleby: 4 st. fotografier från seminariets tidigaste årsklasser.

Fredshögskolan, Stockholm: tryckalster.

Bergsrådet Amos Andersson, Helsingfors: 5.000 mk för notbiblioteket.

Holger Schildts Förlags ab, Helsingfors: bokgåva omfattande över ett hundratal volymer.

Söderström & C:o Förlags ab, Helsingfors: bokgåva omfattande c. 150 volymer.

Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, Göteborg: 200 kr. till inköp av läroböcker.

Svenska Bokförlaget genom fil.dr Nils Hänninger, Stockholm: 50 % rabatt på genom Riksföreningen för seminariet inköpta böcker.

Föreningen för Nordisk filologi, Helsingfors: Folkmålsstudier årg. I—XII.

Biskop Bengt Jonzon, Luleå: bokgåva.

Semin. lärar L. G. Sjöholm, Göteborg: c. 400 arbetsbokskartor över Finland, Danmark, Norge.

Svensk-österbottniska Samfundet, Vasa: 1 ex. Österbottnisk Årsbok 1946—47.

N. N., Nykarleby: 5:000 mk såsom grundplåt till en fond för övn. skolans elever.

F. d. elev: 75.000 mk till en fond. Kapital och ränta få t. v. icke disponeras.

Nykarleby stad: 50.000 mk till Nykarleby stads donationsfond.

Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Brandvakten, Den nye läraren, Folkskollärarnas tidning, Framåt, Församlingsbladet, Handelslaget, Hembygden, Kasvinsuojelu-uutiset, Korrespondens, Kouluvoimistelu ja -urheilu. Kristendom och skola, NMKY:n kuukausilehti, Kyrka och skola, Labor, Medborgarbladet, Månadsrevyn, Människovännen, NFB:s Unitas, Nordisk tidskrift, Nya Argus, The Rotarian, Rotary Norden, Samhällsdebatt, Svensk Finland, Sveriges Unge Män, Skogsbruket, Skogsmannen, Skola och samhälle, Slöjd och yrke, Spararen, Svensk slöjdtidning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Time, Vaagen Ungdom, Vårtecken, Vår tid.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Föreningen för Nordisk filologi ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.1948—1949

Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor och donationer:

Författarinnan Mirjam Tuominen: Tvekan, noveller i urval.

Sem. Birger Forssell: mediciner och förbandsmaterial till internatets förbandsskåp.

Nykarleby Rotary: 10 st. böcker.

Skolrådet fil. dr h. c. K. V. Åkerblom: bokgåva omfattande hembygdshistoria.

Kungl. Skolöverstyrelsen, Stockholm: 1 ex. Skolhygien.

Lär. kand. Elis Krogell: i Norge insamlade naturalier samt bilder från Danmark och Norge.

Svenska Folkskolans Vänner: 1.500 mk till tidskrifter.

Anton Myntti: Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

Lärare Erik Sundblom: plantskoleväxter.

Ingenjör Gunnar Gröndahl: en för landet ny växt: Clematis alpina (till seminariets herbarium).

Sem. Nils Anas: Böle-granit.

Sem. Viktor Storfors har tillverkat en modell för biologiundervisningen och sem. Knut Lindroos en »fotokammare».

Lyceist Christian Ingberg: en äggsamling.

Direktör Georg Sörman, Stockholm, biskop Bengt Jonzon, Luleå, med. dr Ivar Hedly, Bollnäs: var sitt numrerade ex. av Kalevala.

Nykarleby kyrkoråd: en bibel att givas som premie åt elev i övningsskolan.

Frk. Christina Ingberg: 26 band barn- och ungdomsböcker till övningsskolans bibliotek.

Nykarleby central för fri vårdverksamhet: 12 par monokängor att gratis utdelas bland övningsskolans elever.

Direktorskan Ester Fougstedt: 300 mk som elevstipendium vid övningsskolan.

Föreningen Svensk Finlands Vänner i Stockholm: 4 byggserier »Tiambi».


Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Brandvakten, Folkskollärarnas tidning, Framåt, Församlingsbladet, Handelslaget, Hembygden, Kasvinsuojelu-uutiset, Korrespondens, Kouliuivoimistelu ja -urheilu, Kristendom och skola, NMKY:n kuukausilehti, Kyrka och skola, Labor, Medborgarbladet, Månadsrevyn, Människovännen, FNB:s Unitas, Nordisk tidskrift, Nya Argus, The Rotarian, Rotary Norden, Samhällsdebatt, Svensk Finland, Sveriges Unge Män, Skogsbruket, Skogsmannen, Skola och samhälle, Slöjd och yrke, Spararen, Svensk slöjdtidning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Time, Vaagen Ungdom, Vårtecken, Vår tid, STF Svenska Turistföreningens Tidning, Svensk Ungdom, Imatra konstruktionsstål.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Föreningen för Nordisk filolog! ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.
1949—1950

Byggnadsärenden.

En utvidgning av gymnatsik- och festsalen har länge varit ett önskemål. I år kunde detta förverkligas. Byggnadsarbetena begynte i medlet av september 1949 och slutfördes i februari 1950. Dock återstå ännu yttre målningsarbeten ävensom anordningar för räck, bom, linor m. m.

Salen har utvidgats åt öster med hälften och åt väster med en fjärdedel av dess förra bredd. På den östra sidan har scen och redskapsrum inrättats och under dessa pannrum och kokskällare samt omklädningsrum med duschrum och andra moderna bekvämligheter. Scenen har försetts med rampbelysning av modernaste slag.

På västra sidan smälter tillbyggnaden väl ihop med den yttre fasaden, men på den östra, där den sticker längre ut, verkar den förfulande.

Kostnaderna härför: 2.372.500:—.

Dessutom ha alla golv blivit målade, sjukrummet försetts med WC och lavoar, likaså verkstaden med lavoar.

Elektrisk ringledning har installerats.

En del årligen återkommande reparationer, såsom tak- och golvreparationer, tjärning av trappor och stegar ha även utförts.

Utgifter 508.700:—.


Gåvor.

Under läsåren har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Krigshögskolan: en pokal att ges som pris i orientering.

Hans Hansen och A. Stubhaug: 26 st. foton.

Hans Hansen: 1 ex. This is Norwey.

A. Stubhaug: Metallslöyd, Rettleiing, Oppgavesamling.

Herr I. Menander: 1 ex. Unonius, Zoologi och 1 ex. Boas, Lehrbuch der Zoologie.

Av donator som önskar vara okänd: 20.000 mk till idrottsredskap.

Av seminarist Olof Kuhlberg: konstreproduktion.

Direktor Hans F. v. Schantz har donerat 5.000 mk till Under krigen 1939—1944 stupade seminaristers minnesfond.

Av FN:s informationskontor i Köpenhamn broschyrer och planscher.

Vänner till avlidne folkskollärare Henrik Wik: 5.000 mk till en stipendiefond.

Bokhandlare Josef Herler: »Svenska hem» och två årgångar Heminredningstidning.

Nykarleby Nykterhetsförening: 1.000 mk till pris vid tävlan om nykterhetsaffisch. (Priset tilldelades sem. H. Selenius).

Firman Jouperprodukt: 6 st. inre gummin till fotbollar.

Lärarkand. H. Granqvist och J. Lindgren ha utökat herbariet med ett stort antal växter, insamlade i Lappland och Nord-Norge.

Lärarkand. P. Wahlman: havstång.

Direktor Hans F. v. Schantz: Balanus-skal från Indiska oceanan.

Semin. O. Kuhlberg har tillverkat en apparat för växtfysiologiska försök.

Semin. E. Nordas har tillverkat en ställning, som används för utrönande av kulturjordens vattengenomsläpplighet.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne: 1 ex. »Svenska Finland» att givas som premie åt en elev i skolan.

Framlidne kamrer John Silén gm Samfundet Folkhälsan: 1 p. kängor att överlämnas till en elev vid skolan.

Nykarleby kyrkoråd: två biblar att överlämnas till elever vid skolan.

Apotekerskan Julia Wilkman: 94 barn- och ungdomsböcker till övningsskolans bibliotek samt en ångmaskinsmodell till skolans fysiologiska samlingar.

Nykarleby nykterhetsnämnd: bokpris till samtliga elever, som dimitteras från övningsskolan 1950 samt ett teckningspris om 300 mk.


Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Brandvärn, Elanto, Folkskollärarnas tidning, Frisksport, Församlingsbladet, Handelslaget, Hembygden, Kasvinsuojelu-uutiset, Korrespondens, Kristendom och skola, NMKY:n kuukausilehti, Kyrka och skola, Labor, Medborgarbladet, Månadsrevyn, Människovännen, Neuvostoliitto, Nyheter från Sovjetunionen, Nyländsk ungdom, FNB:s Unitas, Nordisk tidskrift, Nya Argus, Reformatorn, The Rotarian, Rotary Norden, Samarbete, Samhällsdebatt, Svensk Finland, Sveriges Unge Män, Skogsbruket, Skogsmannen, Slöjd och yrke, Spararen, Svensk slöjdtidning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Time, Vaagen Ungdom, Unge pedagogen, Vårtecken, Vår tid, Svensk Ungdom.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.1950—1951

Byggnadsärenden.

Den under år 1949 påbörjade tillbyggnaden av fest- och gymnastiksalen övertogs slutgiltigt den 1 mars 1951. Tillbyggnadsarbetena drogo en kostnad av 2.780.126 mk. Gymnastiksalen erhöll under vårterminen ny fast materiel för 408.030 mk. Under sommaren och hösten utfördes olika årsreparationsarbeten för 383.302 mk. Elektriska belysningsinstallationer stego till 87.800 mk.


Inventarier, undervisningsmateriel och bibliotek.

Sedan senaste årsredogörelse ha bl. a. följande inventarier inköpts eller blivit förfärdigade i seminariets verkstäder:

2 st. arkivskåp
20 » ritbord
1 » väggtelefon
1 » skrivmaskin
1 » Sukkela harv
1 » gräsklippningsmaskin
1 » handkärra

Följande viktigare undervisningsmateriel har anskaffats:

2
st. bergsarts- och mineralsamlingar
6
» geografiska planscher
13
» uppstoppade djur
1
» trumpet
1
» stege
122
» Konstreproduktioner i vykortsformat
23
» planscher till bibl. hist.
2
» barrar
2
» bock
4
» räck
6
» klätterrep
1
par ringar
2
st. bommar
1
» träsvarv med motor.

De i förvärvskatalogen införda bokbandens antal är för närvarande 13.292. Antalet boklån från seminariets allmänna- och elevbibliotek ha varit 1.127, fördelade på följande ämnesgrupper:

A. Bok- och biblioteksväsen: 10
B. Skrifter av blandat innehåll: 14
C. Religion: 93
D. Filosofi: 55
E. Uppfostran och undervisning: 97
F. Språkvetenskap: 11
G. Litteraturvetenskap: 18
H. Skönlitteratur: 415
I. Skön konst: 61
J. Arkeologi 1
K. Historia 74
L. Biografi: 74
M. Antropologi: 2
N. Geografi: 54
O. Samhälls- och rättsvetenskap: 1
P. Teknologi: 4
Q. Ekonomi: 11
R. Gymnastik, sport och lek: 3
S. Krigsväsende: 0
T. Matematik: 26
U. Naturvetenskap: 89
V. Medicin: 17.

Referensavdelningen, som är tillgänglig kl. 7—22, har flitigt anlitats.

Övningsskolans elevbibliotek omfattar 891 volymer. Under läsåret ha utgivits 1.209 boklån, nämligen 459 under höstterminen och 750 under vårterminen. 27 gossar och 25 flickor ha anlitat biblioteket. Eleverna i kl. I och VIII ha ej erhållit lån, då lämplig litteratur för dessa stadier ej finnes i skolans bibliotek.


Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Doktorinnan Hanna Hagfors har utökat Dr Hagfors' premiefond med 7.000 mk år 1950 och med 8.000 mk år 1951.

Taborförlaget, Helsingfors: 2 st. flanellografer för bibl. hist. undervisningen (1950).

Ingeniör Reto G. Grisch, Meilen, Schweiz: 1 st. äppelträd »Conte de Cellim» (1950).

MA Herman Myrman, Tacoma, USA: 10 st. 16 mm undervisningsfilmer och 10 st. filmband samt 1 st. filmbandsprojektor.

Skolrådet Hj. Björkvall, Mariehamn: 1.500 mk till fonden Margareta Björkvalls minne.

Lektor G. Forsander, färglagt 2 st. Nykarleby stadsplaner 1860.

Bokhandl. Josef Herler, härst.: flere böcker.

Lektor K. T. Oljemark, H:fors: 1 ex. Sibbåminnen.

Akademiska Bokhandeln, H:fors: Ett antal illustrerade utl. tidskrifter.

Sem. stud. Kjellaug Knutsmoen, Elverum, Norge: 1 ex. Norsk litteratur gjennom 1.000 år, del I—III.

Fru Rosa Finnström, härst.: 1 st. handstickad pärlked.

Lektor M. Castrén, härst.: 1 st. ikon i skåp.

Lektor W. Sundqvist, H:fors: 1 ex. instruktion i fysik- & kemilaborationer för folkskolan.

Sören Berner & C:o, H:fors: Broschyrer om växtskydd.

Universitetsbiblioteket i Lund: 1 ex. The University of Lund.

Föreningen Mellanfolkligt samarbete för fred, Sthlm: Vad är och gör FMS?

Eleven Lars Nylund: 2 st. broschyrer, Svenska lutherska evangelieföreningen i Finland.

Red. för Elanto: inbunden årg. 1950 av dess tidskrift.

Frk. Anita Schwela, härst.: 50 vol. till övn. skolans bibliotek.

Red. Ella Sennegård, Stockholm: 1 ex. »Tvillingarna resa till Afrika».

Ab. G. L. Hasselblatt, Vasa: 1 spjut och 1 hoppribba.

SFV, H:fors: 1.500 mk till ped. tidskrifter.

Kyrkoherde E. Selin, Hitis: 2 ex. Luthers psalmer förf. av givaren.

CIF, H:fors: 1 ex. Vår idrott, årsbok 1950—51.

CIF, H:fors: 1 st. hoppstav av bambu.


Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Astra, Den nye läraren, Elanto, Folkskollärarnas tidning, Församlingsbladet, Handelslaget, Hembygden, KFUM-nytt, Korrespondens, Kristendom och skola, NMKY:n kuukausilehti. Kyrka och skola, Labor, Medborgarbladet, Människovännen, Nuori mies, Neuvostoliitto. Nyheter från Sovjetunionen, FNB:s Unitas, Reformatorn, Rotary Norden, Samarbete, Skola och Samhälle, Svensk Finland, Skogsbruket, Skogsmannen, Slöjd och yrke, Spararen, Svensk slöjdtidning, Svenskbygden, Sändebudet, Terra, Tidskrift för folkskolan, Ungdomsvännen, Utlandssvenskarna, Unga pedagogen, Vårtecken, Vår tid, Svensk Ungdom.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica. Geografiska sällskapet i Finland ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.
1951—1952

Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Fotograf Rolf Grandell, Jakobstad: 1 st. foto av kand. dimissionen.

Konservator J. R. Lönnfors, Toby: 1 st. uppstoppad sparvhök.

Sv. litt. sällsk. i Finland: Biografiska anteckningar om J. L. Runeberg av J. E. Stromborg.

Skriv- & Ritboks AB, Göteborg: Arbetskartor och arbetshäften i flere ämnen av L. Gottfrid Sjöholm.

Professor Otto Andersson, Åbo: ett 10-tal böcker & särtryck förf. av donator.

Skolföreståndare J. L. Birck, Jakobstad: ett antal krigshistoriska kartor.

SFV: 1500 mk för prenumeration på pedag. tidskrifter och 1250 mk till stipendier åt elever i övningsskolan.

Doktorinnan Hanna Hagfors, Helsingfors: 8000 mk till Dr Hagfors premiefond.

Nordiska Föreningsbanken, Nykarleby: 40 ex. av broschyren »Johan Anderssons bankaffärer» till utdelning.

Bokhandlare Josef Herler, Nykarleby: ett antal böcker m. m.

USA:s informationsbibliotek, Helsingfors: 42 ex. »Amerikas historia i stora drag» till utdelning, flere böcker, kartor m. m.

Magister H. M. Myhrman, Tacoma, Wash.: 1 st. 16 mm ljudsmalfilmapparat med tillbehör.

Seminarist Viktor Storfors: Skulpterat en seminaristlyra att placeras över scenen i festsalen.

Statens ekonomiska informationskommitté: 3 st. planscher & 1 st. filmband, broschyrer.

Direktör Jörgen Haslum, Stockholm: 1 ex. Det svenska Finland.

Lunds Universitets Geografiska Institution: 1 ex. Evorsionen i regenta vattenfall.

Skolföreståndare Brage Sten, Kristinestad: 1 ex. Idyllen Kristinestad.

Pörtom Sparbank: 1 ex. Pörtom socken och dess sparbank.

Fil. dr K. V. Åkerblom, Kvevlax: 1 ex. Spörsmålet om bosättningens ålder i svenska Österbotten och 1 ex. Pedersöre storsockens historia, I & II.

Skolrådet Hj. Björkvall, Mariehamn: 7000 mk till fonden »Margareta Björkvalls minne».

Lektor Maria Castrén, Nykarleby: el-motor till pedalharmoniet.

Nykarleby kyrkoråd: 1 st. Bibel som premie till elev i övningsskolan.

Fru Ester Fougstedt, Nykarleby: 5000 mk till »Direktor Nils Alarik Fougstedts minnesfond».

Bankdirektör R. Blomqvist, Nykarleby: 500 mk till »Lärare Henrik Wiks minnesfond».

Nordiska Föreningsbanken, Nykarleby: 1000 mk att utdelas som stipendium.

Terr Tönnes Schulman, Helsingfors: 2 ex. Helsingfors Simsällskap. Årsbok 1952.


Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Ad Lucem, Allsvensk samling, Elanto, Folkskollärarnas tidning, Församlingsbladet, Handelslaget, Hembygden, KFUM-nytt, Korrespondens, Kristendom och skola, NMKY:n kuukausilehti, Kyrka och skola, Medborgarbladet, Människovännen, Nuori mies, Neuvostoliitto. Nyheter från Sovjetunionen, FNB:s Unitas, Pedagogen, Pyrkijä, Reformatorn, Rotary Norden, Samarbete, Skola och Samhälle, Svensk Finland, Skogsbruket, Slöjd och yrke, Spararen, Svensk slöjdtidning, Svenskbygden, Studentbladet, Terra, Tidskrift för folkskolan, Utlandssvenskarna, Vårtecken, Vår tid, Svensk Ungdom, Djurvännen.

Sydsvenska geogafiska sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.

(Inf. 2006-03-26.)


Läs mer:
Fortsättning: 1952—.
Innehållsförteckning till Ur Seminariets årsberättelser.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.