1952—1953

Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Fotograf Rolf Grandell, Jakobstad: 1 st. foto av kand.dimissionen 10. 6. -52.

Red. för Studiekamraten, Sthlm: 1 ex. Dahlgren, ”När folkhögskolan kom till Stockholm”.

Mag. H. M. Myhrman, Tacoma, Wash.: 2 st. Projektionslampor för smalfilmsapparat.

Kemijärvi kommun: 1 ex. M. Poutavaara, ”Komea Koillis-Suomi”.

USA Informations Service, H:fors: tidskrifter, kartor m. m.

Pastor H. Tigerström, Linköping: 1 ex. ”I Linköpingsdomens hägn” och ”Andligt försvar och andlig upprustning” förf. av donator.

Herr Christoffer Ingberg, N:by: omkr. 100 barn- och ungdomsböcker till övningsskolans elevbibliotek.

Fru J. Wilkman, N:by: ett 10-tal pojkböcker och en söndertagbar modell av hjärta.

Bokhandl. J. Herler, N:by: bokgåva.

Ab. Munkers, J:stad: 3 st. Ukulele-stränginstrument.

Skolförst. J. L. Birck, J:stad: 1 ex. ”Jakobstads svenska folkundervisning 1800—1950” av J. L. Birck, 1 ex. ”Malmska handelshuset i Jakobstad” av O. Nikula, m. fl. skrifter.

Nykarleby nykterhetsnämnd: 2 ex. ”Kärlek och tro” av J. Forsberg.

Skolrådet Hj. Björkvall, Mariehamn: 3.000 mk till fonden ”Margareta Björkvalls minne”.

Rektor Jens Rydland, Tromsö: 1 ex. ”Tromsö off. laererskole, jubileumsskrift”.

Tabor Förlaget, H: fors: 2 serier flanellografbilder till Gamla Test. och 2 serier flanellograf-bokstäver och -siffror jämte instruktioner, pärmar m. m.

Konstn. T. Schalin, Åbo: 1 ex. ”Jokamiehen Taidehistoria” av Vehvilä och Schalin.

Svenska Folkskolans Vänner, H: fors: 1.500 mk för prenum. på ped. tidskrifter.

Åbo Akademis Bibliotek: ett 100-tal böcker.

Svensk-Österbottniska Samfundet, Vasa: 1 ex. ”Arkiv för svenska Österbotten”, bd. 10.

Doktorinnan H. Hagfors, H: fors: 8.000 mk till K. J. Hagfors' premiefond.

CIF, H: fors: 1 ex. ”Vår idrott 1952—53”.

Helsingfors Simsällskap: 1 ex. ”Årsbok 1953”.

Stadsstyrelsen i Jakobstad: 1 ex. ”Jakobstad 1652—1952”.

Röda Korsets kansli, Vasa: pappskenor och annat första hjälp material.

Oy Gustav Paulig Ab, H: fors: 2 ex. ”Handelshuset Gustav Paulig 1876—1951”.

Lektor S. Bj. Arnekleiv, Nesna: 1 ex. ”Tilrådning om laererutdaninga”.

Fröken Anita Schwela, N:by: ett 50-tal barn- och ungdomsböcker till övningsskolans elevbibliotek.

Övn.skoleleven Birger Solvin: en serie djurbilder.

Övn.skoleleven Sigurd Lundqvist: en serie prov på sädesslag och frön av kulturväxter.

Övn.skollär. Ellen Backman: bokgåva till övningsskolans bibliotek.

Lektor Maria Castrén, N:by: 1.500 mk till övningsskolans Fe-pa-tå-fond.

Sv. Folkskolans Vänner, H:fors: 1.500 mk till stipendier i övn.sk.

Sv. Befolkningsförbundet i Finland, H:fors: 1 ex. ”Finlandssvenskarnas livsfråga” av Gunnar Fougstedt.

Samfundet Finland-Sovjetunionen, H:fors: ett 20-tal böcker.

Seminarielärare Bertil Hanson, Göteborg: 2 ex. ”Skinnläglar eller hud”, särtryck.

Ab SOWO, N:by: Fanér till övn.skolan.

Fru Ester Fougstedt, N:by: 5000 mk till Dir. N. A. Fougstedts stipendiefond.

Övn.skollär. Elsa Kronqvist: bokgåva till semin. bibl.

Lekt. O. Holmqvist m. fl.. N:by: 7000 mk till Lärare Henrik Wiks minnesfond.

Nordiska Föreningsbanken, N:by: 1000 mk till stipendium.

Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Ad Lucem, Allsvensk samling, Elanto, Folkskollärarnas tidning, Församlingsbladet, Gymnastikledaren, Hembygden, KFUM-nytt, Korrespondens, Krigsropet, Kristendom och skola, NMKY:n kuukausilehti, Kyrka och skola, Medborgarbladet, Människovännen, Nuori mies, Neuvostoliitto, Nyheter från Sovjetunionen, NFB:s Unitas, Pedagogen, Pyrkijä, På Fritid, Reformatorn, Rotary Norden, Samarbete, Skola och Samhälle, Svensk Finland, Skogsbruket, Slöjd och yrke, Spararen, Svensk slöjdtidning, Svenskbygden, studentbladet, Sändebudet, Terra, Tidskrift för folkskolan. Utlandssvenskarna, Vårtecken, Vår tid. Svensk Ungdom, Djurvännen, Ungdoms-Vännen, Virkamieslehti.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland, Geologiska forskningsanstalten ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.

Ur Nykarleby seminariums årsberättelser


1953—1954
1954—1955

Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Fotograf R. Grandell, Jakobstad: klassfotografier.

Skolrådet J. L. Birck, Jakobstad: särtrycket ”Erik Olin och hans byskola” av J. L. Birck, ”Kan Cronstedts ära räddas” av E. L. Birck, ”Julljus — Livsljus” av J. L. Birck.

Helsingfors Sparbank: ”Helsingfors Sparbank”, del I.

Andelskassornas Centralförbund, H:fors: ”Suomen osuuskassajärjestö 1903—1953” och ”Andelskassaorganisationen i Finland”.

Skolförest. G. Rosenholm, Solf: ”Solf kyrka och dess minnen” av Appelgren-Rosenholm och särtrycket ”De obesuttnas utkomstmöjligheter i Solf” av Rosenholm.

Åbo Akademis Bibliotek: ett 70-tal böcker.

KFUM-förbundet, H :fors: böcker och skrifter som beröra KFUM verksamheten.

Lektor Hans Hansen, Oslo: tidskriften ”Forming”.

Lärare K. V. Lundqvist, Pedersöre: tvättbar karta över Palestina.

Sv. Finlands folktingsfullmäktige: broschyren ”Vem hjälper” i flere exx.

Förlags Ab. Otava, H:fors: 12 st. nyutkomna läroböcker för folkskolan.

Söderström & C:o, H:fors: ”Lek och läxa” av Cavonius-Schnitt.

Finlands sv. scoutförbund: 2 ex. ”Scouthandboken”, 1 ex. ”Scoutledarhandboken”.

Doktorinnan Hanna Hagfors, H:fors, 11.000 mk till K. J. Hagfors' premiefond.

Buddhismens vänner r.f., H:fors: 1 ex. ”Buddhan sana”.

Mr. Ragnar Mannil, New York: ”The Art of Teaching” av G. Highet.

Helsingfors Simsällskap: 2 ex. ”Helsingfors Simsällskaps årsbok 1955”.

Finlands sv. Centralidrottsförbund: 1 ex. ”Årsbok 1954”

Föreningen Konstverk till skolan, H:fors: origmallitografi ”La Vachére” av Leger.

Allmänna handelslagsförbundet, H:fors: 1 ex. ”Årsbok 1954”.

Nykarleby nykterhetsnämnd: 125 ex. ”Eos” för utdelning bland övn. skolans elever.

Svenska folkskolans vänner, H:fors: 1.500 mk till prenum. på ped. tidskrifter, 215.000 mk till studieunderstöd och resestipendium.

Nordiska Föreningsbanken, Nykarleby: 1.000 mk till stipendium.

Fil. mag. Hemming Palin, Södertälje: ”Palin-läggmateriel”.

[En form av pussel på vilkets baksida ett regelbundet mönster kunde ses om man svarat rätt på frågorna, som gällde t.ex rättstavning.]

Lektor Henning Forss, Nykarleby: 1.000 mk till gymnastikpris.

Nykarleby seminaristers bespisningsandelslag u. t.: 20.258 mk till minnesfonden nr 34.

Nykarleby Handelslag: 2.000 mk till stipendium.

Fru E. Fougstedt, N:by: 5.000 mk till stipendiefond nr 30.

Ab. SOWO, N:by: fanér till övn. skolan.

Ett 50-tal tidningar och tidskrifter har gratis tillsänts seminariet. För alla dessa gåvor tackar seminariet.
1955—1956

Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Fotograf R. Grandell, Jakobstad: Klassfotografier.

Jakobstads Möbelaffär: prov på stoppningsmaterial för sängkläder och möbler (hemvårdsundervisning).

Rektor Johannes Suhola, H:fors: ”Suomen Kreikkalaiskatolinen Pappisseminaari 1918—1948”.

Direktör Yrjö Gustafsson, J:stad: 3 st. gymnastik-intressepokaler.

Nykterhetsnämnden, N:by: 2 ex. ”I kamp för människovärdet” av John Forsberg samt 135 ex. ”Eos” för utdelning bland övn. skol. elever.

Fil. dr Valter Fevrell, Stockholm: 1 ex. ”Strövtåg” av Ragnar Stenberg att ges åt en duktig, fosterländskt sinnad elev (Torsten Wikström, kl. IV erhöll boken).

Lärare Martin Ingo, Vasa: 3 nötter av Trapa natans.

Skolrådet Gösta Cavonius, H:fors: 1 ex. ”Folkskolans kvarsittare” av G. Cavonius.

Lektor Hans Bredeli, Hamar: 1 ex. ”De 100 beste dikt”.

D. Winter & C:o Oy, Epilä: 22 st. etiketterade flaskor med prov på olika torrfärger för elevverkstaden.

Svenska Folkskolans Vänner, H:fors: 1.500 mk för pedagogiska tidskrifter.

Skolrådet J. L. Birck, J:stad: Hoppets julnummer 1906 och 1908 samt anteckningar i Bibl. hist. 1883, geometri 1889, kemi 1890 m. m.

Doktorinnan Hanna Hagfors, H:fors: 11.000 mk till ”Fil. dr K. J. Hagfors premiefond”.

Svensk-Österbottniska Samfundet, Vasa: 1 ex. ”Österbottnisk Årsbok 1953—1955”.

Finlands sv. Nykterhetsförbund, Vasa: 1 ex. ”Rättframma ord” av P. R. Fredriksson.

Fil. dr Johannes Qvist, J:stad: 22 årg. ”Kansakoulukalenteri” och 2 årg. ”Kansanvalistusseuran Kalenteri”.

Pedagogiska högskolan, Jyväskylä: 1 ex. ”Pädagogisches Denken bei Martin Buber” av Matti A. Sainio.

Finlands sv. Centralidrottsförbund, H:fors: flere ex. ”Vår idrott, årsbok 1955”.

Professor Otto Andersson, Åbo: 1 ex. ”Finlands-svenska musikfester under femtio år”.

Fru Ida Pensar, N:by: 1 ex. Aspedistra sp. till övn. skolans vinterträdgård.

Oy Schildt & Hallberg Ab, Dickursby: 9 st. påsar med prov på torrfärger för elevverkstaden.

Hälsosyster Anna Bredarholm, N:by: 1 ex. ”Barn i goda händer” utg. av Marthaförb.—Folkhälsan.

Lekt. H. Forss, N:by: 4.000 mk till gymnastikpris.

Fru Ester Fougstedt, N:by: 5.000 mk till stipendiefond N:o 30.

Föreningen Konstverk till skolan, H:fors: 5 st. autolith. från Wisby av L. Sparre.

Helsingfors Simsällskap: 1 ex. Årsbok 1956.

Naturskyddsföreningen i Finland, H:fors: 2 st. bokpris.

Nordiska Föreningsbanken, N:by: 1.000 mk till stipendium.

Ett 50-tal tidningar och tidskrifter har gratis tillsänts seminariet.

För alla dessa gåvor tackar seminariet.

 

 

 
1956—1957

 

Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Fotograf R. Grandell, Jakobstad: klassfotografier.

Samfundet Finland-Sovjetunionen, H:fors: ett 40-tal böcker.

United States Information Service, H:fors: 1 ex. ”American Artists paint the City” och ”Amerikan kansan vaiheet” av C. F. Strong.

SOK:s Borstfabrik, Vaajakoski: 14 st. borstar av olika typer för undervisningsändamål.

Norden, Sthlm: 1 ex. Nordisk Tidskrift, årg. 1948—56.

Åbo Akademi: ett 60-tal böcker för elevbiblioteket.

Fil. dr Valter Fevrell, Sthlm: 2 ex. litteraturhistoria.

Nederländska Legationen, H:fors: 30 st. bilder från Nederländerna.

Svensk-Österbottniska Samfundet, Vasa: ”Österbottnisk årsbok 1956”.

Konstnären Gustaf Lorentz Backman, Liljendal: 1 st. etsning ”Nykarleby kyrka”.

Skolrådet J. L. Birck, Jakobstad: 1 ex. ”Folkmängdsförändringarna i Pedersöre härad 1749—1940” av E. L. Birck.

Svenska Folkskolans Vänner, H:fors: 1.500 mk för pedagogiska tidskrifter.

Doktorinnan Hanna Hagfors, H:fors: 12.000 mk till ”Fil. dr K. J. Hagfors' premiefond”.

Nykarleby Handelslag: 1 årg. tidskriften ”Vi”.

Finlands Metallindustriförening r. f., H:fors: 2 ex. ”Illustrerat register över tillverkningar vid medlemsföretagen”.

Fru Esther Granqvist, Nykarleby: teaterkostym.

Nordiska Föreningsbanken, Nykarleby: 55 ex. ”Johan Anderssons bankaffärer”, 2 uppl. samt 1.000 mk till stipendium.

Läraren Pehr Back, H: fors: 1 ex. ”Finland — vårt broderland i öster” samt ”Våra grannar I, Finland” av P. Back.

Finlands Röda Kors, Österbottens svenska distrikt, Vasa: 1 ex. ”Evegunga” för konstgjord andning.

”Välläsarna” (J. Herlers elever): 5.000 mk till fonden ”Under krigen 1939—44 stupade seminaristers minnesfond”.

Fru Ester Fougstedt, Nykarleby: 5.000 mk till ”Dir. Nils Alarik Fougstedts stipendiefond”.

Föreningen Konstverk till skolan, H:fors: Stilleben av Karl Isaksson.

Naturskyddsföreningen i Finland, H:fors: 3 st. bokpris.

Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Ad Lucem, Allsvensk samling, Dansk seminarieblad, Den unge soldaten, Elanto, Framåt, Fredsposten, Församlingsbladet, Gymnastikledaren, Hembygden, Korrespondens, Krigsropet, Kristendom och skola, NMK:n Kuukausilehti, Medborgarbladet, Missionstidning för Finland, Människovännen, Neuvostoliitto, Nordisk kontakt, Nordisk Tidskrift, Nordiska Föreningsbankens Kvartalskrift, Nuori Mies, Nyheter från Sovjetunionen, Pedagogen, Prismet, Pyrkijä, Reformatorn, Rådsklippan, Samarbete, Scoutposten, Skogsbruket, Skole og Samfunn, Spararen, Studentbladet, Svensk Finland, Svensk slöjdtidning, Svensk Ungdom, Svenskbygden, Sändebudet, Teckning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Utlandssvenskarna, Ungdomsvännen, Vi, Vår tid, Yhteisvoimiin.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro fauna et flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Geologiska forskningsanstalten ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.

 

 


1957—1958

6. Byggnadsärenden.

Endast sedvanliga underhållsarbeten ha blivit utförda detta läsår. Reparationer och underhåll ha dragit en kostnad av 1.345.707 mk.

Vid ett häftigt åskväder den 16 juli föll en stor björk på den s. k. kyrkbrunnen på övningsskolans tomt och förstörde överbyggnaden fullständigt. Under höstens lopp reparerades överbyggnaden och är nu i ett mycket tilltalande skick.


7. Inventarier, undervisningsmateriel och bibliotek.

Sedan senaste årsredogörelse har bl. a. följande undervisningsmateriel inköpts eller blivit förfärdigad i seminariets verkstäder: 12 st. engelska språkskivor; 16 st. notställ; 2 st. kartor; 1 st. ventilbasun; 1 st. violin; en mängd verktyg för övningsskolan; ett antal instrument för övningsskolans skrammelorkester.

Följande inventarier har bl. a. anskaffats: 1 st. spritdupliceringsmaskin; 1 st. traktor Valmet 20 med redskap; 1 st. kassaskåp; kosthållets servis har kompletterats.

Till övningsskolan har staden bl. a. inköpt 60 gymnastikdräkter för flickor och 10 gymnastikdräkter för gossar. Skolköket har kompletterats med olika bruksföremål.


8. Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Fotograf R. Grandell, Jakobstad: klassfotografier och 16 fotografier av seminariets byggnader.

Helsingfors simsällskap: 1 ex. Årsbok 1957, 1 ex. Årsbok 1958.

Skolrådet J. L. Birck, Jakobstad: 6 st. fotografier, 1 ex. Min barndomsskola, 1 ex. Studier rörande näringsliv och befolkning i Pedersöre härad.

Fil. mag. Paul Jansson, Jakobstad: 1 ex. Studier i närpesdialektens syntax, avh.

Skolrådet Hj. Björkvall, Mariehamn: 9.000 mk till fonden ”Margareta Björkvalls minne”.

Lektor B. Klockars, Nykarleby: 1 st. violin, 1 st. notställ.

Herr Tönnes Schulman, Helsingfors: 3 ex. HSS årsskrifter.

Mr Herman Myhrman, Tacoma: 3 st. delar till filmapparat.

Grankulla Samskola: 1 ex. Grankulla Samskola 1907—1957.

Förf. Evert Huldén, Munsala: 1 ex. Edda.

Domprosten Olav D. Schalin, Borgå: arkivalier.

Svensk-Österbottniska Samfundet, Vasa: 1 ex. Österbottnisk Årsbok 1957.

Pedagogiska högskolan, Jyväskylä: 1 ex. Acta XIII, XV och XVI, Ahlmanin pitäjänkoulut av Erkki Lahdes (akad. avh.) samt Kasvatusopin tutkimus ja opetus Turun Akatemiassa av Matti A. Sainio.

Kas-Kas Oy, Helsingfors: 1 st. skoputsväska.

Svenska Folkskolans Vänner, Helsingfors: 1.500 mk till inköp av pedagogiska tidskrifter.

Lektor Hans Hanson, Oslo: 1 årg. av tidskr. Forming.

Doktorinnan Hanna Hagfors, Helsingfors: 11.000 mk till ”Fil. Doktor K. J. Hagfors' premiefond''.

Övningsskollär. Ellen Backman, Nykarleby: 1 st. väggklocka.

Lektor Henning Forss, Nykarleby: 1 st. medalj ”Pris de Bomarsund”.

Finlands Svenska Centralidrottsförbund, Helsingfors: 1 ex. Vår idrott 1957.

Nordiska Föreningsbanken, Nykarleby: 5.000 mk till stipendier.

Länshälsosyster Hildur Henriksson, Helsingfors: 130 exx. Hörselvården i England, särtryck att utdelas bland eleverna.

Kamratskapsfond, stiftad av år 1926 dimitterade lär. kand. och hosp.: 42.907 mk.

Lektor K. J. Lobbas: 3 ex. ”Historia för folkskolan” av Rich. Malmberg, till övn. skolan.

Lär. kand. K. Kackur: åskådningsmateriel för räkneundervisningen för övningsskolan.

Nykarleby Handelslag: 2 årg. ”Vi” och ”Samarbete” samt 5.000 mk till stipendium.

Köpman Hugo Casén, Nykarleby: 3 st. elevstipendier à 1.000 mk till övningsskolan.

Enskilda och olika affärer i Nykarleby och Jakobstad: c:a 125 olika föremål som pris vid övn. skolans skidtävling.

Föreningen Konstverk till skolan, Helsingfors: reproduktion i glas och ram: van Gogh, Street in Auvers.

Fru Ester Fougstedt, Nykarleby: 5.000 mk till ”Direktor Nils Alarik och fru Ester Fougstedts stipendiefond”.

Följande tidningar och tidskrifter ha gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Dansk seminarieblad, Den unge soldaten, Elanto, FN-nytt, Fredsposten, Församlingsbladet, Gymnastikledaren, Hembygden, Hälsa Korrespondens, Krigsropet, Kristendom och skola, Lärartidningen, NMK-n Kuukausilehti, Medborgarbladet, Missionstidning för Finland, Människovännen, Neuvostoliitto, Nordisk kontakt, Nordisk Tidskrift, Nordiska Föreningsbankens Kvartalskrift, Nuori Mies, Nyheter från Sovjetunionen, Pedagogen, Pyrkijä, Reformatorn, Rådsklippan, Samarbete, Scholasticus, Scoutposten, Skogsbruket, Spararen, Studentbladet, Svensk Finland, Svensk slöjdtidning, Svenskbygden, Sändebudet, Talja tiedottaa, Teckning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Tuike, Utlandssvenskarna, Ungdoms-Vännen, Vi, Vår tid, Yhteisvoimin.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro fauna et flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Geologiska forskningsanstalten ha tillställt seminariet sina skrifter.

För alla dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.


1958—1959

8. Gåvor

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Lektor emer. Maria Castrén, Nykarleby: 20.103 mk för utökning av fonder, som grundats av lekt. Castrén.

Fotograf Rolf Grandell, Jakobstad: klassfotografier.

Folkskollärare Albert Brommels, Närpes: Gottböle folkskolas 50-års historik.

Lektor S. Bj. Arnekleiv, Nesna: ett antal norska skolböcker.

Brasilianska Legationen, Helsingfors: ett antal exemplar av ”Brasilien 1958”.

Fru Ebba Waerland, Djursholm: 22 böcker av Are och Ebba Waerland genom förmedling av herr Emil Ström, Nykarleby.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Helsingfors: 50.000 mk att utdelas bl. a. såsom stipendier.

Samfundet Finland-Sovjetunionen, Helsingfors: ett 80-tal böcker på olika språk berörande ryska förhållanden.

Svensk-Österbottniska Samfundet, Vasa: 1 ex. ”Österbottnisk Årsbok 1958”.

Svenska Folkskolans Vänner, Helsingfors: 1.500 mk till pedagogiska tidskrifter.

Skolrådet J. L. Birck, Jakobstad: 1 ex. ”Svenska Fruntimmersföreningen i Jakobstad hundra år 1859—1959”.

J. A. Lindblads Förlag, Uppsala: ett 10-tal olika läroböcker till sem. skolans bibliotek.

Brandskyddsföreningen i Finland, Helsingfors: 1 st. ”Skolornas brandskyddsbildband N:o l”.

Överste Raf. Berg, Vasa: ett 20-tal exx. ”Jägarrörelsen” av Matti Lauerma.

Söderström & C:o, Förlagsaktiebolag, Helsingfors: ett 30-tal rikssvenska läroböcker m. m.

Rektor Hans F. v. Schantz, Nykarleby: 500.000 mk till en ny fond, ”Direktor Hans F. v. Schantz' matrikelfond”.

Nars koncernen, Jakobstad: 5 st. hula-hula ringar till sem. skolan.

Nykarleby Handelslag: 1 årg. ”Vi” till sem. skolan och 3.000 mk till stipendium.

Fru Ester Fougstedt, Nykarleby: 5.000 mk till ”Direktor Nils Alarik och fru Ester Fougstedts stipendiefond”.

Enskilda personer och olika affärer samt banker i Nykarleby: ca 140 olika föremål och 4.200 mk till pris vid sem. skolans skidtävling.

Lektor Ahti Rytkönen, Jyväskylä: 1 ex. Kansan syvistä rivistä och 1 ex. Kyylän Arvoitys.

Nordiska Föreningsbanken, Nykarleby: 5.000 mk till stipendier.1959—1960

Gåvor.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Stadsstyrelsen, Mariehamn: Ålands landskapsflagga 100x163 cm.

Rektor K. Fahlgren, Umeå: 1 ex. ”Övre Norrland förr i tiden”, del. I—III.

Franska ambassaden, Hfors: 1 ex. ”France”.

Skolrådet A. Salervo, Hfors: magnetofonband med fågelläten.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget KALEVA, Hfors: 50.000 mk att utdelas bl.a. som stipendier.

Svenska Folkskolans Vänner, Hfors: 1.500 mk till pedagogiska tidskrifter.

Söderström & C: o Förlagsaktiebolag, Hfors: bokgåva omfattande 63 volymer.

Finlands Svenska Centralidrottsförbund, Hfors: 5 ex. ”Vår idrott 1959”.

Rektor Börje Svensson, Jönköping: kataloger och årsredogörelser för Sveriges seminarier och lärarhögskola.

Skolrådet J. L. Birck, Jakobstad: ”Johan Gustafs barndom och ungdom” av J. L. Birck.

Professor L. Simons, Hfors: särtryck ur olika tidskrifter.

Cand.mag. N. Knattrup, Århus: 1 ex. ”Nordens geografi” av Hellner-Knattrup.

Fru Ester Fougstedt, Nykarleby: 10.000 mk till ”Direktor Nils Alarik och fru Ester Fougsteds stipendiefond”.

Folkskollärare T. Österholm, Bergö: ett stycke blyglans från gruvan i Korsnäs till sem. skolan.

Tekniker Ö. Övergaard, Nykarleby: 1 st. gåsägg till sem. skolan.

Nordiska Föreningsbanken, Nykarleby: 10.000 mk till stipendier.

Fru Sofia Österlund, Nykarleby: Överlärare Otto G. Holmbergs hela bibliotek.

Livförsäkrings Ab Verdandi, Åbo: 10.000 mk till stipendier.

Följande tidningar och tidskrifter har gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Den unge soldaten, Elanto, FN-nytt, Fredsposten, Församlingsbladet, Hembygden, Kerholainen, Korrespondens, Krigsropet, Kristendom och skola, Livet i Tjeckoslovakien, Lärartidningen, Lyckoskrinet, NMK:s Kuukausilehti, Medborgarbladet, Missionstidning för Finland, Människovännen, Neuvostoliitto, Nordisk kontakt, Nordisk Tidskrift, Nordiska Föreningsbankens Kvartalsskrift, Nuori Mies, Nyheter från Sovjetunionen, På fritid, Pyrkijä, Reformatorn, Rådsklippan, Samarbete, Scoutposten, Skogsbruket, Studentbladet, Svensk Finland, Svensk slöjdtidning, Svenskbygden, Sändebudet, Talja tiedottaa, Teckning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Tuike, Turistliv i Finland, UNICEF i dag, Utlandssvenskarna, Ungdoms-Vännen, Vår tid, Yhteisvoimin, Yrkesvalet.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro fauna et flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Geologiska forskningsanstalten har tillställt seminariet sina skrifter.

För att dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.

Ett alldeles särskilt tack ber seminariet att få framföra till herrskapet Övergaard, som haft den stora vänligheten att gratis upplåta utrymmen i sin gård för medborgarskollärarkursen.1960—1961

Gåvor

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Helsingfors Simsällskap: 1 ex. ”Årsbok 1960”, 1 ex. ”Årsbok 1961”.

Pedagogiska Högskolan, Jyväskylä: Acta XVIII—XXIII.

Vasabladet: 1 ex. ”Frisinne och demokrati”, hyllningsskrift.

Maito ja Tervevs r. y. Hfors: diapositiv och filmband.

Fru Julia Wilkman, Nykarleby: ett 40-tal böcker främst biografier.

Österbottens Svenska Sparbanksförening, Vasa: 20 ex. ”Sparbankens lärarkalender”, att utdelas.

Samarbetsutskottet för de Finlandssvenska Sparbanksföreningarna, H:fors: 20 ex. ”Sparbankens lärarkalender” att utdelas bland lär. kand.

Livförsäkringsbolaget Suomi, H:fors: 1 ex. ”Liv-Suomis sjunde decennium”.

Försäkringsbolaget Kaleva, Hfors: 50.000 mk att utdelas bl. a. som stipendier.

Fru Ulla Moberg, Lidingö: 1 ex. ”Sångröstens behandling” av Madeleina Uggla.

Seminarielärare Gottfrid Sjöholm, Göteborg: 20 ex. ”Arbetsövningar” och 4 ex. ”Stjärnkartor”.

Finska Ångfartygs Ab, Hfors: 1 ex. ”Finland Line”, karta.

Kuvanauha Oy, Baggböle: bildandet ”Pekan uusi lakki”.

Med. lic. S. Almqvist, Nykarleby: 1 ex. ”Vesalius”.

SOK, Hfors: flere compendier i merkantila ämnen.

U. S. Information Service, Hfors: en stor mängd amerikanska tidskrifter.

Svenska Folkskolans Vänner, Hfors: 1.500 mk till pedagogiska tidskrifter, 1 ex. ”Svenska Folkskolans Vänners publikationer 1882—1957”.

Svensk-österbottniska Samfundet, Vasa: 1 ex. ”Österbottnisk Årsbok 1959 och 1960”.

Skolrådet J. L. Birck, Jakobstad: 1 ex. ”Vaccinationens pionjärer i Österbotten” och ”Fästningsbyggaren Ehrensvärd” av E. L. Birck.

Finlands Svenska Centralidrottsförbund, Hfors: 2 ex. ”Årsbok 1960”.

Fru Lolan Vasström, Hfors: 1 ex. ”Konstnärsfolk” och ”Bland konstnärsfolk” av Eric Vasström.

Överste Raf. Berg, Vasa: 50 ex. ”Jägarrörelsen”.

Rektor Börje Svensson, Jönköping: Kataloger och Årsredogörelser från lärarhögskolor och folkskoleseminarier.

Föreningen Konstverk till skolan, Hfors: ”Motljus” serigrafi av Lauri Laitola.

Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy, Hfors: provkollektion på olika slag av konstgödsel.

Svenska Folkpartiets Centralstyrelse, Hfors: 10 st. befolkningskartor.

Fru Ester Fougstedt, Nykarleby: 10.000 mk till ”Direktor Nils Alarik och fru Ester Fougstedts stipendiefond”.

”Nordiska Föreningsbanken, Nykarleby: 10.000 mk till stipendier.

Kesko, Paulig, Elanto, OTK och SÖK: reklamförpackningar och reklamplakat för övningsbutiken i sem. skolan.

Oy Keskipohjanmaan Auto Ab, Jakobstad: ett antal planscher i motorlära.

Esso och TB, Nykarleby: smörjningsschema för bil.

Lär. kand. C.-G. Krokfors: Kam-keramik från Finström från c. 2000 f. Kr.

Nykarleby stad: Träsnitt av Onni Mansnerus.

Följande tidningar och tidskrifter har gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Audiovisuaalinen Aikakauskirja, Den unge soldaten, Elanto, FN-nytt, Fredsposten, Församlingsbladet, Kerholainen, Korrespondens, Kommunal tidning, Krigsropet, Kristendom och skola, Livet i Tjeckoslovakien, Lärartidningen, Lyckoskrinet, NMK:s Kuukausilehti, Medborgarbladet, Missionstidning för Finland, Människovännen, Neuvostoliitto, Nordisk kontakt. Nordisk Tidskrift, Nordiska Föreningsbankens Kvartalsskrift, Nuori Mies, Nyheter från Sovjetunionen, Pedagogisk forskning, På fritid, Pyrkijä, Reformatorn, Rådsklippan, Samarbete, Scoutposten, Skogsbruket, Studentbladet, Svensk slöjdtidning, Svensk Ungdom, Svenskbygden, Sändebudet, Talja tiedottaa, Teckning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Tuike, Turistliv i Finland, UNICEF i dag. Utlandssvenskarna, Ungdoms-Vännen, Vår tid, Yhteisvoimin, Yrkesvalet.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro fauna et flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Geologiska forskningsanstalten har tillställt seminariet sina skrifter.

För dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.
1961—1962

 


1962—1963
1963—1964

Donationer

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande gåvor:

Helsingfors Simsällskap: ”Årsbok 1963”, ”Årsbok 1964”.

Sv. Nykterhetsbyrån, Vasa: ”Information i alkoholfrågan”.

Talja, Helsingfors: ”Trafikläraren 1963”, ”Kör rätt”.

Överste Raf. Berg, Vasa: ”Veteranen av år 1918”.

Foto-Grandell, Jakobstad: Klassfotografier.

Rektor Sigurd Arnekleiv, Nesna: läroböcker och fotografier.

Skolrådet J. L. Birck, Jakobstad: särtrycket ”Kvinnlig filantropi i Nykarleby nu och förr”, ”Föreningen de gamlas hem i Nykarleby 1923—1963”, ”Stjärngossarna”.

Musik-Fazer, Helsingfors: ”Kuorokirja” av Sipilä—Pukkila.

Centrallaget Enigheten, Vasa: ett antal broschyrer.

Sv. Befolkningsförbundet i Finland r.f., Helsingfors: ”Finlands-svenskarnas befolkningsfråga” av G. Fougstedt.

Finl. Sv. Centralidrottsförbund, Helsingfors: ”Vår idrott, årsbok 1963”.

Förbundet Hörseltjänst r.f., Helsingfors: ”Nordiska Audiologiska Sällskapets kurs i audiologi”.

Sv. Folkpartiets Ortsnamnskommitté, Helsingfors: ”Svenska ortnamn i Finland” 3 uppl.

Postsparbanken, Helsingfors: ”Finland på världskartan”, väggkarta.

Fil. dr Volmar Berg, Helsingfors: två oljemålningar.

Sv. österbottniska Samfundet, Vasa: ”österbottnisk Årsbok” 1963 och 1964.

Haparanda Folkskolseminarium: ”Haparanda stad 100 år, minnesskrift” av R. Odencrants.

Pargas Kalkbergs Ab: 12 st. 30 kg:s säckar vetonitcement för teckningsundervisningen.

Åbo Kakelfabrik Ab: 20 kg porslinsmosaik genom stud. Tuula Jansson.

B.F.K., Tammerfors: ca 20 kg tygprover för undervisningsändamål.

Klass VIII i sem. folkskolan 1962/63: 3 st. blockflöjter.

Bibliotekstjänst, Lund: 3 ex. barnböcker.

Bokhandlare Josef Herler, Nykarleby: 8 ex. ”Världens viktigaste varor” av Mehrer.

Kontorschef Bjarne Lundqvist, Nykarleby: 50 ex. stadgar för NIK.

Nykarleby Andelskassa: 10 mk läsåret 1962/63 och 1963/64 till elevstipendier i sem. folkskolan.

Nykarleby Sparbank: fyra pokaler till hederspris i korg- och handboll för tävlingar mellan Munsala och seminariets medborgarskola, 100 mk till stipendier åt seminariets elever, Sparbanksförbundets övningskassabok i ett 20-tal ex.

Fru Doris Clemes, Godby: flere olika slag av perennaplantor.

Jakobstads Tidning och Vasabladet: ett antal dagstidningar för undervisningen i medborgarskolan.

Stadens affärsidkare: pris för skogsstämplingstävlingen i kl VII den 6 mars.

Försäkringsaktiebolaget Verdandi, Åbo: 100 mk till stipendier.

Följande tidningar och tidskrifter har gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Allsvensk samling, Audiovisuaalinen Aikakauskirja, Den unge soldaten, Elanto PN-nytt, Forming, Fredsposten, Församlingsbladet, Kerholainen, Korrespondens, Kommunaltidning, Krigsropet, Kristendom och skola. Livet i Tjeckoslovakien, Landsbygdens folk, Lärartidningen Lyckoskrinet, NMK:s Kuukauslehti, Näringsforskning, Medborgarbladet, Neuvostoliitto, Nordisk kontakt. Nordisk Tidskrift Nordiska Föreningsbankens Kvartalsskrift, Nuori Mies, Nyheter från Sovjetunionen, Pedagogisk forskning. På fritid, Pyrkijä, Reformatorn, Rådsklippan, Samarbete, Scoutposten, Skogsbruket, Studentbladet, Svensk-Finland, Svensk slöjdtidning. Svensk Ungdom, Svenskbygden, Sändebudet, Talja tiedottaa, Teckning, Terra, Tidskrift för folkskolan, Tidskrift för lantmän och andelsfolk. Tobaken och vi, Totto, Tulke, Turistliv i Finland, UNICEF i dag. Utlandssvenskarna, Ungdomsvännen, Vi, Vår tid, Yhteisvoimin, Yrkesvalet.

De flesta svenskspråkiga tidningars redaktioner har haft vänligheten sända till elevernas läsrum sina tidningar.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro fauna et flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Geologiska forskningsanstalten har tillställt seminariet sina skrifter.

För dessa värdefulla och vackra donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.


Byggnader, inventarier och undervisningsmateriel

Seminariefolkskolan fick smärre reparationer utförda under sommaren. Vaktmästarbyggnaden fick tapeter och målningsarbeten utförda.

Utvändigt har utförts endel nödvändiga kompletteringsarbeten på Residenstomten: cementgångar, lyktstolpar. Ett 40-tal nya abloy-lås har blivit insatta och endel källargolv har målats i nybyggnaden.

Reparationer och underhåll har under år 1963 dragit en kostnad av 12.532:33.

De nya utrymmena liksom även delvis de gamla har erhållit nya inventarier. Statens brydsamma kassasituation har också inverkat på möjligheten att få ut beviljade anslag.

Sedan senaste årsredogörelse har bl.a. följande undervisningsmateriel inköpts: metallverkstadens verktyg har praktiskt taget helt förnyats, kemilaboratoriekärl för grupparbeten, foto kopieapparat, 4 st. uppstoppade djur, magnetofon med särskild högtalare, 3 st. historiska kartor, planscher.
1964—1965

 


1965—1966
1966—19671967—1968

Donationer

Följande privata personer, föreningar och institutioner har ihågkommit seminariet med gåvor i form av litteratur eller undervisningsmateriel:

Direktör John Helsing, Yttermark; Israeliska Ambassaden, Helsingfors; Fil. mag. Ragnar Mannil, Helsingfors; Folktinget, Helsingfors; Helsingfors Simsällskap; Österbottens Svenska Sparbanksförening, Vasa; Suomen Kulttuurirahasto, Helsingfors; Finlands FN-förbund, Helsingfors; Svensk-österbottniska Samfundet, Vasa; Finlands Svenska Andelsförbund, Helsingfors; Ekonomiska Samfundet i Finland, Helsingfors; Finlands Svenska Centralidrottsförbund, Helsingfors; överste Raf. Berg, Vasa; Samfundet Finland-Sovjetunionen, Helsingfors; Finlands Folkhögskolförening, Helsingfors; Oy Slev Ab, Köklaks; Undervisningsrådet Hans F. v. Schantz, Nykarleby; Oy Yleisradio Ab, Helsingfors; Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Bromma.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande donationer:

Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi, Åbo 100 mk; Svenska Folkskolans Vänner, Helsingfors: 91 mk ur ”Mimmi och John Dahls gåva”; Gustaf Hastigs stiftelse, Helsingfors: 1.500 mk; Nykarleby Andelskassa: 50 mk; Sparbanken Deposita: 150 mk; Nykarleby Rotaryklubb: 100 mk, Andelsringen: 50 mk.

Stadens affärsidkare och TALJA har ihågkommit sem. skolan med tävlingspris.

Följande tidningar och tidskrifter har gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Accent, Ad Lucem, Allsvensk samling, Audiovisuaalinen Aikakauskirja, Elanto, El-bladet, Fredsposten, Församlingsbladet, Hembygden, Kansalaiskasvatus, Kerholainen, Korrespondens, Kommunaltidning, Kouluradio, Koulutelevisio, Krigsropet, Kristendom och skola, Kuluttaja, Kuriren, Lantmän och andelsfolk, Loma-Aika, Livet i Tjeckoslovakien, Landsbygdens folk, Lärartidningen, Lyckoskrinet, NMKY:n Kuukauslehti, Näringsforskning. Medborgarbladet, Neuvostoliitto, Nordisk Audiologi, Nordisk kontakt, Nordisk Tidskrift, Nordiska Föreningsbankens

Kvartalsskrift, Nuori Mies, Nyheter från Sovjetunionen, Nylänningen, Opettajain lehti, På fritid, Pieni musiikkilehti, Pyrkijä, Ruotuväki, Rådsklippan, Samarbete, Scholasticus, Scoutposten, Skogsbruket, Skolradio-TV, Spegeln, Studentbladet, Svensk-Finland, Svensk framtid, Svensk slöjdtidning, Svensk Ungdom, Svenskbygden, Sändebudet, Tälja tiedottaa, Tammenlehti, Teinilehti, The German Tribune, Terra, Tidskrift för folkskolan. Tobaken och vi, UNICEF i dag, Utlandssvenskarna, Unge Pedagoger, Ungdomsvännen, Vi, Vi och vårt, Vår inremission, Vår Skole, Yhteisvoimin, Yrkesvalet.

De flesta svenskspråkiga tidningarnas redaktioner har haft vänligheten sända till elevernas läsrum sina tidningar.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro fauna et flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Geologiska forskningsanstalten har tillställt seminariet sina skrifter.

För dessa donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.


1968—1969

Donationer

Följande privata personer, föreningar och institutioner har ihågkommit seminariet med gåvor i form av litteratur eller undervisningsmateriel:

Österbottens Svenska Sparbanksförening, Vasa; Finlands FN-förbund, Helsingfors; Svensk-österbottniska Samfundet Vasa; Ekonomiska Samfundet i Finland, Helsingfors; Samfundet Finland-Sovjetunionen, Helsingfors; U.S.A:s informationsbyrå, Helsingfors; Söderström & C: o bokförlag, Helsingfors.

Under läsåret har seminariet fått mottaga följande donationer:

Livförsäkringsbolaget Verdandi, Åbo: 100 mk; Gustaf Hastigs Stiftelse, Helsingfors: 1.500 mk; Sparbanken Deposita: 100 mk; Nykarleby Andelskassa 50 mk; Nykarleby Rotaryklubb: 50 mk; Direktorskan fru Ester Fougstedt: 100 mk. Svenska Folkskolans Vänner: 93 mk.

Stadens affärsidkare och TALJA har ihågkommit sem. skolan med tävlingspris.

Följande tidningar och tidskrifter har gratis blivit tillsända seminariets bibliotek:

Accent, Ad Lucem, Allsvensk samling, Audiosvisuaalinen Aikakauskirja, Elanto, El-bladet, Fredsposten, Församlingsbladet, Hembygden, Kansalaiskasvatus, Kerholainen, Korrespondens, Kommunaltidning, Kouluradio, Koulutelevisio, Krigsropet, Kristendom och skola, Kuluttaja, Kuriren, Lantmän och andelsfolk, Loma-Aika, Livet i Tjeckoslovakien, Landsbygdens folk, Lärartidningen, Lyckoskrinet, NMKY:n Kuukauslehti, Näringsforskning, Medborgarbladet, Neuvostiliitto, Nordisk Audiologi, Nordisk kontakt, Nordisk Tidskrift, Nordiska Föreningsbankens

Kvartalsskrift, Nuori Mies, Nyheter från Sovjetunionen, Nylänningen, Opettajain lehti, På fritid, Pieni musiikkilehti, Pyrkijä, Ruotuväki, Rådsklippan, Samarbete, Scholasticus, Scoutposten, Skogsbruket, Skolradio-TV, Spegeln, Studentbladet, Svensk-Finland, Svensk framtid, Svensk slöjdtidning, Svensk Ungdom, Svenskbygden, Sändebudet, Talja tiedottaa, Tammenlehti, Teinilehti, The German Tribune, Terra, Tidskrift för folkskolan, Tobaken och vi, UNICEF i dag, Utlandssvenskarna, Unge Pedagoger, Ungdomsvännen, Vi, Vi och vårt, Vår inremission, Vår Skole, Yhteisvoimin, Yrkesvalet.

De flesta svenskspråkiga tidningarnas redaktioner har haft vänligheten sända till elevernas läsrum sina tidningar.

Sydsvenska geografiska sällskapet, Societas pro fauna et flora Fennica, Geografiska sällskapet i Finland och Geologiska forskningsanstalten har tillställt seminariet sina skrifter.

För dessa donationer och gåvor ber seminariet få ge uttryck åt sin uppriktiga tacksamhet.

(Inf. 2006-04-05.)

 


Läs mer:
Fortsättning: År 1969.
Innehållsförteckning till Ur Seminariets årsberättelser.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.