Innehåll


SMEDS-bladet nr 3

December 1979
 

 

Bästa Smeds'are

I minnet gömde Edith … av Bengt Harald

Sommarens bröllopspar av Carita Ek

Dagboksanteckningar från en Amerikaresa av Guy Segerwall

Antavla för Otto och Oskar Fors samt Ida Ek av Ethel Ekmark

Forsbacka hemman genom tiderna av Tor Fors

Glimtar från det Socklot som varit av William Wik

Nykarleby museum av Bo Kronqvist

Odin Sikström i närbild av Tor Fors

 

Bästa Smeds'are


Julen närmar sig och året går mot sitt slut och då är det igen dags för Smeds-bladet. Året går fort.

Innehållet i detta nummer tar upp allt från våra förfäders hårda kamp för tillvaron – det fanns också glädjestunder – till dagens händelser: amerikaresor, nygifta som skall föra släkten vidare m.m., m.m. Vi får också iår, liksom i fjol, ta del av en släktutredning för en av de många grenar – Forsbacka – med anor till Smeds.

Ett varmt tack till alla som bidragit med material till ”bladet”.

Vi har tidigare uppmanat att skriva till Smeds-bladet. Vi vill upprepa den maningen. Det kan vara personliga upplevelser, reseminnen, bröllop o.s.v. Bidragen kan Du sända till någon av dem som finns nere på omslagets första sida. Vi vill också uppmana dem som byter bostadsadress, meddela Lars Smeds, Socklot, så kan vi hålla namn- och adressförteckningen aktuell, som nu innehåller omkring 500 namn (hushåll). Och till dem som av en eller annan orsak glömt betala för senaste nummer får nu inbetalningskort med dubbel avgift, vilken vi emotser.

I skrivande stund är det vår förhoppning att få ut Smeds-bladet innan jul och därför vill vi sända alla Smeds-ättlingar en önskan om en

Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

Arbetsgruppen för Smeds-släkten/gm Tor Fors.


Tor Fors, sid 1.

I minnet gömde Edith mor Linas berättelser

Bengt Harald
 

Förbindelserna mellan Smeds och Rivas har varit raka och okomplicerade. På Rivas föddes år 1897 Edith Ahlnäs, bosatt i Nykarleby under största delen av sitt liv. Edith Ahlnäs har i minnets gömmor bevarat mycket av det som hennes mamma upplevt och berättat. Även om mamman, Karolina f. Nikonen, bibehöll en viss distans till den pietistiska väckelse som också berörde Socklot under 1800-talet tog hon starka intryck av den. Bengt Harald har träffat Edith Ahlnäs.


Edith Ahlnäs i Nykarleby, hattmodist under sitt aktiva liv, men numera pensionär och kommen till den höga åldern av 82 år, är en av de många som tagit sina första stapplande steg på gårdstunet vid Rivas i Socklot. För folk med någon kännedom om lokala förhållanden torde det vara överflödigt att framhålla att förbindelserna mellan Rivas i den södra och Smeds i den norra ändan av byn för det mesta varit raka och okomplicerade.

Om det tillåtes mig att vara litet personlig, vill jag gärna berätta om att jag som pojke upplevde Edith som söndagsskollärarinna i Socklot dit hon kom på besök en gång i medlet av 1930-talet. Bilderna av planscherna med de vackra bibliska motiven sitter alltjämt kvar på näthinnan. Senare besökte jag tillsammans med min mor Edith i hennes hattaffär i Nykarleby. Annat som gör att jag känner mig nästan riktigt nära släkt med Edith är att hon och min far, efter vad hon själv berättat, döptes i samma vatten.

När jag nu efter många års bortavaro från Nykarleby söker upp henne i hennes lägenhet vid Östra Esplanadgatan [i Alko-huset, berättade Lars Smeds] i staden får jag ett intryck av att det är en ganska så oförändrad Edith som öppnar för mig.

Trots hög ålder är hon alltjämt vital. Tanken är skärpt, intellektet rörligt och minnet gott. Notabelt är att hon i minnets gömmor bevarat mycket av det som hennes mor i tiden berättat för henne om det gamla Socklot. När Edith berättar det vidare får jag en hel del av företeelserna jag tidigare endast haft en fragmentarisk uppfattning om klarare för mig.Edith Ahln
äs visar upp en tallrik som hon som liten flicka en gång gav sin mor till julklapp. Mor Karolina hade låtit förstå att man behövde någonting nytt i huset tills det var hennes tur att hålla lärarinnan i mat. Edith och en av hennes bröder skyndade iväg till Nykarleby och köpte bl.a. tallriken, en klenod som hon vårdar ömt.


Mycket av det som Edith kan återberätta är hämtat ur en miljö som bildade skärningspunkt mellan den nyvaknade kulturella rörelsen och den pietistiska väckelsen vars utlöpare också i medlet av 1800-talet nådde Socklot. Det är skäl att hålla den här företeelsen i minnet om man vill försöka förstå skeendet i gången tid, ett skeende som alltjämt är förnimbart som krusningar på ytan. I den här skärningspunkten uppstod helt naturligt en hel del konflikter när olika livsåskådningar och olika uppfattningar om rätt och orätt i etiska och religiösa frågor ställdes mot varandra. Det var i den här smältdegeln Ediths mamma, Karolina eller Lina Nikonen växte upp och tog starka intryck som hon sedan förmedlade vidare till barnen.Flickorna på Rivas vid stugan Karolina och hennes fyra barn flyttade till efter maken Johans död. Det var i den här stugan hon drev sitt bageri i ett 20-tal år.
Förstoring.


Edith karakteriserar sin situation med att kalla sig ”Guds barnbarn”. Hon säger det med glimten i ögonvrån och menar med det att den värsta stormen dragit förbi när hon var barn. Hon kom att växa upp i efterdyningarna av den känslomässigt laddade tid som präglades av något som kunde kallas en andarnas kamp.

Om Ediths bakgrund och anknytning till Rivas är att säga att hennes farfar var Erik Ahlnäs, husbonde på Rivas. Denne Erik var känd som en duktig stenhuggare och stenmuren kring Nykarleby gamla kyrkogård är ett verk som han varit med om att uppföra. Eriks son Johan gifte sig med nyssnämnda Karolina Nikonen. I äktenskapet föddes fyra barn, ett av dem Edith Ahlnäs. Johan fick jämte en bror överta hälften var av Rivas-hemmanet och det unga paret hade en framtid som bönder utstakad för sig.

Liksom för många andra unga män den tiden hägrade Amerika och möjligheterna att där förtjäna pengar också för Johan. Han for iväg och arbetade en tid där borta. Men rätt snart kom ett bud av icke alltför hugnesamt slag: Johan hade drabbats av lungsot, ett gissel som ännu för icke alltför lång tid tillbaka slog hårt mot såväl gammal som ung. Johan återvände hem utan att ens ha fått ihop så mycket som biljetten kostat. Han dog 33 år gammal.

Karolina stod nu ensam med fyra barn. Edith var då fem år. Johans resa till Amerika och skuldsättningen för biljetten blev ett avbräck som kom att kännas för den unga änkan som fick träda från hemmansdelen. Innan Johan gick bort hade han dock skött om att familjen inte blev ställd på bar backe. Han lät uppföra en stuga åt den oförsörjda änkan och barnen ett stycke norr om Rivas på samma sida som fähuset. Gunnar Segervall och hans familj bodde senare i samma stuga.

[Min mormorsmor hette också Karolina och blev också änka med fyra barn.]

Det var mycket folk på Rivas medan vi ännu bodde där, erinrar sig Edith. Vi var fem familjer under samma tak en tid. Alla åt vid samma bord i det stora köket. Trots att vi var så många var sammanhållningen god. Uppstod det konflikter någon gång var det liksom en oskriven lag att alla mellanhavanden skulle klaras upp innan man gick till sängs om kvällen.

Vad tog sig då en kvinna i tidigt 1900-tal till som blev änka med fyra barn? Situationen kunde måhända te sig hopplös, men Karolina var inte den som gav hoppet förlorat. För att klara uppehället för familjen etablerade hon sig som bagare i den stuga där familjen nu bodde. Hos bagare Granlund i Nykarleby lärde hon sig baka. Bageriet var inrymt i den byggnad där stadskansliet numera arbetar, d.v.s. gamla trivialskolbyggnaden. [Eg. pedagogibyggnaden.] När hon väl behärskade tekniken någorlunda satte hon i gång på allvar som egen företagare.

Edith erinrar sig att en annan bagare i staden, Granberg, försökte få henne att ta anställning hos sig. Han avrådde henne att ställa upp eget. Hon skulle som han sade ”bränna upp förtjänsten”. Så mycket ved menade han att det skulle gå. Men Karolina lyssnade inte på det örat utan satte igång och drev sin rörelse målmedvetet som hon föresatt sig. Hon drev sin rörelse tills barnen vuxit upp. När hon inte längre hade den tunga försörjarplikten över sig lade hon ner bageriverksamheten.

Det var mest till större kalas som folk beställde bröd från bageriet. Eftersom det dog mycket folk på den tiden hade Ediths mamma fullt upp med att baka till alla begravningarna. Före jordfästningen förplägades begravningsgästerna med skorpa och bullskiva till kaffet och efteråt med skiva av sockerkrans och pepparkaka, erinrar sig Edith. Men också vid andra tillställningar stod hon till tjänst med bröd. Sålunda brukade hon ha egen försäljning isamband med läsförhören så att besökarna kunde ta med sig litet gott hem till eftermiddagskaffet.

Bland de egenskaper Karolina lärde sina barn var förnöjsamheten en av de främsta. Trots att det bakades i huset varje dag, var det inte varje dag det vankades bulle. Endast till söndagarna fick barnen varsin halv örfil och en pepparkaka. En annan episod är belysande för den sparsamhet som rådde i familjen men också för omtanken om kunderna. Karolina hade en jul som vanligt stått i med bak från tidigt till sent. För barnens räkning hade som sed var i god tid satts undan var sin ”guttagubbe”. Men kunderna var många och när mor stängde för julen hade det bakade och det sålda gått jämt ut. Sent omsider uppenbarade sig ännu en kund som ville köpa ”guttagubbar”. Vad skulle Karolina nu göra? Hur det än smärtade henne såg hon sig tvungen att ta av de gubbar som var undansatta åt barnen. – Det var nog med sorg i våra hjärtan som vi såg våra ”guttagubbar” försvinna, erinrar sig Edith. – Men vad skulle mor göra? Inte kunde hon låta mannen gå hem utan. En liten tröst i sorgen beredde det oss när farfar, som hans sed var, gav oss var sin blank 20 pennis slant.

En sed i byn var att bönderna vintertid körde hem ved till änkor och obesuttna. På det här sättet kom också Karolina att få ved hemkörd till bageriet.

Edith minns att de här ”vedkörantalkona” var en av de roligare händelserna under året. En fröjd var det att se hur det ena lasset efter det andra vek in på gården tills liderbacken fylldes. – Nu Lina har du mer ved än någon bonde i byn, minns Edith att en av de mera skojfriska karlarna utbrast en gång. Glädjen var stor hos såväl givare som mottagare. Belöningen för bönderna som kom med veden bestod i att de fick doppa så mycket de ville och orkade.

– Nu Lina får du söka fram mera sittplatser åt oss. Skorporna har börjat svälla så nu ryms vi inte mer i soffan din, kunde den skojfriska ”Eljasgubben” säga.


Johan Wik har tecknat bilden av ”vedkörantalkona”, som Edith minns som de roligaste händelserna under året. Förstoring.


När de obesuttna släppte ut sina kor, en eller två från varje gård med skällan kring halsen för att ägarna skulle kunna höra var de färdades, ljöd ett muntert bing-bång i många olika tonarter. – Nu kommer ”Rivas trängbandet” [strängbandet?] kunde det heta när kornas skällor ljöd längs byvägen. De flesta korna var från Rivas-ändan. Så småningom upplöstes hemmet i Socklot, Ediths bror Uno fick tjänst i Jakobstad, Martin i Jyväskylä till en början medan den tredje brodern Axel dog i lungsot som han ådrog sig medan han var inkallad. Själv kom Edith under flera år att vistas hos sin bror i Jyväskylä där hon fick en god inblick i liv och leverne i de svenska överklassfamiljerna i det inre av Finland. Hon minns också att det finsktalande tjänstefolket brukade kalla henne ”Kustaa Aadolfin morsian”. I Kouvola utbildade hon sig till hattmodist, ett yrke hon utövade efter flyttningen till Nykarleby 1931.

Från åren när familjen ännu bodde kvar i Socklot minns Edith att bröderna hjälpte bönderna med olika arbeten. Edith kunde ibland sköta småbarn i gårdar där dylik hjälp behövdes.

Småskolan var i tidigt 1900-tal inrymd i Sigfrids gård mitt i byn. Halta-Lena som bodde i en liten stuga nära gamla åbron i Lill-Socklot var lärarinna. Barnen läste ur en stor ABC-bok och lärde sig psalmer utantill. Nu i sin ålders höst är hon tacksam över att hon fick lära sig psalmerna utantill. I folkskolan där hon senare gick var Mattasi Froste lärare. På Mattiasdagen blev han uppvaktad med sång av barnen. För barnen lät han det se ut som om han vaknat av sången, men senare har jag nog förstått att han var vaken när vi kom, säger Edith.

Om vintrarna lekte man med s.k. slänga på vikens is och hade hjärtans roligt. En gång for hon med sina bröder med båt från nuvarande Vikströms där hamnen fanns till mammas hem, till Nikonens inne i byn. Om påskaftnarna brände man påskbrasor, en sed som mor Karolina inte riktigt kunde känna för eftersom det var vid en påskeld som Petrus hade förnekat sin mästare. Det här konstaterandet gjorde starkt intryck på barnen.

Längs olika kanaler nådde den pietistiska väckelsen, som så starkt kom att prägla Ediths mamma, byn. De som drogs med kallades ”de väckta” i motsats till dem som föredrog att stå på sidan. Edith säger sig tro att flickor som var tjänarinnor i herrskapsfamiljer i staden var en sådan kanal för väckelsen. En av dem hette Sofia Björnvik.

De väckta hade hög moral och tog avstånd från bjäfs och glitter. Det mesta var syndigt och oförenligt med Guds vilja. Knappar i kläderna och spetsar på lakan var sådant prål som ansågs icke behaga Gud. Många av de väckta tog sig för att sprätta bort knapparna ut kläderna och fäste ihop dem med säkerhetsnålar i stället.

Pojkar på friarfärder en lördagskväll kunde t.ex. anmärka om den uppvaktade flickan hade spetsar på lakanen i sängen: Är det här en bädd för en kristen flicka, kunde det heta sådana gånger.

Edith hade som flicka ett kraftigt hårsvall, men seden bjöd att det hölls samlat och uppsatt. En gång hade lärarinnan för en teater uppmanat henne att lösa upp håret så att det fick falla fritt ner för ryggen. Det här föranledde omedelbart kommentaren: Skall en kristen människas dotter ha sitt hår på det sättet?

Brudkläderskan hade stränga förmaningar när hon inför vigseln klädde den unga bruden och satte myrtenkrans på hennes huvud, erinrar sig Edith att hennes mamma berättat. Även om mamman var allvarligt kristet sinnad och aktiv bland de väckta, bevarade hon alltid en viss distans till många av ytterligheterna. Sannolikt berodde det här på att kampen för tillvaron för henne var så hård att kravet på att iaktta en yttre renlärighet framstod som något av underordnad betydelse.

Det var i denna tid av andarnas kamp som Ediths föräldrar gifte sig, något som gjorde att bröllopet höll på att ända i skandal i byn. Till tidens sed hörde nämligen att husbonden i gården där bröllopet hölls också skulle bjuda på bröllopssup. Nu hade emellertid Karolina låtit förstå att det inte skulle bli någon bröllopssup när hon och Johan gifte sig. Husbonden Mikael Nikonen lät då förstå, att om han inte fick bjuda på bröllopssup fick det också bli med bröllopet. De unga lät sig emellertid inte böjas utan framhärdade i sin övertygelse. Av allt att döma var denne Mikael Nikonen en vislig man, ty han undvek att spänna bågen så hårt att strängen brast. Han gav efter och lät de unga ha det som de ville med bröllopssupen. Och bröllopet lär ha varit det första nyktra bröllopet i Socklot. Nu var isen bruten och i fortsättningen väckte en utebliven bröllopssup allt mindre uppmärksamhet.

Även om Johan ställde sig vid Karolinas sida och visade hennes övertygelse uppskattning kunde inte prästen i församlingen riktigt fördra honom därför att han inte var väckt av rätt märke. – Om nu din man faller under bordet, är du då stark nog att dra upp honom, lär prästen ha frågat Karolina när hon sporde honom om råd i en svår valsituation. Men övertygelsen hos de unga tu var starkare än prästens betänkligheter och det blev äktenskap av även om det på grund av Johans sjukdom inte blev långvarigt.

Nu så här i ett livslångt perspektiv sett, säger Edith att de väcktas attityder var stränga och att de innebar en försakelse för många. Men det var en övertygelse hos dem, och en övertygelse bör man respektera om den är äkta. Till saken hör att de väckta väckte respekt och tyst bifall även hos mera värdsligt sinnade människor.

Vid det här laget är det ungefär hundra år sedan den religiösa väckelsen berörde byn. Den som är uppmärksam och lyhörd skall utan svårigheter finna att många av de värderingar som då växte fram alltjämt finns kvar i Socklot som en svag krusning på ytan.


Bengt Harald, sid 2–8.


Läs mer:
Då uppvaktade eleverna sin lärare av Karl-Erik Wikström.


Dagboksanteckningar från en Amerikaresa

Guy Segerwall


Amerikaresan startade jag, tillsammans med min gode vän Göran 15 juni 1978. Första målet: Seattle på den amerikanska västkusten. Till att börja med skulle jag bo hos bekanta som jag fått genom Dalagillets folkdanslag i Stockholm, där jag är medlem. På flygplatsen i Seattle mötte Bengt (utvandrare från Dalarna). Hos Bengt blev vi mottagna med kaffe och tårta.

Midsommarfirandet kom redan den 18 juni, en söndag, då vi var i Gig Harbor. Där var en enorm uppslutning av skandinaver. Till festligheterna hörde bl.a. en folkdräktsparad, i vilken medverkade över 400 par. En fantastisk upplevelse att få se de färggranna dräkterna från hela Norden.

Biltur till Vancouver, Canada, gjorde vi 21 juni. Där hade jag tillfälle att hälsa på min svågers syster Anita [och min mammas kusin som nämns då och då nämns i Livet på Pysbacka] och hennes man Gustav Backlund, från Jakobstad. Även Meri Virtanen hälsade jag på. Meri är dotter till Artur och Vera Liljedahl från Nykarleby.

Återkommen till Seattle fick jag vara med om ytterligare en midsommarfest, i Vasa Park. Folk kom i massor och med sig hade de mat och dryck. Man satt vid långa bord och vid stora utomhusspisar tillreddes maten. Överallt i det gröna dansades det folkdanser och spelades låtar från Skandinavien. På dagen var det dans i en stor loge. Det var det största dansgolv jag någonsin sett.

Måndagen den 26 juni tog vi flyget från Seattle till Salt Lake City. Där hälsade jag på min mammas, Göta Segervalls kusin, Paul. Det var första gången Paul hade besök av släkten från Finland. Paul är son till Henrik Vingren, som i sin tur är bror till August Vingren. Henrik emigrerade till Amerika 1903. Paul och hans två bröder blev som små föräldralösa och blev då adopterade. Inte förrän Paul blev vuxen fick han reda på att han härstammade från Finland. Han bytte då ut sitt adoptivnamn och tog namnet Wick. Så länge min mor levde brevväxlade Paul med henne, nu upprätthåller jag kontakten.

Paul och hans fru Arlein som har tyskt påbrå, mötte vid flygplatsen. Någon svårighet att känna igen Paul var det inte, han är väldigt lik Erik Vingren och Erik Vik. De hade inte heller problem att känna igen mig, de sa att jag var en kopia av deras yngste son. Paul och Arlein bor i Payson, en stad som ligger söder om Salt: Lake City. Innan vi åkte från Salt Lake City visade de oss bl.a. kyrkan. Vi fick dock inte gå in i den, endast mormoner har tillträde. Däremot besökte vi tabernaklet, en mycket vacker byggnad. Där fick vi se hur mormonrörelsen startade i Amerika. I staten Utah är c:a 90 % mormoner.Julen 1975. Fr
ån vänster: Arlein, Paul, Mikael och Jay.
På bilden saknas Paula.


På vägen från Salt Lake City till Pauls och Arleins hem i Payson skulle vi hälsa på ... ja vem, det berättade de inte. Allt föreföll så hemlighetsfullt och med stor spänning såg jag fram emot det besöket. Vi stannade vid en villa, ringde på och en gammal dam öppnar. Då säger Paul: Denna dam kommer från Socklot, så det är bara att prata svenska. Jag började med att säga något på dialekt och hon såg väldigt förvånande på mig. Samtalet kom igång, det gick trögt för henne, orden ville inte riktigt få den riktiga klangen. Men efter en halv timme säger hon plötsligt: ”No ska do kåma ut i tjöki å skåda koddona”, hon hade nämligen ett foto på väggen som var taget i Lill-Socklot och på det fotot var det några kor. Den gamla damen hette Hanna Backlund. I seklets början emigrerade hon med sina föräldrar och sen dess har hon inte sett sin födelsebygd. Hon berättade bl.a. att hon gått i folkskolan i Socklot samtidigt med Ellen Fogel. Hon kom också väl ihåg min morfar Agust Vingren, då han arbetade i Copperfieldsgruvan. Gemensamt åkte vi till den enorma dagbrottsgruvan, man såg knappt till andra sidan. Hanna berättade att det tidigare funnits tre små städer intill gruvan, men som nu är borta, gruvan ökar alltjämt i omfång. Hanna berättade också om den tid då min morfar Agust – och även Hanna – bodde där. Vi åkte hem till Hanna och tog ett vemodigt farväl. Hanna hade så önskat att hon skulle ha fått behålla oss där.

Vi fortsatte så till Pauls och Arleins hem i Payson. De ägde en mindre farm med några höns, får och en liten tam skunk. De hade tre barn, Paula, Michael och Jay. Paula var gift och hade ett barn, medan pojkarna bodde hemma.

Hos Paul och Arlein hade vi tänkt stanna 2–3 dagar och sedan fortsätta med buss eller hyra en bil för att komma till Grand Canyon. Paul ringde och hörde om priser, han tyckte det blev alldeles för dyrt så han tog ledigt från sitt arbete två dagar för att själv köra oss med sin bil.

Vi startade tidigt på morgonen, körde mil efter mil genom öknen som aldrig tycktes ta slut. Kom så till första sevärdheten, Bruce Canyon, som bestod av stenskulpturer i oändlighet formade av vinden. De påminner något om raukarna på Gotland.


Guy betraktar stenskulpturerna i Bruce Canyon.


Färden fortsatte mot staten Arizona och Grand Canyon, som var vårt mål. Grand Canyon med sina tvärbranta dalgångar, ställvis 1500 meter djupa, hör till världens största turistattraktioner, har delvis gjorts till nationalpark. Det var en fantastiskt storslagen natur som mötte oss. Det går inte att beskrivas, den måste ses.

Från Grand Canyon fortsatte färden till staten Utah där vi intog en härlig middag i en liten stad som heter Kanab. Den 28 juni startade vi resan mot Las Vegas via Zions Canyon. Här var det annorlunda än Grand Canyon, där var man uppe och tittade ner i bråddjupen, nu åkte vi ner i dalgångarna och tittade upp på de graciöst formade klipporna. När vi kom till Las Vegas var jag verkligen glad över att vi inte hade hyrt bil. Visst är jag van vid Stockholmstrafiken, men här hade jag inte kommit långt. Paul och Arlein hjälpte oss att boka in oss på Westward Hoo Motel med 1000 rum, tre pooler och ett stort kasino. Här skiljdes vi från Paul och Arlein som åkte hem och vi blev kvar fram till den 30 juni då vi tog flyget till Seattle. Det var tråkigt att skiljas från Paul och Arlein, vi hade ju haft en sån underbar tid tillsammans och så hjälpsamma de varit mot oss. Men de lovade att besöka Europa och då ta en tur till Finland också för att besöka Pauls stora släkt.

Efter att så ha varit i Seattle i fem dagar varvat med sol och bad startade vi ånyo en bilresa söderut. Tidigt på morgonen den 5 juli åkte vi ut till kusten och följde havet ända ner till Reedwoodskogarna. Där var det träd som hette duga, 100–150 meter höga och de äldsta uppemot 2000 år. Vi fortsatte resan till San Francisco dit vi anlände den 6 juli på kvällen. Vilken underbar stad med alla dessa kullar och vilka gator upp och ner. Jag ringde upp Elis Ekström från Socklot och han hämtade oss för ett besök i sitt hem. De bjöd på en fantastisk laxbricka. Laxen hade han fångat själv. Vi satt och pratade till långt in på kvällskvisten. Vid tolvtiden körde Elis oss runt i staden så vi fick se den och dess nattliv innan han lämnade av oss vid motellet.

Den 8 juli åkte vi till Hollywood och Disneyland. Vi var även över gränsen till Mexico och fick se kontrasterna mellan rikt och fattigt. Härifrån åkte vi sedan utan avbrott upp till Seattle, vilket tog två dagar. Nu hade vi två dagar kvar av vår resesemester för att ta farväl av gamla och nya vänner. Återresan till Stockholm skedde den 13 juli.

Det har varit en underbar resa. Vi har sett det man bara tidigare har hört och läst om. Vi har fått träffa Socklot- och Nykarlebybor – släkten – som sände kära hälsningar genom Smeds-bladet till alla nära och kära i hemlandet. Och till Paul, Elis, Anita och Meri med familjer samt Hanna sänder jag ett varmt tack för den gästvänlighet som visades oss. Jag vet att detta tack når er genom Smedsbladet.
En ny resa förbereder jag nu, hoppas att den kan bli av sommaren 1980.

Vi hörs!


Guy Segerwall, sid 12–15.

Antavla för Otto och Oskar Fors samt Ida Ek

Ethel Ekmark


De flesta Smeds'are vet väl att den första släktutredningen om släkten Smeds i Socklot utkom år 1932 och att densamma hade utarbetats av professor Wold. Backman och lektor Hugo Lagström. Denna släktutredning har sedermera kompletterats av lär Oskar Fors.

I föreliggande Smeds-bladet nr 3 är det Smeds-ättlingarna, syskonen Otto och Oskar Fors' samt Ida Eks antavla vi får ta del av.

Alla tre är födda på Forsbacka hemman i Nykarleby Kyrkoby. Också deras far Anders Andersson är född på Forsbacka. Modern Lena Karolina Smeds åter är född i Munsala.

Deras farfar Anders Andersson föddes 30.5.1828 på Ahlnäs i Socklot, men flyttade med sina föräldrar Anders Mattsson Smeds och Susanna Helena Carlsdotter Björn till Forsbacka.

Deras farmor Brita Stina Jakobsdotter Back åsamkade mig verkligen mycket huvudbry och arbete. I kommunionböckerna i Nykarleby är hon antecknad som född 6.8.1826 i Munsala, men någon Brita Stina var inte född den tiden enligt födelseboken i Munsala. Också i prof Wold. Backmans bok 'Forsbacka och dess ägare' har Brita Stina födelsetiden 6.8.1826. – Nu slog det mig att eftersom hon enligt uppgift var född i Munsala och gift sig i Nykarleby bör hon ju ha flyttat ut från Munsala till Nykarleby. Mycket riktigt. Både som utflyttad 1849 från Munsala och 1849 inflyttad till Nykarleby finns anteckningen: ”Brita Stina Back f. 6.8.1828 i Kantlax”. – Nykarleby kommunionböcker hade gjort henne 2 år äldre! Sedan var det en lätt sak att finna föräldrarna i Munsala: Jakob Hendriksson Kråka och modern Brita Elisabet Johansdotter Laggar (Kråka hemman kallas senare Back).

Deras morfar Johan August Persson var född i Jussila i Munsala och blev arrendator på Kif hemman därstädes. Mormodern Lena Sofia föddes på Gästgivars i Munsala. Hennes far var också född där, modern åter på Drakabacka i Nykarleby Kyrkoby.

Johan August Perssons föräldrar var födda i Terjärv: Fadern på Lytts, modern på Skullbacka. De gifte sig 19.10.1827 i Terjärv och flyttade samma år till Munsala.

Några kommentarer till de översta släktleden i antavlan:

Längst till vänster har vi Matts Jakobsson Smeds med hustru Valborg (tab. 13 i Smeds-boken).

Följande Carl Carlsson Skrifvars i Vexala, Munsala, med hustru Catharina, född Bäck i Nykarleby Kyrkoby. Bägge döda på Ahlnäs i Socklot.

De följande Henrik Hendriksson från Spåra med hustru Brita från Räf samt Johan Andersson från Laggar med hustru Elisabetha från Räf kommer från Kantlax, Munsala.

Nu följer 4 anor, vilka går till Terjärv: Anders Persson från Lytts och hustru Malin från Bredbacka samt Anders Andersson från Skullbacka och hustru Brita från Gistö.

Den näst siste från höger Matts Johansson, Räf kommer även från Kantlax, hustrun Maria Mattsdotter från Gästgivars i Munsala.

Längst till höger uppenbarar sig igen anor från längre bort belägna orter, nämligen Pedersöre och Esse: Karl Mattsson Nix från Katternö i Pedersöre, hustru Magdalena från Borgmästars i Esse.

Av Ottos, Oskars och Idas anor är 5 födda i Socklot, 3 i Nykarleby Kyrkoby, 14 i Munsala, 6 i Terjärv, 1 i Pedersöre och 1 i Esse.[Roterad förstoring.]
       

Anders Andersson
Forsbacka

Brita Stina Jakobsdotter Back

Johan August Persson Kif. Ant. senare namnet Smeds

Lena Sofia Mattsdotter Gästgivars

f. 30.5.1828 på Ahlnäs i Socklot

f. 6.8.1828 på
Kråka i Kantlax

f 24.6.1836 på Jussila, Munsala. Bosatt i Kengo, senare Vexala Smeds

f. 21.3.1836 på Gästgivars i Munsala k-by.

d. 6.4.1889 på Forsbacka

d. 5.12.1898 på Forsbacka

 

 

g. 2.4.1850 i Nykarleby

g. 11.4.1856 i Munsala

   

Anders Andersson Forsbacka

Lena Karolina Smeds

f. 16.4. 1859 på Forsbacka

f. 10. 5. 1864 i Munsala

d. 15.12.1915           - ” -

d. 14.10.1936 på Forsbacka

     

Ida Olivia Ek

f. 8.5 1892

På Forsbacka

Otto Alexander Fors

f. 11.9 1899

- ” -

Oskar August Fors

f. 2.4. 1902

- ” -


Ethel Ekmark, sid 16–18.

Forsbacka hemman genom tiderna

Tor Fors


Ethel Ekmark har presenterat för oss antavlan för min far och hans syskon, födda på Forsbacka. Jag skall här ge en kort översikt över Forsbacka hemman och dess ägare genom tiderna.

Forsbacka, som namn och hemman, är inte något nytt i Nykarleby. Redan år 1549 omnämns Forsbacka, troligen betydligt tidigare, men några säkra källor finns härvidlag inte att tillgå. På den tiden tillhörde Forsbacka den s.k. donationsjorden som Gustav II Adolf underlade staden vid dess grundande år 1620. Redan år 1684 reducerade Carl XI arealen av denna donationsjord till omkring 1/5 av den ursprungliga storleken. Härigenom övergick då de friblivna hemmanen till enskilda personer med full äganderätt. Till dessa hörde också Forsbacka. Av detta framgår att ”ägarna” fram till 1684 inte hade full äganderätt, utan Nykarleby var den rättmätige ägaren.

Intill 1684 var det många innehavare av Forsbacka skattehemman. Den första kända var Jacobus Jacobi Carlman. Denna Carlman var kyrkoherde i Nykarleby från 1636–1653. Det anses att förtjänsten tillkommit Carlman att trivialskolan förlades till Nykarleby år 1641, och att staden härför befriade honom från alla utlagor för Forsbacka. Carlman dog 1653.

Den andra innehavaren, Johan Forsman, övertog Forsbacka 1664. Han kom till Nykarleby 1660 efter att ha blivit utnämnd till ”hauptman” över Klas Totts grevskap Carleborg. Forsman bosatte sig på Forsbacka. Han var född i Sverige 1616, student i Uppsala 1644. Samtidigt som han blev innehavare av Forsbacka lade han även Juthbacka under sig. Denne Forsman är stamfader till släkterna Forsman, Koskimies och Yrjö-Koskonen. Han bodde kvar i Nykarleby till år 1675, då han utnämndes till fästningskommendant i Uleåborg. År 1695 överläts hemmanet till magen Lars Matilain. Han avled dock samma år han övertog Forsbacka, varigenom änkan skötte hemmanet till omkring 1725.

Ett tjugotal år efter stora ofreden är äganderätten till Forsbacka oklar. Mellan åren 1725 och 1742 anges det enligt mantalslängderna många ägare till Forsbacka. Först år 1742 uppges Erik Rydman, handlande i Nykarleby som ägare till Forsbacka. Detta tyder på att mellan 1725 och 1742 ”ägarna” endast varit arrendatorer.

Den rättmätige ägaren till Forsbacka 1725–1735 skulle dock enligt professor Woldemar Backman ha varit Daniel Kempe, handlanden och rådman i Nykarleby. Det här synes trovärdigt eftersom änkan till Daniel Kempe var omgift med Erik Rydman, och som jag nyss nämnde, ägare till hemmanet år 1742. Rydman avled år 1754 och hemmanet övergick då till sonen Samuel Kempe, också han rådman i Nykarleby. I samband med övertagande av Forsbacka övertogs också Juthbacka som redan år 1737 sammanslogs med Forsbacka till, som på den tiden benämndes, ”en Röök”.

Enligt vissa källor skulle två systrar till Daniel Kempe, Maria Helena Neuman och Anna Nyman ägt Forsbacka. Detta är dock inte helt klarlagt, möjligen endast som medarvingar.

Hemmanet överläts 1776 eller 1777 till Johan Johansson. Årtalet för överlåtelsen är något oklar eftersom mantalslängder saknas för tiden 1776–1789. Kyrkböckerna ger dock vid handen att överlåtelsen torde ha skett 1776–1777. Johan Johansson flyttade dock redan 1778 och bosatte sig slutligen i Malax. Det är nu detta år som något hände med Forsbacka skattehemman, nämligen en delning, ytterligare en delning skedde år 1798.

Vid den första delningen tillföll hemmanet Johan Johansson, född i Purmo, död på Forsbacka 1831. Vid andra delningen, således 1798, tillföll hemmanet sonen Hans och magen Henrik Henriksson, vardera hälften. Hans Johansson dog på Kojonen i Jeppo 1854. Han hade nämligen redan 1812 bytt Forsbacka not Kojonen, som då ägdes av Carl Backman, handlanden i Nykarleby, som också var ägare av Juthbacka. Carl Backman blev således ny ägare men redan 1814 bytte han Forsbacka mot Nygårds hemman och återigen ny ägare Brita Andersdotter, född i Kronoby 1765, död på Forsbacka 1838. Härefter övertog sonen hemmanet, född på Nygård 1793, död som sytningsman på Forsbacka 1856. År 1839 såldes hemmanet till ANDERS MATTSSON SMEDS, född på Smeds i Socklot 7 dec. 1787. Det är först nu som en ”Smedsare” övertog Forsbacka och som sedan dess har gått från släktled till släktled fram till våra dagar.

Anders Mattsson Smeds dog på Forsbacka den 19 december 1863. Han var tidigare bonde på Tåg, därefter på Ahlnäs, som han överlämnade åt äldsta sonen då han köpte Forsbacka.

År 1856 överläts hemmanet åt sonen Anders Andersson d.ä. Forsbacka. Han var född på Ahlnäs 1828 och dog på Forsbacka 1859. Samma år hade Anders son, Anders Andersson d.y., köpt halva hemmanet av sterbhuset och samtidigt förvaltade andra, hälften fram till år 1900, då han också köpte denna del. Anders Andersson d.y. avled på Forsbacka 1915. Han var gift med Lena Karolina Smeds från Vexala, som efter makens död antog, jämte barnen, namnet Fors.

 

Anders Andersson d.y. Forsbacka och Lena Karolina,
far och mor till Otto och Oskar Fors samt Ida Ek.


Hemmanet övertogs av sonen Otto 1924. I början av 1950-talet köpte Otto Janne Forsbackas hemman och delar av Asplunds hemman. Samtidigt flyttade han med sin familj in i Jannes gård. Den gamla fädernegården, som om- och tillbyggdes omkring 1910 har övergått i annans ägo.

I början av 1960-talet överlät Otto hemmanet till sonen Börje. Börje är den femte Smedsättlingen som innehar Forsbacka och har hemmanet således gått i arv från far till son alltsedan 1839.


Tor Fors, sid 19–21.


Läs mer:
Forsbacka och dess ägare av Woldemar Backman.
Forsbacka av Rudolf Olson.

Glimtar från det Socklot som varit

William Wik


År 1938 var Nyskiftet i Socklot genomfört, efter många hektiska planeringsår. Det blev en radikal förändring av hela det strängt koncentrerade bysamhället. Mer än hälften av Stor Socklots bosättning var då uppradad med gård, fähus och uthus invid bygatan – från i söder Sigfrids (Segervall) till ock med Ollas-backen i norr. En vägsträcka mindre än en kilometer. Bosättningen utgjordes av 16 bondgårdar, endast en övrig, nämligen f.d. Wilhelm Sigfrids lanthandel.

De övriga 15 bondgårdarna i ”Storbyn” var spridda på mer än två kilometer av den övriga bygatan. – Gårdarna i Lill Socklot var mera spridda, även på bredden.

Den gamla byn var märklig, intressant och ändamålsenlig i det gamla småskiftesbruket. Men så var också alla mycket beroende av varandra i de flesta dagliga göromålen i jordbruket. Detta en väsentlig faktor för skapande av god bygemenskap.

Krigen med början 1939 – gjorde att röjningarna efter bosättningsförflyttningarna icke kunde genomföras planenligt – utan i många fall varit störande i bymiljön ända till nutiden.

Stor- och Lill Socklot har av ålder varit skäribyar och fiskarbyar av stora mått. Alla ägnade en viss tid åt fiske både bönder och obesuttna. – Fisket som näringsfång spelade en framträdande roll för bysamhällets allmänna välstånd. Ett näringsfång som i hög grad värdesattes av alla.

Vid studiet av hävdernas blad har jag funnit att ”Torsö udde” redan på 1500-talet var den förnämsta fiskeplatsen inom detta beskattningsområde. Under Gustaf I Wasa's tid erlade man här skatt i ”Läster” av fångsten – när andra fiskeplatser betalade skatt i tunnor och fjärdingar. — Förmodligen är det redan härifrån det gamla uttrycket härledes: ”Int gar he na nöd på Socklotboan – som har havi ti ta ur”.

Menhavet har både gett och tagit sin tribut. – Hösten 1554 låg tvenne båtlag i kutulfiske på Hällgrund. Laget bestod av tre socklotfiskare jämte Stina Werving från staden. – Stina var en manhaftig kvinna, som med stadig hand skötte åror och roder. Den 17 oktober låg höstdagen i stillsam kvällning, då sköten lades ut vid ”Tuvon”. Molnen hade skingrats och givit plats åt en klar aftonhimmel. Vågorna liksom fiskarna gick till ro för natten.
[Leif Sjöholm tillhandahöll bild, som visade sig vara från 1914, av bättre kvalitet. Förstoring.]
 

Fotografiet presenterar ”Byggarna och Ägarna” som följer: Från vänster Jakob Wik, Jakob Smeds, bakom Johan Eriksson, bakom motorn Johan Harald, August Wingren och Johannes Smeds. – Alla äro ”Smedsare” i direkt nedstigande led på manslinjen – förutom nämndeman Johan Harald som genom sin faster Greta, mor till Jakob och Johannes Smeds gör Harald till kusin med dessa. – Dessutom har Johan Harald en anmoder från Smeds, vilken finns i Smeds-boken Tab. 2, sid 7, nämligen: ”Margareta Johansdotter född 1713, död 17.12.1749, Gift 28.12.1736 med Per Persson Nikonen född 1708 på Nikonen i Socklot.”*

Ynglingen till vänster på fotot är 16-åriga Evert Smeds och den skäggiga mannen i mittbakgrunden Elias Wik.


[* Informationen finns inte i släktboken.]


I arla morgon den 18 oktober vaknade vinden från havet, smygande runt knutarna. Stormen trummade vilda låtar mot spjället. En rysande symfoni! – Karlarna ror dristigt ut för att bärga sina skötar. Männen väljer den bästa båten och följs åt alla tre – men Stina kliver upp i ”Båken” för att kunna följa deras kamp mot de rasande elementen. – Väl framme vid skötarna, välter en störtvåg båten i Stinas åsyn. Hennes kamrater rider en stund på kölen av båten – men uppslukas snart av vågorna. – Sorgens sabbatsstund är kommen och Stina skälver i hela sitt väsen, när hon ensam mumlar sjönödsbönen: ”Hjälp mig, Gud i Havet är så stort, och min båt är så liten” – – –.

De drunknade var bondsonen Johan Danielsson Sigfrids född 9 augusti 1834, bonden Isak Mickelsson Mickelä (Båsk) född 9 juni 1791 och fiskaren Erik Jakobsson Smeds född 18 april 1814. Erik Jakobsson Smeds ägde hemman på Wik Nr 4 åren 1835–43, – men sålde hemmanet åt sin äldre broder Jakob Jakobsson Smeds 1843.

Den våldsamma stormen pågick i tre dagar. Stina som i tre tunga dygn i ångest stirrat mot land såg en båt komma från Grisselön. Folk från byn som på lördagsmorgonen kom till norra Sandön för skallgång efter fåren, hade funnit de förolyckades båt i strandliden. Den katastrof de anhöriga befarat, fick nu bekräftelse.

Grisselön har varit byns centrala fiskeplats sedan år 1874. Det var 6 fiskelag som då byggde ”Storstugan” på Grisselön. Stugan blev därför dimensionerad för 3 dubbelsängar i längdriktningen och lika många högsängar, till högra sidan om ingångsdörren. Den öppna spisen till vänster om dörren. Dessutom bord och bänkar i lämpligt antal för de 12 delägarna.

Året när ”Storstugan” byggdes har dokumenterats genom att Skolmästaren Erik Olin [Synnerligen trevlig läsning!] gjorde sitt första besök på ”Grislö” fiskarläger. Med sin sirliga handstil hade han skrivit på den mellersta sängens hyvlade sidobräda: ”Måndagen den 24 augusti 1874 besökte undertecknad detta fiskarläger, men fiskargubbarna hade farit över till Torsön efter fåren. Farväl Erik Olin”

Dessutom hade Olin ritat en ”livslevande” ”Havsstrut” på samma säng, vilken skrift och ritning pietetsfullt bevarades långt fram i tiden.

Fiske med strömmingsryssjor förekom vid Grisselön redan många år före sekelskiftet 18–1900.  – Djupleken på ”oknoten” - ingången var på de första storryssjorna i regel endast 12 alnar.

Storryssjorna krävde följaktligen också större båtar. Skötbåtarna byggdes därför vid sekelskiftet med större bärighet, genom att förlänga och bredda båtarna.

Också motorbåtar började komma i användning då. Lotsen på Mässkär Erik Ahlnäs köpte en motorbåt med s.k. ”kultändare” omkring 1910. Motorbåten blev obehövlig för färder mellan Socklot och Mässkär  sedan Lotsverket blev förryskat – varför båten såldes.

Den första stora båten som byggdes i Socklot enkom för fiske och för motordrift, byggde båtbyggarna Johan Harald och Jakob Smeds. Arbetet genomfördes våren och sommaren 1914.– Det var ett beställningsarbete f-r Jakobs bror Johannes Smeds, August  Wik (Wingren) den sistnämndes bror Jakob Wik och Johan Eriksson-Smeds. Båten utrustades med en petroleumdriven Wickström-motor 8–10 hkr. Motorn fungerade utomordentligt väl och skapade ett påtagligt drägligare arbetsförhållande för fiskarna – ägarna.

Med hjärtliga hälsningar till släkten, tecknar vänligen


William Wik, sid 22–24.

Nykarleby museum

Bo Kronqvist
 

Att söka sina rötter har blivit något av en sjuka. Otryggheten i dagens värld har väl mer eller mindre framtvingat denna ”hobby”. Släktforskning betyder ändå inte enbart att göra upp förteckningar med persondata. Det gäller också att försöka sätta sig in i den tid våra förfäder levde. Annars blir bilden av dem ganska intetsägande. För medlemmar i släkten Smeds är det då ett måste att söka sig ja, man kunde kanske säga vallfärda till Nykarleby. Den gamla landskommunen saknar ett eget museum men Nykarleby museum erbjuder alla en möjlighet att skapa sig en bild av den stadsmiljö som låg så nära det gamla Socklot och även utgjorde ett centrum för landsförsamlingen. I följande artikel presenteras museet av intendenten lektor Bo Kronqvist.


Dagens Nykarleby kan visa upp många museer, närmare bestämt 7. Inget av dem är det andra likt – vart och ett försöker även göra sitt bästa för att för eftervärlden täcka någon del av stadens historia. Aktiviteten på museifronten är fortfarande helt baserad på frivillig entusiasm. Någon större förståelse från kommunalt håll kan man tyvärr inte skryta med. Ändå är det väl just museerna som för främlingar visar upp den kanske främsta PR-bilden av vår ort. Aktiviteten är trots allt stor. Men fastän mycket har åstadkommits så kan man ändå säga att staden fick sitt ”stadsmuseum” i sista minuten. Visst hade många nykarlebybor redan tidigt lagt undan föremål ”för ett blivande museum” men mycket återstod av arbete för ett riktigt museum.

Hösten 1950 bildades Nykarleby Museiförening för att driva denna fråga. Intresset bland stadsborna var stort. Skådespelaren och bokhandlaren Josef Herler, som då redan länge helt privat insamlat en mängd föremål, blev den självklara ledaren och eldsjälen. Styrelsen (Johannes Åbonde, Ragnar Storå, Margaretha Storå, Einar Hedström, K.J. Frilund, Lennart Blomström, J.W. Mouritzen, Gunnar Forsander och Ellen Backman) hade många svåra uppgifter att utföra. Man skulle insamla såväl föremål som medel. Medhjälpare för båda dessa uppgifter saknades inte. Vid Josef Herlers sida fanns många stora donatorer såsom Maria Castrén och Ester Fougstedt. Medel inkom genom arrangemang såsom Venetianska aftnar och teaterföreställningar. Staden beviljade ett räntefritt lån och den s.k. Sollefteåkommittén (f.d. fadderortskommittén) donerade ett större penningbelopp. Allt detta möjliggjorde ett inköp av en egen fastighet.

Norra Tullhuset (ett så gott som orört 1700-talshus), Alfred Sunds bostadshus på Östra Esplanadgatan inköptes. På det sättet räddades en av de fyra gårdar som klarat sig undan branden 1858. En av stadens äldsta gårdar (äldsta delarna från 1600-talet) kom att utgöra en värdig hemvist för otaliga föremål som man lyckats insamla. Idag är det ofattbart att denna donation av så värdefulla föremål kunnat åstadkommas. Museet är ju en donation för kommande generationer. Donatorerna var och är många. Som enskilda föremål är de väl inte så värdefulla men det är just i den stora samlingen som vart och ett fyller sin plats för att ge en så riktig bild som möjligt av en svunnen tid.

Museets dåvarande intendent Josef Herler (d. 1968) inredde rummen för att ge en bild av ett hem i det forna Nykarleby. ”Ett skimmer från storhetstiden”. Nykarleby upplevde från 1840-talet framåt en storhetstid, ekonomiskt säkert ganska lik den vi upplever idag. Då var Nykarleby en handels- och sjöfartsstad – idag centrum för pälsdjursnäringen.

Österbottningarna var sedan gammalt riksbekanta som skickliga skeppsbyggare och båten var det självklara fortskaffningsmedlet. På 1800-talet byggdes skepp på varv längs älven på Djupsten och på Alörn. Det var fartyg för trafik på världshaven som byggdes (för seglats på Sverige använde man familjens egna småbåtar). I hamnen (sedan 1860-talet nere vid Andra sjön, tidigare på olika platser längs älven) rådde en livlig verksamhet. De viktigaste exportartiklarna var tjära och plankor medan salt får ses som den viktigaste importartikeln. Staden var då centralt belägen. Man hade så att säga direkt kontakt med världen. Sjömännen förde med sig reseminnen och nyheter från många länder. Handelsmännen och skeppsredarna beställde varor från främmande länder och kulturer. Man erhöll impulser från den stora världen, och säkert påverkades nog också livet i den lilla staden av dessa fläktar utifrån. Seder och bruk blev mer ”internationella”. Sjöfartssläkter som Grundfeldt, Dyhr och Lybeck var de tongivande i staden och deras hem inredda med möbler och tyger och prydnadsföremål från utländska handelshus.

På museet, populärt kallat Herlers museum, är det just sjöfartstiden som vi träder in i. Möbler, gardiner, tavlor, prydnadsföremål, böcker ja allt vittnar om borgarfamiljernas kontakter med hela världen. Rummen kunde vara hämtade från ett sjökaptenshem (Olson, Backman, Kerrman, Löfberg) eller från ett konsulshem (Grundfeldt, Lybeck) eller från någon av herrgårdarna (Topelius, von Essen).

De kunde vara det och är det. Genom att föremålen kommer från så vitt olika förhållanden känner man kanske än mer historiens vingslag här inne på museet.

Arkivet som hela tiden utvidgas (genom donationer, t.ex, av fru Anna Lundqvist, Helsingfors, en medlem av släkten Smeds) erbjuder levande historia. Skeppshandlingarna (skeppsritningar, loggböcker, reserutter, uppgifter om besättning och last, räkenskapsböcker, konsulsbrev) berättar om goda år då handeln löpte utan haverier eller lågkonjunkturer. Men de berättar även om dåliga år. Hur beroende var man väl inte av världshistorien. Ett krig i ett fjärran land kunde ha ödesdigra konsekvenser för ett handelshus i Nykarleby. Direktkontakten med världen innebar också en direktkontakt med de stora världshändelserna, om man ville det eller inte, något som man ofta glömmer bort.

Det var ett stort arbete som grundläggarna av Nykarleby museum utförde. Nykarleby museum är inte ett färdigt museum, varje år erhåller vi fortfarande föremål, och vi får hoppas att det heller aldrig blir ett färdigt museum.


Bo Kronqvist, sid 25–27.


Läs mer:
Nykarleby museum i kapitlet Fakta.

Odin Sikström i närbild

Tor Fors


Odin Sikström, tonsättare och sångare, tillhör Smedssläkten.

Hur många visste det?

Den tidigare bleckplåtslagaren, som numera övergått till att satsa på sångkarriär – med bl.a. dussintalet grammofonskivor – härstammar på mödernet från Smeds.

För att hitta Smeds i Odins släkt måste man gå ända tillbaks till början av 1800-talet, närmare bestämt 1817, Lena Jakobsdotter Smeds, som var Odins mormorsmormor.

Odins musikbegåvning har han efter sin far. Släkten Sikström är välkänd och uppskattad inom breda lager musikälskare i Svenskfinland. Men även hans mor, Smeds-ättlingen Alva Maria f. Nyman var mycket musikalisk och anlitades ofta i musiksammanhang i Jakobstad.

Nyligen har Odin Sikström kommit ut med sin tolfte grammofonskiva. Det är en LP som han själv kallar ”Min Runebergsskiva”. Han har också gett ut en skiva Sexton andliga sånger till texter av den svenske poeten Dan Andersson.

På Runebergsskivan – som torde vara den första skiva som getts ut i Svenskfinland med tonvikt på Runeberg – finns ett 20-tal psalmer och sånger i nordiskt tonspråk. Han inleder med fyra psalmer av Runeberg, men med finns även sånger av Lina Sandell, t.ex. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. De fyra psalmerna av Runeberg är: Hur ljuvt det är att komma, Din klara sol o Fader vår, Himlars rymd sin konung ärar och Kväll eller morgon varje stund. Dessutom finns också sånger av de stora klassikerna Bach och Beethoven.

Ole Jakobsson, chefredaktör för Jakobstads Tidning, säger på skivomslaget bl.a: Odin Sikströms lyriska tenor har en dramatisk kraft, som kan ge ytterst fina effekter i de ofta starkt personliga grundligt genomarbetade tolkningarna.

I en intervju med Jakobstad Tidning i somras, framhöll Odin bl.a: Jag har försökt göra skivor präglade av vår nordiska kultur. Jag vill föra fram det vi hör på möten och i väckelsetider – jag får balansera på minimiutgåvor och hoppas på stipendier. Vi upplever nämligen inte längre samma behov som tidigare av seriös sång och musik.

Den som hittills inte haft favören att höra den vackra sikströmska tenoren, bör snarast köpa en skiva. Du kan vända Dig direkt till Odin Sikström, Köpmangatan 24 i Jakobstad.

Vi önskar Odin lycka till!


Tor Fors, sid 28–29.


Läs mer:
Minnesruna av Ragnar Mannil.Smeds-bladet nr 3/1979.


Läs mer:
Föregående nummer, 2.
Följande nummer, 4.
(Inf. 2022-11-20, rev. 2022-12-30 .)